Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:

Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych

Celem tej obszernej monografii, mającej charakter teoretyczno-empiryczny, jest wskazanie prawidłowości i przesłanek występowania zróżnicowanych wyników jednostek dominujących oraz jednostek zależnych.

więcej

Autorzy: Hanna Sikacz,
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0701:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

O autorce
str. 11

Wstęp
str. 13

Rozdział 1. Organizacja i funkcjonowanie grup kapitałowych
str. 19


1.1. Pojęcie i istota grup kapitałowych
str. 19

1.1.1. Podstawy prawne dotyczące grup kapitałowych
str. 19

1.1.2. Terminologia dotycząca grup kapitałowych
str. 23

1.1.3. Cechy grup kapitałowych
str. 31

1.1.4. Powiązania kapitałowe
str. 33

1.2. Klasyfikacja grup kapitałowych
str. 36

1.2.1. Podstawowe rodzaje grup kapitałowych
str. 36

1.2.2. Rodzaje grup kapitałowych według powiązań działalności
str. 41

1.2.3. Rodzaje grup kapitałowych według celu działalności
str. 46

1.3. Tworzenie grup kapitałowych
str. 54

1.3.1. Finansowe i inne przyczyny tworzenia grup kapitałowych
str. 54

1.3.2. Sposoby tworzenia grup kapitałowych
str. 61

1.4. Wybrane aspekty zarządzania grupą kapitałową
str. 67

1.4.1. Działania podejmowane w grupie kapitałowej wpływające na stan finansów grupy i jej członków
str. 67

1.4.2. Istota zarządzania grupą kapitałową
str. 73

1.4.3. Strategie grup kapitałowych
str. 76

1.4.4. Nadzór właścicielski w grupach kapitałowych
str. 79

1.4.5. Struktury organizacyjne grup kapitałowych
str. 82

Rozdział 2. Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych a metodyka analizy finansowej
str. 88


2.1. Sprawozdawczość finansowa grupy kapitałowej
str. 88

2.1.1. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych w Polsce
str. 88

2.1.2. Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
str.. 89

2.1.3. Dokumentacja konsolidacyjna
str. 97

2.2. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych i wycena udziałów metodą praw własności
str. 100

2.2.1. Zwolnienia i wyłączenia z konsolidacji
str. 100

2.2.2. Konsolidacja metodą pełną
str. 104

2.2.3. Konsolidacja metodą proporcjonalną
str. 108

2.2.4. Wycena udziałów metodą praw własności
str. 110

2.3. Kształtowanie obrazu sytuacji finansowej grupy kapitałowej
str. 111

2.3.1. Polityka bilansowa grupy kapitałowej
str. 111

2.3.2. Instrumenty polityki bilansowej grupy kapitałowej
str. 113

2.3.3. Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych
str. 116

2.4. Metodyczne aspekty analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych
str. 119

2.4.1. Specyfika analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych
str. 119

2.4.2. Wstępna analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych
str. 122

2.4.3. Analiza wskaźnikowa skonsolidowanych sprawozdań finansowych
str. 123

Rozdział 3. Ocena zróżnicowania sytuacji finansowej jednostek dominujących, jednostek zależnych i grup kapitałowych
str. 129


3.1. Przedmiot i metoda badań
str. 129

3.1.1. Przedmiot badań
str. 129

3.1.2. Metoda badań
str. 130

3.1.3. Problem zakłóceń w porównywalności danych
str. 131

3.2. Charakterystyka próby badawczej
str. 133

3.3. Wyniki badań empirycznych
str. 143

3.3.1. Wstępna analiza finansowa
str. 143

3.3.2. Pokrycie finansowe aktywów trwałych oraz trwałość struktury finansowania
str. 149

3.3.3. Płynność finansowa
str. 154

3.3.4. Rentowność
str. 161

3.4. Wpływ polityki bilansowej na ocenę sytuacji finansowej grup kapitałowych
str. 171

3.4.1. Wyłączenia podmiotowe z konsolidacji
str. 171

3.4.2. Wycena wybranych składników aktywów i pasywów w grupie kapitałowej
str. 179

3.4.3. Transakcje między jednostkami powiązanymi
str. 186

3.4.4. Wpływ zmiany zasad rachunkowości na ocenę sytuacji finansowej
str. 193

Rozdział 4. Szczegółowe studium sytuacji finansowej grup kapitałowych
str. 204


4.1. Przedmiot i procedura badań
str. 204

4.2. Wyniki badań sytuacji finansowej wybranych grup kapitałowych
str. 206

4.2.1. Porównanie wskaźników finansowych grup kapitałowych, jednostek dominujących i jednostek zależnych
str. 206

4.2.2. Specyficzna analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych grup kapitałowych
str. 219

4.2.3. Charakter powiązań a wskaźniki finansowe jednostek podporządkowanych
str. 230

Zakończenie
str. 265

Załączniki
str. 271

Bibliografia
str. 279

Spis tabel
str. 285

Spis ilustracji i wykresów
str. 291

Indeks
str. 297


Ukryj

Opis:

Zarządzanie finansami w grupach kapitałowych, którego podstawowym elementem jest ocena sytuacji finansowej, wiąże się z wieloma specyficznymi problemami. Celem tej obszernej monografii, mającej charakter teoretyczno-empiryczny, jest wskazanie prawidłowości i przesłanek występowania zróżnicowanych wyników jednostek dominujących oraz jednostek zależnych.
W książce poruszono m.in. następujące zagadnienia:

  • funkcjonowanie grup kapitałowych i zarządzanie nimi,
  • problematyka skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej w kontekście Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i polskich zasad rachunkowości, podobieństwa i różnice między rozwiązaniami polskimi a międzynarodowymi, warunki stosowania metod konsolidacji,
  • przebieg badań empirycznych oraz ich wyniki w podstawowych obszarach analizy wskaźnikowej z wyszczególnieniem wyników osiąganych przez grupy kapitałowe, jednostki dominujące i jednostki zależne,
  • instrumenty polityki bilansowej charakterystyczne dla grup kapitałowych,
  • ocena sytuacji finansowej wybranych grup kapitałowych, analiza sprawozdań skonsolidowanych, analiza finansowa wyodrębnionych jednostek.
Publikacja będzie cennym źródłem wiedzy nie tylko dla pracowników i zarządów przedsiębiorstw. Szczegółowa prezentacja kształtowania się najważniejszych wskaźników finansowych sprawi, że książka będzie przydatna także dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników szkoleń, dla których może stanowić literaturę uzupełniającą do przedmiotu zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
Może okazać się także pomocna w opracowywaniu praktycznych projektów dotyczących analizy finansowej przedsiębiorstw, a w szczególności grup kapitałowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1169-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 300
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Przedsiębiorczość
Kod: OFE-0701:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa