Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Rachunkowość. System informacji finansowych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy o systemie informacyjnym rachunkowości zakładów opieki zdrowotnej (publicznych i niepublicznych). Ujęto w niej problemy najbardziej aktualne i kluczowe ze wskazaniem możliwości różnych rozwiązań przy wykorzystaniu obowiązujących regulacji prawnych.

więcej

Autorzy: Maria Hass-Symotiuk (red.),
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0593:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp (Maria Hass-Symotiuk)
str. 11

Część I
Rachunkowość jako system generowania informacji ekonomiczno-finansowych na potrzeby zarządzania w zakładzie opieki zdrowotnej
str. 15

Rozdział I
Rachunkowość jako instrument zarządzania zakładem opieki zdrowotnej
str. 17


1. Informacja ekonomiczno-finansowa podstawą podejmowania decyzji w zakładzie opieki zdrowotnej (Maria Hass-Symotiuk)
str. 17
2. Istota i znaczenie rachunkowości w zakładzie opieki zdrowotnej (Maria Hass-Symotiuk)
str. 22
3. Użytkownicy informacji finansowych i ich potrzeby (Maria Hass-Symotiuk)
str. 30
4. Prawne regulacje rachunkowości (Dorota Skrzypska)
str. 33
5. Struktura informacyjna rachunkowości zakładu opieki zdrowotnej (Maria Hass-Symotiuk)
str. 41
6. Integracja rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej w zakładzie opieki zdrowotnej (Maria Hass-Symotiuk)
str. 46
7. Odpowiedzialność za rachunkowość zakładu opieki zdrowotnej (Dorota Skrzypska)
str. 51

Rozdział II
Elementy polityki rachunkowości w zakładzie opieki zdrowotnej (Ksenia Czubakowska)
str. 67


1. Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
str. 67
2. Wymagania ustawowe dotyczące dowodów księgowych
str. 76
3. Pojęcie i rodzaje ksiąg rachunkowych
str. 89
4. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
str. 99
5. Ochrona danych i ich zbiorów
str. 110

Rozdział III
Wycena zasobów majątkowych zakładu opieki zdrowotnej oraz źródeł ich finansowania (Maria Hass-Symotiuk)
str. 114


1. Parametry wyceny aktywów i pasywów
str. 114
2. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne
str. 124
3. Inwestycje długo- i krótkoterminowe
str. 132
4. Rozrachunki i roszczenia
str. 140
5. Rzeczowe aktywa obrotowe
str. 148
6. Kapitały (fundusze) własne
str. 154
7. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy
str. 166

Rozdział IV
Koszty i przychody jako podstawa ustalania wyniku finansowego w zakładzie opieki zdrowotnej (Maria Hass-Symotiuk)
str. 183


1. Elementy kształtujące wynik finansowy i ich klasyfikacja
str. 183
2. Koszty działalności operacyjnej medycznej
str. 190
3. Przychody ze sprzedaży usług działalności operacyjnej medycznej
str. 200
4. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
str. 205
5. Koszty i przychody finansowe
str. 211
6. Straty i zyski nadzwyczajne
str. 214
7. Zasady ustalania i rozliczania wyniku finansowego
str. 216

Rozdział V
Sprawozdawczość finansowa i rewizja finansowa w zakładzie opieki zdrowotnej (Kazimierz Sawicki)
str. 225


1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
str. 225
2. Bilans
str. 229
3. Rachunek zysków i strat
str. 237
4. Rachunek przepływów pieniężnych
str. 243
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym
str. 249
6. Informacja dodatkowa
str. 253
7. Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym
str. 255
8. Zasady badania sprawozdania finansowego
str. 256

Rozdział VI
Obszary wykorzystania informacji finansowych zakładu opieki zdrowotnej (Teresa Kiziukiewicz)
str. 261


1. Cele i sposoby interpretacji sprawozdań finansowych zakładu opieki zdrowotnej
str. 261
2. Badanie struktury i dynamiki aktywów
str. 266
3. Wykorzystanie bilansu do oceny sytuacji finansowej
str. 272
4. Ocena rentowności
str. 279
5. Przepływy pieniężne jako przedmiot badań analitycznych
str. 287

Część II
Plan kont jako podstawa funkcjonowania rachunkowości w zakładzie opieki zdrowotnej (publicznym i niepublicznym)
str. 295

Rozdział I
Zakładowy plan kont a potrzeby zarządzania zakładem opieki zdrowotnej (Maria Hass-Symotiuk)
str. 297


1. Istota i rodzaje planów kont
str. 297
2. Założenia budowy zakładowego planu kont dla zakładu opieki zdrowotnej
str. 300
3. Elementy zakładowego planu kont zakładu opieki zdrowotnej
str. 303
4. Zakładowy plan kont a sprawozdawczość finansowa zakładu opieki zdrowotnej
str. 309
5. Dostosowanie zakładowego planu kont do potrzeb różnych użytkowników zakładu opieki zdrowotnej
str. 310
6. Modyfikacja zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania zakładem opieki zdrowotnej
str. 315

Rozdział II
Wzorcowy plan kont wraz z komentarzem dla zakładu opieki zdrowotnej
str. 323


1. Wzór zarządzenia w sprawie zakładowego planu kont oraz zasad funkcjonowania rachunkowości (Maria Hass-Symotiuk)
str. 323
2. Wykaz kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych (Maria Hass-Symotiuk)
str. 326
Zespół 0 - Aktywa trwałe (Maria Hass-Symotiuk)
str. 340
Zespół 1 - Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe (Dorota Skrzypska)
str. 392
Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia (Bożena Nadolna)
str. 417
Zespół 3 - Materiały i towary (Bożena Nadolna)
str. 462
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie (Maria Hass-Symotiuk)
str. 480
Zespół 5 - Koszty według typów i ich rozliczanie (Maria Hass-Symotiuk)
str. 497
Zespół 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe (Kazimierz Sawicki)
str. 524
Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem (Maria Hass-Symotiuk)
str. 535
Zespół 8 - Fundusze (kapitały) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy (Bożena Nadolna)
str. 572

3. Powiązanie planu kont ze sprawozdawczością finansową zakładu opieki zdrowotnej (Kazimierz Sawicki)
str. 595

Bibliografia
str. 607

Wykaz aktów prawnych
str. 611

Wykaz tabel
str. 617

Wykaz rysunków
str. 623

Ukryj

Opis:

Niniejsza publikacja, przygotowana przez zespół autorów-pracowników naukowych Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego - pod kierunkiem prof. Marii Hass-Symotiuk, stanowi kompendium wiedzy o systemie informacyjnym rachunkowości zakładów opieki zdrowotnej (publicznych i niepublicznych). Ujęto w niej problemy najbardziej aktualne i kluczowe ze wskazaniem możliwości różnych rozwiązań przy wykorzystaniu obowiązujących regulacji prawnych (w szczególności: prawa bilansowego, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych itp.).Część pierwsza książki ukazuje rolę i rangę rachunkowości jako instrumentu zarządzania (języka biznesu) zakładami opieki zdrowotnej. W części drugiej przedstawiono zasady i metody budowy zakładowego planu kont, w tym wzorcowy plan kont wraz z komentarzem, odpowiadający na potrzeby informacyjne kierownictwa tych jednostek. Adresaci:Publikacja jest skierowana do kierownictwa zakładów opieki zdrowotnej oraz przedstawicieli rad społecznych (rad nadzorczych) odpowiedzialnych za kształt systemu informacyjnego rachunkowości, głównych księgowych prowadzących księgi rachunkowe oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Z uwagi na całościowe omówienie zagadnień generowania i wykorzystania informacji finansowych może ona stanowić pomoc dla organów założycielskich tych jednostek w sprawowaniu funkcji nadzoru i kontroli. Może być ona także wykorzystana przez słuchaczy różnych form kształcenia zawodowego: słuchaczy studiów podyplomowych z zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, studentów studiów ekonomicznych, a także przez biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-985-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 624
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Finanse w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0593:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów