Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo energetyczne. Komentarz [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Tom I - Komentarz do art. 1-11s
Tom II - Komentarz do art. 12-72

Publikacja zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy - Prawo energetyczne.

więcej

Autorzy: Mariusz Swora (red. naukowy), Zdzisław Muras (red. naukowy),
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  30 czerwca 2016 r.
W komentarzu uwzględniono również nowelizacje wchodzące w życie do 1.10.2016 r., tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 925, 1052, 1165

Kod: KAM-1612;pakiet  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 484,00 zł.

Spis treści: 

Tom I


Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne do wydania drugiego | str. 31

Przed komentarzem - stanowienie i stosowanie prawa energetycznego | str. 33

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) | str. 81

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 83
Art. 1 . [Zakres i cele ustawy, wyłączenia] | str. 90
Art. 2. (uchylony) | str. 235
Art. 3 . [Definicje] | str. 235
Art. 4 . [Obowiązek utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji i sieci, obowiązek świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji] | str. 475
Art. 4a-4b. (uchylone) | str. 515
Art. 4c . [Obowiązek świadczenia usług magazynowania] | str. 515
Art. 4d . [Obowiązek świadczenia usług transportu gazu ziemnego] | str. 527
Art. 4e . [Świadczenie usług skraplania gazu] | str. 531
Art. 4e1 . [Obowiązek świadczenia usług przez właściwego operatora] | str. 537
Art. 4f . [Zasady świadczenia usług i odmowy ich świadczenia] | str. 540
Art. 4g . [Odmowa zawarcia umowy] | str. 552
Art. 4h . [Odmowa świadczenia usług przez przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo i zwolnione z obowiązku świadczenia usług] | str. 555
Art. 4i . [Zwolnienie z obowiązku świadczenia usług nowej infrastruktury] | str. 578
Art. 4j . [Prawo wyboru sprzedawcy] | str. 595

Rozdział 2. Dostarczanie paliw i energii | str. 626
Art. 5 . [Umowy związane z dostarczaniem paliw gazowych lub energii] | str. 636
Art. 5a . [Sprzedawca z urzędu] | str. 718
Art. 5b . [Przeniesienie umów i odpowiedzialność za wynikające z nich zobowiązania] | str. 726
Art. 5b1 . [Sukcesja praw i obowiązków z umów sprzedaży paliw gazowych] | str. 731
Art. 5c . [Dodatek energetyczny] | str. 758
Art. 5d . [Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego] | str. 761
Art. 5e . [Wysokość i termin wypłaty dodatku energetycznego] | str. 764
Art. 5f . [Wypłata dodatku energetycznego; finansowanie wypłat] | str. 765
Art. 5g . [Przekazanie dotacji na wypłatę dodatków energetycznych] | str. 767
Art. 6 . [Kontrola układów pomiarowych, dotrzymania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń] | str. 770
Art. 6a . [Przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy] | str. 786
Art. 6b . [Zasady i warunki wstrzymania dostaw paliw lub energii] | str. 792
Art. 6c . [Reklamacja dotycząca dostarczania paliw gazowych lub energii] | str. 820
Art. 6d . [Reklamacja odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym na wstrzymanie dostaw] | str. 837
Art. 6e . [Przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy] | str. 843
Art. 6f . [Odbiorca wrażliwy a przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy] | str. 846
Art. 7 . [Obowiązek i warunki przyłączenia do sieci] | str. 848
Art. 7a . [Wymagania techniczne i eksploatacyjne urządzeń, instalacji i sieci] | str. 901
Art. 7b . [Obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej] | str. 910
Art. 8 . [Rozstrzyganie sporów] | str. 919
Art. 9 . [Delegacje ustawowe] | str. 943
Art. 9a . [Obowiązek dotyczący świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej] | str. 950
Art. 9b . [Zadania przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją ciepła] | str. 983
Art. 9c . [Obowiązki operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych] | str. 986
Art. 9d . [Rozdzielenie - unbundling działalności operatorskiej oraz wyłączenia rozdziału] | str. 1048
Art. 9e . [Świadectwo pochodzenia i prawa majątkowe oraz zwolnienia z opłat] | str. 1096
Art. 9e1 . [Załączniki do wniosku o wydanie świadectw pochodzenia] | str. 1126
Art. 9f. (uchylony) | str. 1131
Art. 9g . [Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej i dystrybucyjnej] | str. 1131
Art. 9h . [Wyznaczenie operatorów systemu] | str. 1164
Art. 9h1 . [Certyfikat niezależności] | str. 1190
Art. 9h2 . [Certyfikat niezależności - państwo trzecie] | str. 1205
Art. 9i . [Wybór sprzedawców z urzędu] | str. 1217
Art. 9j . [Obowiązki wytwórcy energii elektrycznej] | str. 1232
Art. 9k . [Forma prawna działania OSP] | str. 1242
Art. 9l . [Świadectwa pochodzenia z kogeneracji] | str. 1244
Art. 9m . [Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji i umarzanie świadectw pochodzenia z kogeneracji] | str. 1269
Art. 9n . [Obowiązki ministra właściwego do spraw energii dotyczące źródeł kogeneracyjnych] | str. 1279
Art. 9o . [Świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego] | str. 1282
Art. 9p-9s1. (uchylone) | str. 1290
Art. 9t . [Projekty inwestycyjne] | str. 1290
Art. 9u. (uchylony) | str. 1295
Art. 9v . [Obowiązek zakupu energii z mikroinstalacji] | str. 1295
Art. 9w-9x. (uchylone) | str. 1299
Art. 9y . [Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia] | str. 1299
Art. 9z . [Dodatkowe zasady dotyczące wydawania gwarancji pochodzenia] | str. 1307
Art. 9za . [Uznanie gwarancji pochodzenia] | str. 1311
Art. 9zb . [Rejestr gwarancji pochodzenia] | str. 1315
Art. 10 . [Zapasy paliw] | str. 1318
Art. 10a . [Analiza kosztów i korzyści] | str. 1334
Art. 10b . [Kryteria precyzujące zakres obowiązku sporządzenia analizy kosztów i korzyści. Wyłączenia] | str. 1340
Art. 10c . [Zakres obowiązku ministra właściwego do spraw energii w zakresie oceny potencjału wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji] | str. 1345
Art. 11 . [Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła] | str. 1347
Art. 11a-11b. (uchylone) | str. 1362
Art. 11c . [Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej] | str. 1362
Art. 11d . [Działania operatorów w sytuacji zagrożenia] | str. 1371
Art. 11e . [Ograniczenie odpowiedzialności OSP] | str. 1377
Art. 11f . [Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej - wymagania] | str. 1385

Rozdział 2a. (uchylony) | str. 1388
Art. 11g-11l. (uchylone) | str. 1388

Rozdział 2b. Przesyłanie dwutlenku węgla | str. 1389
Art. 11m . [Umowa o przesyłanie dwutlenku węgla] | str. 1395
Art. 11n . [Operator sieci transportowej CO2. Rozstrzyganie sporów o dostęp do sieci] | str. 1401
Art. 11o . [Obowiązki operatora sieci transportowej CO2] | str. 1404
Art. 11p . [Przesłanki przyłączenia do sieci CO2] | str. 1406
Art. 11r . [Delegacja] | str. 1411
Art. 11s . [Zasady przeprowadzania kontroli przez operatora sieci transportowej CO2] | str. 1412

Tom II


Wykaz skrótów | str. 9

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) | str. 31

(...)

Rozdział 3. Polityka energetyczna | str. 33
Art 12 [Minister Energii] | str. 37
Art 12a [Nadzór nad OSP] | str. 47
Art. 12b. [Nadzór ministra właściwego do spraw energii nad przedsiębiorstwami energetycznymi] | str. 49
Art. 13. [Cele polityki energetycznej] | str. 51
Art. 14. [Elementy polityki energetycznej] | str. 58
Art. 15. [Zasada zrównoważonego rozwoju w polityce energetycznej] | str. 64
Art. 15a. [Uchwalenie i publikacja polityki energetycznej] | str. 66
Art. 15b. [Bezpieczeństwo dostaw - sprawozdanie] | str. 68
Art. 15c. [Sprawozdanie ws. konkurencji] | str. 72
Art. 15d. (uchylony) | str. 74
Art. 15e. [Informacje dotyczące infrastruktury energetycznej] | str. 74
Art. 15f. [Współpraca z organami innych państw członkowskich UE] | str. 76
Art. 16. [Plany rozwoju, prognozy] | str. 81
Art. 16a. [Przetarg na budowę nowych mocy] | str. 99
Art. 16b. [Priorytetowe zadania i przeznaczenie zysku w OSP] | str. 105
Art. 17. [Zadania samorządu województwa] | str. 113
Art. 18. [Zadania własne gminy] | str. 118
Art. 19. [Gmina - projekt założeń do planu zaopatrzenia] | str. 140
Art. 20. [Plan zaopatrzenia, umowy] | str. 156

Rozdział 3a. (uchylony) | str. 164
Art. 20a-20gc. (uchylone) | str. 164

Rozdział 3b. (uchylony) | str. 165
Art. 20h-20zd. (uchylone) | str. 165

Rozdział 4. Organ do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią | str. 166
Art. 21. [Status prawnoustrojowy Prezesa URE] | str. 173
Art. 21a. [Inspekcje gospodarki energetycznej] | str. 189
Art. 22. (uchylony) | str. 191
Art. 23. [Zakres działania Prezesa URE] | str. 191
Art. 23a. [Rejestracja uczestników rynku] | str. 257
Art. 23b. [Kontrola i postępowanie wyjaśniające] | str. 261
Art. 23c. [Tryb przeprowadzenia kontroli] | str. 268
Art. 23d. [Uprawnienia pracownika kontrolującego] | str. 275
Art. 23e. [Obowiązki kontrolowanego] | str. 283
Art. 23f. [Obowiązek zapewnienia warunków i środków do prowadzenia kontroli] | str. 286
Art. 23g. [Przeszukanie] | str. 290
Art. 23h. [Podstawa ustalenia stanu faktycznego. Dowody] | str. 294
Art. 23i. [Zajęcie] | str. 296
Art. 23j. [Postępowanie po zajęciu] | str. 300
Art. 23k. [Protokół kontroli] | str. 302
Art. 23l. [Protokół kontroli - procedura] | str. 304
Art. 23m. [Zakres współpracy organów regulacyjnych] | str. 308
Art. 23n. [Informacja publiczna o naruszeniach] | str. 313
Art. 23o. [Informacja o zakresie prowadzonego postępowania karnego] | str. 318
Art. 23p. [Postępowanie wyjaśniające] | str. 320
Art. 24. [Sprawozdanie i obowiązek informacyjny Prezesa URE] | str. 329
Art. 25-27. (uchylone) | str. 334
Art. 28. [Prawo wglądu, prawo do żądania informacji] | str. 335
Art. 28a. [Obowiązki informacyjne] | str. 352
Art. 28b. [Podmioty uprawnione do pozyskania tajemnicy służbowej] | str. 355
Art. 28c. [Wyłączenia zakazu ujawniania tajemnicy służbowej] | str. 359
Art. 29. [Wynagrodzenie pracowników URE] | str. 361
Art. 30. [Stosowanie przepisów kpa; odwołania i zażalenia od rozstrzygnięć Prezesa URE] | str. 364
Art. 30a. [Wyłączenie stosowania k.p.a.] | str. 387
Art. 30b. [Prezes URE jako pokrzywdzony] | str. 388
Art. 31. [Biuletyn URE] | str. 393

Rozdział 5. Koncesje i taryfy | str. 396
Art. 32. [Obowiązek uzyskania koncesji] | str. 400
Art. 33. [Warunki uzyskania koncesji] | str. 433
Art. 34. [Opłaty koncesyjne] | str. 507
Art. 35. [Wniosek o udzielenie koncesji] | str. 511
Art. 36. [Czas obowiązywania koncesji] | str. 524
Art. 37. [Treść koncesji] | str. 525
Art. 38. [Zabezpieczenie majątkowe] | str. 531
Art. 38a. [Zabezpieczenie majątkowe - koncesje WPC i OPC] | str. 546
Art. 38b. [Zabezpieczenie majątkowe - uprawnienie Prezesa URE] | str. 561
Art. 38c. [Decyzja o pokryciu należności z zabezpieczenia majątkowego] | str. 562
Art. 38d. [Zasady uwalniania zabezpieczenia] | str. 569
Art. 39. [Wniosek o przedłużenie ważności koncesji] | str. 573
Art. 40. [Nakazanie dalszego prowadzenia działalności] | str. 580
Art. 41. [Cofnięcie, zmiana warunków i zakresu koncesji] | str. 594
Art. 42. [Wygaśnięcie koncesji na skutek wykreślenia przedsiębiorstwa energetycznego z rejestru] | str. 620
Art. 43. [Promesa koncesji] | str. 625
Art. 43a. [Zakazy obrotu paliwami ciekłymi] | str. 639
Art. 44. [Ewidencja księgowa, sprawozdanie finansowe] | str. 642
Art. 44a. [Obowiązki w zakresie ewidencji księgowej OSPg] | str. 655
Art. 45. [Zasady ustalania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła] | str. 658
Art. 45a. [Wyliczanie opłat za dostarczane paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło] | str. 670
Art. 45b. (uchylony) | str. 687
Art. 46. [Zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła] | str. 687
Art. 47. [Zatwierdzanie taryf dla paliw gazowych i energii] | str. 695
Art. 48. (uchylony) | str. 720
Art 49 [Zwolnienie z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia] | str. 720
Art. 49a. [Obowiązek sprzedaży energii elektrycznej] | str. 746
Art. 49b. [Obowiązek sprzedaży paliw gazowych] | str. 771
Art. 49c. [Obowiązek sprzedaży paliw gazowych - sprawozdawczość] | str. 809
Art. 50. [Odesłanie] | str. 813
Art. 50a. [Operator sieci transportowej CO2. Wyłączenia] | str. 814

Rozdział 6. Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja | str. 816
Art. 51. [Wymogi dla urządzeń i sieci] | str. 818
Art. 52. [Określenie efektywności energetycznej urządzeń] | str. 823
Art 52a [Warunki wspierania rozwoju instalacji ze środków publicznych] | str. 832
Art. 53. [Zakaz wprowadzania do obrotu urządzeń niespełniających wymagań określonych w art. 52 pr. en.] | str. 835
Art. 53a. [Wyłączenia] | str. 836
Art. 54. [Świadectwa kwalifikacyjne, komisje kwalifikacyjne] | str. 837

Rozdział 6a. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie wspólnych projektów inwestycyjnych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii (uchylony) v861
Art. 55a-55g. (uchylone) | str. 861

Rozdział 7. Kary pieniężne | str. 862
Art. 55. (uchylony) | str. 867
Art. 56. [Zakres stosowania i wysokość kar pieniężnych] | str. 867
Art. 57. [Nielegalne pobieranie paliw lub energii] | str. 914

Rozdział 7a. Przepisy karne | str. 921
Art. 57a. [Przestępstwa manipulacji na rynku i wejścia w porozumienie w celu manipulacji na rynku] | str. 924
Art. 57b. [Przestępstwo wykorzystania informacji wewnętrznej] | str. 929
Art. 57c. [Przestępstwo ujawnienia informacji wewnętrznej] | str. 932
Art. 57d. [Przestępstwo zalecenia lub nakłaniania do zbycia lub nabycia produktów energetycznych w oparciu o informację wewnętrzną] | str. 934
Art. 57e. [Przestępstwo ujawnienia tajemnicy służbowej] | str. 937
Art. 57f. [Karalne niezawiadomienie o niewłaściwym wykorzystywaniu informacji wewnętrznej lub manipulacji] | str. 940

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe v944
Art 58 . (pominięty) | str. 946
Art 59 . (pominięty) | str. 949
Art 60 . (pominięty) | str. 950
Art 61 . (pominięty) | str. 951
Art 62 . (pominięty) | str. 952
Art 62a . [Udostępnienie danych o odbiorcy] | str. 952
Art 63 . (pominięty) | str. 955
Art 64 . (pominięty) | str. 955
Art. 65. (uchylony) | str. 956
Art 66 . (pominięty) | str. 956
Art 67 . (pominięty) | str. 960
Art 68 . [Likwidacja OIGE] | str. 961
Art 69 . (pominięty) | str. 961
Art 70 . [Obowiązywanie przepisów wykonawczych] | str. 962
Art 71 . [Przepisy derogacyjne] | str. 963
Art 72 [Vacatio legis] | str. 963

Post scriptum. Omówienie nowelizacji z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1165) | str. 965

Indeks | str. 999

Autorzy | str. 1005

Ukryj

Opis:

Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy - Prawo energetyczne.Przygotowany został zarówno w ujęciu doktrynalnym, jak i praktycznym. Przybliża poglądy polskiej i zagranicznej doktryny, a także najnowsze oraz utrwalone orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W drugim wydaniu książki szczególną uwagę zwrócono na liczne zmiany, które pojawiły się od czasu pierwszego wydania w prawie energetycznym. Omówiono m.in.:

  • zmiany dokonane w związku z implementacją rozporządzenia REMIT, certyfikacją OSP oraz tzw. "obligiem giełdowym gazowym";
  • regulacje dotyczące gwarancji pochodzenia dla kogeneracji oraz obowiązku sporządzenia tzw. analizy kosztów i korzyści przy budowie, przebudowie lub znacznej modernizacji źródła wytwórczego lub sieci ciepłowniczej, a także zmiany przepisów taryfowych w odniesieniu do rynku ciepła, wprowadzone ustawą o efektywności energetycznej;
  • nowe pojęcia takie jak mikroinstalacja, mała instalacja, instalacja Odnawialnych Źródeł Energii, prosument oraz nowe rozwiązania w zakresie przyłączania źródeł do sieci, zakresu rozstrzygania sporów przez Prezesa URE oraz obowiązku sprzedaży energii za pośrednictwem giełdy, wprowadzone ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz jej nowelizacjami, w tym tą z 22 czerwca 2016 r.;
  • zmiany w zakresie wymagań koncesyjnych wprowadzone ustawą o zmianie ustawy VAT mającą na celu zwalczanie tzw. szarej strefy;
  • nowelizację prawa energetycznego z 22 lipca 2016 r. dotyczącą funkcjonowania podmiotów na rynku paliw ciekłych oraz rynku paliw gazowych.
Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców działających na rynku paliw i energii, a także sędziów, adwokatów oraz radców prawnych. Zainteresuje również teoretyków zajmujących się prawem gospodarczym lub administracyjnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-433-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 2428
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo energetyczne
Kod: KAM-1612;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów