Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

W publikacji omówiono zagadnienia związane z własnością lokali i funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych.

więcej

Autorzy: Ewa Bończak-Kucharczyk,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 grudnia 2015 r.
Kod: KAM-1537;pakiet  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Przedmowa | str. 19

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | str. 21

Rozdział 1
Cel i zakres obowiązujących regulacji prawnych | str. 23

1.1. Własność lokali jako element reform ustrojowych lat 90. XX w. | str. 23
1.2. Charakterystyka sytuacji przed wejściem w życie ustawy o własności lokali i konsekwencje braku zmiany udziałów, jaka powinna nastąpić przed wejściem w życie tej ustawy w wyniku powstania w budynku nowego samodzielnego lokalu | str. 24
1.3. Ogólny charakter i zakres regulacji ustawy o własności lokali | str. 33
1.4. Ograniczenia ustanawiania odrębnej własności lokali | str. 44
1.5. Przygotowanie do wejścia w życie ustawy | str. 47
1.6. Zmiany ustawy o własności lokali | str. 53

Rozdział 2
Lokal stanowiący przedmiot odrębnej własności i nieruchomość wspólna | str. 55

2.1. Lokal | str. 55
2.1.1. Definicja i podstawowe cechy lokalu w świetle ustawy o własności lokali, pomieszczenia pomocnicze i przynależne | str. 55
2.1.2. Szczególne cechy lokali mieszkalnych | str. 90
2.1.3. Lokale o innych funkcjach | str. 93
2.1.4. Oznaczanie graficzne lokali - załączniki graficzne do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu | str. 98
2.2. Nieruchomość wspólna | str. 103
2.2.1. Pojęcie nieruchomości wspólnej | str. 103
2.2.2. Udziały w nieruchomości wspólnej | str. 118
2.2.3. Powierzchnia użytkowa lokalu | str. 130
2.2.4. Granice między nieruchomością wspólną a własnością indywidualną | str. 134
2.3. Prawo użytkowania wieczystego gruntu jako składnik nieruchomości wspólnej | str. 150
2.3.1. Charakter prawa wieczystego użytkowania gruntu i jego wpływ na własność lokali | str. 150
2.3.2. Sposób postępowania w przypadku ustanawiania odrębnej własności lokali w budynku stojącym na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste | str. 161
2.3.3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność | str. 169
2.4. Podział nieruchomości wspólnej | str. 184

Rozdział 3
Ustanawianie odrębnej własności lokali | str. 191

3.1. Dotychczasowy właściciel | str. 191
3.2. Formy, zasady i procedury ustanawiania odrębnej własności lokali | str. 195
3.3. Połączenie dwóch lokali w jeden i podział lokalu | str. 230
3.4. Zniesienie współwłasności lokalu | str. 233
3.5. Wygaśnięcie własności lokalu | str. 235

Rozdział 4
Wspólnota mieszkaniowa | str. 239

4.1. Pojęcie i cechy wspólnoty mieszkaniowej | str. 239
4.1.1. Wspólnota mieszkaniowa w świetle art. 6 u.w.l. | str. 239
4.1.2. Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa | str. 249
4.1.3. Odrębna własność lokali bez wspólnoty mieszkaniowej | str. 269
4.1.4. Ograniczenia w przypadku własności lokali w spółdzielniach mieszkaniowych | str. 271
4.1.5. Aktywizacja wspólnoty mieszkaniowej w spółdzielni mieszkaniowej | str. 280
4.1.6. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot gospodarki narodowej | str. 287
4.1.7. Siedziba (adres) wspólnoty mieszkaniowej | str. 290
4.2. Zróżnicowanie wspólnot w zależności od liczby lokali (małe i duże wspólnoty) | str. 292

Rozdział 5
Prawa i obowiązki właścicieli lokali | str. 296

5.1. Prawa i obowiązki właścicieli lokali wynikające z kodeksu cywilnego | str. 296
5.2. Prawa i obowiązki właścicieli lokali wynikające z ustawy o własności lokali | str. 298
5.3. Uprawnienia współwłaścicieli lokali | str. 312
5.4. Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo | str. 317
5.5. Koszty zarządu nieruchomością wspólną | str. 321
5.5.1. Koszty zarządu nieruchomością wspólną - składniki i wysokość | str. 321
5.5.2. Odpowiedzialność finansowa właścicieli lokali względem wspólnoty mieszkaniowej | str. 340
5.5.3. Dochodzenie należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną w odróżnieniu odnależności z tytułu towarów i usług dostarczanych do lokali stanowiących indywidualną własność | str. 345
5.6. Odpowiedzialność właścicieli lokali za nieruchomość wspólną | str. 359
5.6.1. Pozbawienie własności | str. 359
5.6.2. Odpowiedzialność za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej | str. 367
5.6.3. Egzekucja z lokali stanowiących odrębną własność | str. 374

Rozdział 6
Zarząd nieruchomością wspólną | str. 376

6.1. Formy zarządu nieruchomością wspólną | str. 376
6.1.1. Rodzaje form zarządu nieruchomością wspólną i możliwość wyboru określonej formy, wybrany zarząd i zarząd powierzony | str. 376
6.1.2. Umowa określająca sposób zarządu nieruchomością wspólną i ewentualnie powierzająca zarząd tą nieruchomością | str. 402
6.1.3. Pojęcie zarządu i umowa powierzająca lub zlecająca zarząd nieruchomością wspólną jako umowa o zarządzanie nieruchomością | str. 409
6.1.4. Szczególna sytuacja i brak możliwości wyboru formy zarządu nieruchomością wspólną w spółdzielniach mieszkaniowych | str. 442
6.1.5. Zarząd sprawowany bezpośrednio przez właścicieli lokali | str. 455
6.1.6. Zarząd przymusowy powoływany przez sąd | str. 461
6.2. Umowa o korzystanie z nieruchomości wspólnej i umowa quoad usum we wspólnocie mieszkaniowej | str. 485
6.2.1. Związek umowy o korzystanie ze współwłasności i umowy quoad usum ze współwłasnością i służebność części nieruchomości wspólnej ustanawiana na rzecz właścicieli lokali | str. 485
6.2.2. Umowa współwłaścicieli o korzystanie ze współwłasności | str. 497
6.2.3. Regulacja sądowa w sprawie dopuszczenia do posiadania i umowy quoad usum | str. 499
6.2.4. Podział quoad usum | str. 503
6.2.5. Dopuszczalność zawarcia umowy quoad usum w odniesieniu do nieruchomości wspólnej | str. 507
6.2.6. Umowa quoad usum jako element umowy określającej sposób zarządu nieruchomością wspólną | str. 518
6.3. Prawa i obowiązki zarządu lub zarządcy | str. 520
6.3.1. Prawa i obowiązki zarządu lub zarządcy wynikające z ustawy o własności lokali | str. 520
6.3.2. Prawa i obowiązki zarządu lub zarządcy wynikające z umów o zarządzanie nieruchomościami, w tym o powierzeniu zarządu | str. 533
6.3.3. Zakres uprawnień i obowiązków zarządcy przymusowego ustanowionego przez sąd | str. 542
6.3.4. Wymóg posiadania licencji w zakresie zarządzania nieruchomościami w odniesieniu do różnych form zarządu nieruchomością wspólną | str. 558
6.4. Zarząd zwykły i czynności przekraczające zwykły zarząd | str. 559
6.4.1. Pojęcie zwykłego zarządu i rodzaje czynności przekraczających zarząd zwykły | str. 559
6.4.2. Wykonywanie uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu - zmiany udziałów i inne zmiany w stanie własności | str. 569
6.5. Uprawnienia właścicieli lokali względem zarządu lub zarządcy | str. 575
6.6. Konsekwencje wyboru określonej formy sprawowania zarządu nieruchomością wspólną | str. 579
6.7. Ograniczenie uprawnień kontrolnych właścicieli lokali i stosowanie przez wspólnotę mieszkaniową przepisów o ochronie danych osobowych | str. 583

Rozdział 7
Organizacja zarządu wspólną nieruchomością | str. 595

7.1. Podejmowanie uchwał | str. 595
7.2. Rozstrzyganie sporów w sprawie uchwał i rozstrzygnięć właścicieli lokali | str. 615
7.3. Inne możliwości rozstrzygania na drodze sądowej sporów przez wspólnoty mieszkaniowe | str. 638
7.4. Zebrania właścicieli lokali | str. 641
7.5. Eksploatacja nieruchomości i utrzymanie jej w stanie niepogorszonym | str. 662
7.5.1. Przejęcie nieruchomości i ustalenie jej stanu | str. 662
7.5.2. Utrzymanie należytego stanu nieruchomości | str. 670
7.5.3. Obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi | str. 671
7.5.4. Utrzymanie obiektu budowlanego we właściwym stanie i kontrola stanu nieruchomości mieszkalnych | str. 684
7.6. Korzystanie z usług i zakup towarów | str. 692
7.6.1. Zasady ogólne | str. 692
7.6.2. Problemy z zawieraniem umów oraz rozliczaniem dostarczania wody i ciepła oraz odprowadzania ścieków we wspólnotach mieszkaniowych | str. 697
7.6.3. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków | str. 697
7.6.4. Dostarczanie energii cieplnej | str. 706
7.6.5. Inne problemy z rozliczaniem usług we wspólnocie mieszkaniowej i zawieraniem umów o dostarczanie usług | str. 722
7.6.6. Problemy z odsprzedażą usług i ich fakturowaniem oraz problemy podatkowe | str. 727
7.6.7. Stosowanie przez wspólnoty mieszkaniowe przepisów o zamówieniach publicznych | str. 744
7.7. Prowadzenie spraw finansowych i rachunek z zarządu nieruchomością wspólną | str. 753
7.7.1. Prowadzenie spraw finansowych i pozaksięgowa ewidencja przychodów i kosztów oraz rozliczeń z innych tytułów związanych z nieruchomością wspólną | str. 753
7.7.2. Zdawanie rachunku z zarządu przez zarząd lub zarządcę | str. 763

Rozdział 8
Obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej i właścicieli lokali | str. 766

8.1. Podatek od nieruchomości | str. 766
8.2. Inne obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej | str. 774
8.3. Obowiązki podatkowe właścicieli lokali | str. 781
8.4. Fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej | str. 783

Rozdział 9
Sprzedaż i nabywanie nieruchomości, zmiany granic nieruchomości gruntowej i podział wspólnoty mieszkaniowej | str. 803

9.1. Sprzedaż i nabywanie nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową - zasady ogólne 803
9.2. Zbycie części gruntu wchodzącego w skład nieruchomości | str. 811
9.3. Zbycie lokalu powstałego w wyniku nadbudowy lub przebudowy nieruchomości wspólnej i zbycie jednemu z właścicieli lokali pomieszczeń powstałych z części nieruchomości wspólnej (w celu przyłączenia ich do jego lokalu) | str. 817
9.3.1. Zasady ogólne | str. 817
9.3.2. Zbycie lokalu powstałego w wyniku nadbudowy lub przebudowy nieruchomości wspólnej stanowiącej współwłasność gminy, innej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa | str. 831
9.4. Nabycie lokalu na własność wspólnoty mieszkaniowej odrębną od nieruchomości wspólnej i zbycie takiego lokalu | str. 837
9.5. Zmiany granic nieruchomości gruntowej | str. 840
9.6. Zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej | str. 918
9.6.1. Zasady ogólne | str. 918
9.6.2. Zmiana udziałów w nieruchomościach wspólnych z udziałem gminy lub Skarbu Państwa | str. 925
9.7. Podział wspólnoty mieszkaniowej | str. 932

Rozdział 10
Szczególne problemy związane z zarządem wspólną nieruchomością | str. 936

10.1. Dominacja jednego właściciela i problemy z nią związane | str. 936
10.2. Niektóre problemy związane z posiadaniem lokali przez gminę | str. 938
10.3. Bałagan we własności | str. 947
10.3.1. Źle określone udziały w nieruchomości wspólnej | str. 947
10.3.2. Niewłaściwe granice nieruchomości | str. 950
10.3.3. Nieuregulowane stany prawne | str. 953
10.3.4. Brak dokumentacji technicznej | str. 957
10.4. Trudności w utrzymaniu i dokonywaniu remontów nieruchomości oraz możliwości zrzeczenia się własności | str. 958
10.4.1. Zły stan techniczny nieruchomości | str. 958
10.4.2. Trudności w utrzymaniu przedmiotu własności przez właścicieli domów i lokali | str. 959
10.5. Korzystanie z kredytu bankowego przez wspólnotę mieszkaniową | str. 966

Rozdział 11
Spory związane ze stosowaniem niektórych innych ustaw i sposoby ich rozstrzygania | str. 974

11.1. Przyczyny sporów i sposoby ich rozstrzygania | str. 974
11.2. Wspólnota jako strona postępowania administracyjnego | str. 982

Rozdział 12
Wady i zalety polskich rozwiązań - interpretacje i wątpliwości prawne | str. 998


Orzeczenia powoływane w poszczególnych jednostkach redakcyjnych | str. 1007

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | str. 1041

Bibliografia | str. 1061

Wykaz jednostek redakcyjnych | str. 1065

Ukryj

Opis:

Ewa Bończak-Kucharczyk - specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących mieszkalnictwa, nieruchomości, gospodarki komunalnej i lokalnego rozwoju; autorka i współautor-
ka licznych publikacji z tego zakresu, zarówno książkowych, jak i prasowych. Brała udział
w pracach legislacyjnych nad wieloma ustawami (m.in. w latach 1998-2001, gdy była wiceprezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast); doradzała władzom dużych miast
w Polsce i za granicą; wykładała w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami
w Warszawie, a także współpracowała z Uniwersytetem Warszawskim; zajmowała się funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych; współpracowała
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, także jako członek rady tego banku. Jest członkiem
Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.
W komentarzu omówiono zagadnienia związane z własnością lokali i funkcjonowaniem
wspólnot mieszkaniowych. Dokonano analizy większości problemów występujących w praktyce na tle stosowania ustawy o własności lokali, a także innych ustaw i aktów wykonaw-
czych dotyczących tej tematyki, wskazując dostępne rozwiązania prawne i organizacyjne
oraz kierunki działań wynikające z orzeczeń sądów.
W opracowaniu wiele uwagi poświęcono kwestiom związanym z ustanawianiem odrębnej
własności lokali, zmianami własnościowymi, podziałem nieruchomości do korzystania,
nabywaniem sąsiednich nieruchomości, a także pozycją wspólnoty jako osoby ustawowej.
Autorka opisuje zagadnienia związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną, w tym
różnorodne obowiązki zarządu lub zarządcy, zamawianiem usług i dostaw towarów oraz
ich rozliczaniem, procedury stosowane we wspólnotach, sposoby rozstrzygania sporów
na drodze sądowej, a także problemy, jakie powstają, gdy jednym z właścicieli lokali jest
podmiot publiczny albo gdy własność lokali wiąże się z udziałem w prawie użytkowania
wieczystego gruntu.
W trzecim wydaniu komentarza omówiono też skutki zmian ustawy o własności lokali
wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 12 czerwca 2015 r., która zrównała uprawnienia
współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych z prawami właścicieli całych lokali.
Książka przeznaczona jest dla prawników zajmujących się problematyką własności lokali,
zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami, osób zawodowo zajmujących się
gospodarką nieruchomościami (w tym nieruchomościami stanowiącymi własność publiczną) oraz właścicieli lokali i członków zarządów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9982-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 1068
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo budowlane
Kod: KAM-1537;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów