Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo i postępowanie karne skarbowe [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Prawo i postępowanie karne skarbowe to gruntowne teoretyczno-dogmatyczne opracowanie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego.

więcej

Autorzy: Violetta Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski, Jerzy Skorupka,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.12.2012 r.
Kod: KAM-1388;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 17

Przedmowa
str. 21

Część pierwsza
Materialne prawo karne skarbowe

Dział I
Zagadnienia wstępne
str. 25

Rozdział 1
Prawo karne skarbowe - pojęcie, funkcje i miejsce w systemie prawa karnego
str. 25


1. Pojęcie prawa karnego skarbowego
str. 25

2. Funkcje prawa karnego skarbowego
str. 27

3. Specyfika prawa karnego skarbowego i jego związek z innymi działami prawa karnego
str. 28

Rozdział 2
Kształtowanie się i rozwój prawa karnego skarbowego w Polsce
str. 31


1. Ustawodawstwo karne skarbowe obowiązujące w latach 1926-1999
str. 31

2. Kodyfikacja karna skarbowa z dnia 10 września 1999 r.
str. 34

2.1. Autonomiczność kodeksu karnego skarbowego
str. 35

2.2. Zakres recepcji unormowań i odesłań do powszechnego prawa karnego
str. 37

2.3. Kompleksowość i zupełność unormowań kodeksu karnego skarbowego
str. 39

Rozdział 3
Kodeks karny skarbowy, jego budowa i struktura przepisów
str. 41


1. Budowa kodeksu karnego skarbowego
str. 41

2. Struktura przepisów prawa karnego skarbowego
str. 42

2.1. Budowa przepisów materialnoprawnych części ogólnej, procesowych i wykonawczych kodeksu karnego skarbowego
str. 42

2.2. Budowa przepisów materialnoprawnych części szczególnej kodeksu karnego skarbowego
str. 42

2.2.1. Rodzaje dyspozycji
str. 43

2.2.2. Rodzaje sankcji
str. 44

Dział II
Problematyka części ogólnej
str. 46

Rozdział 4
Zasady obowiązywania ustawy - Kodeks karny skarbowy
str. 46


1. Czas popełnienia czynu karnego skarbowego i zasady doboru odpowiedniego ustawodawstwa karnego skarbowego dla jego ocen
str. 46

1.1. Czas popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych
str. 47

1.2. Zasada lex retro non agit i dopuszczalny wyjątek od niej w razie zmiany ustawodawstwa
str. 48

2. Obowiązywanie kodeksu karnego skarbowego co do miejsca i osób
str. 50

2.1. Zasada terytorialności
str. 50

2.2. Odpowiedzialność za czyny karne skarbowe popełnione za granicą
str. 52

Rozdział 5
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
str. 53


1. Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego oraz jej elementy
str. 53

1.1. Czyn i jego formy
str. 53

1.2. Społeczna szkodliwość czynu
str. 54

1.3. Bezprawność karna czynu
str. 55

1.4. Wina
str. 55

1.5. Dwupodział na przestępstwa i wykroczenia skarbowe
str. 58

2. Podmiot przestępstw i wykroczeń skarbowych
str. 60

3. Okoliczności uchylające lub umniejszające winę i ich wpływ na odpowiedzialność karną
str. 61

3.1. Nieletniość
str. 61

3.2. Niepoczytalność i stan poczytalności ograniczonej
str. 62

3.3. Błąd
str. 66

3.4. Anormalna sytuacja motywacyjna
str. 69

Rozdział 6
Formy popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych
str. 72


1. Formy stadialne
str. 72

1.1. Przygotowanie i jego karalność
str. 72

1.2. Usiłowanie i jego karalność
str. 73

2. Formy zjawiskowe
str. 75

2.1. Sprawstwo sensu largo i sprawstwo sensu stricto
str. 75

2.2. Podżeganie i pomocnictwo
str. 84

2.3. Zasady i zakres odpowiedzialności osób współdziałających przy popełnieniu czynu zabronionego
str. 85

3. Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym i jej charakterystyka
str. 88

Rozdział 7
Zbieg przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych oraz zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego lub przepisów k.k.s. i przepisów karnych innych ustaw
str. 92


1. Ten sam czyn - jedno przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe
str. 92

1.1. Pozorny zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego
str. 92

1.2. Rzeczywisty zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego i kumulatywna kwalifikacja prawna czynu
str. 94

2. Idealny zbieg przepisów karnych skarbowych i przepisów karnych powszechnych
str. 95

3. Pozorny zbieg przestępstw lub wykroczeń skarbowych
str. 97

4. Rzeczywisty zbieg przestępstw lub wykroczeń skarbowych
str. 99

Rozdział 8
Kary grożące za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
str. 105


1. Kara grzywny
str. 105

2. Kara ograniczenia wolności
str. 111

3. Kara pozbawienia wolności
str. 114

Rozdział 9
Środki karne, ich rodzaje i rola
str. 117


1. Środki karne sensu stricto
str. 118

1.1. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
str. 118

1.2. Przepadek przedmiotów
str. 123

1.3. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów
str. 126

1.4. Przepadek korzyści majątkowych
str. 127

1.5. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej
str. 129

1.6. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska
str. 129

1.7. Pozbawienie praw publicznych
str. 131

1.8. Podanie wyroku do publicznej wiadomości
str. 132

2. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
str. 132

2.1. Warunkowe umorzenie postępowania karnego skarbowego
str. 133

2.2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
str. 136

2.3. Warunkowe zwolnienie
str. 139

3. Środki zabezpieczające
str. 142

3.1. Lecznicze środki zabezpieczające
str. 143

3.2. Nielecznicze środki zabezpieczające
str. 146

Rozdział 10
Wymiar kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
str. 148


1. Zasady wymiaru kary
str. 150

2. Dyrektywy ogólne wymiaru kary i środków karnych
str. 153

3. Okoliczności wpływające na wymiar kary i środków karnych
str. 156

4. Wzajemny stosunek dyrektyw ogólnych
str. 157

5. Dyrektywy szczególne wymiaru kary i środków karnych
str. 158

6. Nadzwyczajne obostrzenie kary
str. 162

7. Nadzwyczajne złagodzenie kary
str. 165

8. Zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia kary i do nadzwyczajnego obostrzenia kary
str. 168

Rozdział 11
Przypadki zaniechania ukarania sprawcy za przestępstwa i wykroczenia skarbowe z wyłączeniem instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
str. 169


1. Czynny żal sprawcy i jego skutki w zakresie ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej
str. 170

2. Odstąpienie od wymierzenia kary
str. 173

Rozdział 12
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe popełnione przez osoby fizyczne
str. 176

Rozdział 13
Przedawnienie karalności oraz przedawnienie wykonania kary. Darowanie czynu bądź kary. Zatarcie skazania
str. 182


1. Przedawnienie karalności przestępstw i wykroczeń skarbowych
str. 182

2. Przedawnienie wykonania orzeczonej kary lub środka karnego
str. 185

3. Abolicja, amnestia i ułaskawienie
str. 186

4. Zatarcie skazania
str. 188

Dział III
Problematyka części szczególnej kodeksu karnego skarbowego
str. 190

Rozdział 14
Wprowadzenie do części szczególnej kodeksu karnego skarbowego
str. 190


1. Uwagi wprowadzające do rozważań nad problematyką części szczególnej kodeksu karnego skarbowego
str. 190

2. Ogólna charakterystyka zmian wprowadzonych w części szczególnej kodeksu karnego skarbowego nowelą z 2005 r
str. 196

Rozdział 15
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
str. 201


1. Uwagi wprowadzające do rozważań nad przestępstwami i wykroczeniami przeciwko obowiązkom podatkowym
str. 201

2. Czyny skierowane przeciwko obowiązkowi podatkowemu (zapłacie podatku
str. 204

2.1. Uchylanie się od obowiązku podatkowego
str. 204

2.2. Firmanctwo
str. 213

2.3. Oszustwo podatkowe
str. 216

2.4. Uporczywe uchylanie się od zapłacenia podatku
str. 221

3. Czyny skierowane przeciwko obowiązkowi rzetelnego prowadzenia dokumentacji podatkowej
str. 224

3.1. Nieprowadzenie księgi
str. 224

3.2. Nierzetelne i wadliwe prowadzenie księgi
str. 227

3.3. Niewystawienie rachunków
str. 230

4. Bezpodstawne żądanie zwrotu podatku lub zwrotu wydatków mieszkaniowych
str. 237

4.1. Narażenie organów podatkowych na bezpodstawny zwrot podatku
str. 237

4.2. Nienależny zwrot wydatków na cele mieszkaniowe
str. 240

5. Czyny skierowane przeciwko obowiązkom płatnika lub inkasenta
str. 241

5.1. Niewpłacenie podatku przez płatnika lub inkasenta
str. 242

5.2. Niepobranie podatku
str. 244

5.3. Niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków płatnika lub inkasenta
str. 245

6. Czyny skierowane przeciwko zasadom informacji podatkowej i kontroli
str. 246

6.1. Niezłożenie w terminie deklaracji
str. 246

6.2. Niezłożenie informacji
str. 247

6.3. Czyny skierowane przeciwko informacjom podsumowującym
str. 250

6.4. Naruszenie przepisów o ewidencji podatkowej
str. 251

6.5. Udaremnienie lub utrudnienie kontroli
str. 254

7. Przestępstwa i wykroczenia akcyzowe
str. 259

7.1. Wprowadzenie do problematyki przestępstw i wykroczeń akcyzowych
str. 259

7.2. Bezprawne wydanie lub przywóz wyrobu akcyzowego
str. 261

7.3. Wywóz wyrobów akcyzowych bez zawiadomienia
str. 266

7.4. Paserstwo akcyzowe
str. 268

7.5. Wadliwe oznaczanie wyrobów akcyzowych
str. 273

7.6. Fałszowanie znaków akcyzy
str. 274

7.7. Niedopełnienie obowiązku oznaczenia wyrobu akcyzowego
str. 276

7.8. Naruszenie obowiązków wynikających z nadzoru podatkowego
str. 278

7.9. Produkcja i magazynowanie wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym
str. 281

7.10. Nielegalny obrót znakami akcyzy
str. 282

7.11. Rażące naruszenie przepisów o przewozie lub przechowywaniu znaków akcyzy
str. 285

7.12. Nierozliczenie się ze znaków akcyzy
str. 286

7.13. Naruszenie warunków zwolnienia z akcyzy
str. 287

7.14. Zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego
str. 289

7.15. Naruszenie obowiązku rozliczenia znaków akcyzy z kontrahentem
str. 292

8. Nienależna wypłata lub wykorzystanie dotacji albo subwencji oraz wadliwe wykonywanie nadzoru
str. 293

8.1. Nienależna wypłata lub wykorzystanie dotacji albo subwencji
str. 293

8.2. Wadliwe wykonywanie nadzoru
str. 296

9. Czyny skierowane przeciwko obowiązkom podatkowym w podatku od kopalin
str. 298

Rozdział 16
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami lub usługami
str. 302


1. Przemyt
str. 304

2. Oszustwa celne i inne wyłudzenia
str. 306

2.1. Wyłudzenie zezwoleń celnych
str. 306

2.2. Oszustwo celne
str. 308

2.3. Wyłudzenie zwrotu należności celnej
str. 310

3. Paserstwo celne
str. 311

4. Inne bezprawne zachowania mające na celu uszczuplenie należności celnych
str. 312

4.1. Naruszenie procedury odprawy czasowej
str. 312

4.2. Niezachowanie warunków zwolnienia z cła
str. 313

5. Czyny zakłócające sprawowanie należytego nadzoru celnego
str. 314

5.1. Usunięcie towaru spod dozoru celnego
str. 314

5.2. Naruszenie przepisów o składzie celnym, magazynie czasowego składowania, składzie wolnocłowym i wolnym obszarze celnym
str. 316

5.3. Utrudnianie kontroli celnej
str. 316

5.4. Nieprzechowywanie dokumentów celnych
str. 318

6. Niewłaściwe wykonywanie nadzoru
str. 318

Rozdział 17
Przestępstwa i wykroczenia przeciwko obrotowi dewizowemu
str. 319


1. Ogólna charakterystyka nowego prawa dewizowego i związanych z nim deliktów dewizowych
str. 319

2. Ogólna charakterystyka zmian w rozdziale 8 k.k.s. dokonanych nowelizacją prawa dewizowego z 2007 r
str. 323

3. Wyłudzenie indywidualnego zezwolenia dewizowego
str. 324

4. Naruszanie ograniczeń dewizowych
str. 325

4.1. Bezprawne wykonanie transferu na potrzeby działalności gospodarczej
str. 325

4.2. Bezprawne nabycie lub zbycie papierów wartościowych przez nierezydenta
str. 326

4.3. Bezprawne dokonanie transakcji w kraju trzecim przez rezydenta
str. 327

4.4. Bezprawne zbycie papierów wartościowych przez rezydenta
str. 328

4.5. Bezprawne otwarcie lub utrzymywanie rachunku bankowego
str. 329

4.6. Bezprawne dokonanie rozliczeń pieniężnych w obrocie dewizowym
str. 330

5. Reglamentacja działalności związanej z kupnem i sprzedażą wartości dewizowych. Nielegalna działalność kantorowa
str. 331

6. Naruszenia obowiązków dewizowych
str. 333

6.1. Utrudnianie kontroli dewizowej wykonywanej przez NBP
str. 333

6.2. Utrudnianie kontroli dewizowej wykonywanej przez organy celne lub Straż Graniczną
str. 334

6.3. Naruszenie obowiązku pośrednictwa banku
str. 336

6.4. Naruszenie obowiązku informowania NBP
str. 336

6.5. Nieprzechowywanie wymaganych dokumentów związanych z działalnością kantorową lub obrotem dewizowym
str. 337

6.6. Naruszenie obowiązku nadzoru
str. 338

Rozdział 18
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach
str. 339


1. Wprowadzenie do problematyki przestępstw i wykroczeń przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych
str. 339

2. Nielegalne urządzanie gier lub zakładów wzajemnych
str. 343

3. Urządzanie lub prowadzenie gry z naruszeniem szczególnych obowiązków
str. 347

3.1. Urządzanie lub prowadzenie gry bez urzędowego sprawdzenia lub bez urzędowych zabezpieczeń
str. 347

3.2. Naruszenie obowiązku informacyjnego przy niszczeniu losów
str. 349

3.3. Naruszenie obowiązku informacyjnego przy automatach do gry
str. 350

4. Nielegalne urządzanie i prowadzenie gier fantowych i loterii
str. 351

5. Nielegalny udział w grach lub zakładach
str. 352

6. Nielegalna sprzedaż losów loterii lub innych dowodów udziału w grze
str. 353

7. Zakazana publiczna reklama i promocja gier lub zakładów wzajemnych
str. 354

8. Umożliwienie udziału w grze osobie nieletniej
str. 355

9. Niewłaściwe wykonywanie nadzoru
str. 356

Część druga
Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Rozdział 19
Zagadnienia ogólne
str. 359


1. Pojęcie postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
str. 359

2. Funkcje norm postępowania karno-skarbowego
str. 361

3. Cele postępowania karno-skarbowego
str. 361

4. Przedmiot procesu
str. 363

5. Tryby postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
str. 364

5.1. Tryb zwyczajny
str. 365

5.2. Tryb uproszczony
str. 366

5.3. Tryb nakazowy
str. 366

5.4. Tryb w stosunku do nieobecnych
str. 367

5.5. Tryb mandatowy
str. 367

5.6. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
str. 368

6. Postępowanie zasadnicze i dodatkowe
str. 369

Rozdział 20
Strony i ich przedstawiciele
str. 370


1. Pojęcie i rodzaje stron
str. 370

2. Oskarżyciel publiczny
str. 371

3. Oskarżony
str. 372

4. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej
str. 374

5. Interwenient
str. 377

6. Reprezentanci stron procesowych
str. 379

Rozdział 21
Zabezpieczenie majątkowe
str. 383


1. Uwagi ogólne
str. 383

2. Zatrzymanie przesyłki
str. 388

3. Złożenie do depozytu
str. 389

4. Zabezpieczenie na mieniu
str. 390

5. Upadek zabezpieczenia
str. 390

6. Tymczasowe zajęcie mienia
str. 391

Rozdział 22
Właściwość organów postępowania przygotowawczego
str. 393


1. Finansowe organy postępowania
str. 393

2. Niefinansowe organy postępowania
str. 396

3. Prokurator
str. 397

4. Właściwość z łączności spraw i spory o właściwość w postępowaniu przygotowawczym
str. 398

Rozdział 23
Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy
str. 400


1. Postępowanie mandatowe
str. 400

1.1. Uwagi ogólne
str. 400

1.2. Organy uprawnione do nakładania kary grzywny w trybie postępowania mandatowego
str. 400

1.3. Przesłanki postępowania mandatowego
str. 402

1.4. Rodzaje mandatów
str. 404

1.5. Skutki odmowy przyjęcia mandatu
str. 405

1.6. Uchylenie prawomocnego mandatu
str. 406

1.7. Nadzór nad postępowaniem mandatowym
str. 408

2. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
str. 408

2.1. Uwagi ogólne
str. 408

2.2. Przebieg negocjacji
str. 409

2.3. Zezwolenie
str. 413

Rozdział 24
Postępowanie przygotowawcze
str. 415


1. Uwagi ogólne
str. 415

2. Wszczęcie postępowania
str. 420

3. Formy postępowania (śledztwo lub dochodzenie)
str. 424

4. Porządek czynności
str. 429

5. Akt oskarżenia
str. 435

6. Wniosek o skazanie bez rozprawy
str. 437

Rozdział 25
Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
str. 440


1. Uwagi ogólne
str. 440

2. Rozpoczęcie rozprawy
str. 441

3. Uwagi ogólne o rozprawie
str. 442

4. Przewód sądowy
str. 448

4.1. Odczytanie aktu oskarżenia
str. 448

4.2. Wyjaśnienia oskarżonego
str. 449

4.3. Skazanie bez przeprowadzenia postępowania dowodowego
str. 449

4.4. Skrócona rozprawa
str. 450

4.5. Dalsze postępowanie dowodowe
str. 451

4.6. Zwrot sprawy oskarżycielowi publicznemu
str. 452

4.7. Rozszerzenie oskarżenia
str. 453

4.8. Zmiana kwalifikacji prawnej zarzutu aktu oskarżenia
str. 453

4.9. Przerwa i odroczenie rozprawy
str. 453

4.10. Zamknięcie przewodu sądowego
str. 454

5. Głosy stron
str. 454

6. Wyrokowanie
str. 455

7. Natychmiastowa wykonalność orzeczenia
str. 457

Rozdział 26
Postępowanie odwoławcze
str. 458


1. Uwagi ogólne
str. 458

2. Apelacja
str. 459

2.1. Przedmiot, granice, zakres i kierunek zaskarżenia
str. 459

2.2. Właściwość sądów odwoławczych
str. 460

2.3. Termin
str. 461

2.4. Dewolutywność i suspensywność apelacji
str. 462

2.5. Strony uprawnione do wniesienia apelacji
str. 462

2.6. Postępowanie dowodowe
str. 464

2.7. Zakaz reformationis in peius
str. 464

2.8. Zakaz ne peius
str. 465

2.9. Zarzuty i przyczyny odwoławcze
str. 465

2.10. Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego
str. 467

2.11. Przebieg rozprawy apelacyjnej
str. 467

3. Zażalenie
str. 469

3.1. Przedmiot zażalenia
str. 469

3.2. Dewolutywność i suspensywność zażalenia
str. 470

3.3. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia
str. 470

3.4. Termin do wniesienia zażalenia
str. 470

3.5. Właściwość organów odwoławczych
str. 470

3.6. Rodzaje orzeczeń sądu lub organu odwoławczego
str. 471

Rozdział 27
Nadzwyczajne środki zaskarżenia
str. 472


1. Uwagi ogólne
str. 472

2. Kasacja
str. 472

2.1. Przedmiot zaskarżenia
str. 472

2.2. Termin do wniesienia kasacji
str. 473

2.3. Dewolutywność i suspensywność kasacji
str. 473

2.4. Podmioty uprawnione do wniesienia kasacji
str. 474

2.5. Podstawy kasacji
str. 475

2.6. Rodzaje orzeczeń sądu kasacyjnego
str. 475

2.7. Przebieg postępowania
str. 476

3. Wznowienie postępowania
str. 477

3.1. Przedmiot wznowienia
str. 477

3.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wznowienie postępowania
str. 478

3.3. Podstawy wznowienia
str. 478

3.4. Orzeczenie o wznowieniu postępowania
str. 479

Rozdział 28
Postępowanie uproszczone
str. 481


1. Przesłanki postępowania uproszczonego
str. 481

2. Przebieg postępowania uproszczonego
str. 482

3. Wyrok zaoczny
str. 483

Rozdział 29
Postępowanie nakazowe
str. 485


1. Uwagi ogólne
str. 485

2. Przesłanki postępowania nakazowego
str. 486

3. Przebieg postępowania nakazowego
str. 489

Rozdział 30
Postępowanie w stosunku do nieobecnych
str. 491


1. Przesłanki postępowania w stosunku do nieobecnych
str. 491

2. Przebieg postępowania w stosunku do nieobecnych
str. 493

Rozdział 31
Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
str. 494


1. Uwagi ogólne
str. 494

2. Przebieg postępowania
str. 495

3. Wykonywanie kar
str. 497

4. Wykonywanie środków karnych
str. 500

Podstawowa literatura
str. 503

Ukryj

Opis:

.. Podrecznik jest kompleksowym opracowaniem problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. .. Autorzy publikacji szczególowo omówili: – typy przestepstw i wykroczen skarbowych przewidziane w polskim porzadku prawnym, – specyfi czne instytucje i unormowania zawarte w kodeksie karnym skarbowym, – instytucje i uregulowania kodeksu karnego recypowane na grunt prawa karnego skarbowego, – zasady, instytucje i szczególowe unormowania kodeksu postepowania karnego oraz najistotniejsze regulacje kodeksu karnego wykonawczego, do których odsyla kodeks karny skarbowy. .. Podrecznik prezentuje pelna i aktualna wiedze z zakresu prawa i postepowania karnego skarbowego, przedstawiona w przystepny sposób, z odwolaniami do literatury przedmiotu i orzecznictwa sadowego. .. Ksiazka jest adresowana do studentów studiów administracyjnych i prawniczych, aplikantów zawodów prawniczych, a takze praktyków zajmujacych sie sprawami karnymi skarbowymi oraz szeroko rozumianym prawem fi nansowym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4069-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 470
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Prawo karne / Prawo karne skarbowe
Kod: KAM-1388;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów