Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Marta Flis-Świeczkowska, Tomasz Snarski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  6.08.2012 r.
Kod: KAM-1615:W02P01  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13

Rozdział 1
Pojęcie prawa karnego
str. 15


1. Definicja prawa karnego
str. 15

2. Podział prawa karnego ze względu na treść regulacji
str. 15

3. Prawo karne materialne
str. 16

4. Prawo karne procesowe
str. 16

5. Prawo karne wykonawcze
str. 16

6. Znaczenia pojęcia prawa karnego
str. 16

7. Najważniejsze cechy prawa karnego materialnego
str. 17

8. Podziały prawa karnego materialnego
str. 17

8.1. Prawo karne wykroczeń
str. 17

8.2. Prawo karne skarbowe
str. 17

8.3. Prawo karne nieletnich dewiantów
str. 18

8.4. Prawo dyscyplinarne
str. 19

8.5. Międzynarodowe prawo karne i prawo karne międzynarodowe
str. 19

Rozdział 2
Funkcje prawa karnego
str. 21


1. Informacje wprowadzające
str. 21

2. Przegląd funkcji prawa karnego
str. 21

Rozdział 3
Nauka prawa karnego
str. 24


1. Charakterystyka podstawowych kierunków w nauce prawa karnego
str. 24

2. Polska nauka prawa karnego
str. 27

3. Koncepcje prawa karnego
str. 29

Rozdział 4
Nauki pokrewne i pomocnicze prawa karnego
str. 30

Rozdział 5
Historia prawa karnego oraz relacje prawa karnego z innymi systemami normatywnymi
str. 32


1. Zarys historii prawa karnego
str. 32

2. Prawo karne a moralność
str. 33

3. Prawo karne a polityka
str. 33

Rozdział 6
Zasady prawa karnego
str. 35


1. Uwagi wprowadzające
str. 35

2. Podstawowe zasady prawa karnego
str. 35

3. Charakterystyka podstawowych zasad prawa karnego
str. 37

3.1. Zasada określenia czynu zabronionego w ustawie karnej (nullum crimen sine lege poenali)
str. 37

3.2. Zasada praworządności
str. 39

3.3. Zasada sprawiedliwości
str. 40

3.4. Zasada humanizmu
str. 40

3.5. Zasada subsydiarności
str. 41

3.6. Zasada czynu
str. 41

3.7. Zasada społecznej szkodliwości
str. 42

3.8. Zasada winy
str. 43

3.9. Zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej
str. 44

3.10. In dubio pro reo (wszelkie niedające się rozstrzygnąć wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść sprawcy czynu)
str. 45

3.11. Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości karnej (nulla sanctio sine iudicio)
str. 45

Rozdział 7
Źródła prawa karnego
str. 47


1. Podział źródeł prawa karnego
str. 47

2. Charakterystyka źródeł prawa karnego
str. 47

3. Przegląd orzecznictwa poświęconego źródłom prawa karnego
str. 49

Rozdział 8
Polskie ustawodawstwo karne
str. 51


1. Kodeksowe prawo karne
str. 51

2. Pozakodeksowe prawo karne
str. 52

3. Prawo karne wykroczeń
str. 53

4. Prawo karne skarbowe
str. 53

Rozdział 9
Zakazy karne
str. 55


1. Pojęcie i budowa zakazu karnego
str. 55

2. Metoda nazwowa i opisowa tworzenia zakazu karnego
str. 55

3. Rodzaje dyspozycji
str. 56

4. Sankcje (zagrożenia) karne
str. 56

Rozdział 10
Stosowanie prawa karnego
str. 59


1. Wykładnia i jej rodzaje
str. 59

2. Analogia
str. 62

Rozdział 11
Obowiązywanie czasowe i terytorialne ustawy karnej
str. 63


1. Zmiana ustawy. Zakres temporalny obowiązywania ustawy karnej
str. 63

2. Czas popełnienia czynu zabronionego
str. 64

3. Miejsce popełnienia czynu zabronionego
str. 65

4. Zasada terytorialności
str. 65

5. Odpowiedzialność za czyny popełnione za granicą
str. 66

6. Ekstradycja
str. 67

Rozdział 12
Pojęcie przestępstwa
str. 73


1. Uwagi ogólne
str. 73

2. Podział ujęcia definicji przestępstwa
str. 73

3. Elementy pojęcia przestępstwa
str. 73

4. Przestępstwo a wykroczenie
str. 74

5. Orzecznictwo poświęcone definicji przestępstwa
str. 74

6. Kryminalna bezprawność czynu
str. 74

7. Społeczna szkodliwość czynu
str. 75

8. Rodzaje bezprawności
str. 75

9. Pojęcie zbrodni i występku
str. 76

Rozdział 13
Karnoprawne ujęcie czynu
str. 77


1. Pojęcie czynu
str. 77

2. Przegląd koncepcji doktrynalnych dotyczących czynu w prawie karnym
str. 78

3. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
str. 79

Rozdział 14
Związek przyczynowy
str. 81


1. Uwagi wprowadzające
str. 81

2. Definicja
str. 81

3. Teorie dotyczące związku przyczynowego w prawie karnym
str. 82

4. Przyczynowość zaniechania
str. 83

Rozdział 15
Znamiona czynów zabronionych
str. 85


1. Definicja
str. 85

2. Podział znamion
str. 85

3. Teoria znamion negatywnych
str. 87

Rozdział 16
Klasyfikacja przestępstw
str. 88


1. Najczęstsze podziały przestępstw
str. 88

2. Podział przestępstw ze względu na kryterium skutku
str. 89

3. Podział przestępstw ze względu na istnienie typu zmodyfikowanego
str. 90

4. Przestępstwa powszechne i indywidualne
str. 91

5. Podział przestępstw ze względu na tryb ścigania
str. 92

Rozdział 17
Kontratypy
str. 94


1. Pojęcie kontratypów i ich geneza
str. 94

2. Podział kontratypów
str. 94

3. Katalog i charakter kontratypów
str. 95

4. Przekroczenie i nadużycie kontratypu
str. 95

5. Charakterystyka najważniejszych kontratypów
str. 96

Rozdział 18
Problematyka zawinienia
str. 99


1. Wiadomości wprowadzające
str. 99

2. Warunki uznania czynu za zawiniony
str. 99

3. Teorie i funkcje winy w prawie karnym
str. 100

4. Tak zwane formy winy
str. 101

5. Zamiar
str. 103

6. Orzecznictwo dotyczące winy umyślnej
str. 103

7. Orzecznictwo dotyczące winy nieumyślnej
str. 103

8. Wina kombinowana (culpa dolo exorta)
str. 104

9. Dorosłość w prawie karnym
str. 104

10. Niepoczytalność i ograniczenie poczytalności
str. 105

11. Pozostałe okoliczności wyłączające zawinienie
str. 106

Rozdział 19
Formy popełnienia przestępstwa
str. 108


1. Formy stadialne popełnienia przestępstwa i pochód popełnienia przestępstwa
str. 108

2. Orzecznictwo dotyczące form stadialnych
str. 110

3. Formy zjawiskowe przestępstwa
str. 111

Rozdział 20
Jedność i wielość czynów oraz przestępstw
str. 115


1. Zbieg przepisów
str. 115

2. Zbieg przestępstw
str. 117

3. Ciąg przestępstw (art. 91 k.k.)
str. 122

4. Czyn ciągły (art. 12 k.k.)
str. 124

Rozdział 21
Środki reakcji karnej
str. 126


1. Kara w prawie karnym i jej pojęcie
str. 126

2. Teoria kary
str. 126

3. Katalog kar
str. 127

4. Problematyka kary śmierci
str. 131

5. Środki karne
str. 137

6. Środki związane z poddaniem sprawcy przestępstwa próbie (probacyjne)
str. 145

7. Środki zabezpieczające
str. 148

8. Pozostałe środki reakcji karnej
str. 156

9. Recydywa - powrót do przestępstwa
str. 159

Rozdział 22
Dyrektywy wymiaru kary oraz innych środków reakcji karnej
str. 162


1. Zasady sądowego wymiaru kary
str. 162

2. Dyrektywy wymiaru kary
str. 163

Rozdział 23
Zaniechanie albo ograniczenie reakcji karnej
str. 165


1. Informacje ogólne
str. 165

2. Przedawnienie
str. 165

3. Przedawnienie karalności
str. 166

4. Przedawnienie wykonania kary
str. 166

5. Reguły modyfikujące podstawowe terminy przedawnienia karalności przestępstw
str. 167

6. Zatarcie skazania
str. 167

7. Akty łaski wobec skazanych
str. 168

8. Immunitety
str. 169

9. Nadzwyczajny wymiar kary
str. 171

Zalecana literatura z zakresu prawa karnego materialnego
str. 173


Ukryj

Opis:

.. W opracowaniu w zwiezly i przystepny sposób omówiono najwazniejsze zagadnienia dotyczace czesci ogólnej prawa karnego. .. Podstawowe instytucje i zalozenia prawa karnego zostaly przedstawione w formie przejrzystych tabel i wykresów, co powinno ulatwic uporzadkowanie i usystematyzowanie wiedzy. .. Obecne, drugie wydanie publikacji uwzglednia calosc zmian ustawodawczych prawa karnego materialnego z ostatnich lat. .. Repetytorium bedzie pomocne studentom prawa, administracji, a takze studentom kierunków nieprawniczych w przygotowaniu do zajec dydaktycznych i egzaminów. Z publikacji moga równiez korzystac aplikanci i praktycy. ,,Repetytorium z zakresu prawa karnego materialnego, jego tzw. czesci ogólnej, autorstwa Marty Flis-Swieczkowskiej i Tomasza Snarskiego, mozna smialo polecic jako uzupelniajacy material dydaktyczny dla wszystkich studentów wydzialów prawa i administracji. Liczne tabele i schematy zapewne ulatwia zapamietanie zagadnien kluczowych, porzadkujac jednoczesnie powtarzany material. Rekomendowana publikacja najlepiej spelni swoje zadanie wlasnie przy powtarzaniu i utrwalaniu wiedzy, np. przed kolokwium lub egzaminem z prawa karnego”. Prof. zw. dr hab. Jaroslaw Warylewski

  • W niniejszym repetytorium w zwięzły i przystępny sposób omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące części ogólnej prawa karnego.
  • Podstawowe instytucje i założenia prawa karnego zostały przedstawione w formie przejrzystych tabel i wykresów, co powinno ułatwić uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy.
  • Repetytorium będzie pomocne studentom prawa, administracji, a także studentom kierunków nieprawniczych w przygotowaniu do zajęć dydaktycznych i egzaminów. Z publikacji mogą również korzystać aplikanci i praktycy.


"Repetytorium z zakresu prawa karnego materialnego, jego tzw. części ogólnej, autorstwa Marty Flis i Tomasza Snarskiego, można śmiało polecić jako uzupełniający materiał dydaktyczny dla wszystkich studentów wydziałów prawa i administracji. Liczne tabele i schematy zapewne ułatwią zapamiętanie zagadnień kluczowych, porządkując jednocześnie powtarzany materiał. Rekomendowana publikacja najlepiej spełni swoje zadanie właśnie przy powtarzaniu i utrwalaniu wiedzy, np. przed kolokwium lub egzaminem z prawa karnego".

Prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Kierownik Katedry
Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3782-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 174
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: KARNE PRAWO
Kod: KAM-1615:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów