Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe

Publikacja prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące obrotu prawnomiędzynarodowego w dziedzinie środowiska. Jej celem jest wskazanie elementów systemu międzynarodowego prawa środowiska, które rządzą tym obrotem, zilustrowanych przykładami norm prawnych, praktyki międzynarodowej, poglądami doktryny i orzecznictwem sądów międzynarodowych.

więcej

Autorzy: Maria Magdalena Kenig-Witkowska,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1657:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str.9

Przedmowa
str.11

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające
str.13

1. Pojęcie i cechy szczególne międzynarodowego prawa środowiska
str.13
2. Pojęcie środowiska w obrocie prawnomiędzynarodowym
str.16
3. Rozwój międzynarodowego prawa środowiska
str.18
4. Koncepcje aksjologiczne międzynarodowego prawa środowiska
str.27
5. Międzynarodowe prawo środowiska z perspektywy jedności systemu powszechnego prawa międzynarodowego
str.35
6. Prawo człowieka do środowiska
str.39

Rozdział II
Cele i zasady międzynarodowego prawa środowiska
str.48

1. Cele ogólne międzynarodowego prawa środowiska
str.48
2. Partykularne cele traktatowe
str.50
3. Zasady międzynarodowego prawa środowiska
str.53

Rozdział III
Podmioty międzynarodowego systemu zarządzania środowiskiem
str.76

1. Państwa
str.80
2. Organizacje międzynarodowe
str.83
2.1. Organizacje o zasięgu globalnym
str.84
2.2. Organizacje międzynarodowe o charakterze regionalnym
str.90
2.2.1. Organizacje europejskie
str.91
2.2.1.1. Rada Europy
str.91
2.2.1.2. Unia Europejska
str.91
2.2.2. Afryka
str.98
2.2.3. Region Ameryki Południowej i Karaibów
str.98
2.2.4. Azja
str.98
3. Podmioty inne niż państwa
str.100
3.1. Organizacje pozarządowe
str.100
3.2. Społeczność akademicka
str.100
3.3. Sektor korporacji międzynarodowych i stowarzyszeń sektora prywatnego
str.101
3.4. Podmioty indywidualne
str.101

Rozdział IV
Źródła i akty międzynarodowego prawa środowiska
str.104

1. Pojęcie, katalog i zagadnienia hierarchii źródeł międzynarodowego prawa środowiska
str.104
2. Umowy międzynarodowe
str.105
2.1. Przygotowywanie traktatów
str.108
2.2. Zastrzeżenia do traktatów
str.110
2.3. Interpretacja traktatów dotyczących środowiska
str.111
2.4. Relacje między traktatami dotyczącymi środowiska
str.113
2.5. Wejście w życie postanowień traktatów
str.115
2.6. Poprawki do traktatów
str.116
3. Zwyczaj międzynarodowy
str.117
4. Ogólne zasady prawa
str.121
5. Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych
str.122
6. Pomocnicze źródła prawa
str.123
7. Normy ius cogens w prawie środowiska
str.125
8. Soft law
str.127

Rozdział V
Zagadnienia przestrzegania prawa, odpowiedzialności i załatwiania sporów dotyczących środowiska
str.129

1. Wprowadzenie do krajowych porządków prawnych i zagadnienia przestrzegania norm międzynarodowego prawa środowiska
str.129
2. Procedury w przypadku niezgodności praktyki z przepisami traktatu (procedury non-compliance)
str.133
3. Zagadnienia odpowiedzialności
str.138
3.1. Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialność państwa za szkody w środowisku
str.138
3.2. Prawnomiędzynarodowe zasady odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku
str.143
3.3. Odpowiedzialność karna
str.149
4. Rozstrzyganie sporów
str.152
4.1. Negocjacje
str.154
4.2. Mediacja, koncyliacja, odwołanie się do organów międzynarodowych
str.155
4.3. Arbitraż
str.156
4.4. Sądownictwo międzynarodowe
str.156
4.4.1. Rola Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
str.157
4.4.2. Rola Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza
str.158
4.4.3. System WTO
str.159
4.4.4. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str.160
4.4.5. Rola regionalnych trybunałów praw człowieka
str.161

Rozdział VI
Ochrona atmosfery i klimatu
str.163

1. Kontrola zanieczyszczenia powietrza
str.164
2. Kontrola transgranicznego zanieczyszczania powietrza
str.165
3. Ochrona warstwy ozonowej
str.170
4. Ochrona klimatu
str.174
5. Ochrona przestrzeni kosmicznej
str.183

Rozdział VII
Ochrona środowiska morskiego
str.187

1. Ochrona środowiska morskiego w świetle Konwencji z 1982 r. o prawie morza
str.190
2. Regulacje dotyczące zanieczyszczeń powstających w następstwie zatapiania
str.195
3. Regulacje dotyczące zanieczyszczeń ze statków
str.199
4. Regulacje dotyczące zanieczyszczeń ze źródeł lądowych
str.202
5. Regulacje dotyczące zanieczyszczeń z atmosfery lub poprzez atmosferę
str.203
6. Regulacje dotyczące zanieczyszczeń z działalności na dnie morskim
str.203

Rozdział VIII
Ochrona różnorodności biologicznej
str.205

1. Regulacje o charakterze ogólnym i zasięgu globalnym
str.206
2. Regulacje o charakterze ogólnym i zasięgu regionalnym/subregionalnym
str.213
2.1. Region Afryki
str.213
2.2. Region Ameryki i Karaibów
str.215
2.3. Region Azji i Pacyfiku
str.217
2.4. Region Europy
str.218
3. Regulacje o zakresie globalnym lub regionalnym dotyczące poszczególnych gatunków lub siedlisk
str.221
3.1. Ochrona obszarów wodno-błotnych
str.222
3.2. Ochrona lasów
str.223
3.3. Ochrona roślin
str.223
3.4. Ochrona gruntu i gleby
str.225
3.5. Ochrona żywych zasobów morskich
str.227
3.5.1. Regionalne instrumenty ochrony różnorodności zasobów morskich
str.230
3.5.2. Ochrona gatunków żywych zasobów morskich
str.231
3.6. Ochrona ptaków
str.234
3.7. Ochrona niektórych gatunków zwierząt lądowych
str.235
3.8. Ochrona gatunków wędrujących
str.236
3.9. Ochrona światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego
str.238

Rozdział IX
Niebezpieczne substancje i odpady
str.241

1. Kontrola produkcji i używania niebezpiecznych substancji
str.242
2. Kontrola handlu międzynarodowego niebezpiecznymi substancjami
str.245
3. Transport niebezpiecznych substancji
str.247
4. Regulacje dotyczące niebezpiecznych substancji uwalnianych na skutek awarii przemysłowych
str.248
5. Transgraniczne przemieszczanie niebezpiecznych odpadów
str.251
6. Transgraniczne przemieszczanie żywych organizmów zmodyfikowanych genetycznie
str.259

Rozdział X
Działania militarne i ochrona środowiska
str.263

1. Obowiązywanie traktatów międzynarodowych prawa środowiska w czasie konfliktów zbrojnych
str.263
2. Ogólne zasady ochrony środowiska w normach międzynarodowego humanitarnego prawa konfliktów zbrojnych
str.266
3. Szczególne zasady ochrony środowiska w normach międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych
str.270
4. Wojsko i środowisko (rozważania de lege ferenda)
str.273

Rozdział XI
Ochrona środowiska Antarktyki
str.277

1. Układ w sprawie Antarktyki z 1959 r.
str.278
2. Konwencja z 1972 r. o ochronie fok antarktycznych
str.279
3. Konwencja o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki
str.280
4. Konwencja z 1988 r. o regulacji działalności dotyczącej antarktycznych bogactw mineralnych
str.283
5. Protokół z 1991 r. o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki
str.285

Rozdział XII
Ochrona międzynarodowych cieków wodnych i jezior
str.292

1. Regulacje o charakterze powszechnym
str.293
2. Regulacje o charakterze regionalnym
str.298
2.1. Europa
str.298
2.2. Afryka
str.303
2.3. Ameryka
str.303
2.4. Azja
str.304

Wybór literatury
str.305

Wybór stron internetowych
str.311


Ukryj

Opis:

Publikacja prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące obrotu prawnomiędzynarodowego w dziedzinie środowiska. Jej celem jest wskazanie elementów systemu międzynarodowego prawa środowiska, które rządzą tym obrotem, zilustrowanych przykładami norm prawnych, praktyki międzynarodowej, poglądami doktryny i orzecznictwem sądów międzynarodowych.

W publikacji przedstawiono m.in. podmioty i źródła oraz cele i zasady międzynarodowego prawa środowiska, zagadnienia przestrzegania prawa, odpowiedzialności i rozstrzygania sporów. Dokonując wyboru zagadnień, które stały się przedmiotem rozważań w kontekście systemowego podejścia do międzynarodowego prawa środowiska, brano pod uwagę również ich praktyczne znaczenie dla systemu funkcjonowania norm tego prawa.

Adresatami publikacji są studenci studiów prawniczych, administracyjnych, nauk politycznych oraz wyspecjalizowanych studiów ochrony środowiska (takich jak np. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim), pracownicy naukowi, jak również pracownicy administracji państwowej i samorządowej oraz prawnicy praktykujący w dziedzinie prawa środowiska.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0651-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 312
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: KAM-1657:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów