Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego.

więcej

Autorzy: Marian Sygit,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1107:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Wstęp | str. 19


Rozdział 1. Wprowadzenie | str. 21
1. Pojęcia i definicje związane ze zdrowiem ludności | str. 21
1.1. Kształtowanie się pojęcia zdrowia | str. 21
1.2. Definicja zdrowia | str. 23
1.3. Kryteria i ocena zdrowia | str. 23
1.3.1. Czynniki determinujące zdrowie człowieka | str. 24
1.3.2. Profilaktyka | str. 24
1.3.3. Wychowanie zdrowotne | str. 26
1.3.4. Edukacja zdrowotna | str. 27
1.3.5. Zakres i zadania zdrowia publicznego | str. 29
2. Problemy demograficzne ludności świata | str. 33
3. Zdrowie publiczne w polityce zdrowotnej państwa | str. 37
3.1. Zdrowie publiczne w latach 1918-1935 | str. 37
3.2. Zdrowie publiczne w latach 1936-2001 | str. 38
3.3. Problemy zdrowia publicznego w exposé premierów | str. 41
3.4. Narodowy Program Zdrowia | str. 48
3.4.1. Strategiczne cele Narodowego Programu Zdrowia | str. 48

Rozdział 2. Metody epidemiologiczno-statystyczne w badaniach zdrowia publicznego | str. 50
1. Zdrowie i mierniki jego oceny | str. 50
1.1. Mierniki zdrowia | str. 50
1.1.1. Mierniki negatywne | str. 50
1.1.2. Mierniki pozytywne | str. 52
1.1.3. Mierniki narażenia zdrowia (ryzyka) | str. 53
2. Epidemiologiczne metody badawcze | str. 53
2.1. Pomiar w badaniach epidemiologicznych | str. 53
2.2. Planowanie badań epidemiologicznych | str. 54
2.3. Epidemiologiczne metody badawcze w epidemiologii opisowej | str. 54
2.3.1. Zasady formułowania hipotez roboczych | str. 54
2.3.2. Epidemiologiczne metody badawcze w epidemiologii analitycznej | str. 55
2.3.3. Epidemiologiczne metody badawcze w epidemiologii eksperymentalnej | str. 56
2.3.4. Badania screeningowe | str. 57
2.3.5. Ryzyko względne w badaniach retrospektywnych | str. 60
3. Narzędzie badawcze (kwestionariusz - ankieta) | str. 61
3.1. Projekt badania ankietowego | str. 61
3.2. Budowa kwestionariusza - ankiety | str. 62
3.2.1. Kodowanie kwestionariuszy - ankiet | str. 64
3.2.2. Kwestionariusz samozwrotny | str. 65
3.2.3. Badanie ankietowe przeprowadzone przy pomocy ankietera | str. 65
3.3. Przykładowy kwestionariusz - ankieta | str. 66
4. Współczynniki i metody statystyczne | str. 75
4.1. Wskaźniki zdrowia | str. 75
4.2. Metody statystyczne | str. 76
4.3. Testy statystyczne | str. 76
4.3.1. Współczynniki korelacji rang Spearmana | str. 76
4.3.2. Test t-Studenta | str. 78
4.3.3. Test F | str. 80
4.3.4. Test Chi-kwadrat | str. 80
4.3.5. Test Wilcoxona | str. 83

Rozdział 3. Zagrożenia zdrowia ludności | str. 85
1. Nikotynizm | str. 85
1.1. Skala problemu | str. 91
1.2. Walka z nałogiem | str. 92
1.3. Działanie dymu z papierosa na organizm człowieka | str. 93
1.4. Rzucenie palenia | str. 96
2. Narkomania | str. 113
2.1. Fazy rozwoju narkomanii | str. 117
2.2. Narkotyki a niebezpieczeństwa ich zażywania | str. 117
2.2.1. Amfetamina | str. 117
2.2.2. Marihuana | str. 118
2.2.3. LSD | str. 119
2.2.4. Kokaina | str. 119
2.3. Narkomania młodzieżowa | str. 120
2.4. Dopalacze | str. 122
3. Alkoholizm | str. 125
3.1. Szkodliwość alkoholu | str. 126
3.2. Alkoholizm w Polsce | str. 128
3.2.1. Leczenie farmakologiczne | str. 129
3.2.2. Pomoc uzależnionym | str. 129
3.2.3. Anonimowi Alkoholicy | str. 130
4. Środowiskowe zagrożenia zdrowia | str. 132
4.1. Wpływ czynników meteorologicznych na organizm człowieka | str. 133
4.1.1. Temperatura powietrza atmosferycznego | str. 133
4.1.2. Wilgotność powietrza | str. 133
4.1.3. Ruch powietrza | str. 135
4.1.4. Ciśnienie atmosferyczne | str. 135
4.1.5. Promieniowanie słoneczne i inne | str. 136
4.1.6. Mikroklimat | str. 138
4.2. Wpływ zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby na organizm człowieka | str. 140
4.2.1. Zanieczyszczenia powietrza | str. 140
4.2.2. Zanieczyszczenia wody | str. 143
4.2.3. Zanieczyszczenia gleby | str. 144
4.3. Zagrożenia ze strony środowiska przemysłowego | str. 145
4.3.1. Metale szkodliwe | str. 146
4.3.2. Hałas | str. 151
4.4. Zagrożenia ze strony środków owadobójczych i ochrony roślin | str. 151
5. Zanieczyszczenia żywności | str. 157
5.1. Naturalne substancje toksyczne w żywności | str. 157
5.2. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne żywności | str. 160
6. Wybrane choroby zakaźne | str. 176
6.1. Zapalenie wątroby | str. 178
6.1.1. Wirusowe zapalenie wątroby typu A | str. 178
6.1.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B | str. 179
6.1.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu C | str. 180
6.1.4. Wirusowe zapalenie wątroby typu D | str. 181
6.1.5. Wirusowe zapalenie wątroby typu E | str. 181
7. Podstawowe pojęcia z zakresu epidemiologii | str. 181

Rozdział 4. Stan zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej | str. 185
1. Historia | str. 185
2. Główne problemy zdrowotne | str. 185
2.1. Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży | str. 187
2.2. Zachowania ryzykowne dla zdrowia | str. 188
2.3. System profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami | str. 188
2.4. Cele i główne kierunki działań profilaktycznych | str. 189
2.5. Edukacja zdrowotna | str. 189
2.5.1. Najczęstsze schorzenia leczone w podstawowej opiece zdrowotnej | str. 190
2.5.2. Najczęstsze przyczyny hospitalizacji w szpitalach | str. 190
2.6. Otyłość | str. 191
2.7. Anoreksja | str. 193
2.7.1. Kryteria diagnostyczne | str. 193
2.7.2. Postacie zaburzenia | str. 195
2.7.3. Statystyka | str. 196
2.7.4. Leczenie | str. 197
2.8. Bulimia | str. 197
2.9. Szpitalne leczenie zaburzeń odżywiania | str. 198
2.10. HIV/AIDS - choroba ludzi młodych | str. 199
2.11. Ciąża i poród u młodocianych jako problem społeczny i zdrowotny | str. 199
2.12. Palenie tytoniu | str. 200
2.13. Alergie u dzieci | str. 201
2.14. Badania prenatalne | str. 201
2.14.1. Wskazania do badań | str. 202
2.15. Badania okresowe stanu zdrowia dziecka | str. 202
2.16. Problemy społeczne młodych osób | str. 203
3. Choroby zakaźne wieku dziecięcego | str. 204
3.1. Zakażenia wrodzone | str. 204
3.2. Choroby objawiające się głównie zmianami w jamie ustnej i gardle | str. 205
3.3. Choroby wysypkowe | str. 207
3.4. Pozostałe choroby charakterystyczne dla wieku dziecięcego | str. 208
3.5. Szczepienia ochronne | str. 210
3.5.1. Schemat szczepień ochronnych | str. 210

Rozdział 5. Problemy socjobytowe i zdrowotne ludzi starszych | str. 212
1. Gerontologia | str. 212
1.1. Rys historyczny | str. 213
1.2. Podstawowe pojęcia związane z gerontologią | str. 214
2. Problemy starzenia się i starości człowieka | str. 217
2.1. Sytuacja zdrowotna i socjobytowa ludzi starszych w Polsce | str. 217
2.2. Statystyka | str. 217
2.3. Stan zdrowia osób starszych | str. 218
2.4. Teorie procesu starzenia się | str. 223
2.4.1. Teoria zegarowa | str. 223
2.4.2. Teoria błędów L. Orgela | str. 223
2.4.3. Teoria immunologiczna | str. 223
2.4.4. Teoria wolnych rodników | str. 224
2.4.5. Teoria wiązań krzyżowych | str. 224
2.5. Różnice w starzeniu się i przekwitaniu kobiet i mężczyzn | str. 224
2.5.1. Biologiczne, społeczne i medyczne starzenie się człowieka | str. 225
2.5.2. Biologiczne i medyczne dolegliwości starych ludzi | str. 225
2.5.3. Wolniejsze starzenie się kobiet | str. 226
3. Przedpole starości | str. 229
3.1. Hormony | str. 230
3.2. Stres | str. 231
3.3. Dieta | str. 231
4. Długowieczność - jak długo można żyć? | str. 232
4.1. Palenie tytoniu | str. 235
4.2. Alkoholizm | str. 235
4.3. Lekarstwa i chemia | str. 236
4.4. Nadwaga | str. 236
4.5. Dieta | str. 236
4.6. Aktywność fizyczna | str. 236
4.7. Regularne kontrolne badania lekarskie | str. 237
4.8. Stres | str. 237
4.9. Przykłady długowieczności w świecie ludzi | str. 237
4.10. Długowieczność w świecie roślin i zwierząt | str. 240
4.11. Długowieczność Polaków | str. 240
5. Kierunki pomocy i opieki geriatrycznej | str. 242
5.1. Aktualne problemy opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi | str. 243
6. Stan zdrowia ludzi starszych | str. 244
6.1. Choroby ludzi starszych | str. 244
6.1.1. Choroba Alzheimera | str. 248
6.1.2. Cukrzyca u osób w wieku podeszłym | str. 256
7. Przemoc wobec osób starszych i wśród nich | str. 262
7.1. Agresja w domach opieki społecznej dla seniorów | str. 262
7.2. Przemoc wśród i wobec osób starszych | str. 263
8. Stereotyp człowieka starego w opinii publicznej | str. 266
8.1. Stereotyp starości funkcjonujący w społeczeństwie | str. 267
9. Organizacja opieki nad człowiekiem starym w Polsce i na świecie | str. 269
9.1. Finlandia | str. 272
9.2. Norwegia | str. 274
9.3. Szwecja | str. 274
9.4. Wielka Brytania | str. 275
9.5. Stany Zjednoczone | str. 277
9.6. Japonia | str. 278
9.7. Niemcy | str. 278

Rozdział 6. Choroby cywilizacyjne | str. 280
1. Choroby układu krążenia | str. 280
1.1. Nadciśnienie tętnicze | str. 282
1.2. Choroba wieńcowa | str. 284
1.3. Dusznica bolesna | str. 285
1.3.1. Klasyfikacja dusznicy bolesnej | str. 285
2. Cukrzyca | str. 286
2.1. Epidemiologia cukrzycy | str. 286
2.2. Typy cukrzycy | str. 287
2.3. Rozpoznanie cukrzycy | str. 288
2.4. Powikłania przewlekłe cukrzycy | str. 289
2.5. Powikłania ostre cukrzycy | str. 290
3. Gruźlica | str. 291
3.1. Zapobieganie | str. 293
3.2. Szczepionka przeciw gruźlicy | str. 293
3.3. Gruźlica w liczbach | str. 294
4. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) | str. 294
5. Astma oskrzelowa i choroby alergiczne | str. 295
5.1. Przyczyny astmy | str. 295
5.2. Podział | str. 295
5.3. Specyficzne postacie astmy oskrzelowej | str. 297
6. Alergia | str. 297
6.1. Przyczyny i zapobieganie | str. 298
6.2. Objawy | str. 300
7. SARS | str. 300
7.1. Rozwój epidemii | str. 301
7.2. Przyczyny | str. 301
7.3. Szerzenie się choroby | str. 301
7.4. Objawy | str. 302
8. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia | str. 302
8.1. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia | str. 302
8.2. Nadwaga i otyłość | str. 303
8.3. Nadciśnienie tętnicze | str. 304
8.4. Wysoki poziom cholesterolu | str. 306
8.5. Cukrzyca typu II | str. 307
8.6. Palenie tytoniu | str. 308
8.7. Brak regularnego wysiłku fizycznego | str. 309
8.8. Nadużywanie alkoholu | str. 311
8.9. Zmiana stylu życia | str. 311
9. Choroby nowotworowe | str. 312
9.1. Charakterystyka ogólna nowotworu | str. 312
9.2. Rodzaje nowotworów | str. 313
9.3. Podstawowe objawy najczęściej występujących nowotworów | str. 316
9.3.1. Rak sutka | str. 316
9.3.2. Rak płuc | str. 317
9.3.3. Rak szyjki macicy | str. 317
9.3.4. Rak gruczołu krokowego | str. 317
9.3.5. Rak żołądka | str. 318
9.3.6. Rak jelita grubego | str. 318
9.4. Leczenie choroby nowotworowej | str. 319
9.4.1. Zalecenia Polskiego Komitetu Zwalczania Raka | str. 320
9.4.2. Siedem znaków ostrzegawczych | str. 320
9.5. Statystyki | str. 321
9.6. Szczepionka | str. 321

Rozdział 7. Lecznictwo sanatoryjne w Polsce | str. 324
1. Medycyna uzdrowiskowa | str. 325
1.1. Kierunki działalności zakładów uzdrowiskowych | str. 325
1.2. Zasoby naturalnych surowców leczniczych | str. 326
1.3. Mechanizm działania bodźców leczniczych | str. 328
1.4. Metody lecznicze | str. 329
1.5. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego | str. 332
2. Profile lecznicze uzdrowisk | str. 336

Rozdział 8. Służba medycyny pracy | str. 339

Rozdział 9. Państwowa Inspekcja Sanitarna | str. 349
1. Ustawa z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej | str. 349
2. Struktura organizacyjna i podporządkowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej | str. 350
3. Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej | str. 350
4. Działalność kontrolna Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca wymagań sanitarno-higienicznych w jednostkach prowadzących działalność leczniczą | str. 360

Rozdział 10. Szpitalnictwo | str. 363
1. Historia | str. 363
2. Obecna sytuacja | str. 364
3. Rodzaje szpitali | str. 366
3.1. Szpitale kliniczne | str. 366
3.2. Szpital psychiatryczny | str. 366
3.3. Szpital polowy | str. 366
3.4. Szpitale uzdrowiskowe | str. 367
4. Leczenie szpitalne | str. 368
4.1. Leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna | str. 368
4.2. Zmiany w systemie | str. 368
4.3. Opieka specjalistyczna | str. 368

Rozdział 11. Publiczna służba krwi | str. 371
1. Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi | str. 371
2. Historia | str. 373
3. Przepisy prawne | str. 374
4. Dawcy krwi | str. 374
5. Pobieranie krwi i oddzielanie jej składników | str. 376
6. Wydawanie krwi | str. 379
7. Krwiolecznictwo | str. 380
8. Przechowywanie krwi i jej składników | str. 381
9. Składniki krwi i produkty krwiopochodne | str. 381

Rozdział 12. Ratownictwo medyczne | str. 385
1. Historia ratownictwa | str. 385
2. Ratownik | str. 387
3. Kamienie milowe w rozwoju medycyny ratunkowej w Polsce | str. 387
4. Systemy ratownictwa na świecie | str. 388
5. System medycyny ratunkowej | str. 390
6. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) + system ratownictwa medycznego = zintegrowany system ratownictwa medycznego | str. 392
7. Szpitalny oddział ratunkowy | str. 394
8. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy | str. 396

Rozdział 13. Orzecznictwo lekarskie | str. 401
1. Wypadek przy pracy | str. 401
2. Orzekanie o wypadkach przy pracy | str. 402
3. Instytucje orzekające | str. 402
4. Stopnie niepełnosprawności | str. 402
5. Orzeczenie | str. 403
6. Podstawa prawna | str. 404
7. Wniosek o wydanie orzeczenia | str. 405
8. Orzekanie o niezdolności do pracy | str. 405
9. Orzekanie o chorobach zawodowych | str. 405
10. Postępowanie odwoławcze | str. 406

Rozdział 14. Opieka zdrowotna w państwach Unii Europejskiej | str. 407
1. Polityka zdrowotna państw Unii Europejskiej | str. 411
2. Komisja Europejska | str. 412
3. Krótka charakterystyka polityki zdrowotnej w wybranych państwach Europy | str. 413
4. Jakość opieki zdrowotnej | str. 418

Rozdział 15. Ochrona zdrowia w wybranych państwach na świecie | str. 420
1. Ochrona zdrowia w Kanadzie | str. 420
1.1. Narodowe inicjatywy zapobiegania chorobom przewlekłym | str. 422
2. System opieki zdrowotnej w Australii | str. 423
2.1. Struktura organizacyjna systemu ochrony zdrowia w Australii | str. 423
2.1.1. Podstawowa opieka medyczna - primary health care | str. 424
2.1.2. Opieka specjalistyczna - secondary care | str. 424
2.1.3. Opieka szpitalna - tertiary care | str. 425
2.2. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Australii | str. 426
2.3. Narodowe programy zdrowotne | str. 427
3. System opieki zdrowotnej we Włoszech | str. 428
3.1. Rys historyczny włoskiego systemu opieki zdrowotnej | str. 428
3.2. Struktura i zarządzanie systemem opieki zdrowotnej | str. 429
3.3. Kadra medyczna | str. 431
3.4. Problemy ochrony zdrowia we Włoszech | str. 432
4. Ochrona zdrowia w USA | str. 433
4.1. Formy ubezpieczeń | str. 433
4.1.1. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne | str. 433
4.1.2. Publiczne programy zdrowotne | str. 434
4.2. System opieki zdrowotnej w USA | str. 434
4.2.1. Trzy kierunki zmian w systemie opieki zdrowotnej USA | str. 435
4.2.2. HMO - Health Maintenance Organization | str. 435
4.2.3. Organizacje współpracujące z Departamentem Zdrowia i Służb Publicznych | str. 435
5. System opieki zdrowotnej we Francji | str. 441
5.1. Ubezpieczenia zdrowotne | str. 441
5.1.1. Rodzaje świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia zdrowotnego | str. 442
5.1.2. Finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego | str. 443
5.1.3. Organizacja systemu ubezpieczeń zdrowotnych | str. 444
6. System opieki zdrowotnej w Japonii | str. 446
6.1. Historia rozwoju opieki zdrowotnej w Japonii | str. 447
6.2. Ubezpieczenia zdrowotne w Japonii | str. 447
6.3. Organizacja opieki zdrowotnej | str. 449
6.4. Zakłady opieki zdrowotnej | str. 451
6.4.1. Szpitale | str. 451
6.4.2. Kliniki | str. 452
6.4.3. Zakłady położnicze | str. 452
6.4.4. Finansowanie | str. 453
7. Niemiecki system opieki zdrowotnej | str. 454
7.1. System ubezpieczeń zdrowotnych | str. 456
7.2. Państwowy system ubezpieczeń zdrowotnych | str. 456
7.3. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne | str. 457
7.4. System składek | str. 458
7.5. Opieka pielęgniarska - "piąty filar" systemu ubezpieczeń społecznych | str. 458
7.6. Nagłe wypadki | str. 459
7.7. Ubezpieczenie emerytalne | str. 459
7.8. Inne ubezpieczenia społeczne | str. 459
8. System opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii | str. 460
8.1. Kadry i infrastruktura | str. 461
8.2. Planowanie | str. 462
8.3. Realizacja zasady równości | str. 463
8.4. Reforma z 1991 r. | str. 465
8.4.1. Formułowanie priorytetów | str. 466
8.4.2. Zreformowany system | str. 466
9. Opieka zdrowotna w Afganistanie | str. 467
9.1. Epidemiologia | str. 467
9.2. System zdrowotny | str. 468
9.3. Choroby transmisyjne (według K. Korzeniowskiego) | str. 470
10. Systemy ochrony zdrowia w krajach Trzeciego Świata | str. 472
10.1. Trzeci Świat | str. 472
10.2. Afryka | str. 472
10.2.1. Kongo | str. 472
10.2.2. Federacyjna Republika Nigerii | str. 473
10.2.3. Republika Południowej Afryki (RPA) | str. 475
10.3. Sri Lanka | str. 476
10.3.1. Sytuacja demograficzna | str. 476
10.3.2. Finansowanie | str. 476
10.3.3. Priorytety ochrony zdrowia | str. 477
10.4. Indie | str. 477
10.4.1. Polityka zdrowotna | str. 477
10.4.2. Styl życia | str. 478
10.4.3. Zdrowie a środowisko | str. 478
10.4.4. Organizacja | str. 479
10.4.5. Finansowanie | str. 480
10.4.6. System ochrony zdrowia | str. 480
10.4.7. Plany pięcioletnie | str. 481
10.5. Indonezja | str. 481
10.5.1. Personel służby zdrowia | str. 482
10.5.2. Finansowanie | str. 483

Rozdział 16. Promocja zdrowia | str. 484
1. Rozwój pojęcia promocji zdrowia | str. 484
2. Model promocji zdrowia | str. 484
3. Szczególne zadania dla promocji zdrowia | str. 493
4. Promocja zdrowia w Stanach Zjednoczonych | str. 494

Rozdział 17. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w Polsce | str. 499
1. Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str. 499
2. Zadania władz publicznych | str. 499
3. Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej | str. 502
4. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia | str. 503
5. Leczenie poza granicami kraju | str. 506
6. Świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowane | str. 507
7. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji | str. 509
8. Zakres świadczeń opieki zdrowotnej | str. 510
8.1. Podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej | str. 512
9. Programy zdrowotne | str. 512
10. Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej | str. 513
11. Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej | str. 514
12. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego | str. 516
13. Składki na ubezpieczenie zdrowotne | str. 516
14. Narodowy Fundusz Zdrowia | str. 517
14.1. Postępowanie dotyczące zawierania umów ze świadczeniodawcami | str. 522
14.2. Nadzór nad działalnością Funduszu | str. 525

Rozdział 18. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego | str. 526
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia | str. 526
2. Kierownictwo pierwszego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Polsce | str. 527
3. Instytuty zdrowia publicznego w krajach Europy | str. 527
4. Problemy pierwszego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Polsce | str. 528

Rozdział 19. Wojewódzkie centra zdrowia publicznego | str. 529

Rozdział 20. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa | str. 539
1. Zasiłek chorobowy | str. 539
2. Świadczenie rehabilitacyjne | str. 542
3. Zasiłek wyrównawczy | str. 543
4. Zasiłek macierzyński | str. 544
5. Zasiłek opiekuńczy | str. 545
6. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami | str. 546
7. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami | str. 548
8. Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy | str. 549
9. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty | str. 552

Rozdział 21. Pomoc społeczna | str. 555
1. Zasady udzielania pomocy społecznej | str. 555
2. Instytucje pomocy społecznej | str. 557
3. Formy pomocy społecznej | str. 560

Rozdział 22. Ochrona zdrowia psychicznego | str. 564
1. Organizacja opieki psychiatrycznej | str. 566
2. Badanie, leczenie, rehabilitacja oraz opieka i pomoc | str. 567
3. Postępowanie lecznicze. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego | str. 569
3.1. Postępowanie lecznicze w stosunku do osoby leczonej bez jej zgody | str. 572
3.2. Wypisanie ze szpitala psychiatrycznego osoby przebywającej tam bez jej zgody | str. 572
4. Przyjęcie do domu pomocy społecznej | str. 573
5. Postępowanie przed sądem opiekuńczym | str. 574

Rozdział 23. Wybrane zagadnienia zdrowia publicznego | str. 576
1. Potrzeby zdrowotne ludności | str. 576
1.1. Rodzaje potrzeb zdrowotnych | str. 576
2. Podmioty lecznicze. Działalność lecznicza | str. 577
2.1. Pojęcia i rodzaje podmiotów leczniczych | str. 578
2.2. Formy prowadzenia działalności leczniczej | str. 579
2.3. Wybrane zasady prowadzenia działalności leczniczej | str. 579
3. Organy i instytucje administracji publicznej odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia | str. 579
3.1. Minister Zdrowia | str. 580
3.2. Rola wojewody w strukturze administracji ochrony zdrowia | str. 582
3.3. Udział jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia | str. 582
4. Konflikty w służbie zdrowia | str. 584

Rozdział 24. Dodatek: ważniejsze definicje i pojęcia z zakresu zdrowia publicznego | str. 586

Aneks | str. 663

Wykaz rysunków, tabel i wykresów | str. 673

Akty prawne | str. 675

Bibliografia | str. 679

Indeks osób | str. 685

Indeks rzeczowy | str. 689

Ukryj

Opis:

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.:

  • wybrane problemy dotyczące epidemiologii i badań epidemiologicznych,
  • stan opieki zdrowotnej w państwach Unii Europejskiej,
  • szpitalnictwo, lecznictwo sanatoryjne i psychiatryczne,
  • zagadnienia ratownictwa medycznego,
  • problematykę opieki pediatrycznej i opieki nad człowiekiem w wieku poprodukcyjnym,
  • problemy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • tematykę ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • zagadnienia medycyny pracy i orzecznictwa lekarskiego,
  • zagrożenia środowiskowe zdrowia i życia.
Dobór treści był wynikiem kompromisu między zakresem tematów określonych w minimum programowym dotyczącym zdrowia publicznego a oczekiwaniami studentów i osób specjalizujących się w dziedzinie zdrowia publicznego.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów zdrowia publicznego oraz kierunków medycznych, a także kadry kierowniczej placówek służby zdrowia, dla której będzie cennym źródłem informacji o funkcjonowaniu sektora ochrony zdrowia w Polsce i w wybranych państwach świata.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-689-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 700
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: KAM-1107:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów