Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Beata Orlik (red. nauk.), Aleksandra Puczko (red. nauk.),
Seria:  Akademicka / Repetytorium
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2012 r.
Kod: KAM-1658:W02D04  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13

Rozdział 1
Podstawowe zasady prawa administracyjnego
str. 15


1.1. Zasady wywodzące się z Konstytucji RP
str. 15

1.1.1. Zasada lex retro non agit
str. 15

1.1.2. Zasada praw słusznie nabytych
str. 16

1.1.3. Zasada pomocniczości
str. 16

1.1.4. Zasada proporcjonalności
str. 17

1.1.5. Zasada prawa do sądu
str. 18

1.2. Zasady odnoszące się do organów administracji publicznej
str. 18

1.2.1. Zasada kompetencyjności
str. 18

1.2.2. Zasada zespolenia administracyjnego
str. 21

1.2.3. Zasada efektywności
str. 21

Rozdział 2
Wybrane podstawowe pojęcia teoretycznoprawne prawa administracyjnego
str. 23


2.1. Prawo administracyjne i administracja
str. 23

2.2. Pojęcia narzędzia
str. 24

2.3. Władztwo administracyjne
str. 24

2.4. Interes publiczny
str. 25

2.5. Sytuacja administracyjnoprawna
str. 27

2.6. Stosunek administracyjnoprawny
str. 28

2.7. Stosowanie a realizowanie prawa administracyjnego
str. 30

2.8. Publiczne prawa podmiotowe
str. 31

Rozdział 3
Ustrojowe prawo administracyjne
str. 35


3.1. Pojęcie organu i rodzaje organów
str. 35

3.1.1. Pojęcie organu administracji publicznej
str. 35

3.1.2. Rodzaje organów
str. 36

3.1.2.1. Organ państwowy, organ administracji państwowej
str. 36

3.1.2.2. Organ administrujący i administracyjny
str. 36

3.1.2.3. Organy centralne i naczelne
str. 37

3.1.3. Formy powoływania
str. 38

3.1.4. Zakres działania, kompetencja
str. 39

3.1.4.1. Przekazywanie kompetencji
str. 40

3.1.4.2. Właściwość organów administracji publicznej
str. 40

3.1.5. Zakłady administracyjne
str. 40

3.1.5.1. Władztwo zakładowe
str. 41

3.1.5.2. Rodzaje zakładów
str. 41

3.2. Struktura administracji, związki pomiędzy organami administracji
str. 42

3.2.1. Resort a dział
str. 42

3.2.2. Centralizacja i decentralizacja
str. 43

3.2.3. Koncentracja i dekoncentracja
str. 44

3.2.4. Kierownictwo, nadzór, kontrola
str. 44

3.2.5. Zwierzchnictwo i zespolenie
str. 45

3.2.6. Koordynacja a współdziałanie
str. 46

3.3. Centralna administracja rządowa
str. 46

3.3.1. Rada Ministrów
str. 46

3.3.1.1. Skład i powoływanie
str. 47

3.3.1.2. Zadania i kompetencje
str. 47

3.3.1.3. Tryb pracy Rady Ministrów
str. 48

3.3.1.4. Członkowie Rady Ministrów
str. 48

3.3.1.5. Organy wewnętrzne Rady Ministrów
str. 48

3.3.1.6. Pełnomocnicy rządu
str. 50

3.3.2. Prezes Rady Ministrów
str. 50

3.3.3. Ministrowie
str. 50

3.3.3.1. Funkcje ministra
str. 51

3.3.3.2. Ministerstwo i organy pomocnicze ministrów
str. 51

3.3.3.3. Komitety
str. 52

3.3.4. Terenowa administracja rządowa - uwagi ogólne
str. 52

3.3.5. Wojewódzka administracja zespolona
str. 55

3.3.5.1. Podmioty wojewódzkiej administracji zespolonej
str. 55

3.3.5.2. Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej
str. 56

3.3.6. Wojewódzka administracja niezespolona
str. 57

3.4. Samorząd terytorialny w Polsce
str. 58

3.4.1. Elementy konstrukcyjne samorządu terytorialnego
str. 58

3.4.2. Zasady funkcjonowania (zasada pomocniczości i decentralizacji, zasada samodzielności)
str. 59

3.4.3. Zadania samorządu terytorialnego i ich klasyfikacja
str. 60

3.4.4. Władze i organy samorządu terytorialnego
str. 61

3.4.5. Referendum lokalne
str. 62

3.4.5.1. Rodzaje referendum
str. 63

3.4.5.2. Etapy
str. 63

3.4.6. Konsultacje społeczne
str. 64

3.5. Gmina
str. 64

3.5.1. Zadania gminy własne i zlecone
str. 64

3.5.2. Rada gminy
str. 67

3.5.3. Organ wykonawczy
str. 72

3.5.4. Jednostki pomocnicze
str. 74

3.5.5. Gminy o specjalnym statusie (miasto stołeczne Warszawa, gminy uzdrowiskowe i górnicze)
str. 75

3.5.5.1. Miasto stołeczne Warszawa
str. 75

3.5.5.2. Gminy uzdrowiskowe
str. 76

3.5.5.3. Gminy górnicze
str. 77

3.6. Samorząd powiatowy
str. 77

3.6.1. Zadania powiatu
str. 77

3.6.2. Rada powiatu
str. 80

3.6.3. Organ wykonawczy
str. 82

3.6.4. Starosta
str. 82

3.6.5. Powiatowa administracja zespolona
str. 83

3.6.6. Organy i jednostki pomocnicze
str. 83

3.7. Samorząd województwa
str. 84

3.7.1. Zadania województwa
str. 85

3.7.2. Sejmik województwa
str. 86

3.7.3. Organ wykonawczy
str. 87

3.7.4. Marszałek województwa
str. 88

3.7.5. Zespolenie w samorządzie województwa
str. 89

3.8. Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego
str. 89

Rozdział 4
Działania administracji publicznej
str. 91


4.1. Pojęcie formy działania administracji publicznej i rodzaje form
str. 91

4.2. Prawne formy działania administracji
str. 93

4.2.1. Akt administracyjny
str. 93

4.2.2. Decyzja administracyjna
str. 93

4.2.3. Klasyfikacje aktów administracyjnych (decyzji administracyjnych)
str. 94

4.2.4. Akt administracyjny a wyrok
str. 95

4.2.5. Struktura decyzji administracyjnej
str. 96

4.2.6. Mechanizm powstania aktu administracyjnego
str. 98

4.2.7. Obowiązywanie aktu administracyjnego
str. 99

4.2.7.1. Obowiązywanie prawidłowego aktu administracyjnego w czasie
str. 99

4.2.7.2. Uchylenie aktu administracyjnego
str. 100

4.2.8. Wadliwość aktu administracyjnego
str. 101

4.2.8.1. Gradacja wad aktu administracyjnego
str. 101

4.2.8.2. Rozróżnienie wad aktu administracyjnego
str. 101

4.2.8.3. Zawartość aktu administracyjnego a jego wadliwość
str. 103

4.3. Uznanie administracyjne
str. 103

4.3.1. Geneza uznania administracyjnego
str. 105

4.3.2. Uznanie administracyjne współcześnie
str. 107

4.3.3. Kontrola uznania administracyjnego
str. 108

4.4. Dwustronne formy działania administracji
str. 110

4.4.1. Umowne formy działania administracji
str. 111

4.4.1.1. Umowy prawa cywilnego
str. 111

4.4.1.2. Umowa administracyjna
str. 112

4.4.2. Partnerstwo publiczno-prywatne
str. 116

4.4.3. Porozumienie administracyjne
str. 117

4.4.4. Ugoda administracyjna
str. 120

4.4.5. Przyrzeczenie administracyjne
str. 122

4.5. Działania faktyczne administracji
str. 123

4.5.1. Działania społeczno-organizatorskie
str. 123

4.5.2. Działania materialno-techniczne
str. 123

4.5.3. Zaświadczenia (poświadczenia)
str. 125

4.6. Bezczynność i milczenie administracji
str. 125

Rozdział 5
Kontrola administracji
str. 127


5.1. Charakterystyka kontroli administracji
str. 127

5.2. Działalność sądownictwa administracyjnego jako kontrola administracji
str. 128

5.2.1. Pojęcie sądownictwa administracyjnego
str. 128

5.2.2. Podmioty postępowania przed sądem administracyjnym
str. 129

5.2.3. Europejski model sądownictwa administracyjnego
str. 130

5.2.3.1. Modele sądowej kontroli administracji
str. 130

5.2.3.2. Europejski kontekst prawa do sądu i rzetelnego procesu
str. 131

5.2.4. Polskie sądownictwo administracyjne na tle rozwiązań europejskich - charakterystyka porównawcza
str. 131

5.2.4.1. Przedmiot zaskarżenia
str. 131

5.2.4.2. Model wieloskargowy i jednoskargowy
str. 132

5.2.4.3. Organizacja sądownictwa administracyjnego
str. 132

5.2.5. Przedmiot i zakres kontroli sądu administracyjnego
str. 133

5.2.5.1. Zagadnienia ogólne
str. 133

5.2.5.2. Metody określania zakresu zaskarżenia
str. 133

5.2.5.3. Problem określenia wyjątków w ramach enumeracji negatywnej
str. 134

5.2.6. Przedmiot kontroli na gruncie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
str. 134

5.2.7. Ograniczenia w zakresie zaskarżenia do sądu administracyjnego
str. 141

5.2.8. Spory kompetencyjne
str. 141

5.2.9. Uchwałodawstwo sądowoadministracyjne
str. 142

5.2.10. Sprawy należące do właściwości sądów powszechnych
str. 143

5.2.11. Przedmiot rozpoznania przez sąd administracyjny
str. 144

5.2.11.1. Sprawa sądowoadministracyjna
str. 144

5.2.11.2. Granice sprawy sądowoadministracyjnej i ich znaczenie dla przedmiotu rozpoznania przez sąd administracyjny
str. 144

5.2.11.3. Przedmiot rozpoznania przez sąd administracyjny - metodyka
str. 145

5.2.11.4. Zakres rozpoznania sprawy - charakterystyka porównawcza
str. 146

5.2.12. Przedmiot orzekania
str. 146

5.2.12.1. Rodzaje orzeczeń sądów administracyjnych w Polsce
str. 147

5.2.12.2. Głębokość orzekania
str. 148

5.2.13. Zakaz reformationis in peius w postępowaniu sądowoadministracyjnym
str. 148

5.2.14. Skuteczność orzeczeń sądu administracyjnego
str. 149

5.2.15. Skarga
str. 149

5.2.15.1. Koncepcje skargi
str. 149

5.2.15.2. Skarga w polskim systemie sądownictwa administracyjnego
str. 150

5.2.16. Dwuinstancyjność sądownictwa administracyjnego - zagadnienia ogólne
str. 150

5.2.16.1. Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 151

5.2.16.2. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
str. 152

5.2.17. Funkcje postępowania sądowoadministracyjnego
str. 153

5.2.18. Ustrój sądów administracyjnych - wiadomości ogólne
str. 154

5.2.18.1. Funkcje Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 154

5.2.18.2. Struktura organizacyjna wojewódzkich sądów administracyjnych
str. 154

5.2.18.3. Struktura organizacyjna Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 155

5.2.18.4. Sąd administracyjny - pozycja ustrojowa
str. 156

5.2.18.5. Sędzia sądu administracyjnego
str. 158

5.2.18.6. Niezawisłość sędziowska
str. 159

5.2.18.7. Sądownictwo administracyjne w liczbach
str. 159

5.3. Pozostałe formy kontroli administracji
str. 159

5.3.1. System kontroli administracji
str. 159

5.3.2. Różne rodzaje kontroli
str. 162

5.3.3. Kontrola zewnętrzna
str. 162

5.3.3.1. Kontrola niepaństwowa
str. 162

5.3.3.2. Kontrola państwowa
str. 163

5.3.4. Kontrola wewnętrzna
str. 171

Rozdział 6
Wybrane zagadnienia szczegółowe
str. 172


6.1. Nacjonalizacja
str. 172

6.1.1. Opis i cechy pojęcia
str. 172

6.1.2. Inne pojęcia związane z nacjonalizacją: reprywatyzacja i uwłaszczenie
str. 174

6.1.2.1. Reprywatyzacja
str. 174

6.1.2.2. Uwłaszczenie
str. 175

6.1.3. Nacjonalizacja w świetle Konstytucji RP i prawa międzynarodowego
str. 175

6.1.4. Przykłady nacjonalizacji w Polsce
str. 176

6.2. Wywłaszczenie
str. 177

6.2.1. Przedmiot wywłaszczenia
str. 177

6.2.2. Podmioty wywłaszczające i wywłaszczane
str. 177

6.2.3. Przesłanki wywłaszczenia
str. 178

6.2.4. Skutki wywłaszczenia
str. 178

6.2.5. Postępowanie wywłaszczeniowe
str. 179

6.2.6. Odszkodowanie za wywłaszczenie
str. 180

6.2.7. Przesłanki zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
str. 180

6.3. Komunalizacja
str. 181

6.3.1. Pojęcie mienia komunalnego
str. 181

6.3.2. Sposoby nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego
str. 182

6.3.3. Rodzaje decyzji komunalizacyjnych
str. 182

6.3.4. Proces komunalizacyjny
str. 183

6.4. Pozwolenie na budowę
str. 184

6.4.1. Funkcje i charakter prawny pozwolenia na budowę
str. 184

6.4.2. Rodzaje pozwoleń na budowę
str. 185

6.4.3. Treść pozwolenia na budowę
str. 186

6.4.4. Pozwolenie na budowę a inne formy reglamentacji w sferze prawa budowlanego
str. 187

6.4.5. Proces budowlany
str. 187

6.5. Ochrona informacji niejawnych
str. 187

6.5.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy
str. 188

6.5.2. Klasyfikacje informacji niejawnych
str. 189

6.5.3. Udostępnianie, przechowywanie i przesyłanie informacji niejawnych
str. 189

6.5.4. Zasady udzielania zezwoleń na dostęp do informacji
str. 190

Bibliografia
str. 193


Ukryj

Opis:

Niniejsze repetytorium w zwięzły i przystępny sposób przedstawia najważniejsze wiadomości z zakresu prawa administracyjnego. Omówione w nim zagadnienia dotyczą przede wszystkim podstawowych zasad i pojęć teoretycznoprawnych, ustrojowego prawa administracyjnego, działania administracji publicznej, kontroli administracji. Liczne tabele, diagramy i rysunki, jak również bogata bibliografi a i wiele praktycznych przykładów obrazujących omawiane instytucje pomogą w zrozumieniu najtrudniejszych pojęć, usystematyzowaniu i ugruntowaniu wiedzy. .. Z repetytorium mogą korzystać studenci prawa, administracji, nauk politycznych. Opracowanie pomoże im skutecznie powtórzyć materiał i sprawdzić swoje przygotowanie do zajęć dydaktycznych i egzaminów. Może być także pomocne absolwentom kierunków prawniczych w przygotowaniu się do egzaminów na aplikacje prawnicze czy końcowych egzaminów zawodowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3935-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 196
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / Administracja zespolona
Kod: KAM-1658:W02D04 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów