Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy

Zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach, wzory pism


więcej

Autorzy: Janusz Żołyński,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1682:W01D02  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Od autora
str. 13

Uwagi wstępne
str. 15

Rozdział I. Spory zbiorowe
str. 17


1. Co to jest spór zbiorowy?
str. 17

2. Przedmiot sporu zbiorowego
str. 19

3. Niedopuszczalność prowadzenia sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych roszczeń pracowników
str. 22

4. Wszczęcie sporu zbiorowego
str. 23

5. Spór zbiorowy a przekształcenia własnościowe pracodawcy (spór zbiorowy a prywatyzacja)
str. 26

6. Spór zbiorowy a zwolnienia grupowe
str. 27

7. Spór zbiorowy o podwyżkę płac w przypadku obowiązywania zakładowego układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia
str. 28

8. Konsekwencje prowadzenia przez pracodawcę rokowań ze związkami zawodowymi przy uznaniu, że spór zbiorowy w danym przedmiocie nie może być prowadzony
str. 30

9. Czy spór zbiorowy dotyczy wyłącznie całości żądań, czy też może być prowadzony co do części żądań nieobjętych ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych?
str. 31

10. Możliwość rozszerzenia sporu zbiorowego o nowe żądania
str. 32

11. Spór zbiorowy prowadzony przez związek zawodowy, który utracił uprawnienia zakładowej organizacji związkowej
str. 33

12. Rokowania
str. 34

13. Mediacja
str. 36

14. Arbitraż
str. 38

15. Charakter prawny porozumienia kończącego spór zbiorowy
str. 41

16. Termin przeprowadzenia referendum strajkowego
str. 42

17. Czy w pytaniu referendalnym do załogi w sprawie przeprowadzenia strajku związek zawodowy może postawić kwestie (pytania), które nie były objęte przedmiotem sporu
str. 43

18. Strajk
str. 44

19. Strajk wielozakładowy w jednym podmiocie organizacyjnym, u którego występuje wielu pracodawców
str. 47

20. Strajk głodowy
str. 49

21. Kiedy strajk jest legalny?
str. 50

22. Czy strajk może być częściowo nielegalny?
str. 50

23. Udział pracownika w strajku częściowo legalnym
str. 51

24. Status prawny pracownika podczas strajku
str. 52

25. Odpowiedzialność za zorganizowanie i udział w nielegalnym strajku (akcji protestacyjnej)
str. 54

26. Gdzie strajk jest zakazany?
str. 61

27. Strajk ostrzegawczy (akcja protestacyjna)
str. 62

28. Pozastrajkowe formy protestu w trakcie sporu zbiorowego
str. 63

29. Zawieszenie sporu zbiorowego
str. 65

30. Podjęcie sporu zbiorowego uprzednio zakończonego podpisaniem porozumienia
str. 66

31. Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o sporze zbiorowym
str. 67

32. Rola Państwowej Inspekcji Pracy w sporze zbiorowym
str. 68

Rozdział II. Usytuowanie i uprawnienia związków zawodowych u pracodawcy
str. 70


1. Utworzenie związku zawodowego
str. 70

2. Status i uprawnienia zakładowej organizacji związkowej
str. 72

3. Międzyzakładowa organizacja związkowa
str. 74

4. Czy związek zawodowy może prowadzić działalność gospodarczą?
str. 75

5. Jaki wpływ na związki zawodowe mają zmiany organizacyjne pracodawcy ?
str. 76

6. Zakładowy układ zbiorowy pracy w razie przejścia części lub całości zakładu pracy na innego pracodawcę
str. 77

7. Prawo związku zawodowego do informacji
str. 78

8. Czy związek zawodowy musi przekazać pracodawcy informację o liczbie swoich członków?
str. 83

9. Wypowiedzenie umowy o pracę - zawiadomienie związku zawodowego
str. 84

10. Możliwość ponoszenia konsekwencji służbowych przez działaczy związkowych z tytułu zamieszczenia w referendum strajkowym pytania nieobjętego przedmiotem sporu
str. 86

11. Ochrona stosunku pracy działacza związkowego
str. 87

12. Czy ochrona stosunku pracy przed rozwiązaniem umowy o pracę jest absolutna
str. 92

13. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy członka zarządu związku zawodowego
str. 95

14. Jakie obowiązki spoczywają na pracowniku oddelegowanym do zarządu zakładowej organizacji związkowej wobec jego pracodawcy (zakładu pracy)?
str. 98

15. Pełnienie funkcji związkowej poza zakładem pracy a urlop wypoczynkowy
str. 99

16. Podróż służbowa oddelegowanych do zarządu działaczy związkowych
str. 100

17. Prawo pracownika - członka związku zawodowego do zwolnienia ze świadczenia pracy z zachowaniem wynagrodzenia, w celu wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej
str. 100

18. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników oddelegowanych do związku zawodowego
str. 103

19. Z kim pracodawca ma obowiązek konsultować wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi?
str. 105

20. Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów prawa pracy (porozumienie zawarte w trybie art. 91 kodeksu pracy)
str. 106

21. Porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (porozumienie zawarte w trybie art. 231a kodeksu pracy)
str. 108

22. Porozumienie w sprawie zawieszenia układu zbiorowego pracy (porozumienie zawarte w trybie art. 24127 kodeksu pracy)
str. 109

23. Co to jest przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u danego pracodawcy?
str. 111

24. Pobór składek związkowych przez pracodawcę
str. 112

25. Udostępnianie przez pracodawcę zakładowej organizacji związkowej pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej
str. 113

Rozdział III. Wzory pism
str. 115


Wzór nr 1 Pismo związku zawodowego zawierające żądania będące podstawą wszczęcia sporu zbiorowego
str. 115

Wzór nr 2 Odpowiedź pracodawcy na żądania związku zawodowego
str. 117

Wzór nr 3 Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o sporze zbiorowym
str. 119

Wzór nr 4 Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zaistniałym sporze, którego pracodawca nie uznaje za spór zbiorowy
str. 120

Wzór nr 5 Protokół rozbieżności z rokowań w sporze zbiorowym
str. 122

Wzór nr 6 Protokół rozbieżności z rokowań w sporze, którego pracodawca nie traktuje jako spór zbiorowy
str. 125

Wzór nr 7 Wniosek pracodawcy do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora
str. 127

Wzór nr 8 Wniosek pracodawcy do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora z określeniem zakresu mediacji
str. 128

Wzór nr 9 Protokół rozbieżności z mediacji w sporze zbiorowym
str. 130

Wzór nr 10 Wniosek do kolegium arbitrażu społecznego
str. 133

Wzór nr 11 Zawiadomienie prokuratury o nielegalnym strajku (zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa)
str. 135

Wzór nr 12 Wniosek zarządu zakładowej organizacji związkowej dotyczący zwolnienia ze świadczenia pracy na okres kadencji
str. 137

Wzór nr 13 Wniosek o zwolnienie pracownika w celu wykonania czynności doraźnych
str. 139

Wzór nr 14 Wniosek zarządu zakładowej organizacji związkowej o udzielenie informacji o kadrze kierowniczej w zakładzie pracy
str. 140

Wzór nr 15 Pismo zakładowej organizacji związkowej wskazujące członków związku podlegających ochronie
str. 141

Wzór nr 16 Porozumienie w sprawie zawieszenia stosowania niektórych przepisów prawa pracy (porozumienie zawarte w trybie art. 91 kodeksu pracy)
str. 142

Wzór nr 17 Porozumienie w sprawie stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (porozumienie zawarte w trybie art. 231a kodeksu pracy)
str. 144

Wzór nr 18 Porozumienie w sprawie zawieszenia układu zbiorowego pracy (porozumienie zawarte w trybie art. 24127 kodeksu pracy)
str. 146

Wzór nr 19 Wniosek pracodawcy do zakładowej organizacji związkowej o podanie informacji o osobach korzystających z jej ochrony
str. 148

Wzór nr 20 Pozew o odszkodowanie za szkody wyrządzone pracodawcy z tytułu wywołania nielegalnego strajku (akcji protestacyjnej)
str. 149

Wzór nr 21 Subsydiarny akt oskarżenia pracodawcy dotyczący nielegalnego strajku (akcji protestacyjnej)
str. 154

Wzór nr 22 Regulamin wyboru przedstawiciela załogi wprowadzony przez pracodawcę
str. 158

Literatura
str. 163

Ukryj

Opis:

Prezentowana publikacja przedstawia zagadnienia związane z szeroko rozumianym zbiorowym prawem pracy.

Książka została podzielona na trzy działy tematyczne:
I. Spory zbiorowe
II. Usytuowanie i uprawnienia związków zawodowych u pracodawcy
III. Wzory pism

Autor zbioru na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i ustawy o związkach zawodowych oraz zebranych poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego i wzorów pism udziela odpowiedzi na wiele problemowych kwestii.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla praktyków, szczególnie pomocne może okazać się dla pracodawców i związków zawodowych w dokonaniu właściwej wykładni zbiorowego prawa pracy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1382-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 164
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1682:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów