Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Rachunkowość finansowa. Podręcznik

Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne

więcej

Autorzy: Ewa Walińska (red. nauk.),
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0621:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 9

Założenia metodyczne do zadań i przykładów dotyczących ewidencji księgowej | str. 13

Wykaz stosowanych skrótów | str. 15

Część I. Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej | str. 17

Rozdział 1. Pojęcie i istota rachunkowości | str. 19


1.1. Cele, zadania i funkcje rachunkowości | str. 19

1.2. Użytkownicy informacji | str. 25

1.3. Nadrzędne zasady rachunkowości | str. 30

1.4. Rachunkowość a podatki | str. 40

Rozdział 2. Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru w rachunkowości | str. 53

2.1. Rachunkowość jako system pomiaru rzeczywistości gospodarczej | str. 53

2.2. Podstawowe kategorie pomiaru systemu rachunkowości a sprawozdania finansowe | str. 56

2.2.1. Aktywa i zobowiązania jako podstawowe kategorie pomiaru sytuacji finansowej | str. 56

2.2.2. Przychody i koszty jako podstawowe kategorie pomiaru dokonań | str. 65

2.3. Ogólne zasady wyceny bilansowej oraz pomiaru dokonań | str. 70

2.3.1. Pomiar sytuacji finansowej a pomiar dokonań | str. 70

2.3.2. Wycena wstępna aktywów i pasywów a ich wycena na dzień bilansowy | str. 75

2.3.3. Zasady pomiaru przychodów i kosztów | str. 88

2.3.4. Podatek dochodowy odroczony jako typowa kategoria finansowa | str. 92

Rozdział 3. Ogólne zasady sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego | str. 96

3.1. Istota i cel sprawozdania finansowego | str. 96

3.2. Składniki sprawozdania finansowego i ich charakterystyka | str. 98

3.2.1. Bilans | str. 98

3.2.2. Rachunek zysków i strat | str. 102

3.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych | str. 103

3.2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym | str. 105

3.2.5. Informacja dodatkowa | str. 105

3.3. Model sprawozdawczości finansowej według polskiego prawa bilansowego | str. 107

Rozdział 4. Ewidencja księgowa | str. 116

4.1. Zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich klasyfikacja | str. 116

4.2. Teoria konta i podwójnego zapisu księgowego | str. 120

4.2.1. Istota konta księgowego | str. 120

4.2.2. Zasada podwójnego zapisu księgowego | str. 121

4.2.3. Klasyfikacja kont | str. 124

4.3. Kontrola procesu rejestracji operacji gospodarczych i poprawianie błędnych zapisów księgowych | str. 129

4.4. Zakładowy plan kont | str. 134

4.4.1. Istota, cele i zadania planu kont | str. 134

4.4.2. Budowa tradycyjnego planu kont | str. 137

4.4.3. Przykładowy plan kont - zespoły kont i ich opis | str. 138

Rozdział 5. Podatki w rachunkowości | str. 142

5.1. Podatek od towarów i usług (VAT) | str. 142

5.1.1. Istota i konstrukcja podatku | str. 142

5.1.2. Powstanie obowiązku podatkowego i odliczenia podatku VAT | str. 145

5.1.3. Zasady ewidencji podatku od towarów i usług | str. 151

5.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) | str. 159

5.2.1. Istota i konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych | str. 159

5.2.2. Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych | str. 161

5.2.3. Zasady ewidencji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych będących pracownikami z tytułu ich wynagrodzeń | str. 162

5.3. Podatek dochodowy od osób prawnych | str. 163

5.3.1. Istota i konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych | str. 163

5.3.2. Przychody i koszty podatkowe | str. 169

5.3.3. Podatek dochodowy od osób prawnych a rachunkowość | str. 175

Część II. Szczegółowe zasady pomiaru, prezentacji i ewidencji typowych kategorii systemu rachunkowości | str. 181

Rozdział 6. Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe | str. 183


6.1. Definiowanie pojęć | str. 183

6.1.1. Rzeczowe aktywa trwałe | str. 183

6.1.2. Wartości niematerialne i prawne | str. 185

6.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru | str. 187

6.2.1. Środki trwałe | str. 187

6.2.2. Wartości niematerialne i prawne | str. 201

6.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym | str. 206

6.3.1. Środki trwałe | str. 206

6.3.2. Wartości niematerialne i prawne | str. 208

6.4. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych | str. 209

Rozdział 7. Inwestycje a instrumenty finansowe | str. 216

7.1. Definiowanie pojęć | str. 216

7.1.1. Inwestycje | str. 216

7.1.2. Aktywa finansowe | str. 217

7.1.3. Instrumenty finansowe | str. 217

7.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru | str. 220

7.2.1. Klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych | str. 220

7.2.2. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych | str. 221

7.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym | str. 233

7.3.1. Inwestycje | str. 233

7.3.2. Zobowiązania finansowe | str. 236

7.4. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych | str. 238

Rozdział 8. Rzeczowe aktywa obrotowe | str. 252

8.1. Definiowanie pojęć | str. 252

8.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru | str. 255

8.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym | str. 271

8.4. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych | str. 272

Rozdział 9. Rozrachunki | str. 278

9.1. Definiowanie pojęć | str. 278

9.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru | str. 278

9.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym | str. 298

9.4. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych | str. 300

Rozdział 10. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy | str. 309

10.1. Definiowanie pojęć | str. 309

10.1.1. Rozliczenia międzyokresowe | str. 309

10.1.2. Rezerwy | str. 310

10.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru | str. 310

10.2.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne (RMC) | str. 310

10.2.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne (RMB) | str. 313

10.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (RMP) | str. 315

10.4. Rezerwy | str. 317

10.5. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym | str. 322

10.5.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne | str. 322

10.5.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne | str. 323

10.5.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | str. 324

10.5.4. Rezerwy | str. 325

10.6. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych | str. 327

10.6.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne | str. 327

10.6.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne | str. 329

10.6.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | str. 331

10.6.4. Rezerwy | str. 332

Rozdział 11. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | str. 334

11.1. Definiowanie pojęć | str. 334

11.1.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | str. 334

11.1.2. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | str. 335

11.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru | str. 335

11.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym | str. 341

11.4. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych | str. 343

Rozdział 12. Kapitał własny | str. 346

12.1. Definiowanie pojęć | str. 346

12.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru | str. 347

12.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym | str. 356

12.4. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych | str. 358

Rozdział 13. Zasady ustalania wyniku finansowego | str. 363

13.1. Definiowanie pojęć | str. 363

13.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru przychodów i kosztów | str. 364

13.2.1. Przychody | str. 364

13.2.2. Koszty | str. 378

13.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym | str. 393

13.4. Zasady ewidencji - schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych | str. 396

Rozdział 14. Polityka rachunkowości, błędy lat poprzednich i zmiany szacunków | str. 403

14.1. Istota polityki rachunkowości | str. 403

14.2. Zmiany polityki rachunkowości jednostki - jej przyczyny i skutki | str. 405

14.3. Zmiany szacunków i błędy lat poprzednich | str. 415

Rozdział 15. Zadania z rozwiązaniami | str. 419

Aneks nr 1. Przykład planu kont - wykaz kont syntetycznych | str. 481

Aneks nr 2. Organizacja księgowości w świetle polskiego prawa bilansowego | str. 487

Bibliografia | str. 499

Ukryj

Opis:

Struktura i treść podręcznika odpowiadają standardom akademickiego wykładu, a jednocześnie nawiązują do rozwiązań sprawozdawczych i ewidencyjnych wdrażanych przez autorów do praktyki gospodarczej - podczas realizacji projektów w przedsiębiorstwach różnych branż. Wykład zastał opatrzony licznymi przykładami. Każdy szczegółowy problem jest przedstawiany w sekwencji: zasady pomiaru - zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym - ujęcie ewidencyjne, co pozwala odnieść skutki finansowe zdarzeń gospodarczych bezpośrednio do poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3463-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 504
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ekonomia
Kod: OFE-0621:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów