Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia

Publikacja omawia problematykę ekonomii ochrony zdrowia, jak również problemy ściśle związane z organizacją i zarządzaniem w sektorze zdrowia.

więcej

Autorzy: Jadwiga Suchecka (red. naukowy),
Seria:  Poradniki ABC Zdrowie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  -
Kod: ABC-0616:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie (Jadwiga Suchecka) | str. 13

Wprowadzenie do wydania drugiego (Jadwiga Suchecka) | str. 21

Rozdział 1
Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach (Adam Depta) | str. 27

1.1. Charakterystyka i reformy ubezpieczeniowego modelu ochrony zdrowia | str. 28
1.1.1. Niemcy | str. 30
1.1.2. Belgia | str. 33
1.1.3. Francja | str. 34
1.1.4. Holandia | str. 35
1.2. Charakterystyka i reformy budżetowego modelu ochrony zdrowia | str. 37
1.2.1. Wielka Brytania | str. 38
1.2.2. Szwecja | str. 40
1.2.3. Hiszpania | str. 44
1.3. System zdrowotny USA jako przykład rezydualnego modelu ochrony zdrowia | str. 46
1.4. Charakterystyka i reformy scentralizowanego modelu Siemaszki | str. 49
1.4.1. Litwa | str. 50
1.4.2. Węgry | str. 51
1.4.3. Czechy (transformacja systemu Siemaszki) | str. 52
1.4.4. System ochrony zdrowia w Polsce | str. 53
1.5. Zakończenie | str. 58

Rozdział 2
Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w ujęciu narodowych rachunków zdrowia (Agnieszka Strzelecka) | str. 62

2.1. Wprowadzenie | str. 62
2.2. Metodologia Systemu Rachunków Zdrowia według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) | str. 63
2.2.1. Cele i zasady Systemu Rachunków Zdrowia | str. 64
2.2.2. Międzynarodowa Klasyfikacja dla Rachunków Zdrowia (ICHA) | str. 66
2.2.2.1. Klasyfikacja Funkcjonalna Ochrony Zdrowia (ICHA-HC) | str. 66
2.2.2.2. Klasyfikacja Dostawców Dóbr i Usług Zdrowotnych
(ICHA-HP) | str. 68
2.2.2.3. Klasyfikacja Źródeł Finansowania Ochrony Zdrowia (ICHA-HF) | str. 69
2.3. System Rachunków Zdrowia w Polsce | str. 70
2.3.1. Instytucje rządowe i samorządowe (z wyłączeniem funduszy ubezpieczeń społecznych) | str. 71
2.3.2. Fundusze ubezpieczeń społecznych: powszechne ubezpieczenia zdrowotne | str. 72
2.3.3. Fundusze zabezpieczenia społecznego: pozostałe ubezpieczenia społeczne | str. 72
2.3.4. Ubezpieczenia prywatne | str. 73
2.3.5. Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia | str. 74
2.3.6. Wydatki instytucji non-profit działających na rzecz gospodarstw domowych | str. 74
2.3.7. Podmioty gospodarcze | str. 75
2.3.8. Zagranica | str. 75
2.4. Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce w 2010 i 2011 roku | str. 76
2.5. Zakończenie | str. 83

Rozdział 3
Makroekonomiczne uwarunkowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia (Agnieszka Strzelecka) | str. 85

3.1. Wprowadzenie | str. 85
3.2. Czynniki makroekonomiczne wpływające na wydatki publiczne na ochronę zdrowia | str. 87
3.3. Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w wybranych krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (lata 2005-2012) | str. 95
3.4. Eksploracja wydatków publicznych na ochronę zdrowia | str. 109
3.5. Zakończenie | str. 111

Rozdział 4
Finansowanie prywatne ochrony zdrowia w Polsce (Zofia Skrzypczak) | str. 112

4.1. Finansowanie prywatne ochrony zdrowia w krajach europejskich | str. 112
4.2. Wydatki prywatne na ochronę zdrowia w Polsce według Narodowego Rachunku Zdrowia (National Health Accounts) | str. 117
4.3. Wydatki polskich gospodarstw domowych na ochronę zdrowia - ujęcie mikro- i makroekonomiczne | str. 123
4.4. Propozycja wykorzystania rachunków narodowych jako źródła informacji o wydatkach gospodarstw domowych na ochronę zdrowia | str. 130
4.5. Podsumowanie | str. 132

Rozdział 5
Skłonność do płacenia za świadczenia zdrowotne (willingness-to-pay) (Maciej Jewczak) | str. 133

5.1. Wstęp | str. 133
5.2. Geneza gotowości do płacenia | str. 135
5.3. Polityka cenowa podejścia do WTP | str. 137
5.4. Koncepcje podejścia do WTP | str. 143
5.4.1. Mechanizm ceny maksymalnej | str. 143
5.4.2. Mechanizm ceny granicznej | str. 144
5.5. Techniki pomiaru skłonności do płacenia | str. 148
5.6. Wykorzystanie podstawowych technik WTP w opiece zdrowotnej - próba aplikacji | str. 154
5.7. Załącznik metodologiczny | str. 160

Rozdział 6
Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia (Jadwiga Suchecka, Zofia Skrzypczak) | str. 168

6.1. Wprowadzenie | str. 168
6.2. Istota partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 170
6.3. Legislacja dotycząca partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce | str. 177
6.4. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia | str. 182
6.5. Przykłady zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w ochronie zdrowia na świecie | str. 188
6.5.1. Prywatyzacja ambulatoryjnych usług dializoterapii - Rumunia | str. 191
6.5.2. Lepsze IT dla lepszego zdrowia ("bIT4health" - Niemcy) | str. 192
6.6. Podsumowanie | str. 193

Rozdział 7
Przydział uprawnień kontrolnych podmiotom współpracującym w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (Jadwiga Suchecka) | str. 196

7.1. Wprowadzenie | str. 196
7.2. Alokacja uprawnień kontrolnych w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (aspekt teoretyczny) | str. 201
7.3. Praktyczne zastosowanie teorii podziału uprawnień kontrolnych na przykładzie przemysłu farmaceutycznego w Chinach | str. 208
7.3.1. Hipotezy i założenia modelu teoretycznego | str. 208
7.3.2. Wyniki badań empirycznych - przemysł farmaceutyczny w Chinach | str. 215

Rozdział 8
Outsourcing - metoda pozyskiwania wewnętrznych źródeł finansowania (Hanna Lewandowska)
| str. 220
8.1. Wstęp | str. 220
8.2. Rodzaje kapitałów w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw | str. 221
8.3. Metody pozyskiwania wewnętrznych źródeł finansowania | str. 225
8.4. Outsourcing jako metoda pozyskiwania wewnętrznych źródeł finansowania. Studia przypadków | str. 235
8.5. Podsumowanie | str. 240

Rozdział 9
Koszyk świadczeń gwarantowanych (Maciej Jewczak) | str. 242

9.1. Uwagi wstępne | str. 242
9.2. Czym jest koszyk świadczeń gwarantowanych? | str. 247
9.3. Koszyk świadczeń gwarantowanych a katalog świadczeń | str. 248
9.4. Rodzaje i modele koszyka świadczeń gwarantowanych | str. 249
9.5. Metody ewaluacyjne stosowane w ekonomice zdrowia | str. 253
9.5.1. Podział i charakterystyka | str. 253
9.5.2. Metody ewaluacyjne - przykładowe zastosowanie | str. 255
9.6. Koncepcje koszyka świadczeń gwarantowanych w Polsce i na świecie | str. 258
9.7. Katalogi świadczeń usług | str. 262
9.7.1. Katalogi usług opieki leczniczej (HC.1) | str. 262
9.7.1.1. Opieka szpitalna | str. 262
9.7.1.2. Opieka ambulatoryjna | str. 266
9.7.2. Usługi rehabilitacyjne (HC.2) | str. 270
9.7.3. Usługi długoterminowej opieki pielęgniarskiej (HC.3) | str. 270
9.7.4. Usługi pomocnicze opieki zdrowotnej (HC.4) | str. 271
9.7.5. Towary medyczne w opiece ambulatoryjnej (HC.5) | str. 272
9.7.5.1. Farmaceutyki i środki medyczne nietrwałego użytku | str. 272
9.7.5.2. Terapeutyczne i inne urządzenia medyczne trwałego użytku | str. 273
9.7.6. Zapobieganie i publiczna służba zdrowia (HC.6) | str. 273

Rozdział 10
Jednorodne grupy diagnostyczne narzędziem finansowania świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach UE - analiza porównawcza (Konstanty Owczarek, Jadwiga Suchecka) | str. 277

10.1. Wprowadzenie | str. 277
10.2. Charakterystyka i proces wyodrębniania jednorodnych grup pacjentów | str. 279
10.3. System DRG w wybranych krajach UE | str. 284
10.3.1. Organizacja i polityka ochrony zdrowia | str. 286
10.3.2. Instytucje decydujące o wdrożeniu systemu DRG | str. 291
10.3.3. Przyczyny wdrożenia systemu DRG | str. 292
10.3.4. Czas wdrażania systemu DRG | str. 294
10.3.5. Finansowanie szpitali przed wprowadzeniem systemu DRG | str. 296
10.3.6. Cele wprowadzenia systemu DRG | str. 297
10.3.7. Okres przejściowy między starym systemem finansowania a DRG | str. 298
10.3.8. Podstawy finansowe i różnice pomiędzy lokalnymi wariantami wdrożonego systemu DRG | str. 299
10.3.9. Zakres stosowania systemu DRG w szpitalach | str. 300
10.3.10. Rodzaj stosowanego systemu DRG oraz przyczyny jego wyboru | str. 301
10.3.11. Efekty wdrożenia systemu DRG | str. 302
10.4. Optymalny podział ryzyka między szpitalem a ubezpieczycielem | str. 305
10.4.1. Odchylenie standardowe LOS i optymalny próg | str. 312
10.5. Zakończenie | str. 316

Bibliografia | str. 319

Akty prawne | str. 331

Indeks rzeczowy | str. 333

O Autorach | str. 339

Ukryj

Opis:

Jadwiga Suchecka – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Ekonometrii Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni kierownik Katedry Ekonometrii i Statystyki Wydziału Zarzadzania Politechniki Częstochowskiej oraz kierownik Zakładu Finansowania Ochrony Zdrowia w Katedrze Polityki Ochrony Zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Głównym nurtem jej zainteresowań są zastosowania metod statystycznych i ekonometrycznych w ochronie zdrowia, ekonomii i finansach; autorka licznych publikacji i ekspertyz z tego zakresu.

Publikacja omawia problematykę ekonomii ochrony zdrowia, jak również problemy ściśle związane z organizacją i zarządzaniem w sektorze zdrowia. Obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące:
- reform współczesnych systemów zdrowia,
- gromadzenia danych w ramach Narodowych Rachunków Zdrowia,
- wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie finansowania i zarządzania ograniczonymi zasobami podmiotów medycznych.

Szczególnej analizie zostały poddane sposoby tworzenia funduszy publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia pochodzących z budżetu państwa, funduszy powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz pozyskiwanych ze środków prywatnych.

W publikacji zwrócono także uwagę na trudne problemy gospodarowania zasobami placówek medycznych w sytuacji ograniczenia środków finansowych. Omówiono szczegółowo zagadnienia związane z wprowadzeniem do systemu płatności modelu DRG (Diagnostic Related Groups) i wzorowanego na nim polskiego modelu Jednorodnych Grup Pacjentów. W zakończeniu tych rozważań zaprezentowano możliwości zastosowania teoretycznego modelu decyzyjnego do określenia ryzyka poniesienia strat z tytułu dłuższego pobytu pacjenta w szpitalu, niż długość hospitalizacji ustalona dla każdego DRG.

Książka przeznaczona jest w szczególności dla decydentów w zakresie polityki: finansowej, ekonomicznej, społecznej, zdrowotnej, a także menedżerów ochrony zdrowia oraz studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania, nauk o zdrowiu, polityki społecznej i finansów publicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9378-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 340
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Finanse w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0616:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów