Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 15

Wstęp
str. 19

Od autorów
str. 21

Rozdział 1
Podstawy teorii prawa konstytucyjnego
str. 23


1.1. Zakres prawa konstytucyjnego
str. 23

1.2. Rodzaje przepisów w prawie konstytucyjnym
str. 23

1.3. Pojęcie konstytucji
str. 23

1.4. Rodzaje konstytucji
str. 24

1.5. Szczególne cechy konstytucji
str. 24

Rozdział 2
Historia polskiego prawa konstytucyjnego
str. 25


2.1. Mała Konstytucja z dnia 20 lutego 1919 r.
str. 25

2.2. Konstytucja marcowa z dnia 17 marca 1921 r.
str. 26

2.2.1. Władza ustawodawcza
str. 26

2.2.2. Władza wykonawcza
str. 27

2.2.3. Podsumowanie
str. 28

2.3. Nowela sierpniowa z dnia 2 sierpnia 1926 r.
str. 28

2.3.1. Prezydent
str. 28

2.3.2. Podsumowanie
str. 29

2.4. Konstytucja kwietniowa z dnia 23 kwietnia 1935 r.
str. 29

2.4.1. Prezydent
str. 30

2.4.2. Rada Ministrów
str. 30

2.4.3. Władza ustawodawcza
str. 31

2.4.4. Podsumowanie
str. 31

2.5. Mała Konstytucja z dnia 19 lutego 1947 r.
str. 32

2.5.1. Rada Państwa
str. 32

2.5.2. Prawa i wolności obywatelskie
str. 33

2.6. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r.
str. 33

2.6.1. Sejm
str. 34

2.6.2. Rada Państwa
str. 34

2.6.3. Wolności i prawa obywatelskie
str. 35

2.6.4. Nowela lutowa
str. 35

2.6.5. Kryzysy społeczne
str. 35

2.7. Nowela kwietniowa
str. 36

2.7.1. Parlament
str. 37

2.7.2. Prezydent
str. 37

2.8. Nowela grudniowa
str. 38

2.9. Inne nowelizacje Konstytucji
str. 38

2.10. Prowizorium konstytucyjne 1992-1997
str. 39

2.10.1. Parlament
str. 40

2.10.2. Prezydent
str. 40

2.10.3. Rada Ministrów
str. 40

2.11. Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
str. 41

2.12. Przygotowanie i uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
str. 41

2.13. Przyjęcie ustawy zasadniczej
str. 43

Rozdział 3
Podstawy ustrojowe państwa
str. 44


3.1. Pojęcie zasad ustrojowych
str. 44

3.2. Zasada suwerenności i zwierzchnictwa narodu
str. 44

3.3. Niepodległość
str. 45

3.4. Społeczeństwo obywatelskie
str. 45

3.5. Demokratyczne państwo prawne
str. 46

3.6. Społeczna gospodarka rynkowa
str. 47

3.7. Godność człowieka
str. 48

3.8. Struktura państwa
str. 48

3.9. Podział władzy
str. 48

3.10. Forma rządów
str. 49

3.11. Kościoły i związki wyznaniowe
str. 49

3.12. Polska w Unii Europejskiej
str. 50

3.12.1. Charakter organizacji
str. 50

3.12.2. Unijny porządek prawny a system prawa krajowego - charakterystyka relacji
str. 50

3.12.3. Skutki członkostwa w zakresie procesu legislacyjnego
str. 52

3.12.4. Stosowanie prawa unijnego przez organy państw członkowskich
str. 53

Rozdział 4
Formy wykonywania władzy
str. 55


4.1. Naród
str. 55

4.2. Władza suwerenna
str. 55

4.3. Suwerenność narodu
str. 56

4.4. Demokracja pośrednia i bezpośrednia
str. 56

4.5. Zasada suwerenności narodu a proces integracji europejskiej
str. 58

4.6. Prawo wyborcze
str. 60

4.6.1. Prawo wyborcze a system wyborczy
str. 60

4.6.2. Zasady prawa wyborczego (tzw. przymiotniki wyborcze)
str. 61

4.6.3. Systemy wyborcze sensu stricto - sposób ustalania wyników wyborów
str. 68

4.6.3.1. System większościowy
str. 68

4.6.3.2. System proporcjonalny
str. 68

4.6.4. Organizacja wyborów do Sejmu RP, Senatu RP, PE i na Prezydenta RP - porównanie
str. 71

4.6.4.1. Zarządzanie wyborów
str. 71

4.6.4.2. Instytucja rejestru wyborców i spisu wyborców
str. 71

4.6.4.3. Komisje wyborcze
str. 73

4.6.4.4. Komitety wyborcze
str. 74

4.6.4.5. Kampania wyborcza
str. 78

4.6.4.6. Zasady finansowania kampanii wyborczej.
str. 80

4.6.4.7. Sprawozdanie finansowe
str. 81

4.6.4.8. Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów
str. 82

4.6.5. Weryfikacja ważności wyborów w Polsce
str. 87

4.6.5.1. Protest wyborczy
str. 87

4.6.5.2. Procedura postępowania z protestem wyborczym
str. 88

4.6.5.3. Różnice w weryfikacji wyborów prezydenckich
str. 88

4.6.6. Uzupełnienie składu Sejmu RP i Senatu RP w czasie trwania kadencji
str. 89

4.6.6.1. Referendum w prawie polskim
str. 90

4.6.6.2. Wniosek obywatelski o poddaniu określonej sprawy pod referendum
str. 92

4.7. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
str. 93

Rozdział 5
Źródła prawa
str. 95


5.1. Ogólna charakterystyka źródeł prawa
str. 95

5.2. Cechy polskiego systemu źródeł prawa
str. 95

5.3. Hierarchia źródeł powszechnie obowiązującego prawa
str. 96

5.4. Charakterystyka poszczególnych źródeł prawa powszechnie obowiązującego
str. 97

5.4.1. Konstytucja RP
str. 97

5.4.2. Ratyfikowane umowy międzynarodowe
str. 98

5.4.3. Ustawy
str. 99

5.4.4. Rozporządzenia
str. 100

5.4.5. Rozporządzenie z mocą ustawy
str. 100

5.4.6. Akty prawa miejscowego
str. 100

5.5. Akty prawa wewnętrznie obowiązującego
str. 101

5.6. Ogłaszanie aktów normatywnych
str. 101

5.7. Orzecznictwo
str. 102

Rozdział 6
Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela
str. 103


6.1. Wprowadzenie do tematyki konstytucyjnych wolności i praw
str. 103

6.2. Metaprawa konstytucyjne
str. 105

6.2.1. Godność
str. 105

6.2.2. Wolność
str. 108

6.2.3. Równość
str. 109

6.3. Wolności i prawa osobiste
str. 110

6.3.1. Prawna ochrona życia
str. 110

6.3.2. Nietykalność osobista
str. 112

6.3.3. Prawo do sądu
str. 115

6.3.4. Prawo do prywatności
str. 116

6.3.5. Wolność sumienia i wyznania
str. 119

6.3.6. Wolność poruszania się
str. 121

6.3.7. Zakaz ekstradycji obywatela polskiego
str. 121

6.3.8. Ochrona międzynarodowa cudzoziemców
str. 122

6.4. Wolności i prawa polityczne
str. 122

6.4.1. Wolność zgromadzeń
str. 122

6.4.2. Wolność zrzeszania
str. 125

6.4.3. Prawo dostępu do służby publicznej
str. 130

6.4.4. Prawo do informacji
str. 133

6.5. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
str. 134

6.5.1. Prawo własności
str. 135

6.5.2. Wolność pracy
str. 135

6.5.3. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
str. 136

6.5.4. Prawo do zabezpieczenia społecznego
str. 136

6.5.5. Prawo do ochrony zdrowia
str. 136

6.5.6. Prawo dostępu do nauki i wykształcenia
str. 137

6.5.7. Ochrona praw dziecka
str. 137

6.6. Środki ochrony wolności i praw
str. 137

6.7. Ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw
str. 141

6.8. Stany nadzwyczajne
str. 142

6.9. Obowiązki jednostki wynikające z Konstytucji RP
str. 144

Rozdział 7
Parlament
str. 146


7.1. Sejm RP i Senat RP w konstytucyjnej strukturze organów państwa
str. 146

7.1.1. Sejm i Senat jako organy władzy publicznej
str. 146

7.1.2. Sejm i Senat jako organy przedstawicielskie
str. 147

7.1.3. Sejm i Senat jako izby parlamentu
str. 147

7.2. Mandat przedstawicielski w RP oraz status prawny posłów i senatorów
str. 148

7.2.1. Charakterystyka mandatu
str. 148

7.2.1.1. Pojęcia mandatu
str. 148

7.2.1.2. Mandat parlamentarny w Polsce
str. 150

7.2.1.3. Nabycie i objęcie mandatu
str. 150

7.2.1.4. Wygaśnięcie mandatu
str. 150

7.2.2. Gwarancje niezależności posła lub senatora
str. 151

7.2.2.1. Immunitet parlamentarny
str. 151

7.2.2.2. Gwarancje materialne
str. 154

7.2.3. Prawa i obowiązki posłów i senatorów
str. 156

7.2.3.1. Uprawnienia posłów/senatorów
str. 156

7.2.3.2. Formy zrzeszania się parlamentarzystów
str. 157

7.2.4. Odpowiedzialność regulaminowa parlamentarzystów
str. 158

7.3. Klasyfikacja funkcji Sejmu RP i Senatu RP
str. 160

7.3.1. Funkcja ustrojodawcza
str. 160

7.3.2. Funkcja ustawodawcza
str. 160

7.3.2.1. Istota funkcji ustawodawczej
str. 160

7.3.2.2. Tak zwany tryb ustawodawczy
str. 160

7.3.2.3. Modyfikacje trybu ustawodawczego
str. 166

7.3.3. Funkcja kontrolna
str. 168

7.3.3.1. Ogólna charakterystyka
str. 168

7.3.3.2. Typy kontroli
str. 169

7.3.3.3. Szczególne procedury kontrolne
str. 170

7.3.3.4. Obowiązki RM wynikające z tzw. ustawy kooperacyjnej (u.w.r.m.)
str. 171

7.3.3.5. Rola Komisji ds. Służb Specjalnych
str. 171

7.3.3.6. Rola NIK
str. 171

7.3.3.7. Kontrowersje wokół wykonywania przez Senat RP funkcji kontrolnej
str. 171

7.3.3.8. Egzekwowanie odpowiedzialności podmiotów kontrolowanych
str. 172

7.4. Funkcja współuczestniczenia w określaniu polityki, w szczególności polityki integracyjnej RP
str. 173

7.5. Funkcja kreacyjna
str. 173

7.6. Orzecznictwo
str. 174

7.7. Kadencja i zasady działania Sejmu RP i Senatu RP
str. 176

7.7.1. Kadencja parlamentu
str. 176

7.7.1.1. Długość, początek kadencji
str. 176

7.7.1.2. Zakończenie kadencji
str. 176

7.7.2. Zasada dyskontynuacji prac parlamentu
str. 177

7.7.3. Podstawowe zasady działalności Sejmu RP i Senatu RP
str. 177

7.8. Wewnętrzna organizacja Sejmu RP i Senatu RP
str. 179

7.8.1. Organy wewnętrzne
str. 179

7.8.1.1. Marszałkowie Sejmu RP i Senatu RP
str. 179

7.8.1.2. Prezydia Sejmu RP i Senatu RP
str. 181

7.8.2. Konwent Seniorów
str. 181

7.8.3. Komisje parlamentarne
str. 182

7.9. Zgromadzenie Narodowe
str. 183

7.9.1. Charakter prawny ZN
str. 183

7.9.2. Tryb pracy i organizacja wewnętrzna
str. 184

7.9.3. Funkcje Zgromadzenia Narodowego
str. 184

7.10. Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
str. 184

7.10.1. Podstawowe akty prawne normujące zagadnienie działalności lobbingowej
str. 184

7.10.2. Pojęcie lobbingu i działalności lobbingowej
str. 185

7.10.3. Pojęcie zawodowej działalności lobbingowej
str. 185

7.10.4. Podmioty mogące podejmować zawodową działalność lobbingową
str. 185

7.10.5. Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w Polsce
str. 186

7.10.6. Rejestr podmiotów mogących wykonywać działalność lobbingową
str. 186

7.10.7. Kontrola nad działalnością lobbingową
str. 187

Rozdział 8
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
str. 188


8.1. Prezydent RP w konstytucyjnej strukturze władzy wykonawczej
str. 188

8.2. Trwałość mandatu prezydenckiego
str. 188

8.2.1. Początek kadencji
str. 188

8.2.2. Koniec kadencji
str. 189

8.3. Funkcje Prezydenta RP
str. 190

8.4. Zadania, kompetencje, akty urzędowe Prezydenta RP
str. 190

8.4.1. Zadania i kompetencje Prezydenta RP
str. 190

8.4.2. Akty urzędowe Prezydenta RP
str. 195

8.5. Odpowiedzialność Prezydenta RP
str. 195

8.5.1. Rodzaje odpowiedzialności Prezydenta RP
str. 195

8.5.1.1. Odpowiedzialność polityczna Prezydenta RP
str. 195

8.5.1.2. Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta RP
str. 196

8.5.1.3. Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa Prezydenta RP
str. 196

8.5.1.4. Odpowiedzialność "wyborcza" Prezydenta RP
str. 196

8.5.1.5 Pozycja Prezydenta RP w postępowaniu cywilnym
str. 196

Rozdział 9
Rada ministrów i administracja rządowa
str. 198


9.1. Rada Ministrów w konstytucyjnej strukturze władzy wykonawczej
str. 198

9.2. Pojęcie rządu w nauce prawa konstytucyjnego oraz naukach pokrewnych
str. 198

9.3. Zasady funkcjonowania RM
str. 199

9.3.1. Wynikające wprost z Konstytucji RP zasady funkcjonowania RM
str. 199

9.3.2. Niewynikające wprost z Konstytucji RP zasady funkcjonowania RM
str. 200

9.4. Skład i struktura RM
str. 200

9.4.1. Członkowie RM
str. 200

9.4.1.1. Prezes RM
str. 201

9.4.1.2. Wiceprezesi RM
str. 202

9.4.1.3. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej
str. 203

9.4.1.4. Ministrowie wypełniający zadania wyznaczone przez Prezesa RM
str. 203

9.4.1.5. Przewodniczący określonych w ustawach komitetów
str. 203

9.4.1.6. Sekretarze oraz podsekretarze stanu
str. 204

9.4.2. Organy pomocnicze i doradcze w stosunku do RM oraz Prezesa RM
str. 204

9.4.3. Powoływanie RM
str. 205

9.4.4. Procedury powoływania RM
str. 206

9.5. Kompetencje RM
str. 208

9.6. Zmiany w składzie RM
str. 209

9.7. Odpowiedzialność członków RM
str. 209

9.7.1. Rodzaje odpowiedzialności członków RM
str. 209

9.7.2. Odpowiedzialność konstytucyjna członków RM
str. 210

9.7.3. Odpowiedzialność polityczna członków RM
str. 210

9.7.3.1. Wotum nieufności
str. 210

9.7.3.2. Wotum zaufania
str. 211

9.7.3.3. Absolutorium
str. 212

9.8. Akty prawne wydawane przez RM
str. 212

Rozdział 10
Władza sądownicza
str. 213


10.1. Struktura sądów w Polsce
str. 213

10.1.1. Zagadnienia ogólne
str. 213

10.1.2. Sąd Najwyższy
str. 213

10.1.2.1. Kompetencje SN
str. 213

10.1.2.2. Struktura wewnętrzna SN
str. 214

10.1.2.3. Organy SN
str. 215

10.1.2.4. Uchwały interpretacyjne
str. SN 217

10.1.3. Sądy powszechne
str. 217

10.1.3.1. Struktura sądów powszechnych
str. 217

10.1.3.2. Organy sądów powszechnych
str. 219

10.1.4. Sądy administracyjne
str. 220

10.1.4.1. Struktura sądów administracyjnych
str. 220

10.1.4.2. Naczelny Sąd Administracyjny
str. 221

10.1.4.3. Wojewódzkie sądy administracyjne
str. 221

10.1.5. Sądy wojskowe
str. 222

10.2. Zasady konstytucyjne funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
str. 222

10.2.1. Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości (art. 175 Konstytucji RP)
str. 222

10.2.2. Zasada niezależności sądownictwa (art. 10 i 173 Konstytucji RP)
str. 222

10.2.3. Zasada niezawisłości sędziów (art. 178 Konstytucji RP)
str. 223

10.2.4. Zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
str. 224

10.2.5. Pozostałe najistotniejsze zasady wymiaru sprawiedliwości
str. 224

10.3. Krajowa Rada Sądownictwa
str. 225

10.3.1. Pozycja ustrojowa KRS
str. 225

10.3.2. Skład KRS
str. 225

10.3.3. Kompetencje KRS
str. 226

10.4. Trybunał Konstytucyjny
str. 226

10.4.1. Informacje ogólne
str. 226

10.4.2. Skład
str. 226

10.4.3. Status prawny sędziego TK
str. 227

10.4.4. Organy TK
str. 227

10.4.5. Zakres działania TK
str. 227

10.4.6. Funkcje TK
str. 228

10.4.6.1. Przedmiot kontroli
str. 228

10.4.6.2. Kryteria kontroli
str. 228

10.4.6.3. Wzorce kontroli
str. 228

10.4.6.4. Typy kontroli
str. 229

10.4.7. Pytanie prawne
str. 230

10.4.8. Postępowanie przed TK
str. 230

10.4.9. Skarga konstytucyjna - konstytucyjna ochrona praw jednostki
str. 231

10.4.9.1. Charakterystyka podmiotowa skargi
str. 232

10.4.9.2. Charakterystyka przedmiotowa skargi
str. 232

10.4.9.3. Cechy konstytutywne skargi
str. 233

10.4.9.4. Warunki wniesienia skargi
str. 233

10.4.9.5. Postępowanie w przedmiocie skargi konstytucyjnej
str. 234

10.4.10. Typy orzeczeń TK
str. 234

10.4.11. Charakter orzeczeń TK
str. 235

10.4.12. Skutki orzeczeń TK
str. 235

10.4.13. Orzekanie w sprawach zgodności z Konstytucją RP celów lub działalności partii politycznych
str. 236

10.4.14. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa
str. 237

10.4.15. Modele badania konstytucyjności ustawodawstwa
str. 237

10.4.15.1. Model zdecentralizowany (tzw. judicial review) na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
str. 237

10.4.15.2. Model kontynentalny (tzw. Kelsenowski)
str. 238

10.4.15.3. Model francuski
str. 239

10.4.15.4. Model mieszany
str. 240

10.5. Trybunał Stanu
str. 240

10.5.1. Zagadnienia ogólne
str. 240

10.5.2. Organizacja TS
str. 241

10.5.2.1. Skład TS
str. 241

10.5.2.2. Status członków TS
str. 241

10.5.3. Pojęcie deliktu konstytucyjnego
str. 242

10.5.4. Odpowiedzialność przed TS
str. 242

10.5.5. Postępowanie przed TS
str. 243

Rozdział 11
Organy regulacyjne
str. 244


11.1. Narodowy Bank Polski
str. 244

11.1.1. Podstawowe akty prawne regulujące problematykę związaną z NBP
str. 244

11.1.2. Istota NBP
str. 244

11.1.3. Pozycja ustrojowa NBP
str. 245

11.1.4. Zadania NBP
str. 245

11.1.5. Organy NBP
str. 246

11.1.5.1. Prezes NBP
str. 246

11.1.5.2. Zarząd NBP
str. 247

11.1.5.3. Rada Polityki Pieniężnej
str. 248

11.1.6. Organy NBP w relacji do RM
str. 248

11.1.7. Orzecznictwo
str. 249

11.2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
str. 250

11.2.1. Podstawowe akty prawne regulujące problematykę związaną z KRRiT
str. 250

11.2.2. Istota KRRiT
str. 250

11.2.3. Pozycja ustrojowa KRRiT
str. 250

11.2.4. Skład i organizacja KRRiT
str. 251

11.2.4.1. Struktura i skład KRRiT
str. 251

11.2.4.2. Pozycja przewodniczącego KRRiT
str. 252

11.2.4.3. Niezależność członka KRRiT
str. 253

11.2.4.4. Kontrola nad działalnością KRRiT
str. 253

11.2.5. Kompetencje KRRiT
str. 253

11.2.5.1. Zadania KRRiT
str. 253

11.2.5.2. Funkcje KRRiT
str. 254

11.2.6. Odpowiedzialność KRRiT i jej członków
str. 255

11.2.7. Wybrane tezy orzecznictwa
str. 255

11.2.8. Wybrane tezy piśmiennictwa
str. 256

Rozdział 12
Organy ochrony prawnej poza władzą sądowniczą
str. 257


12.1. Prokuratura
str. 257

12.1.1. Prokuratura w znaczeniu przedmiotowym
str. 257

12.1.2. Prokuratura w znaczeniu podmiotowym
str. 257

12.1.3. Prokurator Generalny
str. 258

12.2. Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 259

12.2.1. Powoływanie i status RPO
str. 259

12.2.2. Inicjowanie czynności podejmowanych przez RPO
str. 260

12.2.3. Sposoby odnoszenia się przez RPO do wniosku
str. 260

12.2.4. Czynności postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez RPO
str. 261

12.2.5. Następstwa postępowania przeprowadzonego przez RPO
str. 261

12.2.6. Inne kompetencje RPO
str. 262

12.2.7. Pełnomocnicy terenowi RPO
str. 262

12.3. Najwyższa Izba Kontroli
str. 262

12.3.1. Informacje ogólne
str. 262

12.3.2. Prezes NIK
str. 263

12.3.3. Kolegium NIK
str. 264

12.3.4. Kryteria kontroli dokonywanej przez NIK
str. 264

12.3.5. Ogólne (konstytucyjne) zasady kontroli NIK
str. 264

12.3.6. Kontrola wykonania budżetu państwa oraz gospodarki finansowej i majątkowej
str. 265

12.3.7. Inicjowanie kontroli
str. 265

Rozdział 13
Przegląd systemów rządowych
str. 266


13.1. Pojęcie
str. 266

13.2. Podział władzy
str. 266

13.3. Systemy partyjne
str. 267

13.4. System dyrektorialny
str. 268

13.5. System parlamentarno-gabinetowy
str. 268

13.6. System kanclerski
str. 270

13.7. System prezydencki
str. 271

13.8. System półprezydencki
str. 272

13.9. System rządów zgromadzenia
str. 274

Bibliografia 275

Ukryj

Opis:

W repetytorium w zwięzły i przystępny sposób przedstawiono najważniejsze wiadomości z zakresu prawa konstytucyjnego. Omówione zagadnienia dotyczą przede wszystkim: ustrojowych zasad funkcjonowania państwa, praw człowieka i obywatela zagwarantowanych przez ustawę zasadniczą oraz środków ochrony tych praw, sposobu tworzenia prawa, hierarchii źródeł prawa, struktury i kompetencji organów władzy państwowej, a także wzajemnych relacji pomiędzy nimi. Podstawowe instytucje i założenia prawa konstytucyjnego zostały przedstawione w formie przejrzystych tabel i wykresów, co powinno ułatwić uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy.

Adresaci:
Z publikacji mogą korzystać studenci prawa, administracji, nauk politycznych - pomoże im ona skutecznie powtórzyć materiał i sprawdzić przygotowanie do zajęć dydaktycznych i egzaminów. Repetytorium będzie pomocne również absolwentom kierunków prawniczych w przygotowaniu się do egzaminów na aplikacje prawnicze czy końcowych egzaminów zawodowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4040-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 276
Rodzaj: repetytoriumpodręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-1464:W02D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów