Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Jednostki pomocnicze gminy

Monografia kompleksowo prezentuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy w odrodzonym samorządzie terytorialnym w Polsce na podstawie aktualnych przepisów prawnych oraz orzecznictwa sądowego i administracyjnego.

więcej

Autorzy: Monika Augustyniak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1624:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 105,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 94,50 zł. ( Oszczędzasz: 10,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 15

Rozdział I. Jednostki pomocnicze gminy w podziale terytorialnym państwa oraz ich tworzenie, łączenie, podział i znoszenie
str. 19


1. Podziały terytorialne państwa
str. 19

1.1. Pojęcie podziału terytorialnego
str. 19

1.2. Rodzaje podziału terytorialnego
str. 23

1.2.1. Podział zasadniczy
str. 23

1.2.2. Podział pomocniczy
str. 26

1.2.3. Podział specjalny
str. 29

2. Tworzenie jednostek pomocniczych gminy
str. 32

2.1. Fakultatywność tworzenia jednostek pomocniczych
str. 32

2.1.1. Utworzenie jednostki pomocniczej
str. 32

2.1.2. Utworzenie "innych" jednostek niż te nazwane przez ustawodawcę
str. 32

2.1.3. Kolejność tworzenia jednostek nazwanych i nienazwanych
str. 34

2.1.4. Powoływanie organów jednostek nienazwanych przez ustawodawcę
str. 35

2.1.5. Utworzenie jednostek na części terytorium gminy lub na całym terytorium
str. 37

2.1.6. Utworzenie jednostek niższego rzędu
str. 38

2.2. Etapy procesu tworzenia jednostek pomocniczych gminy
str. 39

2.2.1. Pierwszy etap - określenie zasad tworzenia jednostek
str. 39

2.2.2. Drugi etap - uchwała w sprawie utworzenia jednostek i konsultacje w tym zakresie
str. 40

2.2.3. Trzeci etap - konsultacje w sprawie statutów jednostek
str. 43

2.3. Obligatoryjność tworzenia jednostek pomocniczych gminy
str. 44

2.3.1. Dzielnice m.st. Warszawy
str. 44

2.3.1.1. Zagadnienia ogólne
str. 44

2.3.1.2. Etapy tworzenia jednostek pomocniczych m.st. Warszawy
str. 46

2.3.2. Kilka uwag w przedmiocie sołectw
str. 48

2.3.3. Kilka uwag w przedmiocie uzdrowisk
str. 49

3. Łączenie, podział i znoszenie jednostek pomocniczych gminy
str. 49

3.1. Ustawa o samorządzie gminnym
str. 49

3.1.1. Pierwszy etap - określenie zasad łączenia, podziału i znoszenia jednostek
str. 50

3.1.2. Drugi etap - uchwała i konsultacje w zakresie łączenia, podziału i znoszenia jednostek
str. 53

3.1.3. Trzeci etap - statut jednostek powstałych z połączenia lub podziału
str. 55

3.2. Ustawa o ustroju m.st. Warszawy
str. 56

3.2.1. Pierwszy etap - określenie zasad
str. 56

3.2.2. Drugi etap - uchwała i konsultacje
str. 56

3.2.3. Trzeci etap - statut
str. 57

3.3. Kilka uwag w sprawie zniesienia sołectw i uzdrowisk
str. 58

4. Wnioski de lege lata
str. 58

Rozdział II. Status prawny jednostek pomocniczych gminy
str. 63


1. Status prawny jednostek pomocniczych gminy w sferze prawa publicznego
str. 63

1.1. Jednostka pomocnicza gminy jako strona w postępowaniu administracyjnym
str. 64

1.2. Jednostka pomocnicza gminy jako podmiot na prawach strony
str. 73

1.3. Organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy jako organ administracji publicznej
str. 76

2. Status prawny jednostek pomocniczych gminy w sferze prawa prywatnego
str. 85

2.1. Jednostka pomocnicza gminy w sferze prawa cywilnego materialnego
str. 86

2.1.1. Uwagi w zakresie zdolności prawej
str. 86

2.1.2. Uwagi w zakresie zdolności do czynności prawnych
str. 91

2.1.2.1. Pierwsze zagadnienie - zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego oraz rozporządzanie dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie
str. 92

2.1.2.2. Drugie zagadnienie - zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia
str. 97

2.2. Jednostka pomocnicza gminy w sferze prawa cywilnego procesowego
str. 106

2.2.1. Zdolność sądowa
str. 106

2.2.2. Zdolność procesowa
str. 111

3. Status prawny jednostek pomocniczych gminy w m.st. Warszawie
str. 112

3.1. Jednostki pomocnicze gminy w m.st. Warszawie w sferze prawa prywatnego
str. 113

3.1.1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
str. 113

3.1.2. Zdolność sądowa i procesowa
str. 120

3.2. Jednostki pomocnicze gminy w m.st. Warszawie w sferze prawa publicznego
str. 120

4. Rekapitulacja rozważań
str. 124

4.1. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda
str. 124

4.2. Uwagi w zakresie upodmiotowienia jednostek pomocniczych gminy
str. 128

Rozdział III. Ustrój wewnętrzny jednostek pomocniczych gminy
str. 132


1. Organy jednostek pomocniczych gminy
str. 133

1.1. Organy uchwałodawcze
str. 133

1.1.1. Pozycja ustrojowa
str. 133

1.1.2. Zasady i tryb wyboru
str. 134

1.1.3. Zadania i kompetencje
str. 137

1.2. Organy wykonawcze
str. 141

1.2.1. Pozycja ustrojowa
str. 141

1.2.2. Zasady i tryb wyboru
str. 142

1.2.3. Zadania i kompetencje
str. 144

1.3. Organ wspomagający
str. 148

1.3.1. Pozycja ustrojowa rady sołeckiej oraz zasady i tryb jej wyboru
str. 148

1.3.2. Zadania i kompetencje
str. 149

1.4. Uwagi w zakresie organów uchwałodawczych, wykonawczych i wspomagających jednostek nienazwanych
str. 151

1.5. Komisje i zespoły
str. 152

1.5.1. Pozycja ustrojowa
str. 152

1.5.2. Zadania i kompetencje
str. 153

2. Status prawny radnego jednostki pomocniczej
str. 154

2.1. Uczestniczenie w pracach rady gminy
str. 154

2.2. Dieta i (lub) zwrot kosztów podróży
str. 156

2.3. Przywilej korzystania z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym
str. 158

2.4. Utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami
str. 159

2.5. Uwagi w zakresie wykonywania mandatu radnego
str. 160

3. Proces legislacyjny
str. 161

4. Statut jednostki pomocniczej gminy
str. 163

4.1. Relacja statutu gminy do statutu jednostki pomocniczej
str. 163

4.2. Regulacje statutowe
str. 166

4.2.1. Nazwa i obszar jednostki pomocniczej
str. 166

4.2.2. Zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej oraz ich organizacja i zadania
str. 167

4.2.3. Zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji
str. 172

4.2.4. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej
str. 173

4.2.5. Kompetencje majątkowe oraz orzecznicze
str. 174

4.2.6. Dostęp do informacji publicznej
str. 175

4.2.7. Inne sprawy organizacyjne
str. 177

4.3. Charakter prawny statutu
str. 178

4.4. Konsultacje w sprawie statutu jednostki pomocniczej
str. 181

5. Odrębności warszawskie
str. 182

5.1. Organy uchwałodawcze dzielnic warszawskich
str. 183

5.2. Organy wykonawcze dzielnic warszawskich
str. 185

5.3. Statut dzielnicy warszawskiej
str. 186

6. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda
str. 188

Rozdział IV. Zadania jednostek pomocniczych gminy
str. 191


1. Zakres działania jednostek pomocniczych gminy
str. 191

1.1. Zagadnienia ogólne
str. 191

1.2. Klasyfikacja zadań
str. 202

1.2.1. Zadania ustrojowo-organizacyjne
str. 203

1.2.2. Zadania gospodarczo-majątkowe
str. 204

1.2.3. Zadania budżetowo-finansowe
str. 205

1.2.4. Zadania administracyjne
str. 205

1.2.5. Zadania opiniodawczo-wnioskowe
str. 207

1.2.6. Zadania konsultacyjno-reprezentacyjne
str. 209

1.2.7. Zadania o charakterze proceduralnym
str. 210

1.3. Określenie sposobu realizacji zadań przez jednostki
str. 212

2. Ustalenie zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań jednostek
str. 215

3. Fundusz sołecki
str. 220

3.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o funduszu sołeckim
str. 221

3.1.1. Realizacja przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku
str. 224

3.1.2. Działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej
str. 226

3.2. Wysokość środków funduszu sołeckiego
str. 228

3.3. Wniosek - procedura aplikacyjna
str. 230

4. Odrębności warszawskie
str. 233

4.1. Zadania dzielnic warszawskich
str. 233

4.2. Gospodarka finansowa dzielnic warszawskich
str. 236

5. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda
str. 237

Rozdział V. Kontrola i nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych
str. 241


1. Kontrola
str. 242

1.1. Cele i funkcje kontroli
str. 242

1.2. Kryteria kontroli
str. 244

1.3. Formy kontroli
str. 245

1.4. Organy kontroli
str. 247

1.5. Przedmiot kontroli
str. 251

2. Nadzór
str. 254

2.1. Pojęcie nadzoru
str. 254

2.2. Kryterium nadzoru
str. 255

2.3. Środki nadzoru
str. 257

2.3.1. Środki informacyjno-doradcze
str. 257

2.3.2. Środki korygujące
str. 259

2.3.2.1. Zatwierdzenie, uzgodnienie, zaopiniowanie
str. 259

2.3.2.2. Wstrzymanie wykonania aktu nadzorowanego
str. 260

2.3.2.3. Stwierdzenie nieważności aktu nadzorowanego
str. 261

2.3.2.4. Wydanie aktu zastępczego
str. 262

2.3.3. Środki personalne
str. 262

2.4. Przedmiot nadzoru
str. 264

2.5. Organy nadzoru
str. 266

3. Uwagi w zakresie art. 101 u.s.g.
str. 272

4. Odrębności warszawskie
str. 273

5. Wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda
str. 275

Podsumowanie
str. 278

Bibliografia
str. 283

Wykaz aktów prawnych i orzeczeń
str. 297

Ukryj

Opis:

Monografia kompleksowo prezentuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy w odrodzonym samorządzie terytorialnym w Polsce na podstawie aktualnych przepisów prawnych oraz orzecznictwa sądowego i administracyjnego. Autorka omawia zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych gminy, status prawny jednostek w sferze prawa publicznego i prywatnego oraz ich organizację wewnętrzną. Przedstawia także klasyfi kację zadań jednostek oraz instytucję kontroli i nadzoru nad działalnością organów jednostek pomocniczych gminy. Opracowanie porusza zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek w świetle nowej ustawy o finansach publicznych i ustawy o funduszu sołeckim oraz zawiera propozycje rozwiązań zagadnień dotąd nieporuszonych w literaturze przedmiotu bądź słabo zbadanych (np. kompetencje orzecznicze jednostek, status prawny radnego).

Adresaci:
Książka jest skierowana do radnych i pracowników samorządowych zajmujących się problematyką jednostek pomocniczych. Może stanowić również cenne źródło wiedzy dla studentów oraz teoretyków prawa i administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0601-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 316
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: SAMORZĄD TERYTORIALNY / Samorząd gminny
Kod: KAM-1624:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów