Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks wykroczeń. Komentarz [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

W niniejszym komentarzu przedstawiono analizę przepisów obowiązującego od bez mała 40 lat Kodeksu wykroczeń - w jego aktualnym brzmieniu, z uwzględnieniem także tych zmian, które wejdą w życie w czerwcu 2010 r.

więcej

Autorzy: Tomasz Grzegorczyk (red. nauk.), Wojciech Jankowski, Monika Zbrojewska,
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.01.2013 r.
Kod: KAM-1426;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 199,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń
str. 19

część ogólna

Rozdział I
Zasady odpowiedzialności
str. 21


Art. 1. [Warunki odpowiedzialności za wykroczenie]
str. 23

Art. 2. [Zmiana ustawy]
str. 44

Art. 3. [Zasada terytorialności]
str. 46

Art. 4. [Czas i miejsce wykroczenia]
str. 48

Art. 5. [Zasada ekwiwalencji umyślności i nieumyślności]
str. 50

Art. 6. [Umyślność i nieumyślność]
str. 53

Art. 7. [Nieświadomość karalności; błąd co do znamion czynu]
str. 56

Art. 8. [Wiek jako warunek odpowiedzialności]
str. 60

Art. 9. [Zbieg przepisów i zbieg wykroczeń]
str. 62

Art. 10. [Zbieg wykroczenia z przestępstwem]
str. 67

Art. 11. [Usiłowanie]
str. 72

Art. 12. [Podżeganie]
str. 76

Art. 13. [Pomocnictwo]
str. 78

Art. 14. [Odpowiedzialność współdziałających]
str. 80

Art. 15. [Obrona konieczna]
str. 83

Art. 16. [Stan wyższej konieczności]
str. 88

Art. 17. [Niepoczytalność i poczytalność ograniczona]
str. 91

Rozdział II
Kary, środki karne i zasady ich wymiaru
str. 96


Art. 18. [Kary]
str. 99

Art. 19. [Kara aresztu]
str. 100

Art. 20. [Kara ograniczenia wolności]
str. 104

Art. 21. [Obowiązek pracy w ramach ograniczenia wolności]
str. 107

Art. 22. [Obowiązki dodatkowe przy ograniczeniu wolności]
str. 110

Art. 23. [Kara zastępcza za ograniczenie wolności]
str. 111

Art. 24. [Kara grzywny]
str. 115

Art. 25. [Zamiana grzywny]
str. 121

Art. 26. [Zakaz orzekania aresztu]
str. 127

Art. 27. [Uwolnienie od aresztu zastępczego za grzywnę]
str. 128

Art. 28. [Środki karne]
str. 129

Art. 29. [Zakaz prowadzenia pojazdów]
str. 135

Art. 30. [Przepadek przedmiotów]
str. 139

Art. 31. [Podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób]
str. 144

Art. 32. [Nawiązka]
str. 146

Art. 33. [Dyrektywy wymiaru kary i środka karnego]
str. 150

Art. 34. [Indywidualizacja wymiaru kary i środka karnego]
str. 165

Art. 35. [Szczególne wymogi orzekania kary aresztu]
str. 166

Art. 36. [Kara nagany]
str. 167

Art. 37. [Nawiązka za wykroczenie chuligańskie]
str. 169

Art. 37a. (uchylony)
str. 170

Art. 38. [Recydywa szczególna wielokrotna]
str. 171

Art. 39. [Nadzwyczajne złagodzenie i odstąpienie od kary; środki oddziaływania społecznego]
str. 173

Rozdział III
Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego
str. 179


Art. 40. (uchylony)
str. 179

Art. 41. [Środki oddziaływania wychowawczego]
str. 180

Rozdział IV
Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu
str. 184


Art. 42. [Podstawy zawieszenia; okres próby]
str. 184

Art. 43. [Ograniczenia zawieszenia]
str. 187

Art. 44. [Zarządzenie wykonania zawieszonej kary; uznanie ukarania za niebyłe]
str. 188

Rozdział V
Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania
str. 192


Art. 45. [Przedawnienie karalności i wykonania orzeczenia]
str. 192

Art. 46. [Zatarcie ukarania]
str. 196

Rozdział VI
Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych
str. 199


Art. 47. [Definicje ustawowe]
str. 199

Rozdział VII
Stosunek do ustaw szczególnych
str. 209


Art. 48. [Stosowanie części ogólnej do wykroczeń pozakodeksowych]
str. 209

część Szczególna

Rozdział VIII
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
str. 211


Art. 49. [Lekceważenie narodu i państwa]
str. 212

Art. 49a. [Nielegalne przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej]
str. 216

Art. 50. [Nieopuszczenie zbiegowiska]
str. 222

Art. 50a. [Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym z zamiarem użycia ich do popełnienia przestępstwa]
str. 224

Art. 51. [Zakłócenie spokoju lub porządku publicznego]
str. 227

Art. 52. [Naruszenie przepisów o zgromadzeniach]
str. 233

Art. 52a. [Nawoływanie do przestępstwa lub przeciwdziałania przemocą prawu]
str. 239

Art. 52b. [Zmiana w użyciu oleju opałowego]
str. 242

Art. 53. (uchylony)
str. 243

Art. 54. [Naruszenie przepisów porządkowych]
str. 243

Art. 55. [Kąpiel w miejscu niedozwolonym]
str. 246

Art. 56. [Nielegalna zbiórka ofiar]
str. 249

Art. 57. [Zbiórka ofiar na opłacenie grzywny]
str. 253

Art. 58. [Żebranie]
str. 255

Art. 59. (uchylony)
str. 257

Art. 60. (uchylony)
str. 257

Art. 601. [Naruszenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej]
str. 257

Art. 602. (uchylony)
str. 273

Art. 603. [Sprzedaż poza miejscem wyznaczonym przez organ gminy]
str. 273

Art. 61. [Przywłaszczenie stanowisk i godności]
str. 280

Art. 62. (uchylony)
str. 286

Art. 63. [Naruszenia z zakresu telekomunikacji]
str. 286

Art. 63a. [Nielegalne umieszczanie ogłoszeń]
str. 292

Art. 64. [Nieoznakowanie nieruchomości]
str. 294

Rozdział IX
Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
str. 300


Art. 65. [Wprowadzenie w błąd organu lub instytucji]
str. 300

Art. 66. [Fałszywy alarm]
str. 303

Art. 67. [Uszkodzenie ogłoszenia]
str. 306

Art. 68. [Bezprawny wyrób pieczęci]
str. 308

Art. 69. [Niszczenie znaku organu państwowego]
str. 311

Rozdział X
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
str. 314


Art. 70. [Czynności osób niezdolnych]
str. 314

Art. 71. [Wadliwe wykonanie urządzeń]
str. 320

Art. 72. [Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego]
str. 325

Art. 73. [Niezawiadomienie o niebezpieczeństwie]
str. 326

Art. 74. [Uszkodzenie znaku ostrzegającego]
str. 328

Art. 75. [Wyrzucanie przedmiotów]
str. 330

Art. 76. [Obrzucanie pojazdu]
str. 331

Art. 77. [Nieostrożność ze zwierzęciem]
str. 333

Art. 78. [Drażnienie zwierząt]
str. 338

Art. 79. [Brak oświetlenia miejsc publicznych]
str. 340

Art. 80. [Uszkodzenia wału przeciwpowodziowego]
str. 341

Art. 81. [Uszkodzenie ochrony brzegu]
str. 343

Art. 82. [Naruszenia przepisów przeciwpożarowych]
str. 345

Art. 82a. [Niedopełnienie obowiązków w razie pożaru i utrudnianie akcji ratowniczej lub czynności kontrolnych]
str. 396

Art. 83. [Nieostrożność z materiałami wybuchowymi]
str. 403

Rozdział XI
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
str. 407


Art. 84. [Nieoznaczenie przeszkody w ruchu drogowym]
str. 408

Art. 85. [Samowolna zmiana albo uszkodzenie znaku lub sygnału]
str. 413

Art. 85a. [Naruszenie przepisów o sposobie znakowania dróg wewnętrznych]
str. 415

Art. 86. [Niezachowanie ostrożności]
str. 418

Art. 87. [Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu]
str. 423

Art. 88. [Prowadzenie lub pozostawienie pojazdu bez należytego oświetlenia]
str. 428

Art. 89. [Dopuszczenie do przebywania małoletniego na drodze]
str. 431

Art. 90. [Tamowanie ruchu]
str. 433

Art. 91. [Zanieczyszczenie drogi]
str. 435

Art. 92. [Niepodporządkowanie się znakowi lub sygnałowi]
str. 439

Art. 92a. [Niedostosowanie się do ograniczenia prędkości]
str. 444

Art. 93. [Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku]
str. 447

Art. 94. [Prowadzenie pojazdu bez uprawnień]
str. 451

Art. 95. [Prowadzenie pojazdu bez dokumentów]
str. 472

Art. 95a. [Nieprawdziwe dane w dowodzie rejestracyjnym]
str. 474

Art. 96. [Nielegalne dopuszczenie do ruchu]
str. 477

Art. 96a. [Bezprawne posiadanie lub używanie urządzeń pojazdu uprzywilejowanego]
str. 484

Art. 97. [Inne naruszenia prawa o ruchu drogowym]
str. 489

Art. 98. [Nieostrożność poza drogą publiczną]
str. 492

Art. 99. [Naruszenia stanu drogi]
str. 494

Art. 100. [Uszkodzenia drogi]
str. 497

Art. 101. [Nieoczyszczenie drogi]
str. 503

Art. 102. [Zaniedbanie stanu zjazdu]
str. 504

Art. 103. [Uchylanie się od świadczeń]
str. 505

Art. 103a. (uchylony)
str. 507

Rozdział XII
Wykroczenia przeciwko osobie
str. 508


Art. 104. [Skłanianie do żebrania]
str. 508

Art. 105. [Dopuszczenie do czynu kryminalnego]
str. 510

Art. 106. [Dopuszczenie do przebywania w niebezpieczeństwie]
str. 513

Art. 107. [Złośliwe niepokojenie]
str. 515

Art. 108. [Szczucie psem]
str. 517

Rozdział XIII
Wykroczenia przeciwko zdrowiu
str. 519


Art. 109. [Zanieczyszczanie wody]
str. 519

Art. 110. [Zatrudnianie chorego]
str. 526

Art. 111. [Niezachowanie stanu sanitarnego]
str. 530

Art. 112. (uchylony)
str. 533

Art. 113. [Niezachowanie czystości]
str. 533

Art. 114. [Odmowa udzielenia wyjaśnień organowi służby zdrowia]
str. 535

Art. 115. [Niepoddanie się szczepieniu lub badaniu]
str. 536

Art. 116. [Nieprzestrzeganie zarządzeń leczniczych]
str. 537

Art. 117. [Nieprzestrzeganie porządku w nieruchomości]
str. 541

Art. 118. [Ubój zwierzęcia bez zezwolenia]
str. 545

Rozdział XIV
Wykroczenia przeciwko mieniu
str. 554


Art. 119. [Kradzież i przywłaszczenie]
str. 556

Art. 120. [Kradzież drzewa]
str. 566

Art. 121. [Szalbierstwo]
str. 569

Art. 122. [Paserstwo]
str. 573

Art. 123. [Kradzież z ogrodu]
str. 578

Art. 124. [Niszczenie cudzej rzeczy]
str. 579

Art. 125. [Niezawiadomienie o znalezieniu rzeczy]
str. 582

Art. 126. [Kradzież rzeczy niemajątkowej]
str. 584

Art. 127. [Samowolne użycie rzeczy]
str. 585

Art. 128. [Urządzanie gry hazardowej]
str. 588

Art. 129. [Wyrób wytrychów]
str. 595

Art. 130. [Wyłączenie przepisów]
str. 597

Art. 131. [Odpowiedzialność za wykroczenia popełnione za granicą]
str. 605

Rozdział XV
Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów
str. 606


Art. 132. (uchylony)
str. 607

Art. 133. [Spekulacja biletami]
str. 607

Art. 134. [Oszukiwanie w handlu]
str. 608

Art. 135. [Ukrywanie towaru]
str. 612

Art. 136. [Usuwanie oznaczeń z towarów]
str. 616

Art. 137. [Nieuwidocznienie ceny]
str. 619

Art. 138. [Nadmierne wynagrodzenie i odmowa świadczenia]
str. 621

Art. 138a. [Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa]
str. 623

Art. 138b. [Niedozwolone postanowienia umowne]
str. 626

Art. 138c. [Kredyt konsumencki]
str. 629

Art. 138d. [Brak uprawnień przewodnika i pilota]
str. 634

Art. 139. (uchylony)
str. 639

Art. 139a. [Naruszenia z zakresu timeshare]
str. 639

Rozdział XVI
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
str. 647


Art. 140. [Nieobyczajny wybryk]
str. 647

Art. 141. [Nieprzyzwoite napisy]
str. 649

Art. 142. [Proponowanie czynu nierządnego]
str. 650

Rozdział XVII
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
str. 653


Art. 143. [Utrudnienie korzystania z urządzeń użytku publicznego]
str. 654

Art. 144. [Niszczenie roślinności]
str. 656

Art. 145. [Zaśmiecanie]
str. 661

Rozdział XVIII
Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji
str. 663


Art. 146. [Niezgłoszenie urodzenia lub zgonu]
str. 663

Art. 147. (uchylony)
str. 667

Art. 147a. [Niezarejestrowany zakład opieki zdrowotnej lub leczniczy dla zwierząt; niedozwolona reklama]
str. 668

Rozdział XIX
Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
str. 672


Art. 148. [Szkodnictwo leśne]
str. 673

Art. 149. [Paserstwo drzewa z lasu]
str. 676

Art. 150. [Szkodnictwo ogrodowe]
str. 677

Art. 151. [Niedozwolony wypas]
str. 679

Art. 152. [Niszczenie kosodrzewiny]
str. 684

Art. 153. [Drobne szkody leśne]
str. 685

Art. 154. [Niszczenie substancji; śmiecenie]
str. 688

Art. 155. [Niszczenie urządzeń melioracyjnych]
str. 690

Art. 156. [Niszczenie zasiewów]
str. 691

Art. 157. [Nieopuszczenie cudzego terenu]
str. 692

Art. 158. [Wyrąb drzewa przez właściciela]
str. 694

Art. 159. [Niezapobieganie szkodnikom]
str. 698

Art. 160. [Zmiana przeznaczenia gruntu]
str. 699

Art. 161. [Wjazd pojazdem do lasu]
str. 700

Art. 162. [Zanieczyszczenie lasu]
str. 702

Art. 163. [Niszczenie grzybów]
str. 706

Art. 164. [Niszczenie gniazd lub lęgowisk]
str. 708

Art. 165. [Płoszenie, zabijanie zwierząt]
str. 711

Art. 166. [Puszczanie psa w lesie]
str. 715

Bibliografia
str. 717

Skorowidz rzeczowy
str. 735

Ukryj

Opis:

W komentarzu zostały omówione najnowsze zmiany do Kodeksu wykroczeń, w tym dotyczące odpowiedzialności za naruszenie:

  • obowiązku meldunkowego - w związku z uchyleniem art. 147 k.w.,
  • regulacji odnoszących się do umów timeshare i umów o długoterminowy produkt wakacyjny,
  • bezpieczeństwa na drogach publicznych,
  • sposobu znakowania dróg wewnętrznych,
  • obowiązku przekazania konsumentowi stosownych informacji przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki.
W książce przedstawiono także zmiany wynikające z projektu nowelizacji, zwanej nowelą do Kodeksu postępowania karnego, obejmującej m.in. zmiany w Kodeksie wykroczeń, która jest już przedmiotem prac sejmowych. Ponadto w opracowaniu uwzględniono w odpowiednim zakresie przepisy ustaw szczególnych oraz przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego - dla wykazania różnic w rozwiązaniach prawnych, a także przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia - w celu wskazania sposobu właściwego stosowania norm Kodeksu wykroczeń w praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4055-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 744
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo karne / Prawo wykroczeń
Kod: KAM-1426;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów