Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział I
Geneza i ewolucja rozwiązań karnoprawnych służących dobrowolnemu poddaniu się odpowiedzialności za popełnienie przestępstw i wykroczeń skarbowych
str. 17


1. Instytucja dobrowolnego poddania się karze w II Rzeczypospolitej
str. 17

1.1. Dobrowolne poddanie się karze w ustawie karnej skarbowej z dnia 2 sierpnia 1926 r.
str. 23

1.2. Dobrowolne poddanie się karze w ustawie karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r.
str. 27

1.3. Dobrowolne poddanie się karze w dekrecie Prezydenta RP z dnia 3 listopada 1936 r.
str. 33

2. Funkcjonowanie instytucji dobrowolnego poddania się karze w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
str. 41

2.1. Dobrowolne poddanie się karze w dekrecie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1947 r.
str. 41

2.2. Dobrowolne poddanie się karze w ustawie karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 1960 r.
str. 45

2.3. Dobrowolne poddanie się karze w ustawie karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r.
str. 52

Rozdział II
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w polskim kodeksie karnym skarbowym z dnia 10 września 1999 r.
str. 61


1. Umiejscowienie i charakter instytucji
str. 61

2. Przesłanki udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
str. 70

2.1. Uiszczenie należności publicznoprawnej
str. 91

2.2. Uiszczenie określonej kwoty tytułem kary grzywny
str. 97

2.3. Wyrażenie zgody na przepadek przedmiotów
str. 104

2.4. Uiszczenie zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania
str. 107

3. Sytuacje uniemożliwiające zastosowanie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
str. 110

3.1. Zagrożenie przestępstwa skarbowego karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności
str. 111

3.2. Popełnienie przestępstwa skarbowego w warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary
str. 115

3.3. Zgłoszenie interwencji co do przedmiotu podlegającego przepadkowi
str. 120

4. Skutki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
str. 122

5. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe a formy skazania bez rozprawy na gruncie kodeksu postępowania karnego
str. 124

Rozdział III
Postępowanie przygotowawcze w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
str. 130


1. Wystąpienie sprawcy z wnioskiem o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
str. 130

2. Warunki formalne wymagane dla rozpoznania wniosku
str. 136

3. Cofnięcie wniosku
str. 140

4. Złożenie wniosku do sądu przez organ postępowania przygotowawczego
str. 144

4.1. Organy uprawnione do złożenia wniosku
str. 146

4.2. Termin dla złożenia wniosku do sądu i jego warunki formalne
str. 160

4.3. Uzależnienie złożenia wniosku od wykonania dodatkowych obowiązków określonych przez fi nansowy organ postępowania przygotowawczego
str. 166

5. Zażalenie na postanowienie fi nansowego organu postępowania przygotowawczego odmawiające zgody na złożenie wniosku do sądu
str. 172

Rozdział IV
Postępowanie sądowe w przedmiocie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
str. 183


1. Zasady skargowości, kontradyktoryjności i bezpośredniości a model wyrokowania przyjęty przez kodeks karny skarbowy w zakresie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
str. 183

2. Posiedzenie w sprawie wniosku
str. 193

3. Forma i treść orzeczenia sądu
str. 204

4. Postępowanie odwoławcze
str. 211

4.1. Ograniczenia w zakresie kontroli odwoławczej
str. 222

Rozdział V
Praktyka stosowania dobrowolnego poddania się odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
str. 234


1. Założenia metodyczne
str. 234

2. Analiza danych statystycznych
str. 236

3. Ocena funkcjonowania instytucji
str. 251

Zakończenie
str. 255

Bibliografia
str. 265

Dokumenty
str. 283

Orzecznictwo
str. 285Ukryj

Opis:

Prezentowana monografia w sposób kompleksowy przedstawia instytucję dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, poczynając od jej powstania i wprowadzenia do polskiego systemu prawa karnego skarbowego, a kończąc na najnowszych zmianach legislacyjnych. W książce w sposób szczegółowy zostały ukazane wszelkie aspekty rozwiązań ustawowych oraz praktyka funkcjonowania instytucji. Wartość opracowania podnosi dodatkowo wykładnia najważniejszych zasad i reguł ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej. Publikacja składa się z pięciu części. Pierwsza część omawia genezę i ewolucję rozwiązań służących dobrowolnemu poddaniu się odpowiedzialności karnej skarbowej. Część druga przedstawia zagadnienia materialnoprawne obecnie obowiązującej regulacji. Trzecia część opisuje stronę proceduralną postępowania przygotowawczego prowadzonego przez finansowe organy postępowania. W części czwartej został przedstawiony przebieg postępowania przed sądem I i II instancji. Piąta zaś część zawiera charakterystykę praktyki stosowania instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się tu nieprawidłowości.

Szczegóły towaru


, Format: A5 (148 × 210 mm) , 292
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Kontrole / Kontrola podatkowa
Kod: KAM-1664;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów