Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zarządzanie pracownikami w zakładzie opieki zdrowotnej. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach

Skorzystajcie Państwo z doświadczeń innych, aby zapobiec własnym problemom zawodowym albo rozwiązać je od razu.
Polecamy!

więcej

Autorzy: Anna Gotkowska,
Seria:  Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2010 r.
Kod: ABC-0622:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 52,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 46,80 zł. ( Oszczędzasz: 5,20 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wprowadzenie
str. 17

Rozdział pierwszy. Wewnątrzzakładowe akty prawa pracy
str. 19


1. Regulamin pracy w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej
str. 20

2. Zakres czynności pracowników w regulaminie porządkowym szpitala
str. 22

3. Zarządzenie dyrektora zakładu opieki zdrowotnej jako źródło obowiązków pracownika
str. 23

4. Zarządzenie prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczące obowiązku pisemnego powiadomienia przełożonego o konieczności opuszczenia stanowiska pracy w sprawach osobistych lub zawodowych
str. 24

5. Przyznanie osobie niepełnosprawnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
str. 27

6. Możliwość umorzenia pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
str. 29

7. Czy w zakładzie pracy powinna zostać powołana komisja antymobbingowa?
str. 30

Rozdział drugi. Zatrudnienie
str. 32


8. Osoba uprawniona do nawiązania stosunku pracy i do zmiany warunków zatrudnienia
str. 32

9. Podpisanie umowy z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim
str. 34

10. Umowa zlecenia czy umowa o dzieło
str. 34

11. Różnice pomiędzy "umową o świadczenie usług" a "umową kontraktową"
str. 36

12. Umowa cywilnoprawna na dyżury medyczne z pracownikiem szpitala
str. 37

13. Umowa o pracę i jednoczesny kontrakt na dyżury lekarza w tym samym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
str. 38

14. Przymusowe przejście pracownika na kontrakt
str. 43

15. Zatrudnienie kierownika apteki szpitalnej na podstawie kontraktu
str. 44

16. Zatrudnienie kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 45

17. Zajmowanie stanowiska kierowniczego w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej przez zastępcę dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 46

18. Forma zatrudnienia w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej osoby będącej założycielem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 48

19. Zatrudnienie pracownika na podstawie dwóch umów na pół etatu
str. 49

20. Dodatkowa umowa na dyżury zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa
str. 51

21. Normy dotyczące minimalnego zatrudnienia ratowników medycznych
str. 53

22. Normy zatrudnienia pielęgniarek na szpitalnym oddziale ratunkowym
str. 54

23. Specjalizacja kierownika rehabilitacji leczniczej
str. 55

24. Procedura przekazania pracownika innej firmie na podstawie art. 231 kodeksu pracy
str. 56

25. Oddelegowanie lekarza do pracy na innym oddziale
str. 59

26. Oddelegowanie pracownika do innego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 60

27. Zawarcie trzeciej umowy o pracę w świetle ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
str. 62

28. Ujawnienie przez pracodawcę w okresie zatrudnienia danych osobowych pracownika
str. 63

29. Wypełnienie kwestionariusza osobowego
str. 65

30. Wzór oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się przez pracownika z zakładowym regulaminem pracy i wynagradzania
str. 66

31. Zaliczenie pracy w poradni chorób płuc i gruźlicy do kategorii prac w warunkach szkodliwych
str. 67

32. Zaliczenie do stażu pracy na Ukrainie
str. 68

33. Ponowne zatrudnienie osoby, która przeszła na emeryturę
str. 69

34. Ponowne zatrudnienie pracownika po miesięcznej przerwie
str. 71

35. Przynależność związkowa lekarza zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej
str. 72

36. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
str. 72

Rozdział trzeci. Czas pracy
str. 76


37. Zmiana wymiaru czasu pracy technika fizjoterapii
str. 76

38. Zmiana harmonogramu pracy
str. 78

39. Zgoda pracodawcy na indywidualny harmonogram pracy
str. 80

40. Wymiar czasu pracy lekarza specjalisty rehabilitacji na stanowisku kierownika
str. 81

41. Wymiar czasu pracy salowej w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej
str. 82

42. Wymiar czasu pracy rejestratorki lub sekretarki medycznej zatrudnionej w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 83

43. Czas pracy rejestratorki medycznej w prywatnym laboratorium
str. 84

44. Czas pracy techników analityki medycznej
str. 85

45. Czas pracy lekarza z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
str. 86

46. Czas pracy na bloku operacyjnym, bloku porodowym i oddziale położniczym
str. 87

47. Czas pracy osoby wykonującej zabiegi fizykoterapii przez część roku
str. 88

48. Zakres podstawowych obowiązków fizjoterapeuty a wymiar jego czasu pracy
str. 89

49. Norma czasu pracy techników fizjoterapii wykonujących czynności także w pracowni fizykoterapii
str. 91

50. Czas pracy technika fizjoterapii, który wykonuje zabiegi magnetoterapii
str. 92

51. Czas pracy fizjoterapeutów zatrudnionych w uzdrowisku
str. 94

52. Czas na przygotowanie się przez pracownika do zajęć dydaktycznych
str. 96

53. Dwudziestoczterogodzinny dyżur lekarski a praca w nocy
str. 97

54. Liczba dopuszczalnych godzin nadliczbowych
str. 99

55. Obowiązkowy dobowy i tygodniowy odpoczynek
str. 100

56. Praca w szpitalu na trzy zmiany
str. 103

57. Różne okresy rozliczeniowe w jednym zakładzie opieki zdrowotnej
str. 104

58. Przełom okresów rozliczeniowych
str. 105

59. Indywidualny rozkład czasu pracy. Przekroczenie doby pracowniczej
str. 107

60. Godziny pracy pielęgniarki w równoważnym systemie czasu pracy
str. 108

Rozdział czwarty. Dyżury
str. 113

61. Rozpoczęcie dyżuru medycznego
str. 113

62. Dopuszczalny tygodniowy wymiar czasu pracy dyżurującego lekarza po podpisaniu klauzuli opt-out
str. 114

63. Dwudziestoczterogodzinny dyżur pracownika apteki
str. 117

64. Dyżur farmaceuty z wyższym wykształceniem
str. 119

65. Dyżur "pod telefonem" osób bez wyższego wykształcenia
str. 121

66. Czas efektywnej pracy podczas dyżuru "pod telefonem"
str. 122

67. Jedenastogodzinny dobowy odpoczynek po wezwaniu lekarza do szpitala w ramach dyżuru "pod telefonem"
str. 123

68. Dyżur "pod telefonem" pielęgniarki posiadającej średnie wykształcenie
str. 125

69. Czas na "przekazanie dyżuru"
str. 127

70. Zmiana harmonogramu dyżurów
str. 128

71. Dopuszczalne zapisy umowy cywilnoprawnej zawartej z lekarzem
str. 129

72. Dyżur a "normalne godziny pracy"
str. 131

73. Czy za "zejście" po dyżurze medycznym powinno zostać potrącone wynagrodzenie?
str. 134

74. Obowiązek pełnienia dyżurów medycznych
str. 136

75. Czy istnieją normy określające, na ilu oddziałach jednocześnie może dyżurować jeden lekarz i iloma pacjentami może się na raz opiekować?
str. 137

Rozdział piąty. Wynagrodzenie i jego składniki
str. 139


76. Wynagrodzenie za sobotnie dyżury medyczne
str. 140

77. Dodatek do wynagrodzenia za dyżur w święto i dyżur nocny
str. 141

78. Wynagrodzenie za dyżury medyczne lekarza stażysty
str. 142

79. Godzinowy system wynagradzania w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
str. 143

80. Dodatek do wynagrodzenia ratownika medycznego w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego
str. 145

81. Dodatek dla osoby pełniącej obowiązki kierownika zakładu opieki zdrowotnej
str. 146

82. Dodatek wyrównawczy dla pracownicy w ciąży z tytułu obniżenia wynagrodzenia z powodu niemożności dyżurowania
str. 147

83. Dodatek wyrównawczy dla pracownicy powracającej do pracy po urlopie macierzyńskim
str. 148

84. Dodatek za przekroczenie średniotygodniowej normy czasu pracy
str. 150

85. Dodatek za pracę w systemie zmianowym
str. 151

86. Odprawa z powodu rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem
str. 152

87. Dodatek z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia
str. 154

88. Podwyżka wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na czas określony
str. 155

89. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w przypadku zmiany pracodawcy
str. 158

90. Wypłata świadczenia urlopowego za zaległy urlop
str. 159

91. Stawki płacy zasadniczej średniego personelu medycznego
str. 161

92. Zawieszenie postanowień regulaminu wynagradzania
str. 163

93. Dodatek stażowy dla kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 164

94. Wynagrodzenie za czas ćwiczeń wojskowych
str. 165

95. Odprawa emerytalna w związku z przejściem pracownika na świadczenie przedemerytalne
str. 166

96. Wysokość odprawy przysługującej pracownikowi w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę
str. 168

97. Prawo pracownika do dwóch odpraw: emerytalnej i z tytułu rozwiązania stosunku pracy
str. 170

98. Moment nabycia uprawnienia do odprawy emerytalnej
str. 171

99. Przepisy dotyczące stażu pracy uprawniającego do odprawy emerytalnej lub rentowej
str. 173

100. Odprawa emerytalna pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu
str. 174

101. Odprawa emerytalno-rentowa dla kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 175

102. Zaliczenie praktyki na podstawie umowy cywilnoprawnej do stażu pracy, od którego zależy dodatek za wysługę lat
str. 176

103. Czy za jedenastogodzinny odpoczynek należy lekarzowi wypłacić wynagrodzenie?
str. 176

104. Wypłata nagrody jubileuszowej pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny
str. 177

105. Podstawa naliczania nagrody jubileuszowej
str. 179

106. Dzień wolny w związku ze świętem przypadającym w sobotę
str. 180

107. W jaki sposób wypłacić pracownikowi dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych?
str. 181

108. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
str. 182

109. Zmiana warunków premiowania w aneksie do umowy
str. 183

Rozdział szósty. Dokształcanie się pracowników
str. 185


110. Urlop na czas egzaminu specjalizacyjnego
str. 185

111. Urlop szkoleniowy lekarza
str. 186

112. Urlop na wygłoszenie przez pracownika wykładu
str. 188

113. "Oddelegowanie" pracownika na kurs lub staż do innego szpitala
str. 189

114. Urlop szkoleniowy bez skierowania z zakładu pracy
str. 191

Rozdział siódmy. Urlopy, dni i godziny wolne od pracy
str. 193


115. Wymiar pierwszego urlopu pracownika
str. 194

116. Zasady udzielania urlopu pracownikowi zatrudnionemu na pół etatu
str. 195

117. Zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego
str. 197

118. Urlop w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem
str. 198

119. Zwolnienie z pracy pracownika w celu złożenia wyjaśnień w okręgowej izbie lekarskiej
str. 199

120. Rozliczanie urlopów pracowników pracujących w systemie zmianowym
str. 201

121. Urlop wypoczynkowy przed urlopem wychowawczym
str. 202

122. Urlop wypoczynkowy dla pracownicy po urlopie macierzyńskim
str. 204

123. Zwolnienie chorobowe lub urlop macierzyński pracownicy
str. 205

124. "Przymusowy" urlop wypoczynkowy z powodu np. remontu zakładu opieki zdrowotnej
str. 206

125. Dni wolne na udział lekarzy i pielęgniarek w pielgrzymce
str. 208

126. Wymiar urlopu pracownicy niepełnosprawnej
str. 209

127. Czy osobom pracującym z dziećmi niepełnosprawnymi przysługuje dodatkowy urlop?
str. 210

128. Urlop "zdrowotny"
str. 211

129. Dni wolne w związku z opieką nad dzieckiem przy pracy zmianowej
str. 212

130. Przerwa w czasie pracy
str. 213

131. Bierne i czynne prawo wyborcze do rady pracowników, którzy przebywają na urlopach wychowawczych albo bezpłatnych
str. 214

Rozdział ósmy. Rozwiązanie stosunku pracy
str. 217


132. Wypowiedzenie umowy pracownicy w wieku 56 lat pobierającej świadczenie emerytalne
str. 218

133. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi objętemu ochroną związkową
str. 219

134. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi objętemu ochroną związkową z przyczyn niedotyczących pracownika
str. 221

135. Czy sąd pracy powinien w sprawie o przywrócenie do pracy pracownika chronionego przez związek badać prawidłowość jego wyboru do zarządu organizacji związkowej?
str. 222

136. Korekta okresu wypowiedzenia umowy o pracę
str. 224

137. Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę (I)
str. 225

138. Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę (II)
str. 225

139. Przyczyna oraz podstawa prawna ustania stosunku pracy w przypadku likwidacji stanowiska pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
str. 227

140. Przedstawienie przez pracownika zwolnienia lekarskiego z datą sprzed rozwiązania z nim stosunku pracy
str. 228

141. Uzasadnienie rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy
str. 229

142. Niezdanie testu kompetencyjnego jako przyczyna zwolnienia z pracy
str. 231

143. Ujawnienie tajemnicy pracodawcy
str. 233

144. Niewypłacenie wynagrodzenia jako podstawa rozwiązania przez pracownika stosunku pracy z winy pracodawcy
str. 235

145. Wypowiedzenie zmieniające a wstępne badania lekarskie pracownika
str. 237

146. Uprawnienia pracownika po wypowiedzeniu mu umowy o pracę
str. 238

147. Odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim oraz niestawienie się w pracy bez usprawiedliwienia jako przyczyny rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym
str. 240

148. Czy zmiana czasu pracy pracowników administracji z 7 godzin i 35 minut na 8 godzin dziennie wymaga wypowiedzenia zmieniającego?
str. 242

149. Czy zmiana zakresu czynności wymaga akceptacji pracownika i zmiany warunków umowy o pracę?
str. 243

Wykaz aktów prawnych
str. 245

Ukryj

Opis:

Stan prawny na: 1.10.2010 r.

Seria książek Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach powstała z chęci niesienia pomocy wszystkim, którzy w konkretnych sytuacjach życiowych napotykają trudności w rozumieniu i prawidłowym stosowaniu przepisów dotyczących sfery ochrony zdrowia. Źródłem wiedzy o rozwiązywaniu problemów w tym przypadku jest Serwis "Prawo i Zdrowie" prowadzony przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Zgromadzone w nim ogromne zasoby pytań od korzystających z publikacji dyrektorów i kadry menedżerskiej zakładów opieki zdrowotnej, a przede wszystkim odpowiedzi udzielane przez specjalistów - doświadczonych prawników i pracowników administracji ochrony zdrowia, stanowią bogate źródło praktycznej wiedzy prawnej, pozwalającej per analogiam działać tym, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji.

Skorzystajcie Państwo z doświadczeń innych, aby zapobiec własnym problemom zawodowym albo rozwiązać je od razu.
Polecamy!

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie tematyki prawa pracy dla kadry menedżerskiej zatrudnionej w zakładach opieki zdrowotnej. Zostały do niej wybrane najciekawsze pytania stawiane przez użytkowników Serwisu "Prawo i Zdrowie". Opracowanie zawiera odpowiedzi będące rozwiązaniami konkretnych problemów, jakie pojawiają się w związku z zarządzaniem personelem zatrudnionym na podstawie umów o pracę. Wszystkie pytania zostały pogrupowane w osiem tematycznych rozdziałów, tak aby Czytelnikowi łatwiej było odnaleźć interesującą go odpowiedź. Każda odpowiedź opatrzona jest dodatkowo uzasadnieniem, a często także zobrazowana przykładem. Niniejsza publikacja w wielu miejscach odwołuje się do orzecznictwa sądowego, a zwłaszcza orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie prawa pracy.

Adresaci:
Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do kadry menedżerskiej zakładów opieki zdrowotnej, do której zadań należy wykonywanie obowiązków pracodawcy, ale z uwagi na fakt, że część pytań została zadana przez pracowników ZOZ-ów, polecam tę publikację także im oraz wszystkim osobom interesującym się prawem pracy w ochronie zdrowia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1394-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 248
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0622:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów