Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book



2010:

Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Publikacja stanowi przykład kompleksowej analizy węzłowych problemów pojawiających się w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych.

więcej

Autorzy: Maksymilian Cherka (red.), Filip Elżanowski (red.), Mariusz Swora (red.), Krzysztof Andrzej Wąsowski,
Seria:  MONOGRAFIE
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.09.2010 r.
Kod: KAM-1592:W01D01  Ilość w paczce: 16

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str.9

Wstęp
str.13

Dział I
Energetyka w procesie inwestycyjnym

pod red. Filipa M. Elżanowskiego i Mariusza Swory
str.15
Filip M. Elżanowski
Smart grids i smart metering w procesie inwestycyjnym
str.17
Dariusz Koc
Wymogi wynikające z przepisów dotyczących efektywności energetycznej oraz certyfikacji energetycznej budynków w procesie inwestycyjnym
str.25
Mariusz Swora
Rola Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w procesie inwestycyjnym w energetyce - wybrane przykłady z ustawy-Prawo energetyczne
str.44
Anna Kucińska
Procedura uzyskania przyłączenia do sieci energetycznej i gazowej
str.59
Filip M. Elżanowski, Maciej M. Sokołowski
Budowa elektrowni i elektrowni jądrowej jako szczególny przypadek procesu inwestycyjnego
str.75
Adam Szafrański
Zagadnienie blokowania inwestycji przez wymóg otrzymania koncesji wydawanych przez Prezesa URE
str.96
Bartłomiej Nowak
Ownership unbundling jako instrument wspierania konkurencji i inwestycji na rynku energetycznym
str.110
Filip M. Elżanowski, Maciej M. Sokołowski
Proces inwestycyjny w kontekście pakietu klimatyczno - energetycznego Unii Europejskiej
str.121

Dział II
Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

pod red. Krzysztofa A. Wąsowskiego
str.135
Krzysztof A. Wąsowski
System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) - zagadnienia prawnoustrojowe
str.137
Marcin Kopeć
Formy udziału społeczeństwa w postępowaniach administracyjnych dotyczących ochrony środowiska
str.144
Magdalena Czuba-Wąsowska
Dostęp do informacji o stanie i ochronie środowiska - wybrane zagadnienia proceduralne
str.167
Joanna Bukowska
Prawne aspekty przydziału uprawnień do emisji w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji
str.186
Małgorzata Cur
Środowiskowe ograniczenia procesu inwestycyjnego polegającego na budowie lotniska. Zagadnienia wybrane
str.205
Karolina Wojciechowska
Instytucja autokontroli przed sądem administracyjnym w procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
str.216
Krzysztof Gruszecki
Uwarunkowania prawne realizacji przedsięwzięć energetycznych na terenie parków narodowych i obszarów Natura 2000
str.229
Anna Nowina-Witkowska, Maciej Szmigiero
Gospodarowanie odpadami w procesie inwestycyjno-budowlanym. Zagadnienia wybrane
str.250

Dział III
Proces inwestycyjny

pod red. Maksymiliana Cherki
str.267
Maksymilian Cherka
Tryb zmiany decyzji ostatecznej jako instrument polityki konserwatorskiej. Zagadnienia wybrane
str.269
Katarzyna Zalasińska
Zakres ochrony układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków
str.279
Łukasz Dziamski
Wybrane zagadnienia aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
str.292
Bartosz Majchrzak
Instytucja odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
str.316
Tomasz Bąkowski
Częściowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
str.342
Patrycja Antoniak
Wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym oraz przebudowa obiektu w kontekście praw autorskich do utworu
architektonicznego

str.350
Jan Rudnicki
Umowa o zastępstwo inwestycyjne
str.361
Dariusz Szafrański
Zasady działalności gospodarczej inwestorów zagranicznych
str.369

Bibliografia
str.389

Noty o autorach
str.403

Ukryj

Opis:


"Monografia Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym stanowi przykład kompleksowej analizy węzłowych problemów pojawiających się w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wspomnianą analizę należy jednocześnie uznać za ważny przyczynek do zobrazowania postępujących przekształceń obejmujących zarówno same regulacje prawne, jak i praktykę administracyjną czy wręcz szeroko pojętą kulturę prawa.
Przekształcenia te dotyczą w szczególności obserwowalnego wzrostu - na niespotykaną dotąd skalę - znaczenia organów wyspecjalizowanych, przed którymi toczą się postępowania subsydiarne względem postępowań o ustalenie warunków zabudowy lub wydanie pozwolenia na budowę. Dodatkowo, realizacja bieżących polityk unijnych wymusza internalizację szeregu nowych pojęć i rozwiązań z dziedziny energetyki i ochrony środowiska. Stąd autorzy niniejszej publikacji zdecydowali się właśnie te dwie dziedziny potraktować priorytetowo."

Z recenzji Prof. UKSW dr. hab. Zbigniewa Cieślaka

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0476-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 408
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo energetyczne
Kod: KAM-1592:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów