Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Europejskie prawo wzorów przemysłowych [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Pierwsze całościowe opracowanie systemu ochrony wzorów przemysłowych w prawie Unii Europejskiej.

więcej

Autorzy: Maria Poźniak-Niedzielska, Joanna Sieńczyło-Chlabicz,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15 grudnia 2015 r.
Kod: KAM-1493;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 86,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 78,21 zł. ( Oszczędzasz: 8,69 zł. )

Spis treści: 

Od autorek | str. 13

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka systemu ochrony wzorów przemysłowych we Wspólnocie Europejskiej | str. 15

1. Geneza i podstawowe założenia systemu ochrony | str. 15
2. Funkcjonowanie przepisów krajowych w systemie ochrony wzorów wspólnotowych | str. 17
3. Relacje systemu ochrony wzorów wspólnotowych z innymi działami prawa własności intelektualnej | str. 20
3.1. Wspólnotowe wzory przemysłowe a rozwiązania techniczne objęte ochroną prawną | str. 20
3.2. Zasada kumulacji ochrony wzorów przemysłowych z ochroną prawnoautorską | str. 23
3.3. Rola przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 26
4. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego | str. 28

Rozdział 2
Pojęcie wspólnotowego wzoru przemysłowego | str. 31

1. Wzór przemysłowy jako zewnętrzna postać przedmiotu | str. 31
2. Wzór części przedmiotu | str. 34
2.1. Części składowe produktu jako przedmiot ochrony | str. 34
2.2. Problem ochrony tzw. części zamiennych | str. 35
3. Wyłączenia spod ochrony | str. 38
3.1. Funkcja techniczna przedmiotu a jego zewnętrzna postać | str. 38
3.2. Inne przesłanki wyłączenia wzorów spod ochrony | str. 40
3.2.1. Wzory wzajemnych połączeń | str. 40
3.2.2. Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami | str. 41

Rozdział 3
Zdolność rejestrowa wspólnotowego wzoru przemysłowego | str. 42

1. Przesłanki zdolności rejestrowej wzoru | str. 42
1.1. Nowość wzoru | str. 42
1.2. Indywidualny charakter wzoru | str. 43
2. Ocena indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego i osoby zorientowanego użytkownika w świetle wybranych decyzji OHIM | str. 49

Rozdział 4
Ochrona niezarejestrowanego wzoru w prawie europejskim | str. 55

1. Przesłanki ochrony wzoru niezarejestrowanego | str. 55
2. Zakres ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego | str. 58

Rozdział 5
Rejestracja jako warunek ochrony przewidzianej dla wzorów wspólnotowych zarejestrowanych | str. 61

1. Uwagi ogólne dotyczące procedury zgłoszeniowej (zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie wzoru) | str. 61
2. Wymogi dotyczące zgłoszenia wzoru wspólnotowego do rejestracji | str. 62
3. Elementy obligatoryjne zgłoszenia | str. 64
3.1. Wniosek o rejestrację | str. 64
3.2. Informacje identyfikujące zgłaszającego wzór do rejestracji | str. 64
3.3. Opis i reprodukcja wzoru | str. 65
4. Elementy fakultatywne zgłoszenia | str. 67
4.1. Opis wyjaśniający przedstawienie wzoru lub próbkę | str. 67
4.2. Wyznaczenie pełnomocnika przez zgłaszającego | str. 67
4.3. Klasyfikacja produktów, w których wzór ma być zawarty lub stosowany | str. 69
5. Tryb zgłaszania wniosków o rejestrację wzorów wspólnotowych | str. 69
6. Opłaty za rejestrację i publikację | str. 71
7. Rozpatrywanie zgłoszonego wzoru przez OHIM | str. 73
7.1. Badanie wniosku pod względem formalnym. Badanie treści wniosku | str. 75
7.2. Podstawy odmowy rejestracji | str. 77
8. Ogłoszenie o wpisaniu wniosku do rejestru wzorów wspólnotowych. Skutki ogłoszenia o wpisie do rejestru | str. 78
8.1. Publikacja rejestracji wzoru wspólnotowego | str. 81
8.2. Odroczenie publikacji wniosku o rejestrację | str. 82
9. Przedłużenie czasu ochrony prawa z rejestracji zarejestrowanego wzoru wspólnotowego | str. 83
9.1. Wniosek o przedłużenie rejestracji | str. 84
9.2. Opłaty związane z przedłużeniem rejestracji wzoru wspólnotowego | str. 84
10. Wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu rejestracyjnym | str. 85
10.1. Skutki przywrócenia terminu | str. 86
11. Odwołania od decyzji OHIM | str. 86
11.1. Przedmiot odwołania i jego forma | str. 87
11.2. Rozpatrywanie odwołania przez OHIM | str. 87
11.3. Odwołanie od decyzji OHIM do Trybunału Sprawiedliwości | str. 88

Rozdział 6
Treść i zakres prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego | str. 89

1. Prawo do uzyskania ochrony wzoru | str. 89
2. Treść prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego | str. 91
3. Zakres prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego | str. 94
3.1. Czas trwania ochrony zarejestrowanego wzoru wspólnotowego | str. 94
3.2. Wyczerpanie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego | str. 94
4. Ograniczenie skuteczności prawa z rejestracji wobec "używacza uprzedniego" | str. 95
5. Dozwolony użytek wspólnotowych wzorów przemysłowych | str. 96

Rozdział 7
Naruszenie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego | str. 98

1. Kryteria oceny naruszenia prawa z rejestracji | str. 98
2. Podmiot uprawniony do ochrony zarejestrowanego wzoru | str. 101
3. Jurysdykcja w sprawach wzorów wspólnotowych | str. 102
3.1. Jurysdykcja sądowa | str. 102
3.2. Udział Urzędu w sprawach z powództwa wzajemnego | str. 104
4. Środki ochrony prawnej wzorów wspólnotowych | str. 105
5. Postępowanie zabezpieczające w sprawach wzorów wspólnotowych | str. 107

Rozdział 8
Unieważnienie wzoru wspólnotowego | str. 111

1. Uwagi ogólne | str. 111
2. Podstawy unieważnienia wzoru wspólnotowego - zagadnienia ogólne | str. 113
3. Wytwór niebędący wzorem w rozumieniu art. 3 lit. a rozporządzenia nr 6/2002 | str. 118
4. Unieważnienie wzoru wspólnotowego wskutek niespełnienia wymogów art. 4-9 rozporządzenia nr 6/2002 | str. 122
5. Utrata nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego wskutek jego publicznego ujawnienia | str. 125
5.1. Sposoby publicznego ujawnienia wzoru wspólnotowego na gruncie art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 | str. 126
5.2. Inne sposoby ujawnienia wzoru wspólnotowego | str. 131
5.3. Dowody ujawnienia wzoru wspólnotowego | str. 135
5.4. Publiczne udostępnienie wzoru środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży | str. 137
5.5. Zakres terytorialny publicznego ujawnienia wzoru wspólnotowego | str. 140
6. Inne przesłanki unieważnienia wzoru wspólnotowego | str. 142
6.1. Unieważnienie wzoru z uwagi na cechy postaci produktu wynikające wyłącznie z funkcji technicznej (art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002) | str. 142
6.2. Unieważnienie wzoru wskutek jego sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami | str. 145
6.3. Unieważnienie wzoru wspólnotowego wskutek niedozwolonego użycia utworu chronionego przez prawo autorskie państwa członkowskiego (art. 25 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 6/2002) | str. 146
6.4. Unieważnienie wskutek niewłaściwego używania jednego z przedmiotów wymienionych w art. 6 bis konwencji paryskiej | str. 148

Rozdział 9
Procedura unieważnienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego | str. 150

1. Uwagi ogólne | str. 150
2. Tryby unieważnienia wzoru wspólnotowego | str. 152
3. Wniosek o unieważnienie zarejestrowanego wzoru wspólnotowego | str. 153
3.1. Treść wniosku o unieważnienie | str. 154
3.2. Język postępowania o unieważnienie | str. 156
3.3. Badanie wniosku o unieważnienie przez OHIM | str. 156
3.4. Decyzje OHIM | str. 158
4. Tryb odwoławczy | str. 158
4.1. Treść, forma i termin złożenia odwołania | str. 159
4.2. Badanie odwołania | str. 159
5. Postępowanie dowodowe przed Urzędem | str. 161
6. Koszty postępowania w sprawie unieważnienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego przed Wydziałem Unieważnień i Izbą Odwoławczą | str. 163
7. Zaskarżenie decyzji Izby Odwoławczej do Trybunału Sprawiedliwości | str. 164
8. Unieważnienie wzoru wspólnotowego z powództwa wzajemnego | str. 165
9. Organy kompetentne do orzekania w sprawach o unieważnienie niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych i tryb orzekania w tych sprawach | str. 166
10. Skutki decyzji o unieważnieniu zarejestrowanego wzoru wspólnotowego | str. 168

Rozdział 10
Wspólnotowe wzory przemysłowe jako przedmiot rejestracji międzynarodowej | str. 169

1. Podstawowe zasady funkcjonowania porozumienia haskiego | str. 169
2. Zgłoszenie wzoru przemysłowego | str. 170
3. Odmowa uznania skutków rejestracji międzynarodowej | str. 171
4. Unieważnienie skutków rejestracji międzynarodowej | str. 172

Aneks | str. 175
I. Najważniejsze akty normatywne | str. 177
II. Orzecznictwo Sądu Unii Europejskiej (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 267
III. Wykaz decyzji Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) | str. 280
IV. Wykaz decyzji Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) | str. 300
V. Wzory formularzy | str. 306

Bibliografia | str. 313

Ukryj

Opis:

Prof. zw. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska – profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; wieloletni wykładowca prawa własności intelektualnej na uczelniach krajowych i zagranicznych oraz konferencjach i szkoleniach dla praktyków; autorka licznych prac z dziedziny prawa handlowego i prawa własności intelektualnej, a także opinii prawnych i analiz (w tym także dla Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej w Genewie); autorka pierwszej polskiej monogra? i o wzorach zdobniczych oraz wielu publikacji dotyczących ochrony wzorów przemysłowych; członek międzynarodowych towarzystw naukowych działających na rzecz nauczania i ochrony własności intelektualnej.
Prof. zw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz – profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; sędzia Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego; były radca prawny i arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie; stypendystka uniwersytetów w Cambridge i w Oksfordzie; autorka wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, publicznego prawa gospodarczego, prawa mediów i prawa cywilnego.
?Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym opracowaniem systemu ochrony wzorów przemysłowych w prawie Unii Europejskiej. Autorki dokonały analizy wielu istotnych zagadnień, w szczególności:
– pojęcia wspólnotowego wzoru przemysłowego i jego zdolności rejestrowej,
– ochrony niezarejestrowanego wzoru,
– procedury rejestracji wzoru,
– naruszenia prawa z rejestracji oraz unieważnienia wzoru wspólnotowego.
?Wydanie drugie zostało uzupełnione i wzbogacone analizą orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Unii Europejskiej z zakresu omawianej problematyki.
?Aneks zawierający wzory dokumentów, wykaz orzecznictwa, wyciągi z aktów prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego dotyczące wzorów przemysłowych ułatwi czytelnikowi poruszanie się po tej złożonej problematyce. W obecnym wydaniu aneks został poszerzony o komentarze odnoszące się do wielu zagadnień
objętych orzeczeniami TSUE i Sądu UE.
?Książka przeznaczona jest dla studentów różnych kierunków, a zwłaszcza prawa, administracji, ekonomii, zarządzania i europeistyki oraz dla studentów akademii sztuk pięknych i innych uczelni plastycznych. Ponadto może zainteresować praktyków, tj. radców prawnych i adwokatów, rzeczników patentowych, twórców wzorów, przedsiębiorców, a także inne osoby zajmujące się prawem własności przemysłowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9859-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 320
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo własności przemysłowej
Kod: KAM-1493;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów