Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Stosunki pracy w służbie cywilnej

Publikacja traktuje o wszystkich aspektach stosunków pracy w służbie cywilnej: stronach stosunku pracy, nawiązaniu, zmianach, ustaniu, treści stosunku pracy oraz o odpowiedzialności i rozstrzyganiu sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Praca zawiera także analizę problematyki dotyczącej zbiorowego prawa pracy w służbie cywilnej.

więcej

Autorzy: Helena Szewczyk,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.05.2010 r.
Kod: KAM-1454:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Służba cywilna w Polsce
str. 13


1.1. Uwagi wprowadzające
str. 13
1.2. Ewolucja idei służby cywilnej
str. 19

Rozdział 2
Struktura i organizacja służby cywilnej
str. 31


2.1. Status prawny Szefa Służby Cywilnej
str. 31
2.2. Rada Służby Cywilnej
str. 36
2.3. Pozycja prawna dyrektora generalnego urzędu
str. 38
2.4. Obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej
str. 42

Rozdział 3
Podmioty stosunków pracy w służbie cywilnej
str. 56


3.1. Pracodawca w służbie cywilnej
str. 56
3.2. Zakres terminu "członek korpusu służby cywilnej"
str. 66
3.2.1. Uwagi ogólne
str. 66
3.2.2. Pracownik służby cywilnej
str. 70
3.2.3. Urzędnik służby cywilnej
str. 72
3.3. Pracownicza zdolność prawna członków korpusu służby cywilnej
str. 73
3.3.1. Uwagi wprowadzające
str. 73
3.3.2. Obowiązek posiadania obywatelstwa polskiego
str. 76
3.3.3. Wymóg korzystania z pełni praw publicznych
str. 80
3.3.4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
str. 81
3.3.5. Kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej
str. 82
3.3.6. Wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii
str. 84
3.3.7. Skutki zatrudniania osób niespełniających rygorów selekcyjnych
str. 85

Rozdział 4
Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej
str. 89


4.1. Nabór powszechny do służby cywilnej
str. 89
4.2. Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikiem służby cywilnej
str. 99
4.2.1. Służba przygotowawcza
str. 99
4.2.2. Zawarcie umowy o pracę na czas określony z pracownikiem służby cywilnej
str. 104
4.3. Mianowanie w służbie cywilnej
str. 111
4.3.1. Mianowanie jako podstawa prawna zatrudniania urzędników służby cywilnej
str. 111
4.3.2. Postępowanie kwalifikacyjne na mianowanego urzędnika służby cywilnej
str. 115
4.3.3. Akt mianowania na urzędnika służby cywilnej
str. 122
4.3.4. Mianowanie na urzędnika służby cywilnej a zasada równego dostępu do służby cywilnej
str. 124

Rozdział 5
Zmiana i zawieszenie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej
str. 130


5.1. Zagadnienia ogólne
str. 130
5.2. Zmiana treści stosunku pracy w służbie cywilnej
str. 132
5.2.1. Uwagi wstępne
str. 132
5.2.2. Przeniesienie urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie
str. 134
5.2.3. Przeniesienie urzędnika służby cywilnej do innego urzędu w tej samej lub innej miejscowości
str. 136
5.2.4. Przeniesienie członka korpusu służby cywilnej do innego urzędu
str. 138
5.2.5. Przeniesienie urzędnika służby cywilnej do innego urzędu w razie likwidacji lub reorganizacji urzędu
str. 140
5.2.6. Przeniesienie członka korpusu służby cywilnej zajmującego wyższe stanowisko w służbie cywilnej
str. 143
5.3. Zawieszenie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej w razie tymczasowego aresztowania oraz wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub karnego
str. 145

Rozdział 6
Ustanie stosunku pracy w służbie cywilnej
str. 149


6.1. Wzmożona ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy z mianowania urzędnikowi służby cywilnej
str. 149
6.1.1. Przesłanki dopuszczalności wypowiedzenia stosunku pracy mianowanemu urzędnikowi służby cywilnej
str. 149
6.1.2. Wprowadzenie w problematykę okresowych ocen kwalifikacyjnych
str. 151
6.1.3. Trwała utrata zdolności do pracy jako przesłanka umożliwiająca wypowiedzenie stosunku pracy
str. 154
6.1.4. Utrata nieposzlakowanej opinii jako przesłanka wypowiedzenia stosunku pracy z mianowania
str. 156
6.1.5. Wpływ procesów likwidacyjnych na trwałość stosunku pracy urzędnika służby cywilnej
str. 158
6.1.6. Nabycie uprawnień emerytalnych przez urzędnika służby cywilnej w aspekcie stabilizacji zatrudnienia
str. 163
6.1.7. Pozostałe elementy stabilizacji zatrudnienia mianowanych urzędników służby cywilnej
str. 167
6.2. Rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy urzędnika służby cywilnej oraz za porozumieniem stron
str. 170
6.3. Niezwłoczne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania
str. 173
6.4. Wygaśnięcie stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej
str. 178

Rozdział 7
Uprawnienia członka korpusu służby cywilnej
str. 182


7.1. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki do wynagrodzenia
str. 182
7.1.1. Wynagrodzenie zasadnicze
str. 182
7.1.2. Dodatek służby cywilnej
str. 186
7.1.3. Dodatek stażowy i inne dodatki do wynagrodzenia zasadniczego
str. 188
7.1.4. Nagroda jubileuszowa i inne nagrody pracownicze
str. 191
7.2. Inne świadczenia związane z pracą
str. 198
7.3. Szczególne uprawnienia urlopowe członków korpusu służby cywilnej
str. 201
7.3.1. Dodatkowy urlop wypoczynkowy
str. 201
7.3.2. Urlop bezpłatny na czas wykonywania zajęć poza służbą cywilną
str. 202
7.3.3. Prawo do wcześniejszej emerytury
str. 204

Rozdział 8
Szczególne obowiązki członków korpusu służby cywilnej
str. 206


8.1. Uwagi wprowadzające
str. 206
8.2. Katalog podstawowych obowiązków z art. 76 ustawy o służbie cywilnej
str. 208
8.3. Obowiązki dodatkowe członków korpusu służby cywilnej
str. 212
8.3.1. Zakaz kierowania się przez członka korpusu służby cywilnej interesem jednostkowym lub grupowym oraz zakaz publicznego manifestowania poglądów politycznych
str. 212
8.3.2. Zakaz tworzenia oraz uczestnictwa w partiach politycznych i zakaz pełnienia funkcji w związkach zawodowych
str. 214
8.3.3. Zakaz uczestnictwa w strajku lub w akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu
str. 215
8.3.4. Zakaz podległości służbowej między krewnymi i powinowatymi w tym samym urzędzie
str. 216
8.3.5. Obowiązek poddania się okresowym ocenom kwalifikacyjnym
str. 219
8.4. Obowiązki kwalifikowane członków korpusu służby cywilnej
str. 221
8.4.1. Obowiązek przestrzegania czasu pracy
str. 221
8.4.2. Obowiązek wykonywania poleceń służbowych
str. 226
8.4.3. Obowiązek powstrzymywania się od dodatkowych zajęć
str. 228

Rozdział 9
Odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej
str. 235


9.1. Pojęcie odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej w służbie cywilnej
str. 235
9.2. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej
str. 241
9.3. Postępowanie dyscyplinarne
str. 249

Rozdział 10
Tryby rozstrzygania spraw z zakresu prawa pracy członków korpusu służby cywilnej
str. 257


10.1. Uwagi wprowadzające
str. 257
10.2. Tryb administracyjnosądowy (przed sądem administracyjnym)
str. 260
10.3. Tryb wewnątrzzakładowo-sądowy i sądowy
str. 262
10.4. Dochodzenie roszczeń przed sądami pracy
str. 274

Rozdział 11
Zbiorowe prawo pracy a służba cywilna
str. 277


11.1. Prawo zrzeszania się osób zatrudnionych w służbie cywilnej w związkach zawodowych
str. 277
11.1.1. Uwagi wprowadzające
str. 277
11.1.2. Ograniczenie wolności zrzeszania się w związkach zawodowych
str. 280
11.1.3. Wpływ związków na stanowienie prawa
str. 282
11.2. Zbiorowe spory pracy w służbie cywilnej
str. 286
11.2.1. Strony w sporach zbiorowych
str. 286
11.2.2. Wyłączenie prawa do strajku w służbie cywilnej
str. 288
11.3. Układy zbiorowe pracy a służba cywilna
str. 294

Zakończenie
str. 299

Bibliografia
str. 313

Orzecznictwo
str. 329

Akty normatywne
str. 335

Indeks rzeczowy
str. 341

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.05.2010 r.Autorka prezentowanej monografii w praktyczny sposób przedstawia aktualne zagadnienia dotyczące statusu prawnego osób zatrudnionych w służbie cywilnej. Publikacja traktuje o wszystkich aspektach stosunków pracy w służbie cywilnej: stronach stosunku pracy, nawiązaniu, zmianach, ustaniu, treści stosunku pracy oraz o odpowiedzialności i rozstrzyganiu sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Praca zawiera także analizę problematyki dotyczącej zbiorowego prawa pracy w służbie cywilnej. Książka jest efektem wieloletnich badań autorki nad prawem urzędniczym oraz jej doświadczeń związanych ze stosowaniem tego prawa w praktyce.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0483-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , s. 344
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1454:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów