Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich

Status prawny członka spółdzielni został przedstawiony całościowo, tj. począwszy od zaistnienia spółdzielczych stosunków lokatorskich, przez ich trwanie aż do wygaśnięcia oraz towarzyszących temu zdarzeniu skutkom.

więcej

Autorzy: Piotr Zakrzewski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.05.2010 r.
Kod: KAM-1525:W01P01  Ilość w paczce: 12

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 17

Wstęp
str. 23

Rozdział I. Powstanie spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 31


1. Spółdzielnia mieszkaniowa jako ustawowy typ osoby prawnej a status prawny członka i jego rodziny
str. 31

1.1. Spółdzielnia mieszkaniowa jako ustawowy typ osoby prawnej
str. 31

1.2. Główny cel spółdzielni mieszkaniowej i sposób jego osiągnięcia
str. 32

1.2.1. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członka i jego rodziny
str. 32

1.2.2. Dostarczanie członkom i ich rodzinom lokali mieszkalnych oraz skutki ekonomiczne
str. 35

1.3. Zakres podmiotowy zaspokajania przez spółdzielnię mieszkaniową potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członka i jego rodziny
str. 40

1.3.1. Zasada członek-klient
str. 40

1.3.2. Rodzina członka
str. 42

1.4. Cel uboczny spółdzielni mieszkaniowej
str. 44

2. Prawo członka do świadczeń spółdzielni mieszkaniowej
str. 50

2.1. Cel spółdzielni mieszkaniowej a prawo członka
str. 50

2.2. Zasadność wyróżnienia prawa członka
str. 51

2.2.1. Analiza prawnoporównawcza
str. 51

2.2.2. Analiza porównawcza statusu prawnego członków wybranych typów spółdzielni
str. 53

2.2.3. Analiza historyczno-prawna
str. 55

2.2.4. Analiza obowiązujących przepisów
str. 57

2.3. Charakterystyka prawa członka
str. 59

2.4. Roszczenie o zawarcie umowy o budowę
str. 61

3. Dobrowolna i sądowa realizacja obowiązku zawarcia umowy o budowę oraz odpowiedzialność odszkodowawcza spółdzielni mieszkaniowej
str. 66

3.1. Dobrowolna realizacja obowiązku zawarcia umowy o budowę
str. 66

3.2. Sądowa realizacja obowiązku zawarcia umowy o budowę
str. 71

3.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza
str. 73

Rozdział II. Realizacja celu spółdzielni mieszkaniowej w ramach spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 78


1. Zagadnienia wstępne
str. 78

1.1. Terminologia
str. 78

1.2. Powiązanie celu spółdzielni mieszkaniowej i spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 81

2. Koncepcje regulacji stosunków prawnych realizujących cel spółdzielni
str. 82

2.1. Korporacyjna koncepcja regulacji
str. 82

2.2. Obligacyjna koncepcja regulacji
str. 89

2.3. Korporacyjno-obligacyjna koncepcja regulacji
str. 93

2.4. Wnioski
str. 94

3. Stanowisko doktryny i judykatury dotyczące stosunków prawnych między spółdzielnią a członkiem
str. 95

3.1. Podział na prawa i obowiązki wynikające ze stosunku członkostwa i pochodne od stosunku członkostwa
str. 95

3.1.1. Założenia, kryteria i cel podziału
str. 95

3.1.2. Podział a zagadnienie natury prawnej stosunków pochodnych
str. 101

3.1.3. Wnioski
str. 103

3.2. Podział na stosunki wynikające z członkostwa oraz z członkostwa i ze szczególnego indywidualnego uregulowania
str. 104

4. Geneza sporu o naturę spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 105

4.1. Wprowadzenie
str. 105

4.2. Geneza i znaczenie sporu w wybranych systemach prawnych
str. 106

4.3. Geneza i znaczenie sporu w prawie polskim
str. 109

5. Cywilnoprawna natura spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 112

Rozdział III. Natura prawna spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 117


1. Stanowiska doktryny i judykatury w kwestii natury prawnej spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 117

1.1. Wprowadzenie
str. 117

1.2. Stanowiska prezentowane na tle ustawy o spółdzielniach
str. 119

1.3. Stanowiska prezentowane na tle ustawy o spółdzielniach i ich związkach oraz ustawy - prawo spółdzielcze
str. 120

1.3.1. Poglądy akcentujące korporacyjną naturę spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 120

1.3.2. Poglądy akcentujące obligacyjną naturę spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 128

1.3.3. Poglądy akcentujące korporacyjno-obligacyjną naturę spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 131

1.4. Stanowiska prezentowane na tle ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
str. 134

2. Kryteria służące ustaleniu natury prawnej spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 137

2.1. Podwójna pozycja członka jako udziałowca spółdzielni mieszkaniowej i strony spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 137

2.2. Cechy spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 140

2.2.1. Cechy stosunku obligacyjnego i korporacyjnego
str. 140

2.2.2. Podstawa prawna spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 145

2.2.2.1. Podstawa prawna spółdzielczego stosunku lokatorskiego wynikającego z umowy o budowę
str. 145

2.2.2.2. Podstawa prawna spółdzielczego stosunku lokatorskiego wynikającego z umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 151

2.2.3. Cecha zależności organizacyjnej
str. 154

2.2.3.1. Cecha zależności organizacyjnej w spółdzielczym stosunku lokatorskim wynikającym z umowy o budowę lokalu
str. 154

2.2.3.2. Cecha zależności organizacyjnej w spółdzielczym stosunku lokatorskim wynikającym z umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 155

2.2.4. Cecha współdziałania spółdzielni mieszkaniowej i członka w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu
str. 159

2.2.4.1. Cecha współdziałania w spółdzielczym stosunku lokatorskim wynikającym z umowy o budowę
str. 159

2.2.4.2. Cecha współdziałania w spółdzielczym stosunku lokatorskim wynikającym z umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 161

2.2.5. Niemożność wypowiedzenia spółdzielczego stosunku lokatorskiego
str. 162

2.3. Zależność spółdzielczych stosunków lokatorskich od członkostwa
str. 164

2.3.1. Stanowisko doktryny i judykatury
str. 164

2.3.2. Rodzaje zależności
str. 167

2.3.3. Zależność spółdzielczego stosunku lokatorskiego wynikającego z umowy o budowę od członkostwa
str. 168

2.3.4. Zależność spółdzielczego stosunku lokatorskiego wynikającego z umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego od członkostwa
str. 170

2.3.5. Zagadnienie wpływu zależności spółdzielczego stosunku lokatorskiego od członkostwa na jego naturę prawną
str. 172

2.4. Terminologia i ustawowy sposób regulacji spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 175

3. Wnioski
str. 176

Rozdział IV. Wpływ zasady równości na pozycję prawną członka w spółdzielczych stosunkach lokatorskich
str. 180


1. Zasada równości w prawie spółdzielczym
str. 180

1.1. Pojęcie zasad prawa
str. 180

1.2. Geneza zasady równości
str. 180

1.3. Treść zasady równości
str. 185

1.4. Zasada równości jako granica autonomii spółdzielni
str. 188

1.5. Zasada równości jako zasada dyrektywalna
str. 189

1.6. Zasadność wyróżnienia prawa członka do równego traktowania w znaczeniu podmiotowym
str. 191

2. Zasada równości w spółdzielczych stosunkach lokatorskich
str. 197

2.1. Obowiązywanie zasady równości - uzasadnienie
str. 197

2.2. Zasada równości względnej - dopuszczalne kryteria różnicujące
str. 201

2.2.1. Kryteria różnicujące - uwagi ogólne
str. 201

2.2.2. Kryteria różnicujące - uwagi szczegółowe
str. 204

2.3. Podmiotowy zakres obowiązywania zasady równości
str. 208

3. Skutki naruszenia zasady równości
str. 209

3.1. Postacie naruszenia zasady równości
str. 209

3.2. Skutki naruszenia zasady równości przez uchwałę walnego zgromadzenia
str. 213

3.3. Skutki naruszenia zasady równości przez uchwałę rady nadzorczej
str. 216

3.4. Skutki naruszenia zasady równości przez uchwałę zarządu
str. 217

3.5. Powstanie roszczenia o zrównanie jako skutek naruszenia zasady równości przez uchwały organów spółdzielni mieszkaniowej
str. 218

3.5.1. Wprowadzenie
str. 218

3.5.2. Stanowisko doktryny i judykatury niemieckiej
str. 219

3.5.3. Zasadność wyróżnienia roszczenia o zrównanie na gruncie prawa polskiego
str. 222

Rozdział V. Prawa i obowiązki członka w spółdzielczym stosunku lokatorskim wynikającym z umowy o budowę
str. 224


1. Spółdzielnia mieszkaniowa i członek jako strony spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 224

1.1. Członek jako konsument
str. 224

1.2. Spółdzielnia mieszkaniowa jako przedsiębiorca
str. 227

2. Lokal mieszkalny jako przedmiot spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 232

3. Ekspektatywy w spółdzielczym stosunku lokatorskim
str. 234

3.1. Wprowadzenie
str. 234

3.2. Elementy konstytuujące, pojęcie i natura ekspektatywy
str. 235

3.2.1. Elementy konstytuujące
str. 235

3.2.2. Treść
str. 237

3.2.3. Natura prawna
str. 239

3.3. Ekspektatywa roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 240

3.4. Ekspektatywa spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 242

4. Uczestniczenie członka w pokrywaniu kosztów budowy lokalu mieszkalnego
str. 246

4.1. Pojęcie kosztów budowy lokalu mieszkalnego
str. 246

4.2. Podstawa prawna obowiązku uczestniczenia w pokrywaniu kosztów budowy lokalu mieszkalnego
str. 248

4.2.1. Treść statutu (uchwał) a umowa o budowę
str. 248

4.2.2. Niezgodność między treścią statutu (uchwał) a umową o budowę
str. 251

4.2.3. Nieważność uchwał a treść umowy o budowę
str. 255

4.2.4. Dopuszczalność uchylenia, zmiany uchwał po zawarciu umowy o budowę
str. 255

4.3. Wykonanie obowiązku uczestniczenia w kosztach budowy lokalu mieszkalnego
str. 257

4.3.1. Wykonanie obowiązku przez wniesienie wkładu mieszkaniowego
str. 257

4.3.1.1. Pojęcie i znaczenie wkładu mieszkaniowego
str. 257

4.3.1.2. Wniesienie wkładu mieszkaniowego
str. 261

4.3.1.3. Wstępne i ostateczne ustalenie wysokości wkładu mieszkaniowego
str. 264

4.3.1.4. Zdarzenie prawne decydujące o ostatecznej wysokości wkładu mieszkaniowego
str. 268

4.3.2. Wykonanie obowiązku przez spłatę odsetek i kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową
str. 269

4.3.2.1. Kredytowanie budownictwa spółdzielczego
str. 269

4.3.2.2. Spłata przez członka odsetek i kredytu
str. 272

Rozdział VI. Prawa i obowiązki członka w spółdzielczym stosunku lokatorskim wynikającym z umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 276


1. Roszczenie o wydanie lokalu mieszkalnego oraz uprawnienia z tytułu rękojmi wywołane jego wadami
str. 276

2. Treść spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 281

2.1. Ogólna charakterystyka spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 281

2.2. Uprawnienie do korzystania z lokalu mieszkalnego
str. 282

2.2.1. Używanie i posiadanie
str. 282

2.2.2. Pobieranie pożytków
str. 288

2.2.3. Dyspozycje faktyczne
str. 293

2.2.4. Zużycie
str. 295

2.2.5. Inne uprawnienia i obowiązki
str. 295

2.3. Niezbywalność spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 300

2.3.1. Zasada niezbywalności
str. 300

2.3.2. Wyjątki od zasady niezbywalności po ustaniu wspólności ustawowej
str. 301

2.3.3. Wyjątki od zasady niezbywalności w trakcie istnienia wspólności ustawowej
str. 305

2.4. Niedziedziczność spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 307

2.5. Niepodzielność spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 308

2.6. Wyłączenie spod egzekucji cywilnoprawnej
str. 311

2.7. Żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu
str. 312

2.7.1. Natura prawna wniosku
str. 312

2.7.2. Osoby uprawnione
str. 314

2.7.3. Oznaczenie lokalu i przypadających na niego udziałów w nieruchomości wspólnej
str. 316

2.7.4. Roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu
str. 319

2.7.5. Przesłanki roszczenia o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu
str. 323

2.7.5.1. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości spółdzielni lub brak tytułu prawnego wobec gruntu
str. 323

2.7.5.2. Złożenie wniosku
str. 325

2.7.5.3. Dokonanie wymaganych spłat
str. 326

2.7.5.3.1. Wymagane spłaty przy wniosku złożonym przed 30 grudnia 2009 r
str. 326

2.7.5.3.2. Wymagane spłaty przy wniosku złożonym po 30 grudnia 2009 r
str. 332

2.7.5.3.3. Spłaty przewidziane w przepisach szczególnych
str. 334

2.7.6. Umowa przeniesienia własności lokalu jako zdarzenie prawne prowadzące do przekształcenia prawa
str. 337

2.7.7. Umowny i sądowy tryb przeniesienia własności lokalu
str. 340

2.7.8. Skutki ustanowienia odrębnej własności lokalu
str. 343

2.8. Żądanie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
str. 349

3. Obowiązek uczestniczenia członków w pokrywaniu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej oraz działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
str. 353

3.1. Uwagi wstępne
str. 353

3.2. Pojęcie i rodzaje kosztów
str. 354

3.2.1. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na lokale członków
str. 354

3.2.1.1. Pojęcie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
str. 354

3.2.1.2. Reguła indywidualizowania kosztów eksploatacyjnych
str. 357

3.2.2. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni
str. 359

3.2.3. Koszty działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
str. 360

3.3. Uczestniczenie członków w pokrywaniu kosztów a pożytki i przychody spółdzielni mieszkaniowej z działalności gospodarczej
str. 362

3.4. Rozłożenie kosztów między członków
str. 366

3.5. Wykonanie obowiązku uczestniczenia w pokrywaniu kosztów przez wnoszenie opłat
str. 368

3.5.1. Pojęcie opłat
str. 368

3.5.2. Osoby odpowiedzialne
str. 370

3.5.3. Statut i uchwała jako podstawa prawna opłat
str. 371

3.5.4. Termin wnoszenia opłat i skutki jego naruszenia
str. 372

3.5.5. Niewnoszenie opłat a tzw. repartycja kosztów
str. 374

3.5.6. Zmiana wysokości opłat
str. 376

3.5.6.1. Dopuszczalność i skuteczność zmiany wysokości opłat
str. 376

3.5.6.2. Obowiązki towarzyszące zmianie wysokości opłat
str. 377

3.5.6.3. Kwestionowanie zasadności zmiany wysokości opłat
str. 378

Rozdział VII. Wygaśnięcie spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 381


1. Wygaśnięcie spółdzielczego stosunku lokatorskiego wynikającego z umowy o budowę
str. 381

1.1. Zależność spółdzielczego stosunku lokatorskiego od członkostwa
str. 381

1.2. Przyczyny ustania członkostwa
str. 382

1.2.1. Wprowadzenie
str. 382

1.2.2. Wystąpienie ze spółdzielni
str. 383

1.2.3. Śmierć członka
str. 386

1.2.4. Wykluczenie i wykreślenie członka
str. 387

1.2.4.1. Dopuszczalność wykluczenia i wykreślenia
str. 387

1.2.4.2. Przesłanki wykluczenia
str. 389

1.2.4.3. Przesłanki wykreślenia
str. 396

1.2.4.4. Postępowanie o wykluczenie lub wykreślenie
str. 400

1.2.4.4.1. Wysłuchanie wyjaśnień członka
str. 400

1.2.4.4.2. Zawiadomienie członka o wykluczeniu lub wykreśleniu
str. 402

1.2.4.4.3. Kwestionowanie uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu w trybach postępowania wewnątrzspółdzielczego, quasi-wewnątrzspółdzielczego oraz sądowego
str. 403

2. Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 409

2.1. Ustanie członkostwa
str. 409

2.1.1. Zależność spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego od członkostwa
str. 409

2.1.2. Przyczyny ustania członkostwa
str. 412

2.2. Uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 415

2.2.1. Uchwała przewidziana w art. 11 ust. 11 u.s.m.
str. 415

2.2.1.1. Zależność członkostwa od spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 415

2.2.1.2. Przyczyny uzasadniające podjęcie uchwały
str. 417

2.2.2. Uchwała przewidziana w art. 13 ust. 2 u.s.m
str. 421

2.2.3. Uchwała przewidziana w art. 14 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 2 u.s.m.
str. 429

2.3. Rozwiązanie spółdzielczego stosunku lokatorskiego przez sąd
str. 431

2.4. Zrzeczenie się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 432

2.5. Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z mocy prawa
str. 434

2.5.1. Geneza
str. 434

2.5.2. Przesłanki
str. 436

2.5.2.1. Wystąpienie stanu likwidacji, postępowania upadłościowego lub egzekucyjnego
str. 436

2.5.2.2. Nabycie budynku albo udziału w budynku przez inny niż spółdzielnia mieszkaniowa podmiot
str. 438

Rozdział VIII. Skutki wygaśnięcia spółdzielczych stosunków lokatorskich
str. 441


1. Skutki ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego . lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 441

1.1. Roszczenia osób bliskich o przyjęcie do spółdzielni mieszkaniowej
str. 441

1.2. Wstąpienie w spółdzielczy stosunek lokatorski wynikający z umowy o budowę
str. 444

1.3. Roszczenie o wypłatę wartości rynkowej lokalu
str. 445

2. Skutki likwidacji, upadłości, egzekucji spółdzielni mieszkaniowej w okresie oczekiwania na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 446

3. Skutki wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 449

3.1. Opróżnienie lokalu mieszkalnego
str. 449

3.2. Roszczenia osób bliskich o przyjęcie do spółdzielni mieszkaniowej i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 454

3.2.1. Geneza
str. 454

3.2.2. Przesłanki roszczeń
str. 455

3.2.2.1. Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 455

3.2.2.2. Przynależność do kręgu osób bliskich
str. 457

3.2.2.3. Wniesienie wkładu mieszkaniowego
str. 459

3.2.2.4. Przesłanki negatywne
str. 460

3.2.3. Dochodzenie roszczeń
str. 461

3.3. Roszczenia uprawnionego o wypłatę zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego lub wartości rynkowej lokalu
str. 464

3.3.1. Przesłanki roszczeń
str. 464

3.3.2. Roszczenie o wypłatę zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego
str. 466

3.3.3. Roszczenie o wypłatę wartości rynkowej lokalu
str. 467

3.4. Dziedziczenie roszczenia o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu
str. 470

4. Skutki wywołane nabyciem budynku albo udziału w nim w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub egzekucyjnego przez inny niż spółdzielnia mieszkaniowa podmiot
str. 474

4.1. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w najem
str. 474

4.2. Roszczenie o wypłatę wartości rynkowej lokalu
str. 477

4.3. Żądanie zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu
str. 480

5. Skutki nabycia budynku lub udziału w nim przez spółdzielnię mieszkaniową
str. 482

Podsumowanie
str. 486

Wykaz literatury
str. 503


Ukryj

Opis:

Stan prawny na 1.05.2010 r. Niniejsza monografia jest studium traktującym o statusie prawnym członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich, przez które należy rozumieć dwa stosunki prawne powstałe w wyniku kolejno zawartych po sobie umów o budowę i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Z uwagi na ich podobieństwo do innych relacji łączących członka i spółdzielnię mieszkaniową, np. powstałych w wyniku zawarcia umowy o budowę z członkiem ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu, część poczynionych w niniejszej książce ustaleń zachowuje doniosłość przy ocenie tych ostatnich. Jest to więc w pewnym stopniu opracowanie dotyczące wszystkich typów spółdzielczych stosunków prawnych mogących występować między spółdzielnią mieszkaniową a jej członkiem. Status prawny członka spółdzielni został przedstawiony całościowo, tj. począwszy od zaistnienia spółdzielczych stosunków lokatorskich, przez ich trwanie aż do wygaśnięcia oraz towarzyszących temu zdarzeniu skutkom. Poruszone w pracy liczne problemy jurydyczne o doniosłości praktycznej i teoretycznej, rzadko dotąd analizowane, np. kwestia natury prawnej omawianych stosunków czy zasada równości, zostały poddane dogłębnej analizie ukierunkowanej na ich wszechstronne wyjaśnienie. Prezentowana publikacja uwzględnia także poglądy doktryny obcej - głównie niemieckiej - oraz bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego. Z tych powodów powinna spotkać się z zainteresowaniem przedstawicieli środowiska akademickiego i zawodów prawniczych zajmujących się poruszaną tematyką.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0287-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 528
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: KAM-1525:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa