Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo urzędnicze

W książce przedstawiono zasady zatrudniania w szeroko rozumianej administracji publicznej- służbie cywilnej, urzędach państwowych oraz administracji samorządowej.

więcej

Autorzy: Anna Dubowik, Łukasz Pisarczyk,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2010 r.
Kod: KAM-1482:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str.9

Wstęp
str.13

Rozdział pierwszy
Pojęcie i źródła prawa urzędniczego

str.17
1. Pojęcie prawa urzędniczego
str.17
2. Źródła prawa urzędniczego
str.20

Rozdział drugi
Proces kształtowania się prawa urzędniczego

str.36
1. Początki administracji w państwach antycznych
str.36
2. Początki administracji nowożytnej
str.37
3. Dalszy rozwój prawa urzędniczego
str.38
3.1. Pruskie i niemieckie prawo urzędnicze
str.38
3.2. Francuskie prawo urzędnicze
str.40
3.3. Anglosaskie prawo urzędnicze
str.43
3.4. Wnioski
str.47

Rozdział trzeci
Rozwój prawa urzędniczego w Polsce

str.48
1. Uwagi wstępne
str.48
2. Urzędnicy w Księstwie Warszawskim
str.48
3. Status urzędnika w Królestwie Polskim
str.50
4. Prawo urzędnicze w okresie międzywojennym
str.52
5. Rozwój sytuacji prawnej pracowników państwowych w latach 1945-1990
str.57
5.1. Okres od 1945 r. do uchwalenia k.p.
str.57
5.2. Lata 1975-1989
str.60
5.3. Okres po 1989 r.
str.62

Rozdział czwarty
Modele zatrudniania w służbie publicznej

str.70
1. Uwagi wstępne
str.70
2. System kariery
str.71
3. System stanowisk (pozycyjny
str.74
4. Systemy mieszane
str.77

Rozdział piąty
Cechy stosunku pracy urzędników

str.78
1. Uwagi wstępne
str.78
2. Klasyczny model zatrudnienia w administracji publicznej
str.79
3. Umowny model zatrudnienia w administracji publicznej
str.80

Rozdział szósty
Podstawy zatrudnienia w prawie urzędniczym

str.84
1. Uwagi wstępne
str.84
2. Mianowanie
str.85
3. Powołanie
str.89
4. Wybór
str.90
5. Umowa o pracę
str.93

Rozdział siódmy
Strony stosunku pracy w prawie urzędniczym

str.97
1. Uwagi wstępne
str.97
2. Pracodawca
str.97
2.1. Uwagi wstępne
str.97
2.2. Struktura poszczególnych działów służby państwowej
str.98
2.3. Pojęcie pracodawcy w prawie urzędniczym
str.101
2.4. Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy
str.102
3. Pracownik
str.104
3.1. Uwagi wstępne
str.104
3.2. Pojęcie pracownika (urzędnika)
str.104
3.3. Rygory selekcyjne
str.106
3.3.1. Uwagi wstępne
str.106
3.3.2. Rodzaje rygorów selekcyjnych w prawie urzędniczym
str.107
3.3.3. Problem skutków zatrudnienia osoby niespełniającej rygorów selekcyjnych
str.114

Rozdział ósmy
Nabór do służby publicznej

str.116
1. Uwagi wstępne
str.116
2. Zasada równego dostępu obywateli do służby publicznej
str.117
3. Nabór na stanowiska urzędnicze w służbie cywilnej
str.119
4. Nabór na stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym
str.122
5. Proponowane zmiany stanu prawnego w zakresie naboru do służby publicznej
str.123

Rozdział dziewiąty
Przebieg zatrudnienia w administracji publicznej

str.125
1. Uwagi wstępne
str.125
2. Przebieg zatrudnienia w administracji rządowej
str.126
3. Przebieg zatrudnienia w innych sferach administracji publicznej
str.136

Rozdział dziesiąty
Obowiązki urzędnika

str.139
1. Uwagi wstępne
str.139
2. Ogólna charakterystyka obowiązków urzędniczych
str.140
3. Obowiązki sumiennego i starannego wykonywania powierzonych zadań oraz poleceń służbowych
str.144
4. Obowiązek racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
str.150
5. Obowiązek powstrzymania się od wykonywania czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami urzędniczymi, podważających zaufanie do urzędu, uniemożliwiających lub utrudniających realizację zadań urzędowych
str.151
6. Obowiązki służące zapewnieniu odpowiedniego poziomu merytorycznego kadry urzędniczej oraz powagi urzędu
str.156
7. Inne obowiązki urzędnicze
str.162

Rozdział jedenasty
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków urzędniczych

str.164
1. Uwagi wstępne
str.164
2. Ogólna charakterystyka odpowiedzialności o charakterze represyjnym
str.165
3. Odpowiedzialność karna
str.169
4. Odpowiedzialność dyscyplinarna
str.172
5. Odpowiedzialność porządkowa
str.178
6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
str.180
7. Odpowiedzialność materialna urzędników
str.181

Rozdział dwunasty
Uprawnienia urzędnika

str.184
1. Uwagi wstępne
str.184
2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
str.184
3. Inne uprawnienia urzędnicze
str.195
4. Uprawnienia urzędników w dziedzinie zbiorowych stosunków pracy
str.201

Rozdział trzynasty
Zmiana treści stosunku pracy w służbie publicznej

str.206
1. Uwagi wstępne
str.206
2. Prawne instrumenty zmiany treści stosunku pracy
str.206
3. Zmiany treści umownych stosunków pracy
str.209
4. Wypowiedzenie zmieniające w pozaumownych stosunkach pracy
str.211
5. Zmiana treści stosunku pracy z mianowania
str.213
6. Zawieszenie stosunku pracy
str.217

Rozdział czternasty
Ustanie stosunku pracy w służbie publicznej

str.218
1. Uwagi wstępne
str.218
2. Ustanie stosunku pracy urzędników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
str.219
3. Ustanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania
str.225
4. Ustanie stosunków pracy nawiązanych na podstawie powołania i wyboru
str.233
5. Przekazanie zadań między organami administracji publicznej a trwałość zatrudnienia urzędników
str.235

Literatura
str.239

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.12.2010 r.W książce przedstawiono zasady zatrudniania w szeroko rozumianej administracji publicznej- służbie cywilnej, urzędach państwowych oraz administracji samorządowej. Wskazano podstawowe założenia oraz specyficzne cechy prawa urzędniczego na tle powszechnego prawa pracy.
Zasadniczą część publikacji poświęcono urzędniczemu stosunkowi pracy: jego nawiązaniu, podstawom, treści (ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków niewystępujących w powszechnym prawie pracy) oraz mechanizmom prowadzącym do jego zmiany i ustania.Syntetyczny sposób ujęcia poszczególnych zagadnień, klarowna systematyka opracowania, liczne odwołania do orzecznictwa i literatury przedmiotu czynią niniejszą książkę przydatną dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców: studentów studiów prawniczych i administracyjnych różnych stopni, a także praktyków stosujących przepisy prawa urzędniczego na co dzień.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1373-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 252
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE
Kod: KAM-1482:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów