Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:


Autorzy: Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Czesław Martysz,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2010 r.
Kod: KAM-0707:W03D01  Ilość w paczce: 4

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Tom I

Wykaz skrótów
str. 7


Źródła prawa
str. 7

Periodyki
str. 8

Inne
str. 8

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego
str. 11


Dział I. Przepisy ogólne
str. 13

Rozdział 1. Zakres obowiązywania
str. 13

Rozdział 2. Zasady ogólne
str. 84

Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne
str. 181

Rozdział 4. Właściwość organów
str. 190

Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu
str. 240

Rozdział 6. Strona
str. 277

Rozdział 7. Załatwianie spraw
str. 409

Rozdział 8. Doręczenia
str. 428

Rozdział 9. Wezwania
str. 476

Rozdział 10. Terminy
str. 489

Dział II. Postępowanie
str. 502

Rozdział 1. Wszczęcie postępowania
str. 502

Rozdział 2. Protokoły i adnotacje
str. 55 4

Rozdział 3. Udostępnianie akt
str. 569

Rozdział 4. Dowody
str. 579

Rozdział 5. Rozprawa
str. 667

Rozdział 6. Zawieszenie postępowania
str. 703

Bibliografia
str. 753Tom II


Wykaz skrótów
str. 7


Źródła prawa
str. 7

Periodyki
str. 8

Inne
str. 8

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego
str. 11


Rozdział 7. Decyzje
str. 13

Rozdział 8. Ugoda
str. 118

Rozdział 9. Postanowienia
str. 138

Rozdział 10. Odwołania
str. 170

Rozdział 11. Zażalenia
str. 239

Rozdział 12. Wznowienie postępowania
str. 259

Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
str. 321

Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych
str. 424

Dział IV. Udział prokuratora
str. 441

Dział V. (skreślony)
str. 457

Dział VI. (skreślony)
str. 457

Dział VII. Wydawanie zaświadczeń
str. 457

Dział VIII. Skargi i wnioski
str. 475

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
str. 475

Rozdział 2. Skargi
str. 484

Rozdział 3. Wnioski
str. 506

Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych
str. 511

Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków
str. 514

Rozdział 6. Nadzór i kontrola
str. 517

Dział IX. Opłaty i koszty postępowania
str. 520

Dział X. Przepisy końcowe
str. 550

Bibliografia
str. 565

Skorowidz
str. 607

Ukryj

Opis:

Dwutomowy komentarz w sposób kompleksowy i wyczerpujący przedstawia zagadnienia procedury administracyjnej, które zostały uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego. Publikacja została poszerzona o najnowsze poglądy doktryny, literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego – jednocześnie podejmując próbę połączenia go z wymogami praktyki stosowania prawa administracyjnego. Komentarz stanowił będzie cenną pomoc dla sędziów, radców prawnych czy też osób stosujących w codziennej pracy zapisy komentowanej ustawy, a także – jako pomoc dydaktyczna – dla studentów wydziałów prawa i administracji. Autorzy są nauczycielami akademickimi w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoim dorobku naukowym mają wiele publikacji z zakresu prawa administracyjnego procesowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0305-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , str. 1412
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: KAM-0707:W03D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów