Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Dariusz Zalewski, Andrzej Melezini,
Seria:  Poradniki podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2012 r.
Kod: ABC-0623:W02P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp do wydania II
str. 15

Rozdział 1
Zakres stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w kontroli podatkowej przedsiębiorcy
str. 17


1.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy
str. 17

1.2. Definicja przedsiębiorcy
str. 19

1.3. Kontrola w znaczeniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
str. 25

1.4. Postępowanie podatkowe a kontrola podatkowa
str. 28

1.5. Kontrola skarbowa a kontrola podatkowa
str. 31

1.6. Postępowanie kontrolne a kontrola podatkowa
str. 34

1.7. Czynności sprawdzające a kontrola podatkowa
str. 38

1.8. Organy właściwe do przeprowadzenia kontroli podatkowej przedsiębiorców
str. 42

1.9. Zasady ogólne prowadzenia kontroli podatkowej
str. 45

Rozdział 2
Wszczęcie i zasady prowadzenia kontroli podatkowej po nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
str. 54


2.1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
str. 54

2.2. Elementy zawiadomienia
str. 55

2.3. Przesłanki wyłączające zawiadomienie przedsiębiorcy
str. 56

2.3.1. Przesłanka przeprowadzenia kontroli na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego
str. 56

2.3.2. Przesłanka przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów ich popełnienia
str. 58

2.3.3. Pozostałe przesłanki wyłączające zawiadomienie przedsiębiorcy
str. 61

2.4. Przesłanki zwalniające z obowiązku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli na podstawie przepisów ordynacji podatkowej
str. 61

2.4.1. Przesłanki wyłączenia związane z przedmiotem kontroli
str. 62

2.4.2. Przesłanki wyłączenia związane z podmiotem kontroli
str. 70

2.5. Specyfika zawiadamiania o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego
str. 71

2.6. Skutki zawiadomienia podatnika o planowanej kontroli
str. 75

2.7. Wszczęcie kontroli podatkowej
str. 78

2.7.1. Fakultatywność przeprowadzania kontroli podatkowej przez organy kontroli skarbowej
str. 79

2.7.2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej
str. 83

2.7.3. Kontrolowany przedsiębiorca i inne osoby, wobec których organy skarbowe wszczynają kontrolę podatkową
str. 87

2.7.4. Tryby wszczęcia kontroli podatkowej wobec przedsiębiorcy
str. 89

2.7.5. Wniosek we własnej sprawie
str. 91

2.7.6. Prawo do korekty deklaracji w aspekcie wszczęcia kontroli podatkowej
str. 92

2.8. Czas trwania kontroli
str. 93

2.8.1. Rygory czasowe przeprowadzania kontroli podatkowej wobec przedsiębiorców
str. 93

2.8.2. Przerwanie kontroli
str. 99

2.8.3. Ważność czynności kontrolnych po przekroczeniu limitu czasu przeprowadzenia kontroli podatkowej
str. 100

2.8.4. Ponaglenie i skarga na bezczynność działania organu skarbowego
str. 102

2.9. Sprzeciw wobec czynności kontrolnych
str. 105

2.9.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres sprzeciwu
str. 106

2.9.2. Warunki formalne wniesienia sprzeciwu
str. 107

2.9.3. Przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu
str. 108

2.9.4. Postępowanie organów skarbowych po wniesieniu sprzeciwu
str. 109

2.9.5. Sposób liczenia terminów w procedurze rozpatrywania sprzeciwu
str. 110

2.9.6. Praktyka postępowania organów skarbowych ze sprzeciwami niedopuszczalnymi w świetle zapisów u.s.d.g.
str. 112

2.9.7. Skutki wniesienia sprzeciwu dla przedsiębiorcy
str. 124

2.10. Zasady prowadzenia czynności kontrolnych na podstawie u.s.d.g.
str. 127

2.10.1. Zasada odszkodowania
str. 127

2.10.2. Zasada nieuwzględnienia dowodów zebranych z istotnym naruszeniem prawa
str. 128

2.10.3. Zasada prowadzenia czynności w obecności kontrolowanego
str. 129

2.10.4. Zasada przeprowadzania czynności kontrolnych w siedzibie kontrolowanego
str. 131

2.10.5. Zasada niezakłócania funkcjonowania działalności kontrolowanego
str. 133

2.10.6. Zasada jednej kontroli
str. 133

2.11. Książka kontroli
str. 135

2.11.1. Obowiązki przedsiębiorcy
str. 136

2.11.2. Zasady korzystania z książki kontroli przez organy skarbowe
str. 138

2.11.3. Forma prowadzenia książki kontroli
str. 141

2.11.4. Skutki naruszenia przepisów o książce kontroli i zasady z art. 77 ust. 6 u.s.d.g. w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 142

Rozdział 3
Specyfika unormowań procedury podatkowej znajdująca zastosowanie w kontroli podatkowej przedsiębiorców
str. 146


3.1. Podmioty umocowane do występowania w imieniu przedsiębiorcy
str. 146

3.1.1. Osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy
str. 147

3.1.2. Ustanowienie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy
str. 148

3.1.3. Pozycja prawna osoby wskazanej do reprezentowania kontrolowanego
str. 151

3.2. Pełnomocnik
str. 154

3.2.1. Skuteczność pełnomocnictwa
str. 159

3.2.2. Urzędowe poświadczenie pełnomocnictwa
str. 161

3.2.3. Obowiązek dołączenia pełnomocnictwa do akt
str. 164

3.2.4. Substytucja
str. 168

3.2.5. Skutki naruszenia regulacji dotyczących pełnomocnictwa i jego wygaśnięcie
str. 173

3.3. Prokurent
str. 175

3.4. Przedstawiciel ustawowy
str. 176

3.4.1. Przedstawiciel ustawowy dla przedsiębiorcy nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych . 176

3.4.2. Kurator dla osoby nieobecnej
str. 178

3.4.3. Przedstawiciel do działań doraźnych
str. 178

3.5. Prawa i obowiązki stron w kontroli podatkowej
str. 179

3.5.1. Uprawnienia organów skarbowych
str. 180

3.5.2. Obowiązki organów skarbowych związane z realizacją uprawnień kontrolowanych
str. 190

3.5.3. Prawa kontrolowanych przedsiębiorców
str. 191

3.5.4. Obowiązki przedsiębiorców związane z realizacją uprawnień kontrolujących
str. 196

3.6. Problematyka doręczeń w kontroli podatkowej przedsiębiorców . . 196

3.6.1. Ogólne zasady doręczania
str. 196

3.6.2. Uprawnieni do doręczania pism
str. 198

3.6.3. Doręczanie pism przedsiębiorcom
str. 199

3.6.4. Zmiana adresu w trakcie kontroli podatkowej
str. 202

3.6.5. Miejsca doręczania pism osobom prawnym
str. 203

3.6.6. Miejsca doręczania pism osobom fizycznym
str. 206

3.6.7. Potwierdzenie odbioru pisma i odmowa jego przyjęcia
str. 209

3.6.8. Doręczanie pism poza granicami kraju i spoza granic kraju
str. 210

3.7. Terminy w kontroli podatkowej ich rodzaje i znaczenie
str. 212

3.7.1. Obliczanie terminów
str. 214

3.7.2. Odraczanie i przywracanie terminu
str. 217

3.7.3. Skracanie, wydłużanie i wyznaczanie nowych terminów
str. 224

3.7.4. Dotrzymanie terminu a sposoby doręczania pism i dokumentów
str. 225

3.7.5. Skutki niedotrzymania terminów przez kontrolowanego oraz organ skarbowy
str. 226

3.8. Tajemnica skarbowa
str. 229

3.8.1. Zagadnienia ogólne
str. 229

3.8.2. Tajemnica skarbowa w ordynacji podatkowej
str. 229

3.8.3. Tajemnica skarbowa w ustawie o kontroli skarbowej
str. 231

3.8.4. Praktyczne stosowanie tajemnicy skarbowej w kontekście wytycznych Ministra Finansów
str. 233

3.9. Koszty kontroli podatkowej
str. 238

3.9.1. Zasady ponoszenia kosztów w kontroli podatkowej
str. 239

3.9.2. Zwrot kosztów
str. 241

3.9.3. Koszty obciążające kontrolowanego
str. 242

3.9.4. Procedura postępowania przy rozstrzyganiu zasad rozliczenia kosztów poniesionych
str. 245

Rozdział 4
Postępowanie dowodowe w kontroli podatkowej
str. 247


4.1. Ogólna charakterystyka postępowania dowodowego
str. 247

4.2. Zasady przeprowadzania postępowania dowodowego
str. 250

4.2.1. Zasada oficjalności i zupełności postępowania dowodowego
str. 250

4.2.2. Zasada swobodnej oceny dowodów
str. 255

4.2.3. Zasada czynnego udziału strony w kontroli podatkowej
str. 256

4.3. Zawiadomienie strony o przeprowadzeniu dowodu
str. 258

4.4. Wyznaczenie terminu na przedstawienie dowodu
str. 259

4.5. Katalog środków dowodowych
str. 260

4.6. Dowód z ksiąg podatkowych
str. 261

4.6.1. Rzetelność i niewadliwość ksiąg podatkowych
str. 262

4.6.2. Nierzetelność i wadliwość ksiąg podatkowych
str. 264

4.6.3. Protokół badania ksiąg
str. 265

4.6.4. Oszacowanie podstawy opodatkowania
str. 266

4.7. Dowód z dokumentów
str. 268

4.8. Dowód z dokumentów pozyskanych z instytucji finansowych
str. 270

4.8.1. Dowód z dokumentów z instytucji finansowych w kontroli podatkowej przedsiębiorcy prowadzonej przez organy podatkowe
str. 272

4.8.2. Dowód z dokumentów z instytucji finansowych w kontroli podatkowej przedsiębiorcy prowadzonej przez organy kontroli skarbowej
str. 274

4.9. Dowód z przesłuchania świadka
str. 277

4.10. Dowód z przesłuchania strony
str. 280

4.11. Dowód z opinii biegłego
str. 281

4.12. Dowód z oględzin
str. 284

4.13. Ustalenie treści czynności prawnej
str. 286

4.14. Dowód z kontroli krzyżowej
str. 292

4.15. Dokumentowanie czynności dowodowych
str. 294

4.15.1. Prowadzenie akt sprawy przez organ skarbowy
str. 295

4.15.2. Odmowa wglądu do akt sprawy
str. 297

4.15.3. Wyłączenie dokumentów z akt sprawy
str. 299

Rozdział 5
Zakończenie kontroli
str. 303


5.1. Protokół kontroli
str. 303

5.1.1. Treść protokołu kontroli
str. 303

5.1.2. Doręczenie protokołu z kontroli a ważność czynności dowodowych
str. 307

5.2. Zastrzeżenia do protokołu kontroli
str. 309

5.3. Prostowanie protokołu kontroli
str. 312

5.4. Możliwość zaskarżenia protokołu kontroli
str. 314

5.5. Prawo przedsiębiorcy do korekty
str. 315

5.6. Wpływ zakończenia kontroli podatkowej na postępowanie podatkowe i postępowanie kontrolne
str. 318

Wnioski końcowe
str. 323

Załącznik 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - wyciąg
str. 327

Załącznik 2. Ordynacja podatkowa - wyciąg
str. 337

Załącznik 3. Ustawa o kontroli skarbowej - wyciąg
str. 379

Bibliografia
str. 391

O Autorach
str. 395


Ukryj

Opis:

Książka jest pierwszą na rynku pozycją, w której opisano i uporządkowano wykładnię przepisów podatkowych dotyczących kontroli przedsiębiorców z uwzględnieniem dodatkowych obowiązków organów i praw podatników zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Autorzy - opierając się na swoim doświadczeniu i praktyce pracowników organów skarbowych - radzą, jak uporać się z problemami proceduralnymi w trakcie kontroli podatkowej i jak przekonać organy skarbowe do swoich racji. Pokazują: - jak być czynnym uczestnikiem kontroli podatkowej? - jaka jest procedura tej kontroli? - w jaki sposób przeprowadzane jest postępowanie dowodowe? - jakie instrumenty prawne posiada kontrolowany w celu obrony swoich praw? - jak orzecznictwo sądów administracyjnych ocenia działania kontrolne organów skarbowych? „Jest to analiza bardzo rzetelna, oparta na szerokim ujęciu merytorycznym oraz na bogatych źródłach. Szczególne znaczenie wśród tych ostatnich ma ogromne orzecznictwo sądów administracyjnych. Autorzy wykorzystali bowiem w II wydaniu pracy ok. 350 orzeczeń, w tym niemal całość przedmiotowego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szczególnie ważne jest w niniejszej pracy ujęcie praktyczne prezentowanej problematyki. Autorzy, sami będący pracownikami organów skarbowych, przedstawiają bowiem najważniejsze problemy w interpretacji przepisów dotyczących kontroli przedsiębiorców oraz próbują pomóc w ich rozwiązaniu. Jest to przy tym wiedza uniwersalna, przydatna zarówno doradcom podatkowym, przedsiębiorcom, pracownikom organów skarbowych, a także sędziom”. prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski „W książce dokonano szczególnej analizy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w powiązaniu z Ordynacją podatkową i ustawą o kontroli skarbowej. Dodatkową zaletą publikacji jest ilustrowanie jej bogatym i najnowszym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kontrola podatkowa przedsiębiorcy stanowi ważną pozycję w ochronie praw podatnika do rzetelnego procesu w czasie kryzysu fi nansowego z uwzględnieniem roli pełnomocnika w tym postępowaniu”. dr Artur Mudrecki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0710-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 396
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: ABC-0623:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów