Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim

Na rynku wydawniczym wśród pozycji z zakresu prawa autorskiego brak było dotychczas kompleksowego opracowania poświęconego wyłącznie umowom.

więcej

Autorzy: Elżbieta Traple,
Seria:  ZAGADNIENIA PRAWNE
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1519:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 136,50 zł.
Twoja cena brutto już od: 122,85 zł. ( Oszczędzasz: 13,65 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 15

Rozdział I
Klasyfikacja umów autorskich
str. 19


1. Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe
str. 23

2. Umowy licencyjne - charakter prawny
str. 25

Rozdział II
Zasada swobody umów i jej ograniczenia
str. 33


1. Ograniczenia swobody umów wynikające z przepisów prawa autorskiego
str. 34

1.1. Podmiotowy zakres ograniczeń swobody umów w rozdziale 5 pr. aut.
str. 34

1.2. Przedmiotowy zakres obowiązku specyfikacji pól eksploatacji w umowie o przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz w umowie licencyjnej i skutki jego niedopełnienia
str. 39

1.3. Ograniczenia swobody kontraktowej wynikające z art. 41 ust. 3 i 4 pr. aut
str. 48

1.4. Czasowe ramy stosowania ograniczeń swobody umów wynikających z art. 41 ust. 2-4 pr. aut.
str. 56

1.5. Inne ograniczenia zakresu przenoszonych praw lub udzielanego upoważnienia licencyjnego
str. 58

1.6. Prawo do wynagrodzenia
str. 60

1.7. Ograniczenia swobody umów w odniesieniu do dozwolonego użytku
str. 63

1.8. Ograniczenia swobody wynikające z przepisów regulujących zbiorowy zarząd
str. 67

2. Ograniczenia swobody umów autorskich wynikające z kodeksu cywilnego
str. 73

3. Ograniczenia swobody wynikające z zasad ochrony konkurencji i konsumentów
str. 76

3.1. Założenia ogólne
str. 76

3.2. Nadużycie pozycji dominującej i praktyki umowne ograniczające konkurencję
str. 84

3.3. Czynności powierzenia praw w zarząd o.z.z. z punktu widzenia prawa konkurencji
str. 89

3.4. Ograniczenia w umowach z użytkownikami
str. 91

3.5. Ograniczenia w umowach o wzajemnej reprezentacji pomiędzy o.z.z.
str. 97

Rozdział III
Ogólne zasady prawa kontraktów w zastosowaniu do umów autorskich
str. 104


1. Zasady wykładni
str. 104

2. Szczególne znaczenie art. 721 k.c. dla stosunków prawnoautorskich
str. 112

3. Rola umowy o dzieło w prawie autorskim
str. 114

4. Odpowiedzialność za wady fizyczne utworu oraz wady prawne dotyczące przenoszonych lub licencjonowanych praw
str. 120

5. Zakończenie stosunku umownego
str. 124

5.1. Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy
str. 124

5.1.1. Założenia ogólne
str. 124

5.1.2. Regulacja szczególna w prawie autorskim
str. 132

5.1.3. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy licencyjnej lub przenoszącej prawa na zasadach ogólnych
str. 135

5.2. Rozwiązanie umowy za zgodą stron
str. 136

6. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
str. 138

7. Zakaz konkurencji po stronie autora
str. 142

8. Klauzula opcji i pierwszeństwa
str. 146

9. Umowy zawierane w wyniku wygrania konkursu i w ramach procedury zamówień publicznych
str. 154

Rozdział IV
Wpływ praw osobistych na wykonywanie umów autorskich
str. 162

Rozdział V
Umowy prawnoautorskie w stosunkach pracy
str. 168

Rozdział VI
Przedawnienie roszczeń kontraktowych
str. 173

Rozdzial VII
Umowy prawnoautorskie w stosunkach międzynarodowych
str. 179


1. Ramy konwencji międzynarodowych
str. 179

2. Prawo właściwe dla określenia podmiotu praw autorskich i przenoszalności praw
str. 184

3. Statut kontraktowy
str. 191

3.1. Zakres prawa właściwego dla umowy
str. 191

3.2. Prawo właściwe na podstawie wyboru dokonanego przez strony
str. 194

3.3. Prawo właściwe w przypadku braku wyboru prawa
str. 196

3.4. Korekta wskazania prawa właściwego przez odwołanie do klauzuli porządku publicznego i przepisów koniecznego zastosowania
str. 203

4. Jurysdykcja krajowa w sprawach wynikających ze stosunków umownych
str. 207

Rozdział VIII
Najczęściej występujące w obrocie umowy o korzystanie z autorskich praw majątkowych
str. 209


1. Umowa wydawnicza
str. 209

1.1. Założenia ogólne
str. 209

1.2. Strony umowy
str. 211

1.3. Przedmiotowo istotne postanowienia umowy wydawniczej
str. 212

1.4. Moment przejścia praw
str. 215

1.5. Zakres korzystania z utworu
str. 216

1.6. Zakończenie stosunku wydawniczego
str. 219

1.7. Prawa osobiste twórcy w trakcie wykonywania umowy wydawniczej
str. 220

1.8. Umowa o opublikowanie utworu w prasie
str. 222

1.9. Umowa wydawnicza o rozpowszechnianie tłumaczenia
str. 223

1.10. Umowy dotyczące wkładu w dzieło zbiorowe
str. 224

1.11. Umowy wydawnicze o dzieło muzyczne
str. 226

1.11.1. Umowa o wydanie drukiem materiału nutowego i nabycie praw wykonawczych
str. 226

1.11.2. Umowa subedycyjna
str. 228

1.11.3. Umowa o inne korzystanie z utworu muzycznego niż wydanie drukiem materiału nutowego
str. 228

2. Umowa o wystawienie sceniczne
str. 229

3. Umowa o korzystanie z utworów plastycznych
str. 232

4. Umowa o dzieło multimedialne
str. 237

5. Umowa o produkcję i eksploatację utworu audiowizualnego
str. 240

5.1. Podmiot pierwotnie uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do utworu audiowizualnego
str. 240

5.2. Przedmiotowy zakres zastosowania specjalnego statusu prawnego dzieła kinematograficznego
str. 249

5.3. Podmiotowy zakres zastosowania specjalnego statusu dzieła audiowizualnego
str. 250

5.4. Ustalenie podmiotu uprawnionego na gruncie Konwencji berneńskiej i Dyrektywy Nr 93/98 o czasie ochrony
str. 253

5.5. Umowy producenta z niektórymi współtwórcami utworu audiowizualnego
str. 255

5.5.1. Umowa z autorem utworu literackiego stanowiącego podstawę scenariusza
str. 255

5.5.2. Umowa z kompozytorem muzyki stworzonej do filmu
str. 257

5.5.3. Umowa o dzieło przyszłe pomiędzy autorem a nadawcą, będącym producentem utworu audiowizualnego
str. 258

5.5.4. Umowa nadawcy z producentem wykonawczym
str. 259

5.6. Umowy koprodukcyjne
str. 264

5.7. Umowy o dystrybucję filmu
str. 265

5.7.1. Założenia ogólne
str. 265

5.7.2. Zakres udzielanych praw
str. 267

5.7.3. Wynagrodzenie za korzystanie z praw
str. 269

5.7.4. Współpraca stron i ich odpowiedzialność wobec osób trzecich
str. 270

6. Umowy o reprodukowanie utworu i dołączenie go jako insert do gazety
str. 271

7. Serwisy multimedialne w działalności operatorów telefonii mobilnej
str. 273

8. Umowa z nadawcą o uzyskanie praw na reemisję programu
str. 275

9. Umowy upoważniające do korzystania z programów komputerowych
str. 277

9.1. Umowa sprzedaży programu standardowego
str. 277

9.2. Umowa o stworzenie i wdrożenie programu komputerowego
str. 282

9.3. Licencje publiczne (General Public Licence GNU)
str. 294

10. Licencje creative commons
str. 297

11. Umowa o stworzenie strony WWW
str. 301

12. Umowa o stworzenie projektu architektonicznego i nabycie praw do jego realizacji
str. 302

12.1. Uwagi ogólne
str. 302

12.2. Uwagi szczegółowe dotyczące umowy o prace projektowe
str. 305

13. Umowa fonograficzna
str. 306

14. Umowa o stworzenie i rozpowszechnianie bazy danych
str. 308

15. Umowa o rozpowszechnianie utworu na żądanie (on demand)
str. 312

Rozdział IX
Stosunek agencji w zarządzaniu autorskimi prawami majątkowymi
str. 315

Rozdział X
Umowy o.z.z. z użytkownikami w zakresie zbiorowego zarządu
str. 323


1. Rzeczywisty zakres reprezentacji o.z.z. w zakresie zbiorowego zarządu i znaczenie dla użytkownika domniemania z art. 105 pr. aut.
str. 324

2. Zarządzanie przez o.z.z. prawami autorskimi jako negotiorum gestor
str. 327

3. Ustawowy obowiązek udzielenia zezwolenia zarządu przez o.z.z.
str. 332

4. Obowiązkowe pośrednictwo o.z.z. w zarządzaniu prawami autorskimi
str. 335

Rozdział XI
Uwagi dotyczące przyszłego rozwoju umów w dziedzinie prawa autorskiego
str. 340

Bibliografia
str. 349

Indeks rzeczowy
str. 365

Ukryj

Opis:


Na rynku wydawniczym wśród pozycji z zakresu prawa autorskiego brak było dotychczas kompleksowego opracowania poświęconego wyłącznie umowom.
Tymczasem podstawowe problemy konstrukcyjne obrotu majątkowymi prawami autorskimi, mimo upływu ponad 15 lat od wejścia w życie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ciągle budzą kontrowersje i wywołują rozbieżności w orzecznictwie.

Prezentowana publikacja została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich poddano analizie ograniczenia swobody umów w prawie autorskim oraz zakres zastosowania przepisów kodeksu cywilnego o zobowiązaniach do umów prawnoautorskich. W drugiej części przedstawiono umowy o eksploatację utworów najczęściej występujące w obrocie prawnym, koncentrując się na wykształconych w praktyce modelach tych umów. W pracy omówiono również najważniejsze zagadnienia zbiorowego zarządu, uwzględniając zasady powierzania praw w zarząd oraz podstawy reprezentowania przez organizacje zbiorowego zarządu określonego repertuaru. Ze względu na ogromne znaczenie obrotu międzynarodowego w prawie autorskim w książce znalazł się także rozdział poświęcony określeniu prawa właściwego dla stosunków kontraktowych z zakresu prawa autorskiego.

według Magazynu Literackiego Książki - Książka września 2010

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0475-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 372
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-1519:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów