Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego

W warunkach kryzysu finansów publicznych szczególnego znaczenia nabiera problematyka zarządzania długiem publicznym, w tym również długiem jednostek samorządu terytorialnego.

więcej

Autorzy: Marzanna Poniatowicz, Joanna M. Salachna, Dorota Perło,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1697:W01D02  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział I
Dług sektora samorządu terytorialnego w polskim systemie finansów publicznych (M. Poniatowicz)
str. 19


1. Sektor samorządowy jako element sektora finansów publicznych w Polsce
str. 19

2. Ekonomiczne znaczenie polskiego sektora samorządowego - analiza porównawcza na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej
str. 25

3. Analiza rozmiarów, struktury i dynamiki zadłużenia sektora samorządowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem długu j.s.t
str. 36

4. Wpływ kryzysu gospodarczego i finansowego na dług lokalny
str. 42

Rozdział II
Zarządzanie długiem jako element zarządzania finansami j.s.t
str. 48


1. Problematyka efektywności ekonomicznej w gospodarce finansowej j.s.t. (M..Poniatowicz)
str. 48

2. Nowy paradygmat zarządzania finansami j.s.t. w świetle koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego - New Public Management (M..Poniatowicz)
str. 55

3. Rola skarbnika w zakresie zarządzania finansami j.s.t. (J.M..Salachna)
str. 59

4. Istota i cele zarządzania długiem j.s.t. Koncepcja zarządzania efektywnego (M. Poniatowicz)
str. 68

5. Analiza czynników determinujących wybór instrumentu dłużnego przez j.s.t. (M..Poniatowicz)
str. 74

Rozdział III
Uwarunkowania prawne zarządzania długiem j.s.t. (J.M..Salachna)
str. 79


1. Regulacje międzynarodowe oraz krajowe - ich uwarunkowania i charakterystyka
str. 79

2. Uwarunkowania wynikające z ustawy o finansach publicznych
str. 88

2.1. Ograniczenia dotyczące celów zadłużenia j.s.t
str. 88

2.2. Uregulowania dotyczące finansowania i poziomu deficytu budżetu j.s.t
str. 93

2.3. Ograniczenia dotyczące poziomu długu zaciąganego przez j.s.t
str. 103

2.4. Nadwyżka operacyjna w kontekście indywidualnego wskaźnika zadłużenia
str. 107

Rozdział IV
Zarządzanie ryzykiem zadłużenia w j.s.t
str. 118


1. Problematyka ryzyka w działalności j.s.t. Delimitacja ryzyk (M..Poniatowicz)
str. 118

2. Specyfika i etapy procesu zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym (M..Poniatowicz)
str. 121

3. Instrumenty ograniczające ryzyko zadłużenia j.s.t
str. 126

3.1. Formalnoprawne aspekty zarządzania płynnością finansową na tle wyniku operacyjnego budżetu j.s.t. (J.M..Salachna)
str. 126

3.2. Analiza wskaźnikowa jako instrument oceny ryzyka zadłużenia j.s.t. (M..Poniatowicz)
str. 134

3.3. Transfer długu i ryzyka z nim związanego na rzecz innych podmiotów (M..Poniatowicz)
str. 144

3.3.1. Rola ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem j.s.t
str. 144

3.3.2. Sekurytyzacja jako innowacyjny instrument transferu ryzyka w sektorze samorządowym
str. 146

3.3.3. Partnerstwo publiczno-prywatne jako model współpracy sektora samorządowego z podmiotami prywatnymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ryzyka i zadłużenia
str. 148

Rozdział V
Instrumenty zarządzania długiem lokalnym
str. 161


1. Instrumenty planistyczne związane z problematyką zarządzania długiem (J.M. Salachna)
str. 161

1.1. Rola wieloletniej prognozy finansowej (WPF) - założenia i ich ocena na gruncie praktyki
str. 161

1.2. Zakres i konstrukcja WPF ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich
str. 165

1.3. Prognoza kwoty długu jako integralna część WPF
str. 169

2. Kontrola w zarządzaniu ryzykiem j.s.t. (J.M..Salachna)
str. 173

2.1. Istota kontroli - uwagi wprowadzające, typologia oraz znaczenie w zarządzaniu finansami j.s.t
str. 173

2.2. Kontrola zarządcza i jej audyt
str. 175

2.3. Kontrola długu j.s.t. realizowana przez RIO
str. 184

3. Rating komunalny jako zewnętrzna ocena wiarygodności kredytowej j.s.t. (M..Poniatowicz)
str. 192

4. Instrumenty organizacyjne zarządzania długiem lokalnym (M..Poniatowicz)
str. 202

5. Instrumenty komunikacji marketingowej zaangażowane w politykę długu j.s.t. (M..Poniatowicz)
str. 206

Rozdział VI
Model efektywnego zarządzania długiem w świetle badań jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim (D..Perło)
str. 212


1. Finansowa charakterystyka j.s.t. objętych badaniami
str. 212

1.1. Uwagi wprowadzające
str. 212

1.2. Poziom województwa samorządowego
str. 213

1.3. Poziom powiatów
str. 219

1.4. Poziom gmin
str. 227

2. Modelowanie miękkie jako metoda badawcza
str. 238

3. Specyfikacja modelu miękkiego efektywnego zarządzania długiem
str. 243

3.1. Specyfikacja relacji wewnętrznych
str. 243

3.2. Specyfikacja relacji zewnętrznych
str. 244

4. Estymacja i weryfikacja modelu miękkiego efektywnego zarządzania długiem
str. 247

5. Ranking badanych gmin według kryterium efektywnego zarządzania długiem
str. 252

Zakończenie
str. 261

Bibliografia
str. 267

Wykaz aktów prawnych
str. 277

Spis rysunków
str. 279

Spis schematów
str. 280

Spis tabel
str. 281

Spis wykresów
str. 285

Autorzy
str. 287


Ukryj

Opis:

  • W warunkach kryzysu finansów publicznych szczególnego znaczenia nabiera problematyka zarządzania długiem publicznym, w tym również długiem jednostek samorządu terytorialnego. W książce dokonano kompleksowej analizy uwarunkowań (prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych) procesu zarządzania długiem samorządowym w Polsce, a także określono najważniejsze standardy efektywnego zarządzania długiem lokalnym, w szczególny sposób akcentując instrumenty charakterystyczne dla menedżerskiego podejścia.


  • "Książka stanowi ciekawy przyczynek do podjęcia dyskusji nad zarządzaniem długiem i jego miejscem w zarządzaniu finansami samorządowymi oraz studiach nad efektywnością w środowisku naukowym. Ta dyskusja jest bardzo potrzebna, gdyż praktykom, jak i teoretykom pozwala zaprezentować nie tylko instrumenty, ale również uwarunkowania i metody zarządzania długiem. Problem efektywności był zawsze otwarty, często pomijany w literaturze i praktyce. Należy stwierdzić, że jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym, dyskutująca ten problem. W sektorze publicznym oraz wchodzącym w jego skład podsektorze samorządowym potrzebne są kompleksowe rozwiązania oraz szeroka dyskusja, jak prawidłowo zaciągać zobowiązania dłużne oraz jak oceniać efektywność. Recenzowana książka wychodzi naprzeciw tym potrzebom i rozpoczyna (mam nadzieję) akademicką dyskusję nad efektywnością zarządzania długiem."
z recenzji prof. nadzw. dr hab. Beaty Z. Filipiak

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0626-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 288
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-1697:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów