Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe

Publikacja poświęcona została wszechstronnemu omówieniu zagadnień towarzyszących umowom przenoszącym majątkowe prawa autorskie.

więcej

Autorzy: Tomasz Targosz, Karolina Włodarska-Dziurzyńska,
Seria:  ZAGADNIENIA PRAWNE
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  20.09.2010 r.
Kod: KAM-1516:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 136,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 122,40 zł. ( Oszczędzasz: 13,60 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Od Autorów
str. 15

Rozdział I
Podstawowe zasady dotyczące umów przenoszących prawa autorskie
str. 17


1. Wprowadzenie. Istota umów przenoszących prawa autorskie
str. 17

2. Zakres przeniesienia praw - zasada specyfikacji pól eksploatacji i jej znaczenie
str. 26

3. Nakaz wyraźnego wymienienia pól
str. 45

4. Zakaz przenoszenia praw na przyszłych polach eksploatacji
str. 50

5. Przeniesienie praw do utworu przyszłego
str. 55

6. Dalsza przenoszalność
str. 58

7. Prawa zależne
str. 61

8. Konfiguracje podmiotowe
str. 69

9. Konsekwencje zasady podwójnego skutku
str. 71

10. Forma i jej zakres
str. 73

11. Szczególne przypadki nabycia w prawie autorskim - umowa o pracę, organizacje zbiorowego zarządzania, programy komputerowe i utwory audiowizualne
str. 75

12. Inne umowy mogące przenosić prawa autorskie
str. 80

Rozdział II
Umowa przenosząca a licencja
str. 82

Rozdział III
Umowa przenosząca w systemie prawa zobowiązań
str. 94


1. Wprowadzenie
str. 94

2. Umowy przenoszące w typologii umów
str. 98

3. Umowa w części ogólnej prawa zobowiązań
str. 99

4. Wykonanie zobowiązań
str. 104

5. Dodatkowe zastrzeżenia umowne
str. 108

6. Umowy odnoszące się do osób trzecich
str. 112

7. Nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania
str. 115

8. Sprzedaż
str. 118

9. Umowa o dzieło
str. 119

10. Przyrzeczenie publiczne
str. 122

11. Sposób zawarcia umowy
str. 125

12. Obowiązki przedkontraktowe
str. 125

13. Procedura zawarcia umowy
str. 131

14. Wady oświadczenia woli
str. 132

Rozdział IV
Strony umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do utworu
str. 138


1. Wprowadzenie
str. 138

2. Podmiot przenoszący majątkowe prawa autorskie
str. 138

2.1. Wprowadzenie
str. 138

2.2. Pojęcie "twórca"
str. 139

2.3. Wielość podmiotów uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych do utworu
str. 142

2.4. Problem ustalenia podmiotu uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych; zasady reprezentacji
str. 145

3. Twórca jako konsument
str. 150

4. Status prawny nabywcy autorskich praw majątkowych
str. 163

Rozdział V
Przedmiot umowy przenoszącej. Pola eksploatacji
str. 165


1. Wprowadzenie
str. 165

2. Definicje pojęcia pola eksploatacji w dotychczasowych

wypowiedziach doktryny
str. 167

3. Sposoby korzystania w zagranicznych porządkach prawnych
str. 172

4. Propozycja rozumienia pojęcia pola eksploatacji w prawie polskim
str. 181

5. Przykłady pól eksploatacji
str. 195

6. Ograniczenia czasowe i terytorialne
str. 201

Rozdział VI
Wykładnia oświadczeń woli stron umowy przenoszącej prawa autorskie do utworu
str. 205

1. Wprowadzenie
str. 205

2. Szczególne reguły wykładni wynikające z przepisów prawnoautorskich
str. 206

2.1. Wprowadzenie do problematyki
str. 206

2.2. Artykuł 49 ust. 1 pr. aut. - zakres unormowania i stosowanie
str. 207

2.3. Domniemanie udzielenia licencji (art. 65 pr. aut.)
str. 212

2.4. Rola art. 41 ust. 2 pr. aut. w procesie interpretacji klauzul umownych
str. 214

3. Zastosowanie ogólnych reguł wykładni do umów przenoszących majątkowe prawa autorskie do utworu
str. 217

4. Dyrektywy wykładni z art. 49 ust. 1 pr. aut. oraz art. 65 k.c. - porównanie rezultatów ich zastosowania
str. 221

5. Wnioski końcowe
str. 223

Rozdział VII
Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu
str. 225


1. Uwagi wstępne
str. 225

2. Sposoby ustalania wynagrodzenia należnego twórcy - uwagi ogólne
str. 226

2.1. Systemy ustalania wynagrodzenia twórcy
str. 226

2.2. Zasada walutowości oraz zastosowanie klauzul waloryzacyjnych przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia
str. 230

3. Zastosowanie reguł ustawowych w celu określenia wysokości wynagrodzenia twórcy w braku umownych ustaleń stron
str. 231

4. Terminy i sposób dokonania zapłaty wynagrodzenia
str. 234

5. Ochrona wynagrodzenia należnego twórcy w świetle przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego
str. 239

5.1. Wprowadzenie
str. 239

5.2. Podwyższenie wynagrodzenia twórcy na podstawie art. 44 pr. aut. oraz przepisów kodeksowych
str. 240

5.3. Prawo do odrębnego wynagrodzenia na każdym polu eksploatacji
str. 246

5.4. Uprawnienia informacyjne twórcy oraz prawo wglądu do dokumentacji
str. 248

5.5. Ochrona wynagrodzenia procentowego twórcy w przypadku zmiany ceny egzemplarzy utworu
str. 254

6. Wnioski końcowe
str. 257

Rozdział VIII
Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do utworu
str. 259


1. Wprowadzenie do problematyki
str. 259

2. Instrumenty prawne mające doprowadzić do realnego wykonania zobowiązania
str. 260

3. Instrumenty prawne pozwalające na zakończenie stosunku zobowiązaniowego
str. 267

3.1. Wprowadzenie do problematyki
str. 267

3.2. Odstąpienie od umowy na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
str. 268

3.2.1. Odstąpienie od umowy przez twórcę
str. 268

3.2.1.1. Wprowadzenie
str. 268

3.2.1.2. Odstąpienie od umowy ze względu na nieprzystąpienie do rozpowszechniania utworu
str. 268

3.2.1.3. Odstąpienie od umowy na podstawie art. 58 pr. aut.
str. 276

3.2.2. Odstąpienie od umowy przez nabywcę autorskich praw majątkowych do utworu
str. 281

3.3. Odstąpienie od umowy na podstawie przepisów kodeksowych
str. 287

3.3.1. Przepisy części ogólnej prawa zobowiązań dotyczące umów wzajemnych
str. 287

3.3.2. Przepisy dotyczące umowy o dzieło
str. 290

4. Sankcje o charakterze rekompensacyjnym
str. 295

4.1. Wprowadzenie
str. 295

4.2. Zadośćuczynienie za krzywdę, wyrządzoną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez jedną ze stron umowy
str. 295

4.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza strony dopuszczającej się naruszenia zobowiązań umownych w świetle przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
str. 300

4.4. Rekompensata uszczerbku majątkowego na podstawie art. 471 k.c. - sygnalizacja zagadnienia
str. 306

4.5. Odsetki ustawowe oraz odsetki umowne na wypadek opóźnienia ze spełnieniem świadczenia pieniężnego
str. 307

4.6. Kara umowna
str. 310

5. Odpowiedzialność za usterki i wady prawne utworu
str. 312

5.1. Wprowadzenie
str. 312

5.2. Zakres zastosowania art. 55 pr. aut.
str. 313

5.3. Przesłanki zastosowania sankcji z art. 55 ust. 1 pr. aut.
str. 319

5.3.1. Zasady kwalifikacji cechy utworu jako usterki
str. 319

5.3.2. Wina twórcy jako przesłanka odpowiedzialności za usterki utworu
str. 327

5.4. Treść uprawnień przysługujących nabywcy autorskich praw majątkowych w przypadku usterek utworu
str. 329

5.4.1. Wprowadzenie
str. 329

5.4.2. Usunięcie usterek
str. 330

5.4.3. Obniżenie wynagrodzenia
str. 336

5.4.4. Odstąpienie od umowy
str. 341

5.5. Sytuacja prawna stron na wypadek wad prawnych utworu
str. 343

5.6. Artykuł 55 ust. 1 i 2 pr. aut. a unormowania regulujące zasady odpowiedzialności kontaktowej
str. 349

5.7. Przyjęcie utworu
str. 352

5.8. Normy wynikające z art. 55 pr. aut. - ius dispositivum czy ius cogens?
str. 355

5.9. Odpowiedzialność za usterki utworu zbywcy, niebędącego twórcą
str. 359

5.10. Odpowiedzialność za wady utworu wobec nabywcy końcowego - jej wpływ na rozliczenia stron umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do utworu
str. 362

5.10.1. Wprowadzenie
str. 362

5.10.2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi
str. 363

5.10.3. Utwór jako "produkt niebezpieczny"
str. 363

5.11. Problem kwalifikacji aliud pro alio w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
str. 368

5.12. Podsumowanie
str. 374

Rozdział IX
Zakończenie stosunku umownego
str. 375


1. Uwagi ogólne
str. 375

2. Odstąpienie od umowy
str. 376

3. Szczególne przyczyny odstąpienia od umowy przenoszącej prawa autorskie z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
str. 379

3.1. Wprowadzenie
str. 379

3.2. Odstąpienie od umowy przez twórcę ze względu na naruszenie zobowiązań umownych przez nabywcę autorskich praw majątkowych - sygnalizacja zagadnienia
str. 379

3.3. Odstąpienie od umowy przez twórcę ze względu na istotne interesy twórcze
str. 380

3.4. Odstąpienie od umowy przez nabywcę autorskich praw majątkowych ze względu na niedochowanie przez twórcę umówionego terminu dostarczenia utworu - sygnalizacja zagadnienia
str. 389

3.5. Odstąpienie od umowy przez nabywcę autorskich praw majątkowych ze względu na usterki utworu lub jego wady prawne - sygnalizacja zagadnienia
str. 390

4. Kodeksowe przyczyny odstąpienia od umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do utworu
str. 390

5. Pozostałe przyczyny odstąpienia od umowy - sygnalizacja zagadnienia
str. 391

6. Skutki odstąpienia od umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do utworu
str. 392

6.1. Wzajemne rozliczenia stron oparte na zasadach ogólnych
str. 392

6.2. Szczególne uprawnienia strony odstępującej od umowy lub jej kontrahenta
str. 401

6.3. Umowna regulacja skutków odstąpienia od umowy
str. 408

7. Rozwiązanie umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do utworu w drodze zgodnych oświadczeń woli stron umowy
str. 409

8. Rozwiązanie umowy na przez sąd - sygnalizacja zagadnienia
str. 412

9. Wygaśnięcie umowy na skutek uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli z powodu jego wadliwości
str. 413

Rozdział X
Jurysdykcja i prawo właściwe
str. 416


1. Wprowadzenie
str. 416

2. Jurysdykcja
str. 420

3. Prawo właściwe dla umów i statut prawa autorskiego
str. 428

4. Prawo właściwe dla prawa autorskiego
str. 439

5. Prawo właściwe dla umów - wybór prawa
str. 447

6. Prawo właściwe w braku wyboru prawa
str. 449

7. Prawo właściwe dla formy
str. 458

8. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie
str. 458

9. Porządek publiczny
str. 464

10. Projekt ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe
str. 464

Rozdział XI
Umowy przenoszące prawo autorskie w prawie konkurencji
str. 466


1. Wprowadzenie
str. 466

2. Zakres zastosowania prawa antymonopolowego
str. 469

3. Zakres przedmiotowy prawa antymonopolowego
str. 474

4. Prawo autorskie a prawo konkurencji
str. 475

5. Szczególny status praw własności intelektualnej na gruncie polskiej ustawy?
str. 484

6. Autor jako przedsiębiorca
str. 489

7. Wyznaczenie rynku właściwego
str. 494

8. Umowy przenoszące a koncentracja
str. 501

9. Porozumienia ograniczające konkurencję - porozumienia horyzontalne
str. 502

10. Ogólne uwagi o zwolnieniach grupowych
str. 504

11. Porozumienia wertykalne - ograniczenia zbywcy
str. 509

12. Porozumienia wertykalne - ograniczenia nabywcy
str. 512

13. Nadużycie pozycji dominującej
str. 522

Bibliografia
str. 529

Ukryj

Opis:

Stan prawny na: 20.09.2010 r.

Publikacja poświęcona została wszechstronnemu omówieniu zagadnień towarzyszących umowom przenoszącym majątkowe prawa autorskie. Umowy przenoszące nie były jeszcze w polskiej literaturze przedmiotem osobnej monografii, lecz omawiane są zazwyczaj w powiązaniu z umowami licencyjnymi. Różnice konstrukcyjne między tymi typami umów uzasadniają jednak ich odrębne potraktowanie, a szczególne unormowanie poświęcone umowom prawa autorskiego i surowe konsekwencje niedochowania ustawowych wymogów (łącznie z nieważnością umowy) nadają tym zagadnieniom istotną wagę praktyczną.

W książce szczegółowej analizie poddane zostały podstawowe zasady przenoszenia praw autorskich, granice podziału autorskich praw majątkowych, przedmiot przeniesienia (pola eksploatacji), strony umowy, zakres ochrony autora jako typowo słabszej strony umowy, wykładnia umowy oraz zakończenie stosunku umownego. Duży nacisk położono na wyjaśnienie regulacji dotyczących umów przenoszących autorskie prawa majątkowe w kontekście ogólnych zasad prawa cywilnego. Opracowanie zawiera także analizę zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa konkurencji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0423-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 540
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-1516:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów