Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Publikacja ta jest pierwszym komentarzem do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uwzględniającym zmiany wprowadzone nowelizacja z dnia 18 marca 2010 r.

więcej

Autorzy: Maksymilian Cherka (red.), Krzysztof Andrzej Wąsowski, Filip Elżanowski, Patrycja Antoniak,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0614:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 14

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 83,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 75,51 zł. ( Oszczędzasz: 8,39 zł. )

Spis treści: Wykaz skrótów
str. 11

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
str. 15

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 15


Art. 1. [Przedmiot regulacji]
str. 15

Art. 2. [Zakres regulacji]
str. 19

Art. 3. [Defi nicje legalne]
str. 21

Art. 4. [Ochrona zabytków]
str. 28

Art. 5. [Opieka nad zabytkami]
str. 32

Art. 6. [Katalog zabytków]
str. 34

Rozdział 2. Formy i sposób ochrony zabytków
str. 40


Art. 7. [Prawne formy ochrony zabytków]
str. 40

Art. 8. [Rejestr zabytków]
str. 44

Art. 9. [Wpis do rejestru zabytku nieruchomego]
str. 47

Art. 10. [Wpis do rejestru zabytku ruchomego]
str. 73

Art. 11. [Wyłączenie]
str. 79

Art. 12. [Znak informujący]
str. 81

Art. 13. [Skreślenie z rejestru]
str. 83

Art. 14. [Skutki skreślenia z rejestru]
str. 87

Art. 15. [Pomnik historii]
str. 88

Art. 16. [Park kulturowy]
str. 96

Art. 17. [Park kulturowy - zakres ochrony]
str. 102

Art. 18. [Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym]
str. 105

Art. 19. [Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym - zakres]
str. 111

Art. 20. [Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym - uzgodnienia]
str. 116

Art. 21. [Ewidencja zabytków]
str. 119

Art. 22. [Rodzaje ewidencji zabytków]
str. 120

Art. 23. [Krajowy wykaz zabytków skradzionych]
str. 130

Art. 24. [Delegacja ustawowa]
str. 131

Rozdział 3. Zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach
str. 133


Art. 25. [Zagospodarowanie zabytku na cele użytkowe]
str. 133

Art. 26. [Zakres zobowiązań umownych]
str. 135

Art. 27. [Zalecenia konserwatorskie]
str. 138

Art. 28. [Obowiązki informacyjne]
str. 141

Art. 29. [Udostępnienie zabytku ruchomego]
str. 144

Art. 30. [Udostępnienie zabytku nieruchomego]
str. 147

Art. 31. [Niezbędne badania archeologiczne]
str. 149

Art. 32. [Odkrycie w trakcie robót]
str. 153

Art. 33. [Przypadkowe znalezienie]
str. 162

Art. 34. [Nagroda dla znalazcy]
str. 166

Art. 35. [Własność zabytków archeologicznych]
str. 168

Art. 36. [Pozwolenia konserwatorskie]
str. 170

Art. 37. [Delegacja ustawowa]
str. 187

Rozdział 4. Nadzór konserwatorski
str. 190


Art. 38. [Kontrola]
str. 190

Art. 39. [Protokół kontroli]
str. 196

Art. 40. [Zalecenia pokontrolne]
str. 200

Art. 41. [Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa]
str. 204

Art. 42. [Kompetencje kontrolne Generalnego Konserwatora Zabytków]
str. 206

Art. 43. [Wstrzymanie prac]
str. 208

Art. 44. [Konsekwencje wstrzymania prac. Usunięcie naruszeń]
str. 209

Art. 45. [Przywrócenie stanu zgodnego z prawem]
str. 212

Art. 46. [Wstrzymanie prac przy zabytku niewpisanym do rejestru]
str. 216

Art. 47. [Wznowienie postępowania]
str. 220

Art. 48. [Kompetencje nadzorcze dyrektora urzędu morskiego]
str. 222

Art. 49. [Nakaz przeprowadzenia prac lub robót]
str. 224

Art. 50. [Czasowe zajęcie zabytku ruchomego]
str. 228

Rozdział 5. Wywóz zabytków za granicę
str. 233


Art. 51. [Pozwolenia na wywóz]
str. 233

Art. 52. [Jednorazowe pozwolenie na wywóz stały]
str. 236

Art. 53. [Jednorazowe pozwolenie na wywóz czasowy]
str. 238

Art. 54. [Wielokrotne pozwolenie indywidualne na wywóz czasowy]
str. 239

Art. 55. [Wielokrotne pozwolenie ogólne na wywóz czasowy]
str. 240

Art. 56. [Cofnięcie pozwolenia]
str. 240

Art. 57. [Skutki wykorzystania pozwolenia]
str. 241

Art. 58. [Wywóz materiałów bibliotecznych]
str. 242

Art. 59. [Wyłączenia]
str. 243

Art. 60. [Opinie instytucji kultury]
str. 246

Art. 61. [Delegacja ustawowa]
str. 246

Rozdział 6. Restytucja zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
str. 248


Art. 62. [Restytucja zabytków - definicja legalna]
str. 248

Art. 63. [Niezgodny z prawem wywóz - definicja legalna]
str. 250

Art. 64. [Zabytki podlegające restytucji]
str. 251

Art. 65. [Organ uprawniony do prowadzenia postępowania]
str. 255

Art. 66. [Przesłanki wszczęcia postępowania]
str. 257

Art. 67. [Powództwo o zwrot zabytku]
str. 259

Art. 68. [Odszkodowanie dla nabywcy w dobrej wierze]
str. 260

Art. 69. [Odesłanie]
str. 262

Art. 70. [Koszty postępowania. Własność zabytku zwróconego]
str. 263

Rozdział 7. Zasady finansowania opieki nad zabytkami
str. 265


Art. 71. [Podmiot zobowiązany]
str. 265

Art. 72. [Odesłanie]
str. 267

Art. 73. [Dotacja celowa - podmioty uprawnione]
str. 269

Art. 74. [Podmioty udzielające dotacji]
str. 271

Art. 75. [Forma udzielenia dotacji]
str. 273

Art. 76. [Przesłanki udzielenia dotacji]
str. 275

Art. 77. [Nakłady konieczne podlegające dofinansowaniu]
str. 278

Art. 78. [Wysokość i zbieg dotacji]
str. 279

Art. 79. [Odesłanie]
str. 281

Art. 80. [Delegacja ustawowa]
str. 283

Art. 81. [Dotacja ze środków samorządowych]
str. 283

Art. 82. [Zbieg dotacji. Obowiązki informacyjne]
str. 286

Art. 82a. [Dotacja na przeprowadzenie badań archeologicznych]
str. 288

Art. 82b. [Delegacja ustawowa]
str. 293

Art. 83. [Odesłanie]
str. 294

Rozdział 8. Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
str. 297


Art. 84. [Cel regulacji ustawowej]
str. 297

Art. 85. [Krajowy program ochrony zabytków - zawartość]
str. 300

Art. 86. [Krajowy program ochrony zabytków - tryb uchwalania]
str. 301

Art. 87. [Wojewódzkie, powiatowe i gminne programy opieki]
str. 303

Art. 88. [Ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego]
str. 306

Rozdział 9. Organizacja organów ochrony zabytków
str. 315


Art. 89. [Organy ochrony zabytków]
str. 315

Art. 90. [Generalny Konserwator Zabytków]
str. 317

Art. 91. [Wojewódzki konserwator zabytków]
str. 319

Art. 92. [Wojewódzki urząd ochrony zabytków]
str. 320

Art. 93. [Podział kompetencji]
str. 322

Art. 94. [Zawiadamianie przez obwieszczenie]
str. 325

Art. 95. [Pozostałe kompetencje w sprawach ochrony zabytków]
str. 327

Art. 96. [Powierzenie prowadzenia spraw]
str. 331

Art. 97. [Rada Ochrony Zabytków]
str. 335

Art. 98. [Główna Komisja Konserwatorska]
str. 336

Art. 99. [Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków]
str. 339

Art. 100. [Uprawnienia rzeczoznawcy]
str. 340

Art. 101. [Delegacja ustawowa]
str. 343

Rozdział 10. Społeczni opiekunowie zabytków
str. 346


Art. 102. [Charakterystyka instytucji]
str. 346

Art. 103. [Ustanowienie]
str. 350

Art. 104. [Uprawnienia]
str. 350

Art. 105. [Legitymacja]
str. 351

Art. 106. [Odznaka "Za opiekę nad zabytkami"]
str. 351

Art. 107. [Delegacja ustawowa]
str. 352

Rozdział 11. Przepisy karne
str. 354


Art. 108. [Niszczenie lub uszkadzanie zabytku]
str. 354

Art. 109. [Wywóz zabytku bez pozwolenia]
str. 356

Art. 109a. [Fałszerstwo zabytku]
str. 357

Art. 109b. [Zbycie falsyfikatu]
str. 357

Art. 110. [Niewypełnienie obowiązku nałożonego prawem]
str. 358

Art. 111. [Poszukiwanie zabytków bez pozwolenia]
str. 359

Art. 112. [Naruszenie integralności parku kulturowego]
str. 360

Art. 113. [Niedopełnienie obowiązków informacyjnych]
str. 361

Art. 113a. [Niepowiadomienie o przywiezieniu zabytku]
str. 362

Art. 114. [Uniemożliwienie dostępu do zabytku]
str. 362

Art. 115. [Niewypełnienie obowiązków związanych z odkryciem zabytku]
str. 363

Art. 116. [Niewypełnienie obowiązków związanych z przypadkowym odkryciem]
str. 364

Art. 117. [Prowadzenie prac bez pozwolenia]
str. 365

Art. 118. [Umieszczanie urządzeń bez pozwolenia]
str. 365

Art. 119. [Niewykonywanie zaleceń pokontrolnych]
str. 365

Art. 120. [Odesłanie]
str. 366

Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 367


Art. 121. [Zmiany w ustawie o cmentarzach]
str. 367

Art. 122. [Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn]
str. 367

Art. 123. [Zmiany w ustawie o fundacjach]
str. 368

Art. 124. [Zmiany w ustawie o podatku rolnym]
str. 368

Art. 125. [Zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym]
str. 368

Art. 126. [Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym]
str. 369

Art. 127. [Zmiany w ustawie o lasach]
str. 369

Art. 128. [Zmiany w ustawie o ochronie przyrody]
str. 369

Art. 129. [Zmiany w ustawie o działalności kulturalnej]
str. 370

Art. 130. [Zmiany w ustawie o autostradach płatnych]
str. 371

Art. 131. [Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych]
str. 372

Art. 132. [Zmiany w ustawie o muzeach]
str. 372

Art. 133. [Zmiany w Prawie o ruchu drogowym]
str. 374

Art. 134. [Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami]
str. 374

Art. 135. [Zmiany w ustawie o działach administracji rządowej]
str. 375

Art. 136. [Zmiany w ustawie o samorządzie województwa]
str. 376

Art. 137. [Zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym]
str. 376

Art. 138. [Zmiany w Prawie ochrony środowiska]
str. 376

Indeks rzeczowy
str. 387

Ukryj

Opis:

Publikacja ta jest pierwszym komentarzem do ustawy o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami uwzgledniajacym zmiany wprowadzone nowelizacja z dnia18 marca 2010 r. Szczegółowej analizie poddano w tej publikacji równiez regulacjeokresu przejsciowego (tj. m.in. unormowania stosowane do czasu sporzadzenianowych gminnych ewidencji zabytków).. Niniejszy komentarz stanowi takze swoiste podsumowanie doswiadczenjego autorów, zdobytych w toku długoletniej praktyki akademickiej i zawodowej(przede wszystkim podczas obsługi prawnej duzych projektów deweloperskich,realizowanych na obszarach zainteresowania konserwatorskiego). Podjeto w nimpróbe stworzenia ram realizacji efektywnej polityki konserwatorskiej, zapewniajacejoptymalna ochrone narodowego dziedzictwa kulturowego z jednoczesnymposzanowaniem słusznych interesów indywidualnych. Stad komentowane przepisyosadzono w szerszym kontekscie badan z zakresu nauki administracji, doktrynyprawa i postepowania administracyjnego, zasad konstytucyjnych, politykireglamentacyjnej panstwa czy wreszcie – historii, archeologii i historii sztuki (podejscieinterdyscyplinarne). W publikacji ukazano propozycje rozwiazan szereguproblemów pojawiajacych sie w zwiazku ze stosowaniem przepisów ustawowych,z którymi to problemami borykaja sie obecnie zarówno dysponenci obiektówzabytkowych, jak i słuzby konserwatorskie, organy planistyczne czy organy administracjiarchitektoniczno-budowlanej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0392-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 392
Rodzaj: komentarz , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: ABC-0614:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów