Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

W publikacji w sposób przejrzysty i wyczerpujący omówiono zagadnienia zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach.

więcej

Autorzy: Marian Zdyb (red. naukowy), Małgorzata Sieradzka (red. naukowy), Arkadiusz Michalak, Janusz Raglewski, Michał Wyrwiński, Marek Szydło,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-1433;pakiet-el  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 200,76 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa do wydania drugiego | str. 21

Wstęp | str. 23

Wprowadzenie | str. 27

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 35

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 37
Art. 1 [Zakres regulacji ustawy] | str. 37
Art. 2. [Pojęcie przedsiębiorcy] | str. 63
Art. 3. [Czyn nieuczciwej konkurencji] | str. 109
Art. 4. [Status osób zagranicznych] | str. 175

Rozdział 2. Czyny nieuczciwej konkurencji | str. 216
Art. 5. [Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa] | str. 216
Art. 6. [Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa za pomocą nazwiska przedsiębiorcy] | str. 265
Art. 7. [Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa zlikwidowanego, podzielonego lub przekształconego] | str. 276
Art. 8. [Fałszywe lub oszukańcze oznaczenia geograficzne] | str. 282
Art. 9. [Fałszywe lub oszukańcze kwalifikowane oznaczenia geograficzne] | str. 315
Art. 10. [Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów i usług] | str. 333
Art. 11. [Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa] | str. 386
Art. 12. [Nieuczciwy wpływ na stosunki umowne] | str. 446
Art. 13. [Naśladownictwo gotowego produktu] | str. 469
Art. 14. [Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji] | str. 550
Art. 15. [Utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku] | str. 623
Art. 15a [Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną] | str. 751
Art. 15b. [Urządzenia niedozwolone] | str. 764
Art. 16. [Reklama nieuczciwa oraz reklama porównawcza] | str. 769
Art. 17. [Odpowiedzialność innych podmiotów za czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy] | str. 952
Art. 17a. [Sprzedaż premiowana] | str. 965
Art. 17b. (uchylony) | str. 973
Art. 17c. [Sprzedaż lawinowa] | str. 973
Art. 17d. [Dominujące wprowadzenie do obrotu własnych produktów] | str. 979
Art. 17e. (uchylony) | str. 983

Rozdział 3. Odpowiedzialność cywilna | str. 984
Art. 18. [Odpowiedzialność cywilna] | str. 984
Art. 18a. [Ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji] | str. 1064
Art. 19. [Szczególne przypadki legitymacji czynnej] | str. 1068
Art. 20. [Przedawnienie - uwagi ogólne] | str. 1076
Art. 21. (uchylony) | str. 1091
Art. 22. [Wniesienie oczywiście bezzasadnego powództwa] | str. 1091

Rozdział 3a. (skreślony) | str. 1096

Rozdział 4. Przepisy karne | str. 1097
Art. 23. [Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa] | str. 1111
Art. 24. [Odpowiedzialność za czyn naśladownictwa gotowego produktu] | str. 1154
Art. 24a. [Odpowiedzialność za organizowanie i kierowanie systemem sprzedaży] | str. 1172
Art. 24b. (uchylony) | str. 1181
Art. 25. [Odpowiedzialność za wprowadzające w błąd oznaczenia towarów lub usług za delikt w zakresie reklamy oraz sprzedaży premiowanej] | str. 1181
Art. 26. [Odpowiedzialność za rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie] | str. 1201
Art. 27. [Ściganie przestępstw i wykroczeń] | str. 1212

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1216
Art. 28-29. (pominięte) | str. 1216

Rozdział 6. Przepisy końcowe | str. 1217
Art. 30. [Utrata mocy] | str. 1217
Art. 31. [Wejście w życie] | str. 1217

Bibliografia | str. 1219

Indeks rzeczowy | str. 1249

Autorzy | str. 1271

Ukryj

Opis:

Marian Zdyb - profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor ponad 30 książek oraz ponad 150 artykułów i innych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, teorii organizacji i samorządu terytorialnego.

Małgorzata Sieradzka – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; adwokat prowadzący kancelarię adwokacką; członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji; członek CARS; specjalizuje się w prawie antymonopolowym, w tym w prawie konkurencji oraz prawie zamówień publicznych; prowadzi szkolenia; autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, w tym komentarzy i monografii, glos do orzeczeń sądów krajowych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W publikacji w sposób przejrzysty i wyczerpujący omówiono zagadnienia zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach. Autorzy szczegółowo omówili katalog czynów niedozwolonej konkurencji oraz kwestie dotyczące odpowiedzialności cywilnej oraz karnej wynikającej z ich popełnienia.
Drugie wydanie komentarza zostało poszerzone i uaktualnione o najnowsze zmiany legislacyjne oraz orzecznictwo sądowe, które ma istotne znaczenie dla praktyki stosowania ustawy. Ponadto, w sposób szeroki odniesiono się do piśmiennictwa polskiego i zagranicznego. Opracowanie ma charakter ekspercki - poglądy autorów wpłynęły niejednokrotnie na linię orzeczniczą sądów w sprawach nieuczciwej konkurencji.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz pracowników administracji. Będzie również pomocnym źródłem dla przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych problematyką zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9377-5 , 1276
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Ochrona konkurencji i konsumentów
Kod: KAM-1433;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów