Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ochrona praw jednostki

W niniejszej monografii kompleksowej analizie została poddana - pod kątem jej znaczenia dla ochrony uprawnień, które jednostki wywodzą z prawa unijnego - procedura pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

więcej

Autorzy: Agnieszka Kastelik-Smaza,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1452:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str.13

Wstęp
str.17

Rozdział I
Zakres przedmiotowy art. 267 TFUE
str.21

1. Pytania prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego
str.22
2. Pytania prejudycjalne dotyczące ważności aktów prawa pochodnego
str.25

Rozdział II
Procedura prejudycjalna a unijny system ochrony praw jednostki
str.27

1. Jednostka w prawie unijnym
str.27
2. Środki ochrony uprawnień wynikających z prawa unijnego - uwagi ogólne
str.30
3. Prawo do sądu w świetle prawa unijnego
str.32
3.1. Treść unijnego prawa do sądu
str.34
3.2. Prawo do sądu a obowiązek zapewnienia efektywnej ochrony sądowej
str.38
3.2.1 Adresat obowiązku wynikającego z art. 47 KPP
str.38
3.2.2. Pojęcie efektywnego środka ochrony sądowej
str.39
4. Sądowe środki ochrony uprawnień jednostki w prawie unijnym
str.40
4.1. Ochrona praw jednostki przed sądami unijnymi
str.41
4.1.1. Systematyka środków ochrony prawnej przed sądami unijnymi
str.41
4.1.2. Właściwość sądów unijnych
str.43
4.1.3. Bezpośrednie środki ochrony sądowej
str.44
4.2. Ochrona praw jednostki przed sądami krajowymi
str.64
4.2.1. Pojęcie sprawy z elementem unijnym
str.64
4.2.2. Zasady dostępu jednostek do sądów krajowych w sprawach z elementem unijnym
str.69
4.3. Rola procedury pytań prejudycjalnych w unijnym systemie ochrony prawnej
str.76
4.3.1. Kontrola legalności aktów prawa unijnego
str.77
4.3.2. Wykładnia i jednolite stosowanie prawa unijnego
str.79
4.3.3. Kwestionowanie zgodności z prawem unijnym aktów prawa krajowego
str.81
4.3.4. Kształtowanie europejskiego i krajowego porządku prawnego
str.82

Rozdział III
Procedura pytań prejudycjalnych a prawo do sądu
str.85

1. Prawo do sądu a prawo do postępowania prejudycjalnego przed Trybunałem Sprawiedliwości
str.86
1.1. Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości
str.86
1.2. Stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
str.89
1.2.1. Etap postępowania przed sądem krajowym
str.90
1.2.2. Etap postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości
str.92
1.3. Stanowisko sądów konstytucyjnych państw członkowskich
str.97
2. Pozycja prawna jednostki na etapie wszczęcia postępowania prejudycjalnego
str.105
2.1. Stosowanie procedury prejudycjalnej przez sądy krajowe - uwagi ogólne
str.105
2.2. Kompetencja sądu krajowego do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym
str.108
2.2.1. Pojęcie sądu w rozumieniu art. 267 TFUE
str.108
2.2.2. Kompetencja sądu do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym z punktu widzenia prawa krajowego
str.113
2.2.3. Kompetencja sądu krajowego do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym z urzędu
str.114
2.3. Obowiązek sądu krajowego wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym
str.117
2.3.1. Pojęcie sądu, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu
str.117
2.3.2. Zwolnienie z obowiązku przewidzianego w art. 267 akapit 3 TFUE
str.124
2.4. Wystąpienie przez sąd krajowy z pytaniem prejudycjalnym
str.131
2.4.1. Forma i treść pytania prejudycjalnego
str.131
2.4.2. Moment wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym a konieczność wysłuchania stron w postępowaniu
str.136
2.4.3. Zawieszenie postępowania głównego
str.138
2.4.4. Stosowanie środków tymczasowych
str.141
2.4.5. Zaskarżalność decyzji o wystąpieniu z pytaniem prejudycjalnym
str.144
2.5. Odmowa wystąpienia przez sąd krajowy z pytaniem prejudycjalnym
str.151
2.5.1. Decyzja sądu krajowego o odmowie zadania pytania prejudycjalnego
str.151
2.5.2. Środek odwoławczy w przypadku odmowy zadania pytania prejudycjalnego
str.152
3. Pozycja prawna jednostki na etapie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości
str.156
3.1. Uwagi wstępne
str.156
3.2. Status stron postępowania głównego w postępowaniu prejudycjalnym
str.157
3.3. Pełnomocnik w postępowaniu prejudycjalnym
str.158
3.4. Język postępowania
str.160
3.5. Faza pisemna
str.161
3.6. Faza ustna
str.164
3.7. Opinia rzecznika generalnego
str.166
3.8. Wydanie i doręczenie wyroku prejudycjalnego
str.168
3.9. Koszty postępowania prejudycjalnego
str.169
3.10. Pomoc prawna
str.171
4. Pozycja prawna jednostki po wydaniu orzeczenia prejudycjalnego przez Trybunał Sprawiedliwości
str.174
4.1. Wiążąca moc orzeczenia prejudycjalnego
str.175
4.1.1. Związanie sądu krajowego orzeczeniem prejudycjalnym w danej sprawie
str.175
4.1.2. Moc wiążąca orzeczenia prejudycjalnego w innych sprawach
str.179
4.2. Obowiązywanie orzeczenia prejudycjalnego w czasie
str.182
4.3. Skutki orzeczenia prejudycjalnego dla podmiotów indywidualnych
str.184
4.3.1. Skutki dla stron w danym postępowaniu
str.184
4.3.2. Skutki dla stron w innych postępowaniach
str.191
4.3.3. Orzeczenie prejudycjalne a wznowienie postępowania
str.192
5. Czas trwania procedury prejudycjalnej a prawo do rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie
str.203
5.1. Prawo do sądu a czas trwania postępowania prejudycjalnego
str.203
5.2. Możliwości skrócenia czasu oczekiwania na orzeczenie prejudycjalne
str.206
5.2.1. Procedura uproszczona
str.206
5.2.2. Tryb przyspieszony
str.207
5.2.3. Pilna procedura prejudycjalna
str.208
5.3. Propozycje reform
str.209
6. Pozycja prawna jednostki w przypadku naruszenia przez sąd obowiązków wynikających z art. 267 TFUE
str.216
6.1. Postępowanie przeciwko państwu członkowskiemu o naruszenie zobowiązania ciążącego na mocy traktatów
str.217
6.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza
str.221
7. Podsumowanie
str.226

Rozdział IV
Procedura prejudycjalna a ochrona praw jednostki w postępowaniach przed sądami polskimi
str.230

1. Pytania prejudycjalne a pytania prawne w prawie polskim
str.230
1.1. Pytania prejudycjalne a pytania prawne do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
str.232
1.1.1. Pytania prawne do Sądu Najwyższego
str.232
1.1.2. Pytania prawne do poszerzonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego
str.234
1.1.3. Podobieństwa i różnice
str.237
1.1.4. Konkurencja pytań prawnych do SN lub NSA i pytań prejudycjalnych do TS
str.239
1.2. Pytania prejudycjalne a pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego
str.243
1.2.1. Podobieństwa i różnice
str.243
1.2.2. Konkurencja pytań prawnych do TK i pytań prejudycjalnych do TS
str.244
2. Procedura prejudycjalna a prawo do sądu w świetle prawa polskiego
str.250
2.1. Prawo do sądu w świetle Konstytucji RP
str.251
2.2. Konstytucja RP a dostęp do sądu w sprawach z elementem unijnym
str.255
2.2.1. Dostęp do sądu polskiego jako sądu unijnego w znaczeniu funkcjonalnym
str.259
2.2.2 Dostęp do TS w ramach procedury prejudycjalnej
str.263
2.2.2.1. Niewystąpienie z pytaniem prejudycjalnym jako naruszenie prawa do rozpatrzenia sprawy przez właściwy sąd
str.265
2.2.2.2. Niewystąpienie z pytaniem prejudycjalnym jako naruszenie prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy
str.269
2.2.2.3. Niewystąpienie przez sąd z pytaniem prejudycjalnym a skarga konstytucyjna
str.271
3. Postępowanie prejudycjalne a ochrona praw jednostek w świetle polskich przepisów proceduralnych
str.272
3.1. Uwagi ogólne
str.273
3.2. Polskie organy jako sądy w rozumieniu art. 267 TFUE
str.276
3.2.1. Organy uprawnione do kierowania pytań prejudycjalnych do TS
str.276
3.2.2. Sądy ostatniej instancji w świetle prawa polskiego
str.277
3.2.2.1. Postępowanie sądowoadministracyjne
str.278
3.2.2.2. Postępowanie cywilne
str.279
3.2.2.3. Postępowanie karne
str.284
3.3. Rola stron na etapie wszczęcia procedury prejudycjalnej
str.285
3.4. Decyzja procesowa o wystąpieniu z pytaniem prejudycjalnym lub jego odmowie
str.288
3.5. Skierowanie pytania prejudycjalnego a zawieszenie postępowania
str.290
3.5.1. Wystąpienie przez sąd polski z pytaniem prejudycjalnym a konieczność zawieszenia postępowania
str.290
3.5.2. Podstawy prawne zawieszenia postępowania przez sąd występujący z pytaniem prejudycjalnym
str.291
3.5.3. Zawieszenie postępowania w związku z wystąpieniem z pytaniem prejudycjalnym przez sąd w innym postępowaniu
str.297
3.6. Zaskarżalność postanowienia sądu o zwróceniu się z pytaniem prejudycjalnym
str.301
3.7. Zaskarżalność postanowienia sądu o niezwróceniu się z pytaniem prejudycjalnym
str.304
4. Skutki orzeczenia prejudycjalnego w postępowaniu przed sądami polskimi
str.305
4.1. Moc wiążąca orzeczenia prejudycjalnego
str.305
4.2. Zastosowanie orzeczenia prejudycjalnego przez polski sąd
str.307
4.3. Orzeczenie prejudycjalne a wznowienie postępowania przed polskimi sądami lub organami administracyjnymi
str.312
4.3.1. Wznowienie postępowania podatkowego
str.312
4.3.2. Wznowienie postępowania administracyjnego
str.315
4.3.3. Wznowienie postępowania sądowego
str.318
5. Konsekwencje naruszenia przez sąd polski obowiązków wynikających z art. 267 TFUE
str.322
5.1. Naruszenie art. 267 TFUE jako podstawa wniesienia . środka odwoławczego
str.323
5.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za niezgodne z prawem unijnym orzeczenie sądu polskiego
str.330
6. Podsumowanie
str.336

Wnioski końcowe
str.337

1. Znaczenie procedury prejudycjalnej dla ochrony praw jednostki. 337
2. Procedura prejudycjalna a prawo jednostki do sądu
str.339
3. Procedura prejudycjalna a kompletność unijnego systemu ochrony prawnej
str.342

Uwagi de lege lata i de lege ferenda
str.346
1. Stosowanie art. 267 TFUE przez sądy krajowe
str.346
2. Skrócenie czasu oczekiwania na orzeczenie prejudycjalne
str.350
3. Problem luk w unijnym systemie ochrony prawnej
str.352
3.1. Wprowadzenie skargi konstytucyjnej
str.353
3.2. Zmiana kryteriów dopuszczalności skargi . z art. 263 akapit 4 TFUE
str.355
3.3. Środki dostępne przed sądami krajowymi
str.356

Wykaz orzeczeń
str.361

Bibliografia
str.375Ukryj

Opis:

W niniejszej monografii kompleksowej analizie została poddana - pod kątem jej znaczenia dla ochrony uprawnień, które jednostki wywodzą z prawa unijnego - procedura pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zbadano w szczególności, czy w ramach procedury prejudycjalnej jednostkom przysługuje prawo do sądu i czy procedura ta może zostać uznana za efektywny środek ochrony prawnej.Praca zawiera obszerne omówienie przepisów prawa polskiego i unijnego, poglądów doktryny, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów krajowych - tak polskich, jak i zagranicznych. Ma ona w dużej części charakter pragmatyczny, wskazując propozycje rozwiązań, które powinny być w danej sytuacji zastosowane przez sędziów czy pełnomocników procesowych.Adresaci:Publikacja jest adresowana zarówno do przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy stosują procedurę pytań prejudycjalnych w praktyce, jak i do pracowników naukowych oraz studentów wydziałów prawa zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat jednej z najważniejszych procedur w prawie Unii Europejskiej.Książka uwzględnia stan prawny po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0183-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 394
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-1452:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów