Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi

Prof. zw. dr hab. Andrzej Marek urodził się 9 maja 1940 r. w Brzozowie, województwo rzeszowskie. W 1949 r. Jego rodzina przeniosła się do Szczecina, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1959-1964 studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był stypendystą naukowym, współorganizatorem Studenckiego Koła Penitencjarnego, a także zwycięzcą w środowiskowym i ogólnopolskim konkursie krasomówczym. [...]."

więcej

Autorzy: Violetta Konarska-Wrzosek (red.), Jerzy Lachowski (red.), Józef Wójcikiewicz (red.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1558:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 167,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 150,30 zł. ( Oszczędzasz: 16,70 zł. )

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str.13

I. Wprowadzenie
(Piotr Hofmański)
str.17

II. Sesja otwarcia
W dziesięciolecie kodeksu postępowania karnego z 1997 r.
(prowadzący: Stanisław Waltoś)
str.21

III. Sesja plenarna
Standardy przygotowania do zawodów prawniczych z uwzględnieniem perspektywy prawnoporównawczej
(prowadzący: Tomasz Grzegorczyk)
str.47

Zbigniew Wrona
Reforma modelu szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr sądownictwa i prokuratury
str.47
Andrzej Leciak
Projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
str.55
Dominique Malec
Kształcenie w Krajowej Szkole Magistr.atury (École Nationale de la Magistr.ature) we Francji
str.66
Anabela Miranda Rodrigues
Rozwój kariery prawniczej w Portugalii
str.74
Ewa Weigend
Kształcenie prawników w Republice Federalnej Niemiec
str.80
Marcin Żak
Sprawozdanie z obrad
str.88

IV. Sesja plenarna
Sędzia śledczy. Model postępowania przygotowawczego
(prowadzący: Andrzej Gaberle)
str.91

Janusz Tylman
Uwagi o modelu postępowania przygotowawczego
str.91
Tomasz Grzegorczyk
Kilka refleksji na temat sugestii wprowadzenia instytucji sędziego śledczego
str.105
Piotr Kruszyński, Marcin Warchoł
Sędzia śledczy. Argumenty za i przeciw
str.115
Cezary Kulesza
Sędzia śledczy na tle zmian europejskich modeli postępowania przygotowawczego
str.124
Ryszard A. Stefański
Krytycznie o obecnym modelu postępowania przygotowawczego
str.146
Miłosz Kościelniak-Marszał
Sędzia śledczy w ujęciu prawno-historycznym
str.167
Michał Rusinek
Sprawozdanie z panelu plenarnego "Model postępowania przygotowawczego"
str.175
Stanisław Zabłocki
Głos w dyskusji
str.181

V. Sesja panelowa
Prawo do sądu a proces karny
(prowadząca: Zofia Świda)
str.183
Marianna Korcyl-Wolska
Uwagi na temat rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy - Prawo nieletnich z 2008 r.
str.183
Paweł Wiliński
Konstytucyjny standard prawa do sądu a proces karny
str.211
Grażyna Artymiak
Konstytucyjne gwarancje prawa do sądu w kontekście powoływania osób sprawujących władzę sądowniczą (ze szczególnym uwzględnieniem niezależności sędziego) - wybrane zagadnienia
str.222
Anna Błachnio-Parzych, Jacek Bosonoga
Standard rzetelnego procesu karnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych
str.239
Agnieszka Bielecka
Prawo do informacji o procesie karnym
str.255
Zofia Świda
Sprawozdanie z obrad
str.270
Stanisław Zabłocki
Głos w dyskusji
str.273

VI. Sesja panelow
Zagadnienia dowodów I
(prowadzący: Romuald Kmiecik)
str.275

Justyna Karaźniewicz
Przeszukanie i czynności zbliżone do przeszukania w teorii i praktyce organów ścigania
str.275
Monika kleinowska
Dowód, ślad, informacja - wyjaśnienie znaczenia pojęć w procesie dowodzenia w sprawie karnej
str.288
Mirosław Jan Lisiecki
Okazanie cech i właściwości - problemy wykładni obowiązującego stanu prawnego
str.313
Krzysztof Nowicki
Wybrane zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania dokumentów prywatnych w procesie karnym
str.318
Dobrosława Szumiło-Kuczycka
Wykorzystanie operacyjnie pozyskanych dowodów w niemieckim procesie karnym - zarys problemu
str.329
Romuald Kmiecik
Sprawozdanie z obrad
str.340

VII. Sesja panelowa
Stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w innych postępowaniach
(prowadzący: Jan Skupiński)
str.343

Wiesław Kozielewicz
Stosowanie przepisów k.p.k. w postępowaniu lustr.acyjnym
str.343
Katarzyna Dudka
Stosowanie przepisów k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym w stosunku do nauczycieli akademickich
str.354
Dorota Kaczorkiewicz
Instytucje prawa karnego procesowego w postępowaniach dyscyplinarnych
str.360
Andrzej Światłowski
Metody kształtowania poszczególnych postępowań odmiennych od modelowego
str.373
Paweł Czarnecki
Koncepcja kodeksu odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych - założenia modelowe
str.381
Andrzej Osiński
Stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego wobec świadka w procesowym prawie wykroczeń
str.395
Aleksandra Matusin
Kilka uwag na temat odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego na przykładzie postępowania dyscyplinarnego wobec doktorantów w uczelni wyższej
str.413
Aleksandra Matusin
Sprawozdanie z obrad
str.427

VIII. Sesja panelowa
Ochrona wolności a proces karny
(prowadzący: Stanisław Stachowiak)
str.435

Teresa Gardocka
Procesowe pozbawienie wolności a Konstytucja RP
str.435
Jerzy Skorupka
W kwestii konstytucyjnych uprawnień zatrzymanego
str.445
Arkadiusz Ludwiczak
Krótkotrwałe pozbawienie wolności w świetle konstytucyjnej zasady ochrony wolności osobistej - wybrana problematyka
str.460
Łukasz Cora
Obowiązki organu zatrzymującego wynikające z art. 244 § 2 k.p.k.
str.472
Łukasz Chojniak
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie w polskim procesie karnym - wybrane zagadnienia
str.479
Katarzyna Ścisłowicz
Konstytucyjne aspekty odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
str.490
Paweł Łuczyński
Sprawozdanie z obrad
str.501

IX. Sesja panelowa
Związki procesu karnego z prawem cywilnym
(prowadzący: Cezary Kulesza)
str.507

Katarzyna Boratyńska, Rossana Broniecka, Piotr Starzyński
Współzależność procesu karnego i postępowania cywilnego na przykładzie postępowania zabezpieczającego
str.507
Katarzyna Sychta
Jurysdykcja w przedmiocie zmiany wysokości lub czasu trwania renty zasądzonej w postępowaniu karnym
str.523
Ewa Piróg
Konsekwencje uruchomienia poszczególnych trybów dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa
str.534
Piotr Hofmański
Czy potrzebny jest nam dualizm w zakresie orzekania o naprawieniu szkody w procesie karnym
str.541
Katarzyna Ścisłowicz
Sprawozdanie z panelu
str.546

X. Sesja panelowa
Problematyka tożsamości czynu i zasady ne bis in idem
(prowadzący: Jerzy Skorupka)
str.551

Stanisław Zabłocki
Granice skargi oskarżycielskiej przy przestępstwach zbiorowych
str.551
Michał Rusinek
Kilka uwag o "tożsamości czynu"
str.557
Ewelina Klimowicz-Górowska
Zmiana kwalifikacji prawnej a niezmienność przedmiotowych granic rozpoznania sprawy
str.564
Jerzy Skorupka
Sprawozdanie z obrad
str.568

XI. Sesja panelowa
Międzynarodowe i porównawcze aspekty procesu karnego
(prowadząca: Teresa Gardocka)
str.573
Jerzy Kasprzak
Podstawowe zasady muzułmańskiego procesu karnego
str.573
Adam Górski
Sądząc europejski nakaz aresztowania. O konstytucyjnych granicach integracji europejskiej w sprawach karnych
str.582
Czesław Paweł Kłak
Międzynarodowe zespoły śledcze. Wybrane uregulowania międzynarodowe a ustawodawstwo polskie
str.595
Ewa Piróg
Sprawozdanie z obrad
str.628

XII. Sesja panelowa
Wokół prawa do obrony
(prowadzący: Piotr Kruszyński)
str.633

Kazimierz Zgryzek
Obrona obligatoryjna - czy rzeczywiście konieczna? Uwagi na marginesie art. 79 k.p.k.
str.633
Andrzej Sakowicz
Zasada prawdy materialnej a prawo do milczenia
str.645
Piotr Krzysztof Sowiński
Ostatnie słowo oskarżonego (art. 406 k.p.k.)
str.666
Łukasz Budźko
Prawo do obrony na etapie postępowania przygotowawczego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Str.asburgu
str.686
Marcin Warchoł
Nadużycie prawa w zakresie łączności spraw karnych
str.692
Agnieszka Bielecka
Sprawozdanie z obrad
str.703
Marcin Warchoł
Głos w dyskusji
str.706

XIII. Sesja panelowa
Konsensualizm i uproszczone formy kończenia procesu karnego
(prowadzący: Ireneusz Nowikowski)
str.713

Jan Grajewski , Katarzyna Papke-Olszauskas, Sławomir Steinborn, Krzysztof Woźniewski
O tak zwanym upraszczaniu procesu karnego
str.713
Grażyna Artymiak
Instytucja wyłączenia sędziego a konsensualne formy zakończenia procesu karnego z perspektywy sprawności postępowania - wybrane zagadnienia
str.727
Andrzej Światłowski
Wzajemny stosunek sposobów kończenia postępowania karnego
str.743
Anna Gadomska, Karolina Malinowska-Krutul
Instytucja skazania bez rozprawy z perspektywy sądu
str.759
Dariusz Kużelewski
Mediacja między pokrzywdzonym i oskarżonym a umorzenie postępowania karnego
str.772
Marcin Żak
Sprawozdanie z obrad
str.781

XIV. Sesja panelowa
Pozycja niektórych uczestników postępowania karnego
(prowadzący: Ryszard A. Stefański)
str.783

Stanisław Stachowiak, Paweł Wiliński, Hanna Paluszkiewicz, Anna Gerecka-Żołyńska, Barbara Janusz-Pohl, Paweł Mazur, Iwona Zając
Prawa i obowiązki obywatela Unii Europejskiej jako uczestnika w polskim postępowaniu karnym
str.783
Radosław Olszewski
Pozycja radcy prawnego w postępowaniu karnym, prawie karnym skarbowym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
str.828
Maria Jeż-Ludwichowska, Dariusz Kala
Środki przymusu stosowane wobec świadków i biegłych w procesie karnym - zagadnienia wybrane
str.836
Marcin Adamczyk
Zasada równości str.on a świadek koronny
str.852
Marcin Kuźma
Wybrane uwagi na temat udziału "małego świadka koronnego" w procesie karnym
str.863
Szymon Pawelec
Spółka kapitałowa jako pokrzywdzony w procesie karnym. Wprowadzenie do problematyki
str.878
Paweł Czarnecki, Grzegorz Górski
Sprawozdanie z obrad
str.883

XV. Sesja panelowa
Dydaktyka prawa karnego procesowego
(prowadzący: Kazimierz Zgryzek)
str.887

Monika Małkiewicz
Interaktywne formy nauczania w dydaktyce prawa karnego procesowego
str.887
Ewelina Klimowicz-Górowska
Metody aktywizujące w nauczaniu procesu karnego
str.894
Aleksandra Matusin
Kilka uwag na temat dydaktyki prawa
str.900
Paweł Czarnecki
Dydaktyka głupcze!... - czyli jak i po co uczyć, by procesu karnego nauczyć
str.910
Kazimierz Zgryzek
Sprawozdanie z obrad
str.917

XVI. Sesja panelowa
Zagadnienia postępowania odwoławczego
(prowadzący: Paweł Wiliński)
str.921

Stanisław Zabłocki
Reguły ne peius a materialne prawo do obrony w postępowaniu odwoławczym
str.921
Antoni Bajończyk
O prawnej podstawie i procesowym zasięgu oddziaływania bezwzględnych przyczyn odwoławczych w procesie karnym (art. 439 § 1 k.p.k.)
str.935
Jacek Izydorczyk
Prawo do obrony w postępowaniu odwoławczym
str.963
Wojciech Jasiński
Skutki procesowe naruszenia przepisów o wyznaczaniu składu orzekającego w sprawach karnych
str.972
Paweł Wiliński, Stanisław Zabłocki
Sprawozdanie z obrad
str.984

XVII. Sesja panelowa
Zagadnienia dowodów II
(prowadzący: Zbigniew Kwiatkowski)
str.989

Paweł Daniluk, Hanna Kuczyńska
Granice legalności przesłuchania - wybrane problemy
str.989
Izabela Ha?duk-Hawrylak, Sławomir Szołucha
Wybrane zagadnienia prawa do odmowy składania zeznań
str.1003
Jakub Kosowski
Z problematyki art. 186 k.p.k. - uwagi de lege lata i de lege ferenda
str.1012
Marcin Żak
Dowodowe znaczenie notatki urzędowej w kontekście art. 174 k.p.k.
str.1023
Ewa Weigend, Dobrosława Szumiło-Kulczycka
Dowód za 5 milionów euro
str.1033
Zbigniew Kwiatkowski
Sprawozdanie z obrad
str.1037

Ukryj

Opis:

Życiorys Profesora Andrzeja Marka Prof. zw. dr hab. Andrzej Marek urodził się 9 maja 1940 r. w Brzozowie, województwo rzeszowskie. W 1949 r. Jego rodzina przeniosła się do Szczecina, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1959-1964 studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był stypendystą naukowym, współorganizatorem Studenckiego Koła Penitencjarnego, a także zwycięzcą w środowiskowym i ogólnopolskim konkursie krasomówczym. Po ukończeniu studiów w 1964 r. został zatrudniony w charakterze asystenta w Katedrze Prawa Karnego, kierowanej wówczas przez Prof. dr. hab. Jerzego Śliwowskiego. W tym samym roku podjął aplikację sądową zakończoną w 1966 r. egzaminem sędziowskim. Doktoryzował się w 1968 r. na podstawie rozprawy pt. Stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu jako podstawa umorzenia postępowania karnego, napisanej pod kierunkiem Prof. dr. hab. Wiesława Daszkiewicza. Kolejny stopień - doktora habilitowanego uzyskał w 1972 r. w Uniwersytecie Łódzkim, na podstawie rozprawy pt. Warunkowe umorzenie postępowania w polskim ustawodawstwie karnym, która została nagrodzona w konkursie miesięcznika "Państwo i Prawo" na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1979 r., a w 1985 r. - tytuł profesora zwyczajnego nauk prawnych, co uzasadniało powołanie Go na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym nadal pracuje. Profesor Andrzej Marek pełnił w macierzystym Uniwersytecie liczne funkcje akademickie. W latach 1973-1975 był prodziekanem, a w latach 1978-1981 dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. Przez 11 lat (1979-1990) był dyrektorem Instytutu Prawa Karnego i Kryminologii, a po reorganizacji struktury wydziałowej, polegającej m.in. na likwidacji instytutów, od 1990 r. do chwili obecnej pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii. Przez wiele kadencji był członkiem Senatu UMK, reprezentując Wydział Prawa i Administracji. Zainteresowania Profesora były zawsze rozległe i obejmowały szeroko pojęte prawo karne, w tym także prawo karne procesowe, prawo wykroczeń, kryminologię i wiktymologię. Rozwijał je nie tylko w kraju, lecz także podczas licznych pobytów zagranicznych. Spośród nich należy wymienić roczny pobyt w Stanach Zjednoczonych, w roku akademickim 1976/1977, na podstawie konkursowego stypendium, przyznanego przez American Council of Learned Societies, z afiliacją w University of Pennsylvania w Filadelfii i w University of Southern California w Los Angeles; 6-miesięczne stypendium badawcze w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Porównawczego Prawa Karnego we Freiburgu w 1985 r. oraz kolejne stypendia badawcze w tym Instytucie i w Uniwersytecie w Kolonii (1990, 1993, 1999). Wyrazem wysokiej oceny i prestiżu Profesora Andrzeja Marka było trzykrotne zaproszenie Go w charakterze profesora wizytującego przez Uniwersytet w Münster (semestry zimowe 1989/1990, 1992/1993) i przez Uniwersytet w Oldenburgu (semestr zimowy 1990/1991). Podkreślenia wymagają także liczne Jego pobyty w Inter-University Centre w Dubrowniku (jako wykładowcy i uczestnika seminariów wiktymologicznych), kilkakrotny udział w seminariach organizowanych przez Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali w Syrakuzach (Instytut AIDP), a ostatnio udział w polsko-niemieckich seminariach organizowanych przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należy do tego dodać uczestnictwo Profesora Andrzeja Marka w kongresach i sympozjach prawa karnego, kryminologii i wiktymologii (m.in. w Budapeszcie, Hamburgu, Lizbonie, Wiedniu, Sztokholmie i Zagrzebiu) oraz wykłady gościnne w wielu ośrodkach naukowych (ich lista jest niezmiernie długa). Dorobek naukowy Profesora Andrzeja Marka jest wyjątkowo duży, obejmuje ponad 300 publikacji i ekspertyz (zob. wykaz zamieszczony w niniejszej Księdze), w tym wiodące podręczniki do nauki prawa karnego i prawa wykroczeń, na podstawie których kształciły się liczne pokolenia studentów prawa, oraz obszerny komentarz do kodeksu karnego, ceniony zwłaszcza przez praktyków. Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność Profesora w zakresie tworzenia i reformowania prawa karnego. Jej przejawem był udział w pracach Komisji do Spraw Reformy Prawa Karnego, która opracowała projekt kodeksu karnego z 1997 r. (1989-1996) oraz Komisji powołanej przez Prezydenta RP w sprawie nowelizacji kodeksu karnego (2001-2002). Jako ekspert uczestniczył w latach 2002-2004 w pracach Nadzwyczajnej Komisji Sejmu do Spraw Zmian w Kodyfikacji (podkomisja prawa karnego), następnie przewodniczył zespołowi prawa karnego materialnego w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2004-2005). Nie można pominąć również tego, że Profesor Andrzej Marek brał udział w licznych szkoleniach dla sędziów i prokuratorów, organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, łącząc w ten sposób wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego z praktyką prawniczą. W ramach swojej działalności dydaktycznej Profesor Andrzej Marek prowadził wykłady z prawa karnego materialnego i procesowego, prawa wykroczeń i kryminologii, a także oblegane przez studentów seminaria magisterskie. Jego wykłady zawsze cieszyły się dużą popularnością. Profesor Andrzej Marek wypromował liczne grono magistrów (ponad 1000), z których wielu odnosiło sukcesy na egzaminach na aplikacje sądowe, prokuratorskie, adwokackie i piastuje obecnie wysokie stanowiska w tych zawodach prawniczych. Profesor ma również wielkie osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych. Jest promotorem 16 pomyślnie zakończonych przewodów doktorskich, pełnił funkcję recenzenta w wielu przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich oraz opiniował wnioski dotyczące powołania na stanowiska profesora dla wielu polskich uczelni. Jako stały opiniodawca Centralnej Komisji do Spraw Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego przygotował opinie dotyczące zatwierdzenia uchwał o nadaniu stopnia doktora habilitowanego oraz wniosków o nadanie tytułu profesora większości profesorów prawa karnego czynnych obecnie na polskich uniwersytetach (łącznie 30 takich opinii). Recenzował także wnioski o nadanie tytułu doktora honoris causa: Prof. dr. hab. H.J. Schneiderowi (Uniwersytet Łódzki, 1990) i Prof. dr. hab. H.J. Hirschowi (UAM w Poznaniu, 1991). Za zasługi dla rozwoju nauki, zaangażowanie w procesy legislacyjne oraz pracę na rzecz środowiska akademickiego, Profesor Andrzej Marek został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także licznymi nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoi Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przyznanymi za wybitne osiągnięcia naukowe. Profesor Andrzej Marek jest członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych. Należy tu wymienić: International Association of Penal Law (sekcja polska, od 1968 r.), International Society of Criminology (od 1977 r.), World Society of Victimology (od 1979 r.), Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego z siedzibą w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. St. Batawii w Warszawie i Towarzystwo Naukowe w Toruniu. W środowisku naukowym Profesor Andrzej Marek cieszy się wielkim uznaniem nie tylko z powodu rozległej wiedzy naukowej, lecz także z uwagi na Jego wyjątkową rzetelność, obiektywizm i życzliwość. Jako nauczyciel akademicki jest darzony autentycznym szacunkiem przez studentów zarówno z powodu niekwestionowanego autorytetu naukowego, jak i zawsze sprawiedliwych, obiektywnych ocen. Dobitnym dowodem wysokiej pozycji w polskiej nauce prawa karnego i powszechnego uznania w środowisku naukowym jest powierzenie Prof. dr. hab. Andrzejowi Markowi funkcji Redaktora Naczelnego wielkiego przedsięwzięcia naukowego i wydawniczego, jakim jest 11-tomowy System Prawa Karnego. Jest to przedsięwzięcie bez precedensu w całej historii nauki prawa karnego w Polsce. Zaangażowana w nim jest polska profesura prawa karnego, liczni doktorzy i doktorzy habilitowani ze wszystkich ośrodków akademickich. Skupienie wysiłków tak wielkiej rzeszy pracowników nauki na rzecz realizacji tego projektu było możliwe jedynie dzięki wielkiemu autorytetowi Profesora Andrzeja Marka i zaufaniu w skuteczność Jego kierownictwa. Dowodem na to, że przedsięwzięcie to jest realizowane i przynosi konkretne efekty, jest ukazanie się I tomu: Zagadnienia ogólne (pod red. A. Marka) oraz zaawansowanie prac nad kolejnymi tomami.

Redaktorzy Księgi Pamiątkowej

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0380-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1046
Rodzaj: księga pamiątkowa , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1558:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów