Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Komentarz [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

"Komentarz Andrzeja Chróścickiego do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych stanowi kolejne, udane opracowanie autora w przedmiotowej tematyce, będące odzwierciedleniem jego wiedzy, poglądów i doświadczenia zawodowego, [...]"

więcej

Autorzy: Andrzej Chróścicki,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-1298;pakiet  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str.23

Zamiast wstępu
str.25
Najważniejsze definicje z zakresu zabezpieczenia emerytalnego
str.
str.39

Rozdział 1
Przepisy ogólne

str.45
Art. 1. [Przedmiot ustawy]
str.45
Art. 2. [Przedmiot działalności funduszu]
str.63
Art. 3. [Definicje organów funduszu]
str.67
Art. 4. [Siedziba funduszu]
str.72
Art. 5. [Odpowiedzialność członków za zobowiązania funduszu]
str.73
Art. 6. [Aktywa funduszu]
str.73
Art. 7. [Zakres obowiązywania ustawy]
str.74
Art. 8. [Definicje ustawowe]
str.74
Art. 8a. [Przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych]
str.76

Rozdział 2
Fundusze emerytalne

str.77
Art. 9. [Rodzaje funduszy i sposób ich tworzenia]
str.77
Art. 10. [Firma funduszu]
str.78
Art. 11. [Czas trwania funduszu]
str.79
Art. 12. [Warunki utworzenia funduszu]
str. 79
Art. 13. [Treść statutu funduszu]
str.80
Art. 14. [Wniosek o utworzenie funduszu]
str.83
Art. 15. [Zezwolenie na utworzenie funduszu]
str.83
Art. 16. [Wniosek o wpis funduszu do rejestru]
str.86
Art. 17. [Treść wniosku o wpis do rejestru]
str.86
Art. 18. [Wygaśnięcie zezwolenia na utworzenie funduszu]
str.87
Art. 19. [Charakter prawny czynności dotyczących utworzenia funduszu]
str.88
Art. 20. [Nabycie osobowości prawnej]
str.88
Art. 21. [Rejestr funduszy]
str.89
Art. 22. [Zmiana statutu funduszu]
str.89
Art. 23. [Termin wejścia w życie zmian statutu]
str.89
Art. 24. [Zmiana statutu funduszu pracowniczego]
str.90
Art. 25. [Zmiana danych w rejestrze funduszy]
str.91
Art. 26. [Rachunkowość funduszy]
str.92
1. Rachunkowość otwartego funduszu emerytalnego
str.92
1.1. Papiery wartościowe notowane
str.95
1.2. Papiery wartościowe nienotowane
str.96
2. Kapitał funduszu
str.98
3. Kapitał rezerwowy
str.99
4. Wynik finansowy funduszu
str.99

Utworzenie i charakter prawny funduszu emerytalnego
str.100
1. Zagadnienia ogólne związane z utworzeniem funduszu
str.100
2. Charakter prawny otwartego funduszu emerytalnego
str.110
3. Utworzenie otwartego funduszu emerytalnego
str.126

Rozdział 3
Towarzystwa emerytalne

str.136
Art. 27. [Typ i forma prawna]
str.136
Art. 28. [Firma towarzystwa]
str.136
Art. 29. [Przedmiot działalności]
str.137
Art. 30. [Kapitał akcyjny i rodzaje akcji]
str.137
Art. 31. [Minimalna wysokość kapitału]
str.138
Art. 32. [Sposób i źródła pokrycia kapitału]
str.139
Art. 33. [Kapitały własne towarzystwa emerytalnego]
str.140
Art. 34. (uchylony)
str.140
Art. 35. [Założyciele pracowniczego towarzystwa emerytalnego]
str.140
Art. 36. [Akcjonariusze a założyciele]
str.141
Art. 37. [Akcjonariusze towarzystwa emerytalnego]
str.141
Art. 38. [Nabywanie akcji towarzystwa]
str.142
Art. 38a. [Zawiadomienie o jednostkach dominujących]
str.143
Art. 39. [Organy towarzystwa]
str.144
Art. 40. [Zarząd]
str.145
Art. 41. [Warunki członkostwa w zarządzie]
str.145
Art. 41a. [Oświadczenia majątkowe członków zarządu]
str.147
Art. 42. [Zakaz łączenia funkcji]
str.148
Art. 43. [Rada nadzorcza]
str.150
Art. 44. [Członkostwo w radzie]
str.150
Art. 45. [Skład rady nadzorczej towarzystwa pracowniczego]
str.151
Art. 46. [Zakres obowiązywania k.s.h.]
str.152
Art. 47. [Ograniczenia pracownicze]
str.152
Art. 47a. [Odpowiednie stosowanie oświadczeń majątkowych]
str.153
Art. 48. [Odpowiedzialność towarzystwa]
str.153
Art. 48a. [Odpowiedzialność towarzystwa
za osoby trzecie]
str.157
Art. 49. [Tajemnica zawodowa]
str.157
Art. 50. [Ograniczenia inwestycyjne towarzystwa]
str.158
Art. 51. [Przechowywanie dokumentów]
str.162
Art. 52. [Odpowiednie stosowanie przepisów k.s.h.]
str.163

Utworzenie powszechnego towarzystwa emerytalnego
str.164
1. Zagadnienia wstępne
str.164
2. Oznaczenie firmy i przedmiotu działalności
str.166
3. Kapitał zakładowy
str.167
4. Określenie władz towarzystwa emerytalnego
str.170
5. Koszty związane z utworzeniem towarzystwa emerytalnego
str.171
6. Prawa i obowiązki akcjonariuszy
str.172
7. Szczególne uregulowania statutu
str.180
8. Akcjonariusze towarzystwa emerytalnego
str.183
9. Ogólne zagadnienia dotyczące organów towarzystwa emerytalnego
str.186
10. Regulamin organizacyjny towarzystwa emerytalnego
str.189
11. Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie towarzystwa emerytalnego
str.191
12. Promesa na utworzenie funduszu emerytalnego
str.204
13. Działania organizacyjne założycieli towarzystwa (podsumowanie)
str.205
14. Zgłoszenie towarzystwa emerytalnego do rejestru sądowego
str.212
15. Kapitał zakładowy i prawo akcjonariuszy towarzystwa emerytalnego do udziału w zysku
str.217
16. Organy towarzystwa emerytalnego
str.223
A. Zarząd
str.223
B. Rada Nadzorcza
str.227
C. Walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa emerytalnego
str.235
17. Zmiana statutu towarzystwa emerytalnego
str.241
18. Zakres kontroli organu nadzoru w zakresie zmian statutu
str.250
19. Utworzenie funduszu emerytalnego
str.253
20. Zmiana statutu funduszu emerytalnego
str.260
21. Zarządzanie i reprezentacja funduszu emerytalnego przez towarzystwo emerytalne
str.262
22. Reprezentacja funduszu emerytalnego
str.268
23. Ograniczenia w działalności towarzystwa emerytalnego
str.277
24. Obowiązki w zakresie zachowania tajemnicy zawodowej i przechowywanie dokumentów funduszu emerytalnego
str.279
25. Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna członków władz statutowych towarzystwa emerytalnego
str.281
26. Odpowiedzialność powszechnego towarzystwa emerytalnego
str.293
27. Zagadnienie legitymacji biernej towarzystwa emerytalnego i funduszu emerytalnego
str.302
28. Szczególne przypadki odpowiedzialności administracyjnej towarzystwa emerytalnego
str.308
29. Odmienność uregulowań dotyczących pracowniczych towarzystw emerytalnych
str.328

Rozdział 4
Warunki podejmowania działalności przez towarzystwa emerytalne

str.333
Art. 53. [Zezwolenie na utworzenie towarzystwa]
str.333
Art. 54. [Treść wniosku o zezwolenie]
str.333
Art. 55. [Udzielenie zezwolenia]
str.335
Art. 56. [Promesa zezwolenia na utworzenie funduszu]
str.336
Art. 57. [Odmowa udzielenia zezwolenia]
str.337
Art. 58. [Zezwolenie na zmianę statutu lub umowy z depozytariuszem]
str.338
Art. 58a. [Zezwolenie na utworzenie pracowniczego towarzystwa]
str.340
Art. 59. [Powołanie organów towarzystwa]
str.340
Art. 60. [Zmiana danych]
str.342

Rozdział 5
Przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, łączenie się towarzystw emerytalnych i likwidacja funduszu emerytalnego

str.343
Art. 61. [Cofnięcie zezwolenia na utworzenie towarzystwa]
str.343
Art. 62. [Przesłanki cofnięcia zezwolenia]
str.343
Art. 63. [Data wejścia w życie decyzji o cofnięciu zezwolenia]
str.344
Art. 64. [Reprezentacja funduszu po cofnięciu zezwolenia]
str.344
Art. 65. [Skarga na cofnięcie zezwolenia]
str.347
Art. 66. [Przejęcie zarządzania funduszem]
str.347
Art. 67. [Połączenie towarzystw]
str.348
Art. 68. [Zezwolenie na przejecie zarządzania funduszem]
str.348
Art. 69. [Skutki przejęcia zarządzania funduszem]
str.351
Art. 70. [Ogłoszenie przejęcia zarządzania funduszem]
str.352
Art. 71. [Likwidacja funduszu]
str.353
Art. 72. [Wykreślenie funduszu z rejestru]
str.355
Art. 73. [Likwidacja funduszu pracowniczego]
str.355
Art. 74. [Decyzja o likwidacji funduszu pracowniczego]
str.355
Art. 75. [Sposób likwidacji]
str.355
Art. 76. [Skutki likwidacji]
str.356
Art. 77. [Wykreślenie funduszu z rejestru]
str.356
Art. 78. [Tryb likwidacji funduszu]
str.356

Przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, łączenie się towarzystw emerytalnych i likwidacja funduszu emerytalnego
str.357
1. Aspekty ogólne
str.357
2. Przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym na podstawie umowy zawartej między towarzystwami emerytalnymi
str.360
3. Charakter prawny umowy o przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym
str.361
4. Przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego
str.373
5. Status prawny i faktyczny towarzystwa emerytalnego przekazującego zarządzanie funduszem emerytalnym
str.374
6. Data wstąpienia w prawa i obowiązki towarzystwa emerytalnego przekazującego zarządzanie funduszem emerytalnym
str.375
7. Połączenie towarzystw emerytalnych
str.379
8. Treść i zakres zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym
str.387
9. Postępowanie rejestracyjne w odniesieniu do towarzystw emerytalnych
str. 391
10. Ogłoszenie fuzji i przejęć
str.395
11. Likwidacja powszechnego towarzystwa emerytalnego
str.397
12. Likwidacja funduszu emerytalnego
str.408
13. Zagadnienia prawa bilansowego w wypadku połączenia się towarzystw emerytalnych
str.423
14. Zagadnienia podatkowe fuzji towarzystw emerytalnych
str.439
15. Koszty funkcjonowania towarzystwa emerytalnego
str.450
16. Zagadnienia bilansowe
str.455
17. Zagadnienia podatkowe
str.466

Rozdział 6
(uchylony)
str.474

Rozdział 7
Członkostwo w funduszu emerytalnym

str.474
Art. 81. [Uzyskanie członkostwa w funduszu]
str.474
Art. 81a. [Okresowa emerytura kapitałowa]
str.491
Art. 82. [Rozporządzenie na wypadek śmierci]
str.491
Art. 83. [Oświadczenie o stosunkach majątkowych]
str.493
Art. 84. [Zmiana funduszu]
str.494
Art. 84a. [Oświadczenia członków funduszu]
str.504
Art. 85. [Określenie sposobu i trybu zawarcia umowy z funduszem]
str.508
Art. 86. [Członkostwo w pracowniczym funduszu]
str.509
Art. 87. [Data uzyskania członkostwa]
str.511
Art. 88. [Rezygnacja z członkostwa]
str.511
Art. 89. [Rejestr członków funduszu]
str.512
Art. 90. [Właściwość sądu w sprawach członkowskich]
str.516
Art. 91. [Właściwość sądu w przypadku funduszu pracowniczego]
str.517

Członkostwo w funduszu emerytalnym
str.517
1. Charakter prawny umowy o członkostwo w funduszu emerytalnym
str.517
2. Tryb zawarcia umowy o członkostwo w funduszu emerytalnym
str.529
3. Rozwiązanie, odstąpienie i wygaśnięcie umowy o członkostwo w funduszu emerytalnym
str.537
4. Rozwiązanie umowy z funduszem emerytalnym
str.552
5. Nabycie członkostwa w funduszu w wyniku losowania
str.563
6. Zawarcie umowy o członkostwo przez osobę niepełnoletnią
str.572

Rozdział 8
Działalność akwizycyjna otwartych funduszy emerytalnych

str.575
Art. 92. [Zakres działalności akwizycyjnej]
str.575
Art. 93. [Podmioty uprawnione do działalności akwizycyjnej]
str.578
Art. 93a. [Działalność akwizycyjna a nadrzędność lub zależność służbowa]
str.580
Art. 94. [Warunki wpisu do rejestru akwizytorów]
str.580

Rozdział 9
Rachunki i przeliczenia składek

str.598
Art. 95. [Wpłata składek do funduszu]
str.598
Art. 96. [Wpłata składek do funduszu pracowniczego]
str.601
Art. 97. [Wpłata składek w formie papierów wartościowych]
str.602
Art. 98. [Rachunek składek]
str. 603
Art. 99. [Przeliczanie składek na jednostki rozrachunkowe]
str.603
Art. 100. [Data przeliczenia składek]
str.605
Art. 100a. [Zwrot składek nienależnych]
str.607
Art. 100b. [Umorzenie jednostek rozrachunkowych]
str.609

Rachunki członkowskie w funduszu i przeliczanie składek
str.609
1. Wyliczanie składek
str.609
2. Roszczenia z tytułu złego obliczenia
str.614
3. Przekazywanie składek
str.616
4. Roszczenia z tytułu zwłoki w przekazywaniu składek przez ZUS
str.621
5. Rozszczenia z tytułu nieprzekazania składek przez ZUS
str.627
6. Pokrywanie kosztów ZUS-u
str.635
7. Charakter prawny częściowej składki i przedawnienie roszczeń
str.641
8. Wypłacanie składek
str.643
9. Jednostki rozrachunkowe
str.645
10. Szczegółowe czynności związane z procesem przypisania składki
str.654

Rozdział 10
Rachunki ilościowe

str.657
Art. 101. [Zasady prowadzenia rachunków ilościowych]
str.657
Art. 102. [Likwidacja rachunków ilościowych]
str.659
Art. 103. [Wypłata środków a rachunek ilościowy]
str.661
Art. 104. [Przekazywanie kwot związanych z posiadaniem akcji]
str.662
Art. 105. [Zasady zbywania praw z akcji]
str.663
Art. 106. [Ustanowienie przedstawiciela członków funduszu]
str.664

Rachunki ilościowe
str.665
1. Wprowadzenie
str.665
2. Akcje
str.666
3. Wypłata, wypłata transferowa, zwrot ? 669
4. Dywidendy
str.670

Rozdział 11
Wypłata środków zgromadzonych na rachunku

str.672
Art. 107. [Zakaz wypłaty środków]
str.672
Art. 108. [Ograniczenia egzekucji]
str.673
Art. 109. [Ograniczenia egzekucji w funduszu pracowniczym]
str.673
Art. 110. [Nabycie prawa do wypłaty środków]
str.674
Art. 111. [Sposób wypłaty środków]
str.674
Art. 111a. [Przekazywanie środków do ZUS]
str.675
Art. 111b. [Przekazywanie środków do ZUS c.d.] ? 677
Art. 112. [Wykorzystanie środków na potrzeby rentowe]
str.677
Art. 113. [Wypłata środków w funduszu pracowniczym]
str.677
Art. 114. [Sposób wypłaty środków w funduszu pracowniczym]
str.680
Art. 115. [Termin wypłaty środków]
str.680
Art. 116. [Terminy wypłaty ratalnej]
str.680
Art. 117. [Zmiana sposobu wypłaty]
str.680
Art. 118. [Wypłata przymusowa środków]
str.681
Art. 119. [Wypłata transferowa]
str.681
Art. 120. [Warunki wypłaty transferowej]
str.682
Art. 121. [Ograniczenia wypłaty transferowej]
str.682
Art. 122. [Termin wypłaty transferowej]
str.682
Art. 123. [Rozliczanie wypłat transferowych]
str.683
Art. 123a. [Termin i tryb szczególnych wypłat transferowych]
str.683
Art. 124. [Szczegółowy tryb rozliczeń wypłat transferowych]
str.684
Art. 125. [Odpowiedzialność towarzystwa za wypłaty transferowe]
str.684

Wypłaty i podział środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu
str.684
1. Zakaz rozporządzania środkami przez członka
str.684
2. Rozporządzanie środkami na wypadek śmierci
str.687
3. Egzekucja wierzytelności wobec funduszu
str.691
4. Szczegółowy tryb rozliczeń wypłat transferowych ? 694
5. Skutki ustania członkostwa
str.696
6. Sposób wypłaty środków
str.697

Rozdział 12
Podział środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

str.700
Art. 126. [Wypłata transferowa środków objętych wspólnością majątkowa]
str.700
Art. 127. [Termin wypłaty transferowej]
str.700
Art. 128. [Otwarcie rachunku dla współmałżonka]
str.701
Art. 129. [Ustanie wspólności małżeńskiej
w trakcie małżeństwa]
str.701
Art. 129a. [Termin wypłaty środków]
str.702
Art. 130. [Wypłata z rachunku w funduszu pracowniczym w razie rozwodu]
str.703

Podział środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa
str.703
1. Wprowadzenie
str.703
2. Zasady podziału środków
str.704
3. Nabycie członkostwa w funduszu w wyniku podziału środków na rachunku członkowskim
str.708

Rozdział 13
Podział środków w razie śmierci członka funduszu emerytalnego
str.715
Art. 131. [Wypłata transferowa w razie śmierci członka funduszu]
str.715
Art. 132. [Osoby uprawnione do środków po zmarłym członku]
str.717
Art. 132a. [Wypłata środków zmarłego członka emeryta]
str.717
Art. 133. [Wypłata środków na wypadek śmierci w funduszu pracowniczym]
str.718

Podział środków w wyniku śmierci członka funduszu
str.718
1. Wypłata na rachunek współmałżonka
str.718
2. Przekazanie środków osobom wskazanym przez zmarłego
str.721
3. Brak testamentu
str.725
4. Wskazanie imienne
str.725

Rozdział 14
Finansowanie działalności funduszu emerytalnego

str.728
Art. 134. [Sposób pobierania opłat przez fundusz]
str.728
Art. 135. [Sposób obliczania opłat]
str.729
Art. 136. [Koszty pokrywane z aktywów funduszu]
str.729
Art. 136a. [Koszty związane z przechowywaniem aktywów]
str.732
Art. 137. [Koszty pokrywane przez towarzystwo emerytalne]
str.732
Art. 138. (uchylony)
str.733

Finansowanie działalności funduszu emerytalnego
str.733
1. Źródła finansowania
str.733
2. Pobieranie opłat
str.735
3. Staż członkowski
str.737
4. Opłata za koszty zarządzania aktywami
str.738

Rozdział 15
Działalność lokacyjna funduszy emerytalnych

str.741
Art. 139. [Zasady polityki inwestycyjnej]
str.741
Art. 140. [Zasady polityki inwestycyjnej funduszu pracowniczego]
str.742
Art. 141. [Działalność inwestycyjna funduszu]
str.743
Art. 142. [Ograniczenia inwestycyjne funduszu]
str.747
Art. 143. [Inwestycje zagraniczne funduszu]
str.753
Art. 144. [Zakazy inwestycyjne]
str.753
Art. 145. [Ograniczenia inwestycyjne funduszu pracowniczego]
str.754
Art. 146. [Inwestycje w papiery wartościowe towarzystwa emerytalnego]
str.754
Art. 147. [Inwestycje zagraniczne funduszu pracowniczego]
str.755
Art. 148. [Ograniczenia inwestycyjne w zakresie jednostek uczestnictwa]
str.755
Art. 149. [Naruszenie ograniczeń inwestycyjnych]
str.756
Art. 150. [Zakazy zbywania aktywów funduszu]
str.759
Art. 151. [Udzielanie pożyczek przez fundusz]
str.760
Art. 152. [Zarządzanie aktywami przez firmę zarządzającą]
str.761
Art. 153. [Zarządzanie aktywami zagranicznymi]
str.762
Art. 154. [Zaciąganie pożyczek przez fundusz]
str.762
Art. 154a. [Przechowywanie decyzji inwestycyjnych]
str.762
Art. 155. [Dodatkowe ograniczenia inwestycyjne]
str.763
Art. 156. [Naruszenie zasad działalności inwestycyjnej]
str.763

Polityka i działalność inwestycyjna funduszu
str.763
1. Polityka inwestycyjna otwartego funduszu emerytalnego
str.763
2. Cele i zasady polityki inwestycyjnej funduszu emerytalnego
str.774
3. Działalność inwestycyjna funduszy emerytalnych
str.782

Rozdział 16
Depozytariusz

str.804
Art. 157. [Wybór depozytariusza]
str.804
Art. 158. [Podmioty uprawnione do działalności depozytowej]
str.804
Art. 159. [Obowiązki depozytariusza]
str.807
Art. 160. [Treść umowy depozytowej]
str.810
Art. 161. [Wypowiedzenie lub zmiana umowy]
str.813
Art. 162. [Upadłość lub likwidacja depozytariusza]
str.814
Art. 163. [Zmiana depozytariusza]
str.814
Art. 164. [Obowiązki informacyjne depozytariusza]
str.815
Art. 165. [Ograniczenia egzekucyjne]
str.815


str.816
1. Wprowadzenie
str.816
2. Obowiązki depozytariusza
str.818
3. Odpowiedzialność depozytariusza
str.823
4. Rozwiązanie umowy i zmiana depozytariusza
str.826

Rozdział 17
Wycena aktywów i obliczanie stopy zwrotu funduszy emerytalnych

str.831
Art. 166. [Ustalanie wartości aktywów funduszu]
str.831
Art. 167. [Ustalanie wartości jednostki rozrachunkowej]
str.832
Art. 168. [Termin wyceny aktywów]
str.832
Art. 169. [Termin ustalania wartości jednostki rozrachunkowej]
str.832
Art. 170. [Termin ustalania stopy zwrotu kapitału]
str.833
Art. 171. [Obowiązki informacyjne względem depozytariusza]
str.833
Art. 172. [Obliczanie stopy zwrotu kapitału]
str. 833
Art. 173. [Średnia stopa zwrotu kapitału]
str.833
Art. 173a. [Powierzenie obowiązków przez fundusz pracowniczy]
str.834
Art. 174. [Szczegółowe zasady obliczania stopy zwrotu kapitału]
str.835

Wycena aktywów i obliczanie stopy zwrotu funduszy emerytalnych
str.836
1. Zasady wyceny aktywów
str.836
2. Obliczanie stopy zwrotu
str.842
3. Obliczanie i pokrywanie kwoty niedoboru
str.858
4. "Portfel inwestycyjny"
str.869

Rozdział 18
Niedobór

str.873
Art. 175. [Powstanie niedoboru]
str.873
Art. 176. [Pokrycie niedoboru przez fundusz]
str.875
Art. 177. [Ogłoszenie upadłości towarzystwa emerytalnego]
str.876
Art. 178. [Pokrycie niedoboru przez Fundusz Gwarancyjny]
str.877
Art. 179. [Pokrycie niedoboru przez depozytariusza]
str.877
Art. 180. [Pokrycie niedoboru przez Skarb Państwa]
str.877
Art. 181. [Rachunek rezerwowy]
str.878
Art. 181a. [Środki na rachunku rezerwowym]
str.888
Art. 182. [Ograniczenia egzekucyjne]
str. 889
Art. 182a. [Przekazywanie przez fundusz środków towarzystwu]
str.890
Art. 183. (uchylony)
str.891

Rozdział 19
Fundusz Gwarancyjny

str.892
Art. 184. [Utworzenie Funduszu Gwarancyjnego]
str.892
Art. 185. [Gromadzenie środków przez Fundusz]
str.892
Art. 186. (uchylony)
str.894
Art. 187. [Pokrywanie niedoboru Funduszu]
str.894
Art. 188. [Opodatkowanie zwrotu wpłat]
str.894
Art. 188a. [Sprawozdanie finansowe]
str.895
Art. 188b. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]
str.895

Rozdział 20
Obowiązki informacyjne funduszy emerytalnych
str.896
Art. 189. [Prospekt informacyjny funduszu]
str.
896
Art. 190. [Udostępnienie prospektu]
str.896
Art. 191. [Udostępnienie informacji finansowych]
str.897
Art. 192. [Informowanie członków funduszu o ich rachunkach]
str.897
Art. 193. [Informacja o stanie aktywów funduszu]
str.898
Art. 194. [Przekazywanie informacji organowi nadzoru]
str.898
Art. 194a. [Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej funduszu pracowniczego]
str.898 Art. 195. [Sprawozdania okresowe]
str.899
Art. 196. [Szczegółowe postanowienia prospektu informacyjnego]
str.899
Art. 197. [Treść informacji podlegających opublikowaniu]
str.901
Art. 198. [Zaniechanie obowiązków informacyjnych]
str.905

Obowiązki informacyjne funduszy emerytalnych
str.906
1. Wprowadzenie
str.906
2. Prospekt informacyjny
str.907
3. Publiczne udostępnianie informacji
str.913
4. Informacje dla KNF
str.914
5. Kary za niedopełnienie obowiązku
str.918

Rozdział 21
Nadzór nad działalnością funduszy emerytalnych

str.920
Art. 199. (uchylony)
str.920
Art. 200. [Zadania organu nadzoru]
str.920
Art. 200a. (uchylony)
str.921
Art. 201. (uchylony)
str.921
Art. 202. [Tryb postępowania przed organem nadzoru]
str.921
Art. 203. (uchylony)
str.922
Art. 204. [Uprawnienia organu nadzoru]
str.922
Art. 204a. [Podmioty podlegające kontroli organu nadzoru] ??? 924
Art. 204b. [Powiadomienie]
str.926
Art. 204c. [Karanie członków zarządu towarzystwa emerytalnego]
str.927
Art. 204d. [Wyłączenie osoby kontrolera]
str.927
Art. 204e. [Miejsce kontroli]
str.928
Art. 204f. [Podstawa ustaleń kontrolnych]
str.928
Art. 204g. [Protokół kontroli]
str.929
Art. 204h. [Sporządzenie i przekazanie protokołu kontroli]
str. 930
Art. 204i. [Zastrzeżenia do kontroli]
str.931
Art. 204j. [Powiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach]
str.931
Art. 205. [Skarga na działalność funduszu]
str.932
Art. 206. [Uprawnienia w zakresie zwołania posiedzeń organów towarzystwa]
str.932
Art. 207. (uchylony)
str.933
Art. 207a. [Uczestnictwo organu nadzoru w postępowaniu rejestrowym]
str.933
Art. 208. (uchylony)
str. 933
Art. 209. (uchylony)
str.933
Art. 210. [Stosowanie odpowiednie przepisów o tajemnicy zawodowej]
str.933
Art. 211-214. (uchylone)
str.933

Kontrola nad funduszami
str.934
1. Wprowadzenie
str.934
2. Pojęcie nadzoru
str.934
3. Kompetencje nadzorcze KNF
str.937
4. Nadzór represyjny KNF
str.945

Rozdział 22
Przepisy karne <
br>str.950
Art. 215. [Zakaz używania firmy funduszu i towarzystwa]
str.950
Art. 216. [Zakaz prowadzenia działalności
określonej ustawa]
str.950
Art. 217. [Naruszenie ograniczeń inwestycyjnych]
str.950
Art. 218. [Udzielenie nieprawdziwych danych]
str.951
Art. 219. [Oferowanie korzyści materialnych]
str.951
Art. 219a. [Naruszenie zasad akwizycji]
str.952
Art. 220. [Ujawnienie tajemnicy zawodowej]
str.952
Art. 221. [Naruszenie obowiązków
związanych z niedoborem]
str.952
Art. 222. [Działanie w imieniu osoby prawnej]
str.952

Rozdział 23
Zmiany w przepisach obowiązujących

str. 953
Art. 223-228. (pominięte)
str.953

Rozdział 24
Przepisy przejściowe i końcowe

str.953
Art. 229. (uchylony)
str.953
Art. 230. (pominięty)
str.953
Art. 230a.
str.953
Art. 231.
str.954

Bibliografia<br>str.955

Ukryj

Opis:

? Komentarz kompleksowo i szczegółowo omawia zawarte w ustawie zagadnienia. Pokazuje zasady tworzenia i funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych. Szczególny nacisk Autor położył na zagadnienia członkostwa w funduszu emerytalnym, rachunku, przeliczenia składek i wypłaty środków zgromadzonych na rachunku. ? Komentarz przeznaczony jest dla pracowników OFE, doradców inwestycyjnych, pośredników finansowych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

Szczegóły towaru


, Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 956
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1298;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów