Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Michał Pyka (red.), Bartłomiej Wojtyniak (red.),
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2012 r.
Kod: KAM-1589:W02D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 15

Wstęp
str. 19

Rozdział 1
Historia integracji europejskiej
str. 21


1. Podłoże procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej
str. 21

2. Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)
str. 22

3. Nieudane inicjatywy integracyjne z lat 50. XX w
str. 23

4. Traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA)
str. 23

5. Rozwój integracji w sferze politycznej w latach 1958-1986
str. 25

6. Jednolity Akt Europejski (JAE)
str. 26

7. Traktat o Unii Europejskiej
str. 27

8. Traktat amsterdamski
str. 28

9. Traktat nicejski
str. 29

10. Traktat z Lizbony
str. 30

Rozdział 2
Charakter prawny i struktura UE
str. 34


1. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa
str. 34

1.1. Definicja i główne rodzaje organizacji międzynarodowych
str. 34

1.2. Cechy organizacji międzyrządowej (GO) na przykładzie UE
str. 35

1.2.1. Organy
str. 35

1.2.2. Prawo organizacji międzynarodowej
str. 35

1.2.3. Podmiotowość prawna
str. 36

1.3. UE jako organizacja ponadnarodowa
str. 36

1.3.1. Pojęcie ponadnarodowości: F. Nietsche (z dzieła Der Wille zur Macht - Wola mocy)
str. 36

1.4. Koncepcja organizacji o charakterze gospodarczym
str. 37

1.5. Koncepcja "Europy Ojczyzn"
str. 37

1.6. Koncepcja federacji (państwa europejskiego)
str. 37

2. Charakter Unii Europejskiej i Traktatów
str. 38

2.1. Obecny charakter UE
str. 38

2.2. Struktura, charakter i moc prawna Traktatów
str. 38

2.3. Zakres obowiązywania obecnych Traktatów (TUE i TFUE)
str. 39

2.3.1. Podmiotowy zakres obowiązywania
str. 39

2.3.2. Czasowy zakres obowiązywania
str. 40

2.3.3. Terytorialny zakres obowiązywania
str. 40

3. Struktura normatywna Unii Europejskiej
str. 41

3.1. Struktura normatywna Unii Europejskiej do wejścia w życie TL
str. 41

3.2. Struktura normatywna Unii Europejskiej po wejściu w życie TL
str. 41

4. Symbole, siedziba oraz języki Unii Europejskiej
str. 42

4.1. Symbole UE
str. 42

4.2. Siedziba UE
str. 43

4.3. Języki UE
str. 43

Rozdział 3
Członkostwo w Unii Europejskiej
str. 45


1. Przyjęcie państwa do UE
str. 45

1.1. Przesłanki nabycia członkostwa w UE
str. 45

1.1.1. Kryteria z art. 49 zdanie pierwsze TUE
str. 45

1.1.2. Dodatkowe kryteria
str. 45

1.2. Procedura nabycia członkostwa
str. 46

1.2.1. Wniosek o przyjęcie do UE
str. 46

1.2.2. Procedura wewnątrz UE
str. 46

1.2.3. Negocjacje akcesyjne
str. 47

1.2.4. Dalsza procedura wewnątrz UE
str. 47

1.2.5. Procedura prawnomiędzynarodowa
str. 48

1.3. Traktat akcesyjny
str. 48

1.3.1. Charakter traktatu akcesyjnego
str. 48

1.3.2. Struktura traktatu akcesyjnego
str. 48

2. Wzmocniona współpraca
str. 49

2.1. Warunki powstania wzmocnionej współpracy (art. 20 ust. 2 zdanie pierwsze TUE)
str. 49

2.2. Zakres podmiotowy wzmocnionej współpracy
str. 50

2.3. Charakter wzmocnionej współpracy
str. 50

2.4. Utworzenie wzmocnionej współpracy (art. 329 TFUE)
str. 50

2.5. Przystąpienie do wzmocnionej współpracy (art. 331 ust. 1 TFUE)
str. 51

2.6. Specyficzne rodzaje wzmocnionej współpracy
str. 51

2.7. Przykłady wzmocnionej współpracy
str. 51

3. Zawieszenie praw członka (art. 7 TUE)
str. 52

4. Wykluczenie z UE
str. 53

5. Wystąpienie z UE
str. 53

5.1. Przed wejściem w życie Traktatu lizbońskiego
str. 53

5.2. Obecna regulacja (art. 50 TUE)
str. 54

6. Stowarzyszenie z Unią Europejską
str. 54

7. Perspektywy dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej
str. 55

8. Polska droga do Unii Europejskiej
str. 56

Rozdział 4
Instytucje Unii Europejskiej
str. 57


1. Instytucje
str. 57

2. Parlament Europejski
str. 57

2.1. Geneza
str. 57

2.2. Struktura wewnętrzna
str. 58

2.2.1. Wybory do Parlamentu Europejskiego
str. 58

2.2.2. Status członków
str. 58

2.2.3. Skład
str. 58

2.2.4. Organizacja wewnętrzna
str. 59

2.3. Funkcje
str. 61

2.4. Tryb działania
str. 61

3. Rada Europejska
str. 62

3.1. Geneza i charakter
str. 62

3.2. Struktura wewnętrzna
str. 63

3.2.1. Skład Rady Europejskiej
str. 63

3.2.2. Przewodniczący Rady Europejskiej
str. 63

3.2.3. Organizacja wewnętrzna
str. 64

3.2.3.1. Rodzaje posiedzeń
str. 64

3.2.3.2. Wydawane akty
str. 64

3.3. Funkcje oraz kompetencje Rady Europejskiej
str. 64

3.4. Tryb działania
str. 65

4. Rada
str. 65

4.1. Geneza i charakter
str. 65

4.2. Struktura wewnętrzna
str. 66

4.2.1. Skład
str. 66

4.2.2. Organizacja wewnętrzna
str. 66

4.3. Funkcje Rady
str. 67

4.4. Tryb działania
str. 68

4.4.1. Podejmowanie decyzji
str. 68

4.4.2. Tzw. kompromis z Ioanniny
str. 70

5. Komisja Europejska
str. 70

5.1. Geneza i charakter
str. 70

5.2. Struktura wewnętrzna
str. 70

5.2.1. Procedura powoływania Komisji
str. 70

5.2.2. Status członków
str. 71

5.2.3. Skład
str. 72

5.3. Funkcje
str. 73

5.4. Tryb działania
str. 74

6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 74

6.1. Geneza
str. 74

6.2. Trybunał Sprawiedliwości
str. 75

6.2.1. Skład TS
str. 75

6.2.2. Struktura wewnętrzna Trybunału Sprawiedliwości
str. 76

6.2.3. Sposoby obradowania
str. 76

6.3. Rzecznicy Generalni
str. 76

6.4. Sąd
str. 77

6.4.1. Skład Sądu
str. 77

6.4.2. Organizacja wewnętrzna
str. 78

6.4.3. Tryb obrad
str. 78

6.5. Sądy wyspecjalizowane
str. 78

6.5.1. Sąd do spraw Służby Publicznej
str. 79

7. Europejski Bank Centralny
str. 79

7.1. Geneza i charakter
str. 79

7.2. Struktura Europejskiego Banku Centralnego
str. 79

7.3. Niezależność EBC
str. 80

7.4. Funkcje
str. 81

8. Trybunał Obrachunkowy
str. 81

8.1. Geneza i charakter
str. 81

8.2. Struktura wewnętrzna
str. 81

8.2.1. Członkowie TO
str. 81

8.2.2. Organizacja wewnętrzna
str. 82

8.3. Funkcje
str. 83

9. Organy doradcze i pomocnicze Unii
str. 83

9.1. Komitet Ekonomiczno-Społeczny
str. 83

9.1.1. Geneza i charakter
str. 83

9.1.2. Struktura wewnętrzna
str. 84

9.1.3. Funkcje
str. 84

9.2. Komitet Regionów
str. 84

9.2.1. Geneza i charakter
str. 84

9.2.2. Struktura wewnętrzna
str. 85

9.2.3. Funkcje
str. 85

9.3. Agencje Unii Europejskiej
str. 85

Rozdział 5
Fundamentalne zasady Unii Europejskiej
str. 87


1. Wstęp
str. 87

1.1. Rola zasad
str. 87

1.2. Miejsce zasad w porządku prawnym UE
str. 87

2. Funkcje zasad
str. 88

3. Zasady wspólne dla państw demokratycznych
str. 89

3.1. Wolność
str. 90

3.2. Równość
str. 90

3.3. Poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności
str. 90

3.4. Demokratyzm
str. 91

3.5. Państwo prawne
str. 93

4. Zasady prawa UE
str. 93

4.1. Autonomia prawa unijnego
str. 93

4.2. Pierwszeństwo prawa unijnego
str. 94

4.3. Bezpośredni skutek prawa unijnego
str. 94

4.4. Pomocniczość (subsydiarność)
str. 94

4.5. Proporcjonalność
str. 95

4.6. Solidarność (lojalna i szczera współpraca)
str. 96

4.7. Poszanowanie tożsamości narodowej i podstawowych funkcji państw członkowskich
str. 98

4.8. Zasada kompetencji powierzonych
str. 99

4.8.1. Zasada kompetencji powierzonych w TWE
str. 99

4.8.2. Zasada kompetencji powierzonych w TUE i TFUE
str. 101

4.8.3. Podział kompetencji w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
str. 102

4.8.4. Klauzula elastyczności
str. 103

5. Konkluzje
str. 103

Rozdział 6
Źródła prawa UE
str. 105


1. Wstęp
str. 105

2. Traktaty
str. 106

3. Prawo pochodne
str. 107

3.1. Rozporządzenia
str. 108

3.2. Dyrektywy
str. 109

3.3. Decyzje
str. 112

3.4. Zalecenia i opinie
str. 113

3.5. Akty nienazwane (sui generis)
str. 113

3.6. Wybór źródła prawa
str. 114

4. Umowy międzynarodowe UE
str. 114

4.1. Zdolność traktatowa UE
str. 115

4.2. Umowy międzynarodowe państw UE
str. 116

5. Akty prawa wewnętrznego
str. 117

6. Akty przedstawicieli państw zebranych w Radzie
str. 118

7. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE
str. 118

Rozdział 7
Tworzenie prawa
str. 119


1. Tworzenie prawa pierwotnego
str. 119

1.1. Rodzaje Traktatów
str. 119

1.2. Procedury tworzenia prawa pierwotnego
str. 119

1.2.1. Zwykła procedura zmiany Traktatów (art. 48 ust. 2-5 TUE)
str. 120

1.2.2. Uproszczona procedura zmiany
str. 121

1.2.2.1. Procedura kładki z zastrzeżeniem ratyfikacji
str. 121

1.2.2.2. Procedura kładki sensu stricto
str. 121

2. Tworzenie prawa pochodnego
str. 122

2.1. Katalog źródeł prawa pochodnego
str. 122

2.2. Wybrane instytucje uczestniczące w tworzeniu prawa pochodnego
str. 122

2.2.1. Rada Europejska
str. 123

2.2.2. Komisja Europejska
str. 123

2.3. Inicjatywa legislacyjna
str. 124

2.3.1. Pośrednia inicjatywa legislacyjna
str. 124

2.3.2. Inicjatywa obywatelska (ludowa)
str. 124

2.4. Procedury tworzenia i przyjmowania prawa pochodnego
str. 125

2.4.1. Zwykła procedura prawodawcza (art. 294 TFUE)
str. 125

2.4.2. Specjalna procedura prawodawcza
str. 126

2.4.3. Inne procedury decyzyjne
str. 126

3. Procedura przyjmowania budżetu Unii Europejskiej
str. 127

4. Umowy międzynarodowe zawierane przez Unię Europejską
str. 128

4.1. Procedura zawierania umów międzynarodowych przez Unię Europejską
str. 128

4.2. Rola poszczególnych podmiotów w procedurze zawierania umów międzynarodowych przez Unię Europejską
str. 128

5. Rola parlamentów narodowych w procesie stanowienia prawa
str. 129

5.1. Otrzymywanie od instytucji unijnych informacji oraz projektów europejskich aktów prawodawczych
str. 130

5.2. Czuwanie nad poszanowaniem zasady pomocniczości
str. 130

5.3. Uczestnictwo parlamentów narodowych w procedurach zmiany Traktatów
str. 131

5.4. Otrzymywanie informacji na temat wniosków o przystąpienie do Unii
str. 131

5.5. Uczestnictwo w międzyparlamentarnej współpracy między parlamentami narodowymi i z Parlamentem Europejskim
str. 131

Rozdział 8
Stosunek prawa unijnego do prawa państw członkowskich
str. 133


1. Autonomia prawa Unii Europejskiej
str. 133

2. Pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej przed prawem państw członkowskich
str. 135

2.1. Źródło
str. 135

2.2. Pojęcie
str. 135

2.3. Zakres
str. 136

2.4. Skutki
str. 136

2.4.1. Obowiązek uchylenia normy prawa krajowego sprzecznej z prawem Unii Europejskiej
str. 137

2.4.2. Zakaz stanowienia prawa krajowego sprzecznego z prawem Unii Europejskiej
str. 137

2.4.3. Obowiązek tworzenia nowych środków proceduralnych
str. 138

2.5. Stanowisko sądów krajowych
str. 138

3. Bezpośredni skutek prawa Unii Europejskiej
str. 140

3.1. Źródło
str. 140

3.2. Pojęcie
str. 140

3.3. Przesłanki bezpośredniego skutku
str. 141

3.4. Bezpośrednia skuteczność poszczególnych aktów prawa Unii Europejskiej
str. 142

4. Wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem Unii Europejskiej
str. 146

4.1. Źródło
str. 146

4.2. Pojęcie
str. 147

4.3. Zakres
str. 147

4.4. Ograniczenia
str. 147

5. Pojęcie i zakres autonomii organizacyjnej i proceduralnej państw członkowskich
str. 148

5.1. Zasada autonomii
str. 148

5.2. Faza interwencjonistyczna
str. 149

5.3. Test proporcjonalności
str. 150

6. Wznawianie i wzruszanie prawomocnych decyzji
str. 151

7. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa unijnego
str. 153

7.1. Przesłanki dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego za naruszenie normy prawa unijnego
str. 154

7.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za działanie sądów i organów administracyjnych
str. 155

7.2.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa unijnego przez sądy
str. 155

7.2.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za naruszenie prawa unijnego przez organy administracyjne
str. 156

7.2.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek za naruszenie prawa unijnego
str. 157

Rozdział 9
Sądowy system ochrony prawnej
str. 158


1. Właściwość Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 158

2. Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 159

2.1. Jurysdykcja sporna
str. 159

2.1.1. Skarga o stwierdzenie nieważności aktu prawnego UE (art. 263 TFUE)
str. 159

2.1.1.1. Kontrola legalności - katalog aktów
str. 159

2.1.1.2. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi (legitymacja czynna)
str. 160

2.1.1.3. Przesłanki nieważności
str. 160

2.1.1.4. Skarga osoby fizycznej lub prawnej
str. 161

2.1.1.5. Termin i skutki stwierdzenia nieważności
str. 164

2.1.2. Skarga na bezczynność instytucji Unii Europejskiej (art. 265 TFUE)
str. 165

2.1.2.1. Cel skargi
str. 165

2.1.2.2. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi
str. 165

2.1.2.3. Przedmiot skargi
str. 165

2.1.2.4. Warunki wniesienia skargi - termin, uprzednie wezwanie do działania
str. 166

2.1.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej
str. 167

2.1.3.1. Odpowiedzialność umowna (kontraktowa) Unii Europejskiej
str. 167

2.1.3.2. Odpowiedzialność pozaumowna (deliktowa) UE
str. 167

2.1.4. Skarga Komisji Europejskiej na niewywiązanie się państwa członkowskiego ze zobowiązań (art. 258 TFUE)
str. 171

2.1.4.1. Pojęcie niewywiązania się ze zobowiązań - szerokie ujęcie państwa
str. 171

2.1.4.2. Przebieg postępowania
str. 171

2.1.4.3. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność państwa
str. 172

2.1.4.4. Skutek prawny orzeczenia
str. 173

2.1.5. Skarga państwa członkowskiego na inne państwo członkowskie o niewywiązanie się ze zobowiązań (art. 259 TFUE)
str. 173

2.1.5.1. Podmioty uprawnione do wystąpienia
str. 173

2.1.5.2. Przebieg postępowania
str. 173

2.1.5.3. Rola KE i znaczenie skargi
str. 174

2.1.6. Niewykonanie przez państwo wyroku Trybunału Sprawiedliwości - art. 260 TFUE
str. 174

2.1.6.1. Cel i przebieg postępowania
str. 174

2.1.6.2. Sposób kalkulacji kary pieniężnej lub ryczałtu
str. 175

2.1.7. Klauzula sądowa (art. 273 TFUE)
str. 176

2.2. Jurysdykcja niesporna
str. 176

2.2.1. Pytania prejudycjalne (orzeczenie wstępne) - art. 267 TFUE (dawny art. 234 TWE)
str. 176

2.2.1.1. Cel utworzenia procedury
str. 176

2.2.1.2. Przedmiot pytań prejudycjalnych oraz przedmiot orzeczeń wstępnych
str. 176

2.2.1.3. Podmioty występujące z wnioskiem o orzeczenie wstępne
str. 177

2.2.1.4. Organ uprawniony do wydania orzeczenia prejudycjalnego
str. 179

2.2.1.5. Warunki wystąpienia z wnioskiem o orzeczenie wstępne
str. 179

2.2.1.6. Treść i forma wniosku
str. 181

2.2.1.7. Procedura postępowania z wnioskiem przed Trybunałem Sprawiedliwości
str. 181

2.2.1.8. Forma i skutki orzeczenia wstępnego
str. 182

2.2.2. Zgodność umowy międzynarodowej z prawem Unii Europejskiej (art. 218 TFUE)
str. 183

2.2.2.1. Cel badania zgodności
str. 183

2.2.2.2. Podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o opinię
str. 183

2.2.2.3. Negatywna opinia TSUE
str. 183

2.3. Odwołania do Trybunału Sprawiedliwości
str. 184

2.3.1. Odwołania do Trybunału Sprawiedliwości od orzeczeń Sądu
str. 184

2.3.1.1. Charakter odwołania
str. 184

2.3.1.2. Przesłanki odwołania
str. 184

2.3.1.3. Rozpoznanie odwołania
str. 185

2.3.2. Odwołania do Sądu od orzeczeń Sądu do Spraw Służby Publicznej
str. 186

2.4. Środki wykorzystywane w trakcie postępowania
str. 186

2.4.1. Zarzut bezprawności (art. 277 TFUE)
str. 187

2.4.2. Zawieszenie wykonania aktu oraz niezbędne środki tymczasowe (art. 278 i 279 TFUE)
str. 187

2.4.2.1. Rodzaje rozstrzygnięć
str. 187

2.4.2.2. Procedura stosowania środków tymczasowych oraz zawieszenia przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 189

2.4.3. Charakter poszczególnych środków
str. 190

2.4.4. Stosowanie trybu przyspieszonego podczas postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 191

3. Wyłączenia właściwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 191

3.1. TSUE a inne sądy międzynarodowe
str. 191

Rozdział 10
Jednostka w Unii Europejskiej
str. 194


1. Obywatelstwo Unii Europejskiej
str. 194

1.1. Geneza
str. 194

1.2. Pojęcie i charakter obywatelstwa UE
str. 195

1.3. Uprawnienia wynikające z obywatelstwa
str. 195

1.3.1. Swoboda przemieszczania się i przebywania na terytorium innego państwa członkowskiego (art. 20 ust. 2 lit. a, art. 21 TFUE)
str. 196

1.3.2. Udział w wyborach lokalnych (art. 22 ust. 1 TFUE)
str. 198

1.3.3. Udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego (art. 22 ust. 2 TFUE)
str. 199

1.3.4. Ochrona dyplomatyczna i konsularna (art. 23 TFUE)
str. 199

1.3.5. Prawo petycji do PE
str. 199

1.3.6. Wnoszenie skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 200

1.3.7. Zwracanie się na piśmie do instytucji Unii i prawo do dostępu do dokumentów unijnych
str. 200

1.3.8. Prawo inicjatywy ustawodawczej (art. 11 ust. 4 TUE)
str. 201

1.4. Obywatelstwo UE a prawa obywateli państw trzecich
str. 201

1.5. Obywatelstwo UE a rozdział V Karty Praw Podstawowych
str. 202

1.6. Podsumowanie
str. 202

2. Prawa podstawowe w Unii Europejskiej
str. 202

2.1. Ewolucja praw podstawowych
str. 202

2.2. Traktatowa ochrona praw podstawowych
str. 204

2.3. Karta Praw Podstawowych
str. 205

2.3.1. Status
str. 205

2.3.2. Zakres stosowania i wykładnia
str. 205

2.3.3. Charakterystyka postanowień Karty Praw Podstawowych
str. 206

2.3.4. Protokoły i deklaracje
str. 207

2.4. Przystąpienie Unii Europejskiej do europejskiej Konwencji praw człowieka i podstawowych wolności
str. 208

2.5. Ochrona praw podstawowych
str. 209

2.6. Agencja Praw Podstawowych
str. 209

Rozdział 11
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 211


1. Rys historyczny
str. 211

2. Organizacja przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości po Traktacie lizbońskim
str. 213

2.1. Instytucje biorące udział w kształtowaniu PWBiS
str. 215

2.2. Instrumenty prawne i sposób podejmowania decyzji w ramach PWBiS
str. 217

2.3. Inne przykłady współpracy w ramach PWBiS
str. 218

3. Jurysdykcja sądów unijnych
str. 220

Rozdział 12
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
str. 221


1. Podstawy prawne
str. 221

2. Geneza i rozwój WPZiB
str. 221

3. Instrumenty prawne w ramach WPZiB
str. 222

4. Podejmowanie decyzji w ramach WPZiB (art. 31 TUE)
str. 223

5. Instytucje WPZiB
str. 224

6. Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 226

7. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
str. 226

7.1. Geneza i rozwój
str. 227

7.2. Sposób prowadzenia WPBiO
str. 228

7.3. Podejmowanie decyzji dotyczących WPBiO (art. 42 ust. 4 TUE)
str. 228

7.4. Instytucje i struktury prowadzenia WPBiO
str. 229

7.5. Klauzule sojusznicza i solidarności
str. 230

Rozdział 13
Unia gospodarcza i walutowa
str. 231


1. Etapy integracji gospodarczej
str. 231

2. Etapy tworzenia unii gospodarczej i walutowej
str. 232

2.1. Rys historyczny
str. 232

2.1.1. Rozwój do 1979 r
str. 232

2.1.2. Europejski system walutowy (lata 1979-1998)
str. 232

2.1.3. Unia gospodarcza i walutowa (od 1999 r.)
str. 233

2.1.4. Etapy powstawania UGiW
str. 233

3. Zasady i instrumenty UGiW
str. 233

3.1. Podstawy traktatowe
str. 233

3.2. Mechanizm kursów walutowych (ERM)
str. 234

3.3. Kryteria konwergencji
str. 234

3.3.1. Gospodarcze kryteria konwergencji
str. 235

3.3.2. Prawne kryteria konwergencji
str. 235

3.4. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu
str. 235

4. Członkostwo w UGiW
str. 236

4.1. Członkostwo
str. 236

4.2. Euro
str. 237

5. Instytucje
str. 238

5.1. Europejski Bank Centralny
str. 238

5.2. Europejski System Banków Centralnych
str. 238

5.3. Komitet Ekonomiczno-Finansowy
str. 238

5.4. Eurogrupa
str. 239

Bibliografia
str. 241

Wykaz aktów prawnych
str. 243

Wykaz orzeczeń
str. 249


Ukryj

Opis:

.. Ksiazka ta jest efektem pracy grupy pasjonatów, którzy spotkali sie w ramach dzialalnosci Sekcji Prawa Unii Europejskiej Towarzystwa Biblioteki Sluchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellonskiego. Konsekwencje reformy ustrojowej Unii Europejskiej wprowadzonej w Traktacie lizbonskim, a takze potrzeba syntetycznego ukazania informacji o sposobie funkcjonowania UE, byly przyczyna podjecia prac nad repetytorium. .. Wzrastajaca rola UE oraz wplyw, jaki jej dzialalnosc prawodawcza wywiera na prawo krajowe, wymaga przedstawienia, usystematyzowania i skonsolidowanego ujecia prawa UE. Repetytorium to ma za zadanie zebrac i ugruntowac wiedze studentów, aplikantów, a takze wszystkich osób, które zainteresowane sa problematyka prawa Unii Europejskiej. .. Repetytorium ukazuje charakter prawny i strukture Unii Europejskiej, jak równiez podstawowe elementy stworzonego przez nia systemu prawnego, uwzgledniajac orzecznictwo Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3773-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 252
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Organizacje międzynarodowe / Bank Rozwoju Rady Europy
Kod: KAM-1589:W02D01 Miejsce wydania: Warszawa