Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Andrzej Doniec,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0637:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Przedmowa
str. 9

Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnień symbiozy przemysłowej
str. 11


1.1. Rozwój i jego konsekwencje
str. 11

1.2. Produkcja i zasoby
str. 13

1.3. Symbioza przemysłowa
str. 14

1.4. Realizacja idei symbiozy i parku ekoprzemysłowego
str. 16

Rozdział 2. Uwarunkowania przyrodnicze tworzenia parków ekoprzemysłowych
str. 19


2.1. Wstęp
str. 19

2.2. Uwarunkowania geograficzne
str. 22

2.3. Biosfera - ochrona i możliwości wykorzystania w PEP
str. 27

2.4. Rola parków ekoprzemysłowych w ochronie środowiska
str. 32

Rozdział 3. Uwarunkowania prawne tworzenia i funkcjonowania parków ekoprzemysłowych
str. 39


3.1. Uwarunkowania prawne ogólne
str. 39

3.1.1. Uwarunkowania prawne dotyczące organizacji parków ekoprzemysłowych
str. 41

3.1.2. Uwarunkowania prawne dotyczące możliwości tworzenia powiązań symbiotycznych
str. 43

3.2. Lokalne uwarunkowania prawne parków ekoprzemysłowych
str. 49

3.3. Planowane zmiany prawa w zakresie gospodarki odpadami
str. 54

Rozdział 4. Strategia i zarządzanie strategiczne w parkach ekoprzemysłowych
str. 58


4.1. Etapy zarządzania strategicznego
str. 58

4.2. Zasady tworzenia strategii parku ekoprzemysłowego
str. 64

Rozdział 5. Rola i funkcjonowanie centrum zarządzającego w parku ekoprzemysłowym
str. 73


5.1. Pojęcia podstawowe
str. 73

5.2. Ogólny schemat powstawania parku ekoprzemysłowego
str. 76

5.3. Ryzyka
str. 79

5.4. Zarządzanie parkiem ekoprzemysłowym
str. 83

5.5. Modele parków ekoprzemysłowych
str. 85

5.5.1. Model pierwszy
str. 85

5.5.2. Model drugi
str. 86

5.5.3. Model trzeci
str. 87

5.6. Obszary zarządzania parkiem
str. 88

5.7. Relacje między uczestnikami parku ekoprzemysłowego
str. 89

5.8. Utrzymywanie i kształtowanie wymiany produktów ubocznych
str. 89

5.9. Zaprojektowanie i utrzymanie systemu bezpieczeństwa
str. 90

5.10. Centrum zarządzające
str. 90

5.11. Partnerstwo publiczno-prywatne
str. 91

5.12. Infrastruktura organizacyjna
str. 92

5.13. Pomiar efektów funkcjonowania parku ekoprzemysłowego
str. 93

5.14. Mierniki ekonomiczne
str. 94

5.15. Mierniki obrazujące wpływ parku ekoprzemysłowego na środowisko
str. 95

5.16. Mierniki obrazujące wpływ parku ekoprzemysłowego na społeczeństwo i odnoszące się do kwestii społecznych
str. 97

5.17. Doświadczenia i dziedzictwo parków przemysłowych w Polsce
str. 100

5.18. Cele i zadania spółek zarządzających parkami przemysłowymi - przykłady
str. 102

Rozdział 6. Współdziałanie z przyrodą i zagospodarowanie terenu parku ekoprzemysłowego
str. 106


6.1. Symbioza, krajobraz, środowisko
str. 106

6.2. Warunki ogólne planowania przestrzennego PEP
str. 107

Rozdział 7. Finansowanie budowy i funkcjonowania parku ekoprzemysłowego
str. 110


7.1. Podstawowe źródła finansowania
str. 110

7.2. Pomoc publiczna i wsparcie władz lokalnych
str. 112

7.3. Wsparcie finansowe ze środków publicznych, w tym z Unii Europejskiej
str. 113

7.4. Podstawowe kierunki wydawania środków
str. 116

7.5. Ryzyko związane z finansowaniem układu
str. 116

7.6. Warunki rozliczeń związanych z prowadzeniem symbiozy przemysłowej i finansowaniem wspólnych przedsięwzięć
str. 118

Rozdział 8. Analiza zasobów parku przemysłowego
str. 119


8.1. Wstęp
str. 120

8.2. Inwentaryzacja zasobów
str. 122

8.3. Badanie przepływów materiałowych i energetycznych
str. 128

8.4. Tworzenie powiązań symbiotycznych
str. 130

8.5. Podsumowanie
str. 132

Rozdział 9. Wdrażanie strategii
str. 136

Rozdział 10. Kontrolowanie procesów wdrażania i funkcjonowania parku ekoprzemysłowego
str. 146

Rozdział 11. Narzędzia wspierające zarządzanie parkiem ekoprzemysłowym
str. 153

Rozdział 12. Rola marketingu w zarządzaniu parkiem ekoprzemysłowym
str. 169


12.1. Wstęp
str. 169

12.2. Badania marketingowe
str. 170

12.3. Analiza marketingowa
str. 174

12.4. Działania promocyjne
str. 175

12.5. Zakończenie
str. 179

Załączniki

Załącznik 1. Wybrane przedsięwzięcia z zakresu symbiozy przemysłowej
str. 180

Załącznik 2. Procedury wykorzystane przy projektowaniu parku ekoprzemysłowego
str. 190

Załącznik 3. Ankiety
str. 203

Słowniczek ważniejszych terminów i definicji
str. 210

Wybrana literatura
str. 216

Noty biograficzne
str. 218
Ukryj

Opis:

Symbioza przemysłowa oznacza dobrowolne współdziałanie różnych, nieodległych od siebie organizacji, którego głównym celem jest lepsze wykorzystanie surowców i lepsze postępowanie z odpadami. Na terenach uprzemysłowionych symbioza może przybrać postać parku ekoprzemysłowego (PEP), rozumianego jako zespół powiązanych wzajemnie przedsiębiorstw skupionych na pewnym obszarze, gdzie - współżyjąc z otoczeniem - tworzy swego rodzaju ekosystem.Interdyscyplinarny zespół specjalistów zbadał możliwości i uwarunkowania tworzenia w Polsce związków symbiotycznych i opracował zaprezentowaną w książce metodologię ich projektowania. Ujęto w niej podstawowy zestaw koniecznych informacji, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów sprzyjających tworzeniu takich związków. Kluczowym zagadnieniem przy projektowaniu symbiozy jest dobór przedsiębiorstw oraz inwentaryzacja rodzaju wyrobów, strumieni surowców, materiałów i emitowanych zanieczyszczeń. Prezentacja szczegółowej procedury prowadzenia przeglądów i tworzenia powiązań symbiotycznych została pomyślana jako pomoc dla planujących tego rodzaju przedsięwzięcia. Opracowano zasady tworzenia strategii oraz reguły współdziałania, finansowania i rozliczeń w parkach ekoprzemysłowych. Przedstawiono też problemy dotyczące kształtowania krajobrazu i zachowania walorów przyrodniczych oraz historycznych terenu.W zbiorze załączników Czytelnik znajdzie przykłady zrealizowanej symbiozy, zwięzłe przedstawienie procedur i propozycje ankiet pomocnych przy projektowaniu symbiozy, a także zestawienie ważniejszych terminów oraz wybór literatury.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0641-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 220
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: ABC-0637:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa