Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Komentarz

Komentarz jest pierwszym w Polsce tak kompletnym opracowaniem poświęconym zawodowi biegłego rewidenta oraz standardom kierującym wykonywaniem zawodu.

więcej

Autorzy: Mikołaj Turzyński, Michał Wiatr,
Seria:  Komentarze ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.04.2010 r.
Kod: ABC-0611:W01P01  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 


Wykaz skrótów
str.13

Wprowadzenie
str.17

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649)
str.21

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 21
Uwagi wstępne
str.21
Art. 1. [Zakres regulacji objętych ustawą]
str. 22
Art. 2. [Definicje stosowane w ustawie]
str.23
Przepisy ogólne - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
str.31
W świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości - cel badania sprawozdań fi nansowych, charakterystyka sprawozdawczości finansowej
str.40

Rozdział 2. Biegli rewidenci
str.45
Uwagi wstępne
str.45
Art. 3. [Zawód biegłego rewidenta]
str. 48
Art. 4. [Obowiązki biegłego rewidenta]
str.49
Art. 5. [Rejestr biegłych rewidentów]
str. 50
Art. 6. [Skład Komisji egzaminacyjnej]
str. 53
Art. 7. [Zadania Komisji egzaminacyjnej]
str. 56
Art. 8. [Organizacja czynności egzaminacyjnych]
str. 56
Art. 10. [Rejestr biegłych rewidentów]
str. 64
Art. 11. [Skreślenie z rejestru biegłych rewidentów]
str. 66
Art. 12. [Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego do uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów]
str.67
Biegli rewidenci - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
str. 68
W świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości - cel i charakterystyka zawodu biegłego rewidenta
str. 73

Rozdział 3. Samorząd zawodowy biegłych rewidentów
str. 88
Uwagi wstępne
str. 88
Art. 13. [Krajowa Izba Biegłych Rewidentów]
str. 91
Art. 14. [Prawo wyborcze biegłych rewidentów]
str. 91
Art. 15. [Osobowość prawna Krajowej Izby Biegłych Rewidentów]
str. 91
Art. 16. [Zadania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów]
str. 92
Art. 17. [Organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów]
str. 93
Art. 18. [Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów oraz Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów]
str. 93
Art. 19. [Wybory do organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów]
str. 95
Art. 20. [Zadania Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów]
str. 95
Art. 21. [Zadania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów]
str. 97
Art. 22. [Skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów]
str. 100
Art. 23. [Skład i zadania Krajowej Komisji Rewizyjnej]
str. 101
Art. 24. [Skład i zadania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego]
str. 102
Art. 25. [Zadania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego]
str. 103
Art. 26. [Skład i zadania Krajowej Komisji Nadzoru]
str. 104
Art. 27. [Czynności pokontrolne Krajowej Komisji Nadzoru]
str. 107
Art. 28. [Obsługa organizacyjno-kancelaryjna Krajowej Izby Biegłych Rewidentów]
str. 111
Art. 29. [Statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów]
str. 111
Art. 30. [Opłaty z tytułu nadzoru]
str. 112

Rozdział 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów
str. 114 Uwagi wstępne
str. 114
Art. 31. [Ogólne zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów]
str. 115
Art. 32. [Strony w postępowaniu dyscyplinarnym]
str. 117
Art. 33. [Obrońcy obwinionego]
str. 118
Art. 34. [Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne]
str. 118
Art. 35. [Kontynuacja postępowania dyscyplinarnego]
str. 118
Art. 36. [Zakres postępowania dyscyplinarnego]
str. 119
Art. 37. [Wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego]
str. 120
Art. 38. [Rozprawa przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym]
str. 121
Art. 39. [Ujawnienie innego przewinienia w toku rozprawy]
str. 121
Art. 40. [Orzeczenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego]
str. 122
Art. 41. [Odwołanie do sądu pierwszej instancji]
str. 122
Art. 42. [Prawo wglądu do akt i żądania informacji]
str. 123
Art. 43. [Koszty postępowania dyscyplinarnego]
str. 123
Art. 44. [Wykonanie prawomocnego orzeczenia o ukaraniu biegłego rewidenta]
str. 124
Art. 45. [Niezawisłość członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego]
str. 124
Art. 46. [Stosowanie Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu dyscyplinarnym]
str. 124

Rozdział 5. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań fi nansowych
str. 125
Uwagi wstępne
str. 125
Art. 47. [Formy prowadzenia działalności przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań fi nansowych]
str. 127
Art. 48. [Przedmiot działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fi nansowych]
str. 130
Art. 49. [Obowiązki podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fi nansowych]
str. 131
Art. 50. [Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fi nansowych]
str. 132
Art. 51. [Odpowiedzialność podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fi nansowych]
str. 133
Art. 52. [Wnoszenie opłat przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań fi nansowych]
str. 134
Art. 53. [Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych]
str. 135
Art. 54. [Skreślenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fi nansowych z listy]
str. 138
Art. 55. [Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego do uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie wpisu lub skreślenia z listy]
str. 139
Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finanosowych- komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
str. 139


Rozdział 6. Warunki i zasady wykonywania czynności rewizji finansowej
str. 143
Uwagi wstępne
str. 143
Art. 56. [Obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej]
str. 144
Art. 57. [Zakaz ingerowania w czynności rewizyjne w sposób zagrażający niezależności i obiektywizmowi]
str. 147
Art. 58. [Obowiązek informowania o przyjęciu korzyści majątkowej przez funkcjonariusza publicznego]
str. 148
Art. 59. [Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej]
str. 148
Art. 60. [Kształtowanie wynagrodzenia za czynności rewizji fi nansowej]
str. 150
Art. 61. [Biegły rewident grupy]
str. 150
Art. 62. [Zastąpienie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fi nansowych przez innego biegłego rewidenta lub podmiot uprawniony do badania sprawozdań fi nansowych]
str. 152
Warunki i zasady wykonywania czynności rewizji fi nansowej - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
str. 153
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Dokumentacja badania - MSRF 230
str. 160
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór - MSRF 260
str. 165
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka - MSRF 330
str. 174
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień - MSRF 540
str. 186
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Podmioty powiązane - MSRF 550
str. 208
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Późniejsze zdarzenia (zdarzenia po dacie sprawozdań fi nansowych) - MSRF 560
str. 226
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Pisemne oświadczenia- MSRF 580
str. 233
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Badanie sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części grupy) - MSRF 600
str. 241
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdanie finansowe - MSRF 720
str. 270

Rozdział 7. Nadzór publiczny
str. 273
Uwagi wstępne
str. 273
Art. 63. [Utworzenie Komisji Nadzoru Audytowego]
str. 275
Art. 64. [Zadania Komisji Nadzoru Audytowego]
str. 275
Art. 65. [Skład Komisji Nadzoru Audytowego]
str. 278
Art. 66. [Ograniczenia nakładane na członków Komisji Nadzoru Audytowego]
str. 279
Art. 67. [Powoływanie członków Komisji Nadzoru Audytowego]
str. 280
Art. 68. [Kadencja Komisji Nadzoru Audytowego]
str. 281
Art. 69. [Organizacja prac Komisji Nadzoru Audytowego]
str. 282
Art. 70. [Podejmowanie uchwał przez Komisję Nadzoru Audytowego]
str. 282
Art. 71. [Wynagrodzenie członków Komisji Nadzoru Audytowego]
str. 283
Art. 72. [Zatwierdzanie uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów]
str. 284
Art. 73. [Ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji administracyjnych wydanych przez Komisję Nadzoru Audytowego]
str. 285
Art. 74. [Kontrola wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych]
str. 285
Art. 75. [Organizacja czynności kontrolnych]
str. 287
Art. 76. [Uprawnienia osoby przeprowadzającej kontrolę]
str. 288
Art. 77. [Wyłączenie od udziału w kontroli]
str. 289
Art. 78. [Sposób przeprowadzenia kontroli]
str. 291
Art. 79. [Dokumentowanie ustaleń kontroli]
str. 291
Art. 80. [Protokół kontroli]
str. 293
Art. 81. [Odbiór protokołu]
str. 294
Art. 82. [Kwestionowanie ustaleń kontroli]
str. 295
Art. 83. [Działania pokontrolne]
str. 296
Art. 84. [Kontrola realizacji zaleceń
str. 298
Art. 85. [Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli]
str. 298
Nadzór publiczny - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
str. 299

Rozdział 8. Czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego
str301
Uwagi wstępne
str. 301
Art. 86. [Komitet audytu]
str. 303
Art. 87. [Informacja o podpisanych w roku poprzedzającym umowach na wykonywanie czynności rewizji fi nansowej z jednostkami zainteresowania publicznego]
str. 306
Art. 88. [Obowiązki informacyjne podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wykonującego czynności rewizji finansowej w jednostce zainteresowania publicznego]
str. 308
Art. 89. [Okres wykonywania czynności rewizyjnych przez kluczowego biegłego rewidenta w jednostce zainteresowania publicznego]
str. 311
Art. 90. [Ograniczenie zajmowania stanowisk kierowniczych]
str. 311
Czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
str. 312

Rozdział 9. Współpraca z innymi państwami Unii Europejskiej i państwami trzecimi
str.317
Uwagi wstępne
str.317
Art. 91. [Współpraca Komisji Nadzoru Audytowego z organami nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej]
str. 319
Art. 92. [Wszczęcie przez organy nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko biegłemu rewidentowi]
str. 320
Art. 93. [Udział przedstawicieli organu nadzoru publicznego z państwa Unii Europejskiej w dochodzeniu dyscyplinarnym]
str. 321
Art. 94. [Informowanie o podejmowaniu przez biegłego rewidenta lub podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych działań niezgodnych z prawem Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej]
str. 322
Art. 95. [Rejestr biegłych rewidentów z państw trzecich oraz lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich]
str. 323
Art. 96. [Wpis do rejestru biegłego rewidenta z państwa trzeciego, badającego sprawozdanie finansowe spółki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce]
str. 323
Art. 97. [Wpis na listę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z państwa trzeciego, badającego sprawozdanie finansowe spółki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Polski]
str. 325
Art. 98. [Uznanie systemu postępowania dyscyplinarnego, systemu zapewnienia jakości i wymagań za równoważne z ustawowymi oraz standardów za równoważne z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej]
str. 327
Art. 99. [Nadzór Komisji Nadzoru Audytowego nad biegłym rewidentem i podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych z państwa trzeciego]
str. 328
Art. 100. [Odstąpienie od wpisu do rejestru biegłego rewidenta z państwa trzeciego oraz od wpisu na listę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z państwa trzeciego]
str.329
Art. 101. [Przekazanie dokumentacji rewizyjnej organowi nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych z państwa trzeciego]
str. 329
Art. 102. [Porozumienie z organem nadzoru publicznego z państwa trzeciego]
str. 331
Art. 103. [Odmowa przekazania dokumentacji organowi nadzoru publicznego z państwa trzeciego]
str. 332
Współpraca z innymi państwami Unii Europejskiej i państwami trzecimi - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
str. 333
Rozdział 10. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe
str. 340
Art. 104. [Zmiany w Prawie spółdzielczym]
str. 340
Art. 105. [Zmiany w ustawie o rachunkowości]
str. 340
Art. 106. [Zmiany w ustawie o działach administracji rządowej]
str. 342
Art. 107. [Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi]
str.342
Art. 108. [Zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym]
str.343
Art. 109. [Obowiązki podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych]
str.. 343
Art. 110. [Obowiązki biegłych rewidentów]
str. 343
Art. 111. [Obowiązki Krajowej Rady Biegłych Rewidentów]
str. 344
Art. 112. [Stosowanie uprzednio obowiązujących przepisów wykonawczych]
str. 344
Art. 113. [Sprawy przed sądem dyscyplinarnym]
str. 344
Art. 114. [Bieg terminów przedawnienia karalności]
str. 345
Art. 115. [Komisja egzaminacyjna i postępowanie kwalifkacyjne]
str. 345
Art. 116. [Ciągłość praw i obowiązków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów]
str. 345
Art. 117. [Powoływanie komitetu audytu]
str. 346
Art. 118. [Obowiązywanie uchwał Krajowej Izby Biegłych Rewidentów]
str. 346
Art. 119. [Składanie wniosków o rejestrację przez biegłych rewidentów]
str. 346
Art. 120. [Standardy rewizji finansowej]
str. 346
Art. 121. [Utrata mocy ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie]
str. 347
Art. 122. [Wejście w życie ustawy]
str. 347

Zakończenie
str. 348
Skorowidz rzeczowy
str.363

Ukryj

Opis:

Komentarz jest pierwszym w Polsce tak kompletnym opracowaniem poświęconym zawodowi biegłego rewidenta oraz standardom kierującym wykonywaniem zawodu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0404-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 386
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia
Kod: ABC-0611:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów