Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy

Prezentowana książka to zbiór przykładowych wzorów pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy wraz z komentarzami, literaturą i orzecznictwem sądowym.

więcej

Autorzy: Janusz Żołyński,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1556:W01D02  Ilość w paczce: 12

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

I. Kary porządkowe
str. 15

Wzór nr 1. Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w sprawie nakładania kar porządkowych
str. 17

Wzór nr 2. Notatka z wysłuchania pracownika przed ukaraniem karą porządkową
str. 22

Wzór nr 3. Zawiadomienie o wymierzeniu kary regulaminowej
str. 23

Wzór nr 4. Sprzeciw pracownika od decyzji pracodawcy o wymierzeniu kary porządkowej
str. 24

Wzór nr 5. Pismo pracodawcy skierowane do zakładowej organizacji związkowej o zajęcie stanowiska w sprawie kary porządkowej
str. 25

Wzór nr 6. Decyzja pracodawcy o rozpatrzeniu sprzeciwu od decyzji o ukaraniu pracownika
str. 26

Wzór nr 7. Wniosek o uznanie kary porządkowej za niebyłą
str. 27

II. Ochrona kobiet
str. 29


Wzór nr 1. Wniosek pracownicy o urlop macierzyński
str. 31

Wzór nr 2. Rezygnacja pracownicy z części urlopu macierzyńskiego
str. 33

Wzór nr 3. Wniosek pracownika - ojca o udzielenie urlopu macierzyńskiego
str. 35

Wzór nr 4. Informacja pracodawcy o udzieleniu urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka
str. 37

Wzór nr 5. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
str. 38

Wzór nr 6. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
str. 40

Wzór nr 7. Wniosek pracownika o podjęcie pracy w trakcie trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego
str. 41

Wzór nr 8. Wniosek pracownicy o przerwanie urlopu macierzyńskiego
str. 42

Wzór nr 9. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego
str. 44

Wzór nr 10. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego na dziecko wymagające szczególnej opieki
str. 48

Wzór nr 11. Oświadczenie drugiego rodzica/opiekuna o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego
str. 49

Wzór nr 12. Oświadczenie pracownika o nieposiadaniu innych tytułów do ubezpieczenia w okresie urlopu wychowawczego oraz prawa do renty lub emerytury
str. 50

Wzór nr 13. Udzielenie urlopu wychowawczego przez pracodawcę
str. 52

Wzór nr 14. Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego
str. 53

Wzór nr 15. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez pracownicę opiekującą się dzieckiem do lat 4 na pracę w porze nocnej i godzinach nadliczbowych (oświadczenie wymagane w trybie art. 178 § 2 k.p.)
str. 54

Wzór nr 16. Oświadczenie pracownika/opiekuna dziecka w wieku do 4 lat o korzystaniu z uprawnień do pracy w wymiarze do 8 godzin (oświadczenie w trybie art. 148 pkt 3 k.p.)
str. 56

Wzór nr 17. Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy
str. 57

Wzór nr 18. Informacja pracodawcy o obniżeniu wymiaru czasu pracy
str. 59

III. Pełnomocnictwo i pisma związane z pełnomocnictwem
str. 61


Wzór nr 1. Pełnomocnictwo
str. 63

Wzór nr 2. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
str. 66

Wzór nr 3. Pismo odwołujące pełnomocnictwo
str. 68

Wzór nr 4. Pismo zawiadamiające sąd o odwołaniu pełnomocnictwa
str. 70

IV. Pisma związane z ewentualnym wytoczeniem powództwa
str. 73


Wzór nr 1. Wniosek o zabezpieczenie dowodu
str. 75

Wzór nr 2. Wniosek powoda zobowiązujący pozwanego do przedstawienia dowodu w sprawie
str. 77

Wzór nr 3. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
str. 79

Wzór nr 4. Wniosek o przywrócenie terminu
str. 82

V. Pozew
str. 85


Pozew - zagadnienia ogólne
str. 87

Wzór nr 1. Pozew o zapłatę wynagrodzenia wraz z odsetkami
str. 90

Wzór nr 2. Pozew o wypłatę ekwiwalentu za urlop
str. 93

Wzór nr 3. Pozew o uznanie ugody zawartej przed sądem za nieważną
str. 96

Wzór nr 4. Pozew o nawiązanie stosunku pracy w wykonaniu umowy przyrzeczonej (przedwstępnej)
str. 100

Wzór nr 5. Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
str. 103

Wzór nr 6. Pozew o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne
str. 107

Wzór nr 7. Pozew o przywrócenie do pracy (odwołanie pracownika od rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym)
str. 112

Wzór nr 8. Pozew o ponowne nawiązanie stosunku pracy
str. 117

Wzór nr 8A. Wniosek byłego pracownika o nawiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 § 5 k.p.
str. 117

Wzór nr 8B. Pozew pracownika o ponowne nawiązanie stosunku pracy w trybie art. 53 § 5 k.p.
str. 118

Wzór nr 9. Pozew pracodawcy o odszkodowanie z tytułu niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę przez pracownika
str. 121

Wzór nr 10. Pozew pracodawcy o zapłatę/zwrot nadpłaconego pracownikowi wynagrodzenia
str. 124

Wzór nr 11. Pozew o odszkodowanie z tytułu naruszenia obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu
str. 127

Wzór nr 12. Pozew o uchylenie kary porządkowej
str. 132

Wzór nr 13. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
str. 135

Wzór nr 13A. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
str. 135

Wzór nr 13B. Zawiadomienie pracodawcy skierowane do pracownika o odmowie sprostowania świadectwa pracy
str. 139

Wzór nr 13C. Pozew pracownika o sprostowanie świadectwa pracy
str. 140

Wzór nr 14. Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy
str. 142

Wzór nr 15. Pozew o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu
str. 145

Wzór nr 15A. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu
str. 145

Wzór nr 15B. Pozew pracownika dotyczący rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron dokonanego pod wpływem błędu
str. 147

Wzór nr 16. Pozew o zapłatę z tytułu zakazu konkurencji
str. 151

Wzór nr 17. Pozew o odszkodowanie przysługujące pracownikowi z tytułu śmierci pracodawcy (na podstawie art. 632 § 2 k.p.)
str. 153

Wzór nr 18. Pozew o zapłatę roszczeń majątkowych przysługujących pracownikowi po śmierci pracodawcy
str. 155

Wzór nr 19. Informacja dla członka rodziny o wygaśnięciu stosunku pracy z powodu śmierci pracownika
str. 157

Wzór nr 20. Pozew o wypłatę praw majątkowych po śmierci pracownika (na podstawie art. 631 § 2 k.p.)
str. 159

Wzór nr 21. Pozew o wypłatę odprawy pośmiertnej
str. 162

Wzór nr 22. Pozew o wypłatę odprawy emerytalnej (rentowej)
str. 165

Wzór nr 23. Pozew o ponowne zatrudnienie w związku z wygaśnięciem umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
str. 169

Wzór nr 24. Pozew o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy
str. 173

Wzór nr 25. Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
str. 176

Wzór nr 26. Pozew o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy
str. 182

Wzór nr 27. Pozew o wypłatę renty uzupełniającej z tytułu wypadku przy pracy
str. 185

Wzór nr 28. Pozew pracodawcy o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika
str. 187

VI. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym
str. 195


Wzór nr 1. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
str. 197

Wzór nr 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji
str. 199

Wzór nr 3. Wniosek do komornika o zwolnienie z zajętego rachunku bankowego środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników
str. 201

Wzór nr 4. Skarga pracodawcy na zaniechanie komornika
str. 203

Wzór nr 5. Wniosek o wszczęcie egzekucji w przedmiocie nakazania dłużnikowi nawiązania z wierzycielem stosunku pracy (wniosek o wszczęcie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.)
str. 205

VII. Umowy o pracę i klauzule dodatkowe do umów o pracę
str. 207


Pojęcie umowy o pracę
str. 209

Wzór nr 1. Umowa przedwstępna
str. 214

Wzór nr 2. Umowa o pracę na okres próbny
str. 218

Wzór nr 3. Umowa o pracę na czas określony
str. 222

Wzór nr 4. Umowa na czas wykonywania określonej pracy
str. 228

Wzór nr 5. Umowa o pracę na czas nieokreślony
str. 232

Wzór nr 6. Umowa o zatrudnienie na czas zastępowania nieobecnego pracownika
str. 235

Wzór nr 7. Spółdzielczy stosunek pracy (spółdzielcza umowa o pracę)
str. 238

Wzór nr 8. Umowa w celu przygotowania zawodowego
str. 242

Wzór nr 9. Informacja o warunkach zatrudnienia
str. 247

Klauzule dodatkowe do umowy o pracę - umowy o zakazie konkurencji
str. 249


Wzór nr 10. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia
str. 249

Wzór nr 11. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
str. 253

VIII. Urlopy
str. 259


Wzór nr 1. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
str. 261

Wzór nr 2. Wniosek o podział urlopu (udzielenie urlopu w częściach)
str. 265

Wzór nr 3. Urlop na żądanie
str. 267

Wzór nr 4. Wniosek pracownika o dokonanie przesunięcia terminu urlopu
str. 269

Wzór nr 5. Zawiadomienie pracownika o przesunięciu terminu urlopu wypoczynkowego dokonanym przez pracodawcę
str. 271

Wzór nr 6. Odwołanie z urlopu
str. 273

Wzór nr 7. Wniosek pracownika o urlop bezpłatny
str. 275

Wzór nr 8. Oświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu bezpłatnego
str. 280

Wzór nr 9. Udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
str. 281

Wzór nr 10. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z wyborem na wójta gminy
str. 283

Wzór nr 11. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z wyborem na radnego gminy
str. 285

Wzór nr 12. Zgłoszenie powrotu pracownika do pracy u poprzedniego pracodawcy z powodu wygaśnięcia mandatu
str. 287

Wzór nr 13. Zawiadomienie pracownika przez pracodawcę o wypłacie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
str. 289

Wzór nr 14. Zawiadomienie pracownika przez pracodawcę o terminie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia
str. 293

Wzór nr 15. Urlop okolicznościowy
str. 295

IX. Zmiana, ustanie stosunku pracy i przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
str. 297


Wzór nr 1. Oferta pracownika dotycząca rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron
str. 299

Wzór nr 2. Rozwiązanie stosunku pracy na zasadzie porozumienia stron
str. 300

Wzór nr 3. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem zawartej na czas nieokreślony za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę
str. 304

Wzór nr 4. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony
str. 312

Wzór nr 5. Wypowiedzenie umowy o zastępstwo
str. 314

Wzór nr 6. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika
str. 316

Wzór nr 7. Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia (art. 361 § 1 k.p.)
str. 318

Wzór nr 8. Ustalenie przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę, po dokonanym wypowiedzeniu umowy o pracę (art. 36 § 6 k.p.)
str. 321

Wzór nr 9. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
str. 323

Wzór nr 10. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonane przez pracodawcę z winy pracownika
str. 325

Wzór nr 11. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonane przez pracodawcę bez winy pracownika
str. 332

Wzór nr 12. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym (z winy pracodawcy)
str. 338

Wzór nr 13. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (tzw. wypowiedzenie zmieniające
str. 343

Wzór nr 14. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (wypowiedzenie zmieniające) związane z wprowadzeniem nowego układu zbiorowego pracy/regulaminu wynagradzania
str. 348

Wzór nr 15. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
str. 351

Wzór A. Informacja dla pracownika o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, gdy u pracodawców nie działają zakładowe organizacje związkowe
str. 355

Wersja II wzoru A. Zawiadomienie pracownika o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, gdy u żadnego z pracodawców nie działają zakładowe organizacje związkowe
str. 357

Wzór nr 16. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika w trybie art. 231 § 4 k.p. (za siedmiodniowym uprzedzeniem)
str. 359

Wzór nr 17. Oświadczenie o cofnięciu rozwiązania umowy o pracę
str. 361

Wzór nr 18. Pismo pracodawcy zawiadamiające pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę
str. 362

Wzór nr 19. Informacja dla pracownika o wygaśnięciu stosunku pracy z powodu śmierci pracodawcy
str. 371

Wzór nr 20. Informacja dla członka rodziny o wygaśnięciu stosunku pracy z powodu śmierci pracownika
str. 373

Wzór nr 21. Świadectwo pracy
str. 375

Ukryj

Opis:

Prezentowana książka to zbiór przykładowych wzorów pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy wraz z komentarzami, literaturą i orzecznictwem sądowym, które mogą okazać się pomocne przy zrozumieniu konkretnych instytucji tej dziedziny prawa.

Książka została podzielona na dziewięć działów tematycznych:

I. Kary porządkowe
II. Ochrona kobiet
III. Pełnomocnictwa i pisma związane z pełnomocnictwem
IV. Pisma związane z ewentualnym wytoczeniem powództwa
V. Pozew
VI. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym
VII. Umowa o pracę i klauzule dodatkowe do umów o pracę
VIII. Urlopy
IX. Zmiana, ustanie stosunku pracy i przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę


Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla praktyków, szczególnie pomocne może okazać się dla osób zatrudnionych przy obsłudze kadrowej i organizacyjnej u pracodawców prowadzących działalność gospodarczą.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0394-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 380
Rodzaj: wzory pism , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1556:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów