Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

Praktyczny przewodnik po skomplikowanych i wysoce specjalistycznych dziedzinach prawa, jakimi są prawo konkurencji i prawo konsumenckie.

więcej

Autorzy: Edward Stawicki (red. naukowy), Aleksander Stawicki (red. naukowy), Bartosz Turno, Tomasz Kwieciński, Jerzy Baehr,
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 sierpnia 2016 r.
Kod: KAM-1489:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 269,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 242,10 zł. ( Oszczędzasz: 26,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Od redaktorów | str. 25

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) | str. 27

Dział I. Przepisy ogólne | str. 29
Art. 1. [Cele i zakres ustawy] | str. 29
Art. 2. [Zakres zastosowania ustawy] | str. 46
Art. 3. [Wyłączenie zastosowania ustawy do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw] | str. 60
Art. 4. [Słownik terminów ustawowych] | str. 75
Art. 5. [Przeliczenie wartości euro oraz innych walut obcych na złote oraz wartości złotego na euro] | str. 208

Dział II. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję | str. 210
Rozdział 1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję | str. 210

Art. 6. [Zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień] | str. 210
Art. 6a. [Odpowiedzialność osoby zarządzającej za naruszenie zakazów] | str. 294
Art. 7. [Wyłączenia spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych] | str. 299
Art. 8. [Indywidualne i grupowe wyłączenie spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych] | str. 309
Rozdział 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej | str. 322
Art. 9. [Zakaz nadużywania pozycji dominującej] | str. 322
Rozdział 3. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję | str. 408
Art. 10. [Decyzja stwierdzająca antykonkurencyjną praktykę. Środki zaradcze] | str. 408
Art. 11. (uchylony). | str. 430
Art. 12. [Decyzja zobowiązująca] | str. 430
Art. 12a. [Stwierdzenie, że osoba zarządzająca naruszyła zakaz porozumień antykonkurencyjnych] | str. 446

Dział III. Koncentracje przedsiębiorców | str. 449
Rozdział 1. Kontrola koncentracji | str. 449

Art. 13. [Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji] | str. 449
Art. 14. [Wyłączenie spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji] | str. 469
Art. 15. [Uznanie koncentracji dokonanej przez przedsiębiorcę zależnego za koncentrację dokonaną przez przedsiębiorcę dominującego] | str. 479
Art. 16. [Obliczanie obrotów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji] | str. 481
Art. 17. [Delegacja do określenia sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji] | str. 486
Rozdział 2. Decyzje w sprawach koncentracji | str. 488
Art. 18. [Zgoda na koncentrację] | str. 488
Art. 19. [Zgoda warunkowa] | str. 528
Art. 20. [Zakaz koncentracji i zgoda wyjątkowa] | str. 551
Art. 21. [Uchylenie decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji. Środki restytucyjne] | str. 566
Art. 22. [Wygaśnięcie decyzji. Przedłużenie okresu obowiązywania decyzji zawierającej zgodę na koncentrację] | str. 576
Art. 23. [Przedłużenie terminu na odsprzedaż akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez instytucję finansową] | str. 581

Dział IIIa. Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umów | str. 584
Rozdział 1. Niedozwolone postanowienia wzorców umów | str. 584

Art. 23a. [Zakaz stosowania niedozwolonych postanowień wzorca umowy] | str. 584
Rozdział 2. Decyzje w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str. 602
Art. 23b. [Decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone] | str. 602
Art. 23c. [Zobowiązanie przedsiębiorcy do podjęcia określonych działań] | str. 611
Art. 23d. [Rozszerzony skutek prawomocnej decyzji] | str. 623

Dział IV. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów | str. 627
Rozdział 1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów | str. 627

Art. 24. [Zakaz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] | str. 627
Art. 25. [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów wynikająca z innych ustaw] | str. 697
Rozdział 2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów | str. 705
Art. 26. [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów] | str. 705
Art. 27. [Stwierdzenie zaniechania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów] | str. 712
Art. 28. [Decyzja zobowiązująca] | str. 717

Dział V. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów | str. 728
Rozdział 1. Prezes Urzędu | str. 728

Art. 29. [Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] | str. 728
Art. 30. [Powołanie i odwołanie wiceprezesów UOKiK] | str. 732
Art. 31. [Zakres działania Prezesa UOKiK] | str. 733
Art. 31a. [Wyjaśnienia i interpretacje mające istotne znaczenie dla stosowania przepisów w sprawach objętych zakresem działania Prezesa UOKiK] | str. 741
Art. 31b. [Publikacja decyzji wydawanych przez Prezesa UOKiK] | str. 745
Art. 31c. [Publikacja komunikatów Prezesa UOKiK w publicznej radiofonii i telewizji] | str. 749
Art. 31d. [Przedstawianie sądom poglądów w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów] | str. 753
Art. 32. (uchylony). | str. 758
Art. 33. [Struktura organizacyjna UOKiK. Wydawanie decyzji i postanowień w imieniu Prezesa UOKiK] | str. 758
Art. 34. [Statut Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] | str. 760
Art. 35. [Zlecenie Inspekcji Handlowej przeprowadzenia kontroli lub realizacji innych zadań] | str. 761
Art. 36. (uchylony). | str. 761
Rozdział 2. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie | str. 762
Art. 37. [Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony konsumentów] | str. 762
Art. 38. [Edukacja konsumencka] | str. 771
Art. 39. [Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów] | str. 779
Art. 40. [Stosunek pracy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów] | str. 784
Art. 41. (uchylony) | str. 791
Art. 42. [Kompetencje rzecznika konsumentów] | str. 791
Art. 43. [Sprawozdanie roczne] | str. 833
Art. 44. [Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów] | str. 836
Art. 45. [Organizacje konsumenckie] | str. 842
Art. 46. [Roczna dotacja celowa] | str. 848

Dział VI. Postępowanie przed Prezesem Urzędu | str. 850
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 850

Art. 47. [Rodzaje postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK] | str. 850
Art. 48. [Rodzaje postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK] | str. 856
Art. 49. [Tryb wszczynania postępowań przed Prezesem UOKiK] | str. 863
Art. 49a. [Wystąpienie do przedsiębiorcy bez wszczynania postępowania] | str. 868
Art. 50. [Obowiązek przekazywania informacji i dokumentów. Składanie wyjaśnień] | str. 870
Art. 51. [Dowód z dokumentu. Język dokumentu] | str. 879
Art. 52. [Dowód ze świadków. Wezwanie świadka] | str. 882
Art. 53. [Przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka] | str. 886
Art. 54. [Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego] | str. 887
Art. 55. [Wniosek o wyłączenie biegłego] | str. 891
Art. 56. [Okazanie biegłemu akt sprawy i przedmiotu oględzin] | str. 893
Art. 57. [Uzasadnienie opinii biegłego. Opinia łączna] | str. 894
Art. 58. [Wynagrodzenie biegłego. Zaliczka na poczet wydatków biegłego. Ponoszenie kosztów wynagrodzenia biegłego] | str. 896
Art. 59. [Opinia jednostki naukowej] | str. 897
Art. 60. [Rozprawa administracyjna; przesłanki, uczestnicy rozprawy i wyłączenie jawności] | str. 898
Art. 61. [Pomoc sądowa w postępowaniu administracyjnym] | str. 901
Art. 62-68. (uchylone) | str. 902
Art. 69. [Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego] | str. 902
Art. 70. [Ograniczenie udostępnienia materiału dowodowego] | str. 911
Art. 71. [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa] | str. 915
Art. 72. [Obowiązek udostępniania akt oraz informacji przez organy administracji publicznej] | str. 916
Art. 73. [Wykorzystywanie informacji uzyskanych w toku postępowania przed Prezesem UOKiK] | str. 917
Art. 73a. [Podanie do publicznej wiadomości informacji o podejrzeniu praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów] | str. 923
Art. 74. [Uwzględnienie zarzutów stron] | str. 931
Art. 75. [Obligatoryjne i fakultatywne umorzenie postępowania] | str. 937
Art. 76. [Przedawnienie wszczęcia postępowania] | str. 942
Art. 77. [Zasada ponoszenia kosztów postępowania] | str. 943
Art. 78. [Obowiązek zwrotu kosztów postępowania wywołanych zachowaniem strony] | str. 945
Art. 79. [Ponoszenie kosztów niezbędnych opinii w sprawach dotyczących koncentracji] | str. 945
Art. 80. [Postanowienie w sprawie końcowych kosztów postępowania] | str. 946
Art. 81. [Postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa UOKiK] | str. 947
Art. 82. [Wyłączenie stosowania nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji] | str. 990
Art. 83. [Stosowanie przepisów k.p.a. do postępowania przed Prezesem UOKiK] | str. 994
Art. 84. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c. do postępowania dowodowego] | str. 1000
Art. 85. [Postępowanie w sprawach nakładania kar pieniężnych] | str. 1004
Rozdział 2. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję | str. 1009
Art. 86. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję] | str. 1009
Art. 87. [Obligatoryjne i fakultatywne podstawy niewszczynania postępowania. Zawieszenie postępowania] | str. 1014
Art. 88. [Strona postępowania. Wszczęcie postępowania] | str. 1017
Art. 89. [Decyzja tymczasowa. Czas obowiązywania decyzji] | str. 1029
Art. 89a. [Procedura dobrowolnego poddania się karze pieniężnej] | str. 1034
Art. 90. [Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji] | str. 1050
Art. 91. [Przeszukanie w lokalu mieszkalnym] | str. 1053
Art. 92. [Termin zakończenia postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję] | str. 1061
Art. 93. [Przedawnienie wszczęcia postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję] | str. 1063
Rozdział 3. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji | str. 1072
Art. 94. [Strona postępowania. Zgłoszenie zamiaru koncentracji. Opłaty od wniosków] | str. 1072
Art. 95. [Zwrot zgłoszenia koncentracji oraz wezwanie do uzupełnienia braków w tym zgłoszeniu] | str. 1080
Art. 96. [Termin zakończenia postępowania w sprawach koncentracji] | str. 1085
Art. 96a. [Przedłużenie terminu zakończenia postępowania. Zastrzeżenia i warunki] | str. 1088
Art. 97. [Wstrzymanie się od dokonania koncentracji. Warunkowe dokonanie czynności, na podstawie której ma nastąpić koncentracja] | str. 1098
Art. 98. [Brak naruszenia obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji] | str. 1103
Art. 99. [Decyzja w sprawie podziału przedsiębiorcy. Wystąpienie do sądu o stwierdzenie nieważności umowy] | str. 1104
Rozdział 3a. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str. 1108
Art. 99a. [Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania niedozwolonych postanowień] | str. 1110
Art. 99b. [Strona postępowania; postanowienie o wszczęciu postępowania] | str. 1125
Art. 99c. [Podmiot zainteresowany] | str. 1129
Art. 99d. [Rygor natychmiastowej wykonalności] | str. 1144
Art. 99e. [Termin zakończenia postępowania] | str. 1147
Art. 99f. [Termin przedawnienia wszczęcia postępowania] | str. 1151
Rozdział 4. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów | str. 1157
Art. 100. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] | str. 1157
Art. 101. [Strona postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] | str. 1166
Art. 101a. [Decyzja tymczasowa] | str. 1173
Art. 102. (uchylony) | str. 1191
Art. 103. [Rygor natychmiastowej wykonalności] | str. 1192
Art. 104. [Terminy zakończenia postępowania] | str. 1198
Art. 105. [Termin przedawnienia wszczęcia postępowania] | str. 1201
Rozdział 5. Kontrola i przeszukanie w toku postępowania przed Prezesem Urzędu | str. 1207
Art. 105a. [Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK] | str. 1207
Art. 105b. [Uprawnienia dochodzeniowe kontrolującego] | str. 1270
Art. 105c. (uchylony) | str. 1291
Art. 105d. [Obowiązki kontrolowanego. Odmowa udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli] | str. 1291
Art. 105e. [Zapewnienie warunków i środków do sprawnej kontroli. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem] | str. 1306
Art. 105f. [Ustalenie stanu faktycznego. Zabezpieczenie dowodów] | str. 1317
Art. 105g. [Zajęcie w celu zabezpieczenia] | str. 1321
Art. 105h. [Zajęcie w celu zabezpieczenia - rozwinięcie] | str. 1327
Art. 105i. [Kontrola lub przeszukanie bez wszczynania odrębnego postępowania] | str. 1332
Art. 105ia. [Tajemniczy klient] | str. 1340
Art. 105j. [Protokół kontroli; elementy protokołu i załączniki] | str. 1345
Art. 105k. [Protokół kontroli; podpisy, zastrzeżenia, odmowa podpisania] | str. 1352
Art. 105l. [Stosowanie przepisów u.s.d.g. do kontroli. Sprzeciw] | str. 1357
Art. 105m. [Zażalenie na czynności kontrolne] | str. 1364
Art. 105n. [Przeszukanie pomieszczeń i rzeczy przedsiębiorcy. Wniosek i zgoda na przeszukanie] | str. 1366
Art. 105o. [Uprawnienia przeszukującego do sporządzania notatek] | str. 1383
Art. 105p. [Zażalenie na czynności przeszukania] | str. 1384
Art. 105q. [Odpowiednie stosowanie przepisów do przeszukania] | str. 1385

Dział VII. Kary pieniężne | str. 1389
Rozdział 1. Nakładanie kar pieniężnych | str. 1389

Art. 106. [Kary pieniężne i ich wysokość] | str. 1389
Art. 106a. [Kara nakładana na osobę zarządzającą] | str. 1416
Art. 107. [Kary w celu przymuszenia wykonania decyzji, postanowień lub wyroków] | str. 1420
Art. 108. [Kara nałożona na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub zarządczą] | str. 1428
Art. 109-110. (uchylone) | str. 1440
Art. 111. [Miarkowanie wysokości kary pieniężnej] | str. 1440
Art. 112. [Przeznaczenie środków pochodzących z kar. Termin i sposób zapłaty kary pieniężnej. Egzekucja] | str. 1466
Art. 113. [Odroczenie uiszczenia kary lub rozłożenie jej na raty. Odsetki] | str. 1469
Rozdział 2. Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję | str. 1477
Art. 113a. [Program leniency. Wniosek o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję] | str. 1477
Art. 113b. [Przesłanki odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej] | str. 1512
Art. 113c. [Przesłanki obniżenia kary pieniężnej] | str. 1520
Art. 113d. [Leniency plus] | str. 1526
Art. 113e. [Marker. Skrócony wniosek leniency] | str. 1532
Art. 113f. [Uproszczony wniosek leniency] | str. 1537
Art. 113g. [Zwrot nieuwzględnionego lub wycofanego wniosku leniency] | str. 1542
Art. 113h. [Odpowiednie zastosowanie instytucji leniency do osób zarządzających] | str. 1544
Art. 113i. [Informacje we wniosku leniency składanym przez osobę zarządzającą] | str. 1547
Art. 113j. [Objęcie osób zarządzających wnioskiem leniency składanym przez przedsiębiorcę] | str. 1548
Art. 113k. [Delegacja ustawowa do określenia sposobu i trybu postępowania z wnioskiem leniency] | str. 1551

Dział VIII. Przepis karny | str. 1552
Art. 114. [Przepis karny] | str. 1552

Dział IX. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe | str. 1560
Art. 115-129. (pominięto) | str. 1560
Art. 130. [Kryterium ustalania wysokości kary pieniężnej] | str. 1560
Art. 131. [Regulacje intertemporalne] | str. 1560
Art. 132. [Ciągłość funkcji Prezesa UOKiK] | str. 1561
Art. 133. [Zachowanie członkostwa w Radzie Rzeczników Konsumenckich] | str. 1561
Art. 134. [Ciągłość funkcji rzeczników konsumentów] | str. 1561
Art. 135. [Zasada kontynuacji (sukcesji) UOKiK] | str. 1561
Art. 136. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze] | str. 1561
Art. 137. [Przepis derogacyjny] | str. 1562
Art. 138. [Wejście w życie ustawy] | str. 1562

Literatura | str. 1563

Indeks rzeczowy | str. 1599

O autorach | str. 1607

Ukryj

Opis:

Komentarz jest praktycznym przewodnikiem po skomplikowanych i wysoce specjalistycznych dziedzinach prawa, jakimi są prawo konkurencji i prawo konsumenckie. Jego autorzy – wysokiej klasy specjaliści pracujący zarówno w kancelariach prawniczych, jak i w administracji państwowej - postawili sobie za cel przystępne i jasne wyłożenie wszystkich kluczowych zagadnień, kompleksowo i wyczerpująco omawiając m.in. ostatnie nowelizacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Publikacja ta, jako jedyna na rynku, tłumaczy nie tylko prawne, lecz także ekonomiczne uwarunkowania ingerencji organów państwa w funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. Wpisuje się tym samym znakomicie w zjawisko postępującej „ekonomizacji” stosowania przepisów prawa konkurencji.
Mając świadomość zjawisk następujących w gospodarce, autorzy po raz pierwszy położyli także nacisk na kwestię stosowania prawa konkurencji w działalności prowadzonej z wykorzystaniem Internetu (e-commerce). Niezwykle wyczerpująco odniesiono się także do kwestii ochrony interesów konsumentów, która nabiera coraz większego znaczenia w praktyce stosowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-447-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1612
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Ochrona konkurencji i konsumentów
Kod: KAM-1489:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów