Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:

Ustawa o lasach. Komentarz

W piśmiennictwie i w praktyce odczuwalny jest brak literatury dotyczącej prawa leśnego, choć problemy prawne rodzące się w związku ze stosowaniem ustawy o lasach są niemałe.

więcej

Autorzy: Bartosz Rakoczy,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2010 r.
Kod: KAM-1639:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
str. 17

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 17


Art. 1 .[Zakres przedmiotowy ]
str. 17

Art. 2 [Zastosowanie ustawy ]
str. 22

Art. 3 [Pojęcie lasu ]
str. 25

Art. 4 [Status Lasów Państwowych ]
str. 28

Art. 5 [Nadzór nad gospodarką leśną ]
str. 36

Art. 5 a [Powierzanie zadań ]
str. 40

Art. 6 [Słowniczek pojęć ]
str. 45

Rozdział 2. Gospodarka leśna
str. 48


Art. 7 [Pojęcie gospodarki leśnej ]
str. 48

Art. 8 [Zasady gospodarki leśnej ]
str. 53

Art. 9 [Powszechna ochrona lasów ]
str. 55

Art. 10 [Obowiązki w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych ]
str. 59

Art. 11 [Odpowiedzialność za powstanie szkody w lasach ]
str. 62

Art. 12 [Wykonanie zastępcze ]
str. 67

Art. 13 [Obowiązki właściciela lasu ]
str. 72

Art. 13a [Obowiązki Lasów Państwowych ]
str. 77

Art. 13b [Kompleksy promocyjne ]
str. 79

Art. 14 [Powiększanie zasobów leśnych ]
str. 81

Art. 14a [Ocechowanie drewna ]
str. 87

Rozdział 3. Lasy ochronne
str. 90


Art. 15 [Pojęcie lasów ochronnych ]
str. 90

Art. 16 [Upoważnienie do wydania decyzji ]
str. 92

Art. 17 [Upoważnienie do wydania rozporządzenia ]
str. 94

Rozdział 4. Plan urządzenia lasu
str. 98


Art. 18 [Pojęcie planu urządzenia lasu ]
str. 98

Art. 19 [Obowiązek sporządzenia planu ]
str. 104

Art. 19a [Zezwolenie na wykonywanie planów ]
str. 106

Art. 19b [Odesłanie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ]
str. 110

Art. 20 [Obowiązki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego ]
str. 111

Art. 21 [Zakres podmiotowy planu urządzenia lasu ]
str. 113

Art. 21a [Wykonywanie niektórych prac ]
str. 119

Art. 22 [Upoważnienie do wydania rozporządzenia ]
str. 120

Art. 23 [Zmiana planu urządzenia lasu ]
str. 122

Art. 24 [Obowiązki właściciela lasu ]
str. 124

Art. 25 [Upoważnienie do wydania rozporządzenia ]
str. 125

Rozdział 5. Zasady udostępniania lasów
str. 134


Art. 26 [Udostępnianie lasów ]
str. 134

Art. 27 [Udostępnianie lasów Skarbu Państwa ]
str. 140

Art. 28 [Uprawnienia właściciela lasu ]
str. 145

Art. 29 [Udostępnianie lasu dla ruchu pojazdów ]
str. 146

Art. 30 [Zakazy obowiązujące w lesie ]
str. 153

Art. 31 [Zadania Agencji Nieruchomości Rolnych ]
str. 155

Rozdział 6. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
str. 158


Art. 32 [Uprawnienia Lasów Państwowych w zakresie zarządzania mieniem ]
str. 158

Art. 33 [Kompetencje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ]
str. 161

Art. 34 [Kompetencje dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych ]
str. 163

Art. 35 [Kompetencje nadleśniczego ]
str. 165

Art. 35 a [Uprawnienia pracowników Lasów Państwowych ]
str. 169

Art. 36 [Przekazanie własności na zalesienie ]
str. 172

Rozdział 6a. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych
str. 176


Art. 37 [Kompetencje kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych ]
str. 176

Art. 38 [Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa ]
str. 182

Art. 38a [Przeznaczenie nieruchomości na drogi krajowe ]
str. 190

Art. 38b [Umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych ]
str. 195

Art. 38c [Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych lub rolnych ]
str. 197

Art. 38d [Oddawanie w użytkowanie wieczyste i w użytkowanie ]
str. 199

Art. 38e [Zamiana ]
str. 202

Art. 39 [Wydzierżawienie lasów ]
str. 203

Art. 40 [Zadania Dyrektora Generalnego ]
str. 206

Art. 40a [Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i lokali mieszkalnych ]
str. 210

Art. 41 [Zaciąganie kredytów i pożyczek ]
str. 218

Art. 42 [Tworzenie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa ]
str. 224

Art. 43 [Używanie nazwy "LASY PAŃSTWOWE" i pieczęci ]
str. 227

Art. 44 [Kompetencje ministra ]
str. 228

Rozdział 7. Służba Leśna
str. 229


Art. 45 [Zadania Służby Leśnej ]
str. 229

Art. 46 [Pracownicy Służby Leśnej ]
str. 230

Art. 46 a [Uprawnienia pracowników Służby Leśnej ]
str. 233

Art. 47 [Powołanie Straży Leśnej ]
str. 235

Art. 48 [Uprawnienia strażnika leśnego ]
str. 242

Art. 48a [Obowiązek współpracy z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych ]
str. 243

Art. 49 [Uprawnienia ministra ]
str. 244

Rozdział 8. Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych
str. 248


Art. 50 [Podstawy gospodarki finansowej ]
str. 248

Art. 5 1 [Rok obrachunkowy ]
str. 249

Art. 5 2 [Obowiązek sporządzenia raportu ]
str. 249

Art. 5 3 [Koszty utrzymania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych ]
str. 250

Art. 5 4 [Dotacje dla Lasów Państwowych ]
str. 250

Art. 55 [Dysponenci środków budżetowych ]
str. 252

Art. 56 [Tworzenie funduszu leśnego ]
str. 252

Art. 57 [Środki funduszu leśnego ]
str. 254

Art. 5 8 [Przeznaczenie środków funduszu leśnego ]
str. 256

Art. 5 9 [Upoważnienie do wydania rozporządzenia ]
str. 259

Rozdział 9. (uchylony)
str. 260


Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe
str. 260


Art. 67 [Zmiany w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska ]
str. 260

Art. 6. 8 [Zmiany w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych ]
str. 260

Art. 9 [Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych ]
str. 261

Art. 7. 0 [Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ]
str. 261

Art. 1 [Zmiany w ustawie o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ]
str. 261

Art. 2 [Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ]
str. 262

Art. 3 [Zmiany w ustawie o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim ]
str. 262

Art. 7 4 [Lasy pozostające w zarządzie ]
str. 262

Art. 75 [Status okręgowych zarządów lasów ]
str. 263

Art. 76 [Przejście praw i obowiązków ]
str. 264

Art. 77 [Status lasów ochronnych ]
str. 264

Art. 7 8 [Sprawy wszczęte przed wejściem ustawy w życie ]
str. 264

Art. 7 9 [Obowiązki dyrektorów regionalnych ]
str. 265

Art. 80 (uchylony)
str. 265

Art. 81 [Derogacja ]
str. 266

Art. 82 [Wejście ustawy w życie ]
str. 266

Bibliografia
str. 267

Wykaz aktów prawnych
str. 271

Ukryj

Opis:

Stan prawny na: 1.10.2010 r.

W piśmiennictwie i w praktyce odczuwalny jest brak literatury dotyczącej prawa leśnego, choć problemy prawne rodzące się w związku ze stosowaniem ustawy o lasach są niemałe. Prezentowany komentarz ma na celu wypełnienie powstałej na rynku wydawniczym luki, ponieważ oprócz komentarza autorstwa W. Radeckiego nie można odnotować żadnych publikacji o tym charakterze poświęconych prawu leśnemu. W książce autor zwrócił uwagę zarówno na zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz zagadnień cywilnoprawnych.

Adresaci:
Publikacja jest adresowana do naukowców zajmujących się szeroko rozumianą ochroną środowiska, Służby Leśnej i Straży Leśnej, organów administracji publicznej, sędziów, radców, adwokatów, notariuszy i prokuratorów, organów policji, a także urzędów i wszystkich innych osób, którym dobro lasów leży na sercu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0657-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 276
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo leśne
Kod: KAM-1639:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów