Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym

Rozprawa jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym tak obszernym opracowaniem odnoszącym się do wyroku sądu polubownego ujmowanego jako instytucja postępowania cywilnego.

więcej

Autorzy: Łukasz Błaszczak,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1507:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 124,95 zł.
Twoja cena brutto już od: 112,46 zł. ( Oszczędzasz: 12,49 zł. )

Spis treści: 

Przedmowa
str. 11

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 15

Rozdział I
Wprowadzenie. Zagadnienia ogólne
str. 21


1. Problematyka wyroku sądu polubownego jako przedmiot pracy
str. 21

2. Źródła prawa w zakresie wyroku sądu polubownego. Znaczenie regulaminów arbitrażowych dla przedmiotowego zagadnienia
str. 24

3. Regulacje prawne dotyczące wyroku sądu polubownego w wybranych państwach
str. 36
3.1. Prawo niemieckie
str. 36
3.2. Prawo austriackie
str. 39
3.3. Prawo włoskie
str. 39
3.4. Prawo francuskie
str. 42
3.5. Prawo belgijskie
str. 47
3.6. Prawo szwajcarskie
str. 49
3.7. Prawo hiszpańskie
str. 51
3.8. Federalne i stanowe prawo arbitrażowe w USA
str. 53
3.9. Prawo angielskie
str. 57
3.10. Podsumowanie uwag prawnoporównawczych
str. 59

4. Wyrok a postanowienie sądu polubownego. Kwalifikowana postać orzeczenia arbitrażowego
str. 60

5. Funkcje sądownictwa polubownego w kontekście wyroku arbitrażowego
str. 64
5.1. Termin "funkcja" i jego znaczenie
str. 64
5.2. Funkcja ochronna. Wyrok arbitrażowy jako rezultat udzielonej ochrony
str. 67
5.3. Funkcja rozstrzygania sporów
str. 69
5.4. Odciążenie sądowego wymiaru sprawiedliwości
str. 70

6. Wyrok sądu polubownego a zagadnienie sądowego wymiaru sprawiedliwości, zasady prawa do sądu
str. 70
6.1. Uwagi ogólne w zakresie pojęcia wymiaru sprawiedliwości w kontekście problematyki wyroku sądu polubownego
str. 70
6.2. Prawo do sądu a wyrok sądu polubownego
str. 75

Rozdział II
Charakter prawny wyroku sądu polubownego
str. 80


1. Konceptualizacja problemu badawczego
str. 80

2. Natura prawna wyroku sądu polubownego w poglądach doktryny obcej na wybranych przykładach. Główne koncepcje i założenia
str. 81
2.1. Uwagi wprowadzające
str. 81
2.3. Teoria umowna oraz teoria pośrednia i ich zwolennicy
str. 82
2.3. Teoria procesowa i jej zwolennicy
str. 86

3. Natura prawna wyroku sądu polubownego w poglądach polskiej doktryny (z uwzględnieniem okresu przedwojennego, międzywojennego, powojennego i współczesnego)
str. 92

4. Przegląd poszczególnych teorii dotyczących charakteru prawnego arbitrażu z uwzględnieniem jego najważniejszych elementów
str. 101
4.1. Uwagi ogólne (wprowadzające) w przedmiocie natury prawnej arbitrażu
str. 101
4.2. Charakter prawny zapisu na sąd polubowny i postępowania arbitrażowego jako elementy istotne z punktu widzenia natury prawnej arbitrażu
str. 103
4.2.1. Charakter zapisu na sąd polubowny w ujęciu teoretycznym (stanowisko własne
str. 104
4.2.2. Charakter postępowania arbitrażowego. Ustalenie statutu postępowania polubownego w aspekcie międzynarodowym
str. 114
4.3. Charakter prawny receptum arbitrii
str. 123
4.4. Stanowiska własne w przedmiocie natury prawnej arbitrażu
str. 126

5. Model teoretyczny natury prawnej wyroku sądu polubownego w postępowaniu cywilnym
str. 130
5.1. Wyrok sądu polubownego jako czynność materialnoprawna
str. 133
5.2. Wyrok sądu polubownego jako szczególna postać działań prawnych
str. 140
5.3. Wyrok sądu polubownego jako czynność postępowania arbitrażowego w systemie prawa procesowego cywilnego
str. 141
5.3.1. Zjawisko judycjalizacji postępowania przed sądem polubownym (przejawy i elementy judycjalizacji, kwalifikacja postępowania, kwalifikacja czynności postępowania
str. 141
5.3.2. Problem kwalifikacji wyroku sądu polubownego do kategorii czynności procesowych. Próba podsumowania i zajęcia własnego stanowiska w przedmiotowej kwestii
str. 159

Rozdział III
Procesowe aspekty wydania i istnienia wyroku sądu polubownego
str. 169


1. Wydanie wyroku sądu polubownego
str. 169

2. Nadanie ugodzie formy wyroku arbitrażowego
str. 176

3. Istnienie wyroku sądu polubownego w znaczeniu procesowym
str. 183
3.1. Wprowadzenie
str. 183
3.2. Koncepcja elementów konstytutywnych decydujących o istnieniu wyroku sądu polubownego
str. 188
3.3. Inne czynniki warunkujące istnienie wyroku sądu polubownego
str. 196
3.3.1. Brak przymiotu arbitra
str. 196
3.3.2. Wydanie wyroku w faktycznie istniejącym postępowaniu arbitrażowym
str. 200

Rozdział IV
Podstawy wyroku sądu polubownego
str. 203


1. Pojęcie podstawy prawnej wyroku w założeniu ogólnym
str. 203

2. Podstawa materialnoprawna wyrokowania przez sąd arbitrażowy (ustalenie właściwego prawa materialnego)
str. 205
2.1. Problematyka wyboru prawa właściwego do merytorycznego rozstrzygnięcia sporu
str. 207
2.1.1. Ustalenie prawa właściwego przy uwzględnieniu reguł prawa kolizyjnego
str. 207
2.1.2. Teoria lex arbitrii i jej zastosowanie z punktu widzenia arbitrażu międzynarodowego
str. 213
2.1.3. Potencjalny konflikt celów w prawie kolizyjnym arbitrażu międzynarodowego
str. 221
2.1.4. Inne zagadnienie związane z kolizyjnoprawnym wyborem prawa
str. 224
2.2. Zastosowalność wybranego przez arbitrów prawa przy rozpatrywaniu sporu
str. 232

3. Pozostałe podstawy wyrokowania przez sąd arbitrażowy
str. 235
3.1. Wprowadzenie
str. 235
3.2. Lex mercatoria jako podstawa wyrokowania
str. 236
3.2.1. Pojęcie i źródła lex mercatoria
str. 236
3.2.2. "Negatywny wybór prawa" jako konkludentny wybór lex mercatoria. 245
3.2.3. Lex mercatoria z punktu widzenia obcych sądów państwowych
str. 246
3.2.4. Lex mercatoria jako podstawa wyroku sądu polubownego w świetle art. 1194 k.p.c. (dopuszczalność czy negacja)
str. 250
3.3. Orzekanie na podstawie zasad prawa
str. 250
3.4. Orzekanie na zasadach słuszności
str. 256
3.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 256
3.4.2. Orzekanie na podstawie zasad słuszności a obowiązek uwzględniania zwyczajów i postanowień umowy
str. 260

Rozdział V
Anarodowy wyrok sądu polubownego
str. 263


1. Teoretyczne założenia istnienia anarodowych wyroków sądu polubownego
str. 263
1.1. Wprowadzenie
str. 263
1.2. Teoria delokalizacji arbitrażu
str. 266
1.2.1. Zjawisko delokalizacji arbitrażu
str. 266
1.2.2. Różne aspekty zjawiska delokalizacji. Przypadek tzw. dryfujących orzeczeń (floating awards
str. 271
1.2.3. Delokalizacja a immunitet państwa
str. 273
1.2.3.1. Uwagi wprowadzające. Postawienie problemu
str. 273
1.2.3.2. Kwestie szczegółowe: pojęcie i rodzaje immunitetu państwa, immunitet a postępowanie arbitrażowe, immunitet a praktyka arbitrażowa
str. 274
1.2.3.3. Zajęcie stanowiska w kwestii: immunitet a postępowanie arbitrażowe, immunitet a delokalizacja
str. 283
1.3. Koncepcje anarodowych wyroków sądu polubownego
str. 285
1.3.1. Wyrok sądu polubownego zakorzeniony w woli stron i nie związany z porządkiem prawnym
str. 285
1.3.1.1. Zarys problematyki
str. 285
1.3.1.2. Praktyka arbitrażowa na przykładzie wybranych wyroków
str. 287
1.3.1.3. Zastrzeżenia teoretyczne
str. 290
1.3.2. Wyrok sądu polubownego zakorzeniony w ponadpaństwowym (transnarodowym) porządku prawnym
str. 291
1.3.2.1. Wprowadzenie. Pytanie o zasadność wyróżniania ponadpaństwowego porządku prawnego
str. 291
1.3.2.2. Źródła transnarodowego porządku prawnego z perspektywy skuteczności wyroków arbitrażowych
str. 293
1.3.2.2.1. Lex mercatoria jako źródło
str. 293
1.3.2.2.2. Prawo międzynarodowe jako źródło
str. 298

2. Zagadnienie anarodowego wyroku sądu polubownego w postępowaniu cywilnym.Teoretyczne ujęcie problemu
str. 305

Rozdział VI
Kontrola wyroku sądu polubownego
str. 308


1. Pytanie o zasadność kontroli wyroku sądu polubownego
str. 308

2. Kontrola wyroku sądu polubownego z punktu widzenia państwa pochodzenia
str. 312
2.1. Uwagi wprowadzające
str. 312
2.2. Kontrola wyroku sądu polubownego w państwie pochodzenia w świetle art. IX konwencji europejskiej
str. 312
2.3. Integracja wyroku sądu polubownego z porządkiem prawnym państwa pochodzenia. Problematyka eksterytorialnego skutku kontroli wyroku sądu polubownego
str. 317
2.4. Eksterytorialny skutek orzeczenia sądowego uchylającego wyrok sądu polubownego a przepis art. 1215 § 2 pkt 5 k.p.c
str. 337
2.5. Wyłączenie orzeczeń sądu państwowego o uznaniu wyroku arbitrażowego spod oddziaływania skutku eksterytorialnego
str. 340
2.6. Modele optymalnej kontroli wyroku sądu polubownego. Propozycje ewentualnych rozwiązań
str. 342

3. System sądowej kontroli wyroków sądu polubownego w postępowaniu cywilnym
str. 345
3.1. Uwagi wprowadzające
str. 345
3.2. Charakter prawny skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego jako środka służącego wzruszeniu wyroku arbitrażowego (stanowisko własne)
str. 349
3.3. Charakter prawny postępowania o uznanie i stwierdzenie wykonalności
str. 357
3.4. Pytanie o dopuszczalny zakres i metodę badania wyroku sądu polubownego w ramach kontroli prowadzonej przez sąd państwowy
str. 362

Rozdział VII
Skutki wyroku sądu polubownego
str. 374


1. Moc wiążąca wyroku sądu polubownego w świetle konwencji nowojorskiej
str. 374
1.1. Pojęcie i podstawa (źródło) mocy wiążącej wyroku arbitrażowego
str. 374
1.2. Przepis art. V ust. 1 lit. e KN jako punkt wyjścia dla określenia mocy wiążącej wyroku arbitrażowego
str. 380
1.2.1. Uwagi wprowadzające
str. 380
1.2.2. Moc wiążąca a skuteczność wyroku arbitrażowego
str. 383
1.2.3. Środki prawne od wyroku arbitrażowego a jego moc wiążąca w świetle art. V ust. 1 lit. e KN
str. 389
1.2.4. Rozważania w przedmiocie mocy wiążącej w znaczeniu materialnym i formalnym w świetle art. V ust. 1 lit. e KN
str. 393
1.3. Moc wiążąca a skuteczność materialnoprawna umowy o arbitraż
str. 397
1.3.1. Wpływ umowy o arbitraż na moc wiążącą wyroku arbitrażowego
str. 397
1.3.2. Moc wiążąca a powództwo o świadczenie
str. 400
1.4. Podsumowanie (stanowisko własne)
str. 401

2. Skutki wyroku sądu polubownego w postępowaniu cywilnym
str. 402
2.1. Koncepcja aktu złożonego jako podstawa do przypisania wyrokowi arbitrażowemu skutków procesowych
str. 402
2.2. Koncepcja mocy prawnej wyroku sądu polubownego. Teoretycznoprawne ujęcie zagadnienia w kontekście skutków procesowych w postępowaniu cywilnym
str. 406
2.3. Prawomocność wyroku sądu polubownego w postępowaniu cywilnym
str. 410
2.3.1. Uwagi wprowadzające. Formalna i materialna koncepcja prawomocności wyroku sądu polubownego
str. 410
2.3.2. Pytanie o istnienie rozszerzonej prawomocności w płaszczyźnie wyroku arbitrażowego a model rozszerzonego zapisu na sąd polubowny
str. 419
2.3.2.1. Uwagi wprowadzające
str. 419
2.3.2.2. Kwestie szczegółowe oraz rozstrzygnięcie problemu istnienia rozszerzonej prawomocności w kontekście wyroku sądu polubownego (stanowisko własne
str. 422
2.4. Wykonalność wyroku sądu polubownego w postępowaniu cywilnym
str. 426
2.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 426
2.4.2. Zjawisko exequatur shopping
str. 429
2.4.3. Konkurencja wyroków sądu polubownego w przedmiocie uzyskania mocy wykonawczej. Problem uchylenia w państwie pochodzenia a wykonalności w państwie trzecim
str. 432
2.4.3. Zasada exequatur sur exequatur ne vaut a wykonalność wyroków sądu polubownego
str. 437
2.5. Skuteczność wyroku sądu polubownego w postępowaniu cywilnym
str. 439
2.6. Wpływ wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego na prawomocność i wykonalność wyroku arbitrażowego
str. 443

3. Problem skutków wyroku sądu polubownego przed jego uznaniem lub stwierdzeniem wykonalności albo w razie odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności (stanowisko własne)
str. 444

Podsumowanie (wnioski końcowe)
str. 450

Wykaz literatury
str. 457

Ukryj

Opis:

Rozprawa jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym tak obszernym opracowaniem odnoszącym się do wyroku sądu polubownego ujmowanego jako instytucja postępowania cywilnego. Zagadnienie wyroku arbitrażowego wpisuje się w rozległą i wielowątkową problematykę działalności sądownictwa polubownego, stanowiąc przy tym ważny element tej instytucji.
W pracy poddano analizie zagadnienia, które z punktu widzenia wyroku arbitrażowego mają największe znaczenie, czyli charakter prawny wyroku, jego strukturę i elementy składowe, podstawy wyrokowania, kontrolę, czy wreszcie skutki (procesowe i pozaprocesowe), jakie wywołuje orzeczenie sądu polubownego. Oddzielnym przedmiotem rozważań jest problematyka anarodowych wyroków arbitrażowych, rozpatrywana także w kontekście polskich przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Punkt odniesienia dla niektórych uwag zawartych w pracy stanowią nie tylko poglądy doktryny obcej, ale i regulacje normatywne wybranych obcych systemów prawnych. Na tej podstawie budowane są wnioski de lege lata i de lege ferenda. I uwagi na teoretyczne i praktyczne znaczenie instytucji wyroku sądu polubownego rozprawa adresowana jest do przedstawicieli nauki oraz do osób, które w swojej praktyce stykają się z problematyką sądownictwa arbitrażowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0506-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 508
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1507:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów