Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Wadliwa spółka partnerska

Monografia stanowi kompleksową analizę problematyki nieważności umowy spółki partnerskiej.

więcej

Autorzy: Dominika Nowak,
Seria:  Biblioteka prawa handlowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1513:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Umowa spółki partnerskiej jako czynność prawna o szczególnymcharakterze

str. 23

1. Etapy związane z procesem tworzenia spółki partnerskiej
str. 23
1.1. Etap negocjacyjny i przygotowawczy
str. 23
1.1.1. Etap negocjacyjny
str. 23
1.1.2. Etap przygotowawczy
str. 26
1.2. Etap organizacyjny
str. 43
1.2.1. Charakter prawny i funkcje umowy spółki partnerskiej
str. 43
1.2.2. Wykładnia umowy spółki partnerskiej ze szczególnymuwzględnieniem tzw. benigna interpretatio
str. 61
1.2.3. Przedspółka partnerska
str. 69
2. Umowa spółki partnerskiej w kontekście zasady wolności umów
str. 78
2.1. Zakres swobody umów na gruncie umowy spółki partnerskiej
str. 78
2.2. Właściwość (natura) stosunku prawnego spółki partnerskiej
str. 86
2.2.1. Właściwość (natura) stosunku prawnego spółkipartnerskiej - próba interpretacji pojęcia
str. 86
2.2.2. Zasady składające się na pojęcie właściwości (natury)stosunku prawnego spółki partnerskiej
str. 97
2.2.3. Właściwość (natura) stosunku prawnego spółkiw sytuacji powołania zarządu
str. 134

Rozdział II
Przyczyny nieważności umowy spółki partnerskiej

str. 145

1. Istota wadliwości umowy spółki partnerskiej
str. 145
2. Nieważność umowy spółki partnerskiej z powodu wadliwościpodmiotowych
str. 155
2.1. Brak przesłanek niezbędnych do uzyskania statusu wspólnikaw spółce
str. 155
2.2. Brak należytej reprezentacji przyszłego wspólnika( założyciela)
str. 163
2.3. Wady oświadczenia woli
str. 171
2.3.1. Brak świadomości lub swobody
str. 171
2.3.2. Pozorność
str. 173
2.3.3. Błąd
str. 177
2.3.4. Groźba
str. 181
3. Nieważność umowy spółki partnerskiej ze względu na treść i celumowy spółki
str. 183
3.1. Treść i cel umowy spółki partnerskiej w kontekścienieważności czynności prawnej
str. 183
3.1.1. Treść umowy spółki partnerskiej
str. 183
3.1.2. Cel umowy spółki partnerskiej
str. 193
3.2. Sprzeczność z ustawą
str. 198
3.2.1. Sprzeczność z przepisami bezwzględnieobowiązującymi i semiimperatywnymi
str. 198
3.2.2. Pierwotna niemożliwość świadczenia
str. 204
3.3. Działanie w celu obejścia ustawy
str. 208
3.4. Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego
str. 211
4. Nieważność umowy spółki partnerskiej z powodu naruszeniaprzepisów o formie zastrzeżonej ad solemnitatem
str. 216

Rozdział III
Nieważność umowy a podmiotowość prawna spółki partnerskiejw kontekście rozwiązań przyjętych w wybranych systemachprawnych

str. 227

1. Wadliwa spółka w wybranych systemach prawnych
str. 227
1.1. Nullity of the company w prawie Unii Europejskieji orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 227
1.2. Fehlerhafte Gesellschaft w prawie niemieckim
str. 239
1.3. Nullité de la société w prawie francuskim
str. 252
1.4. Defective incorporation w prawie angielskim
str. 262
1.5. Defective incorporation w prawie amerykańskim
str. 268
2. Wadliwa spółka w polskim systemie prawnym
str. 281
2.1. Wadliwa spółka kapitałowa
str. 281
2.1.1. Przepisy prawne i poglądy doktryny
str. 281
2.1.2. Orzecznictwo
str. 305
2.2. Wadliwa spółka osobowa na przykładzie spółki partnerskiej
str. 319

Rozdział IV
Nieważność umowy spółki partnerskiej przed wpisem i po wpisiespółki do Krajowego Rejestru Sądowego

str. 345

1. Zakres zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego w sprawachnieuregulowanych w Kodeksie spółek handlowych
str. 345
1.1. Etap przed rejestracją spółki partnerskiej w KRS
str. 345
1.2. Etap po rejestracji spółki partnerskiej w KRS
str. 353
2. Cywilnoprawne roszczenia mogące powstać w związkuz nieważnością umowy spółki partnerskiej
str. 365
2.1. Roszczenie o ustalenie nieważności umowy spółkipartnerskiej
str. 365
2.2. Obowiązek zwrotu spełnionych świadczeń
str. 369
2.3. Roszczenie odszkodowawcze z tytułu culpa in contrahendo
str. 372
2.4. Uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia wolio zawarciu umowy spółki partnerskiej
str. 376
3. Konwersja nieważnej umowy spółki partnerskiej
str. 382
3.1. Istota konwersji
str. 382
3.2. Czynność prawna zastępcza
str. 389

Podsumowanie
str. 404

Summary
str. 423

Bibliografia
str. 443

Orzecznictwo
str. 481

Ukryj

Opis:

Monografia stanowi kompleksową analizę problematyki nieważności umowy spółki partnerskiej. Koncentruje się wokół przyczyn wadliwości umowy spółki prowadzących do tzw. nieważności bezwzględnej i względnej. Istotna część wywodów poświęcona została określeniu skutków nieważności z uwzględnieniem etapu przedrejestracyjnego i okresu przypadającego po wpisie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.Przedmiotem rozważań jest również problematyka wadliwych spółek na tle obcych systemów prawnych. Bliższej analizie poddano ustawodawstwa: Unii Europejskiej, francuskie, niemieckie, amerykańskie i angielskie. W dalszej kolejności Autorka skupia się na polskich unormowaniach odnoszących się do wadliwej spółki kapitałowej, a następnie przedmiotem analizy czyni wadliwą spółkę partnerską (jako spółkę osobową), dla której w obecnym stanie prawnym ustawodawca nie przewidział żadnej regulacji prawne.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0474-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 492
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe
Kod: KAM-1513:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów