Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Alicja Anna Jaruga, Przemysław Kabalski, Anna Szychta,
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0581:W02P01  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

O autorach | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział 1. Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej | str. 21
Alicja A. Jaruga


1.1. Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny wspierający sterowanie | str. 22

1.1.1. Wytyczanie celów organizacji i ich pomiar | str. 26

1.1.2. Badanie różnych wariantów działania, ich pomiar i prezentacja | str. 27

1.1.3. Wybór kierunku działania | str. 28

1.1.4. Urzeczywistnianie decyzji - działanie | str. 28

1.1.5. Porównywanie faktycznych dokonań z budżetami i wprowadzanie działań korekcyjnych | str. 28

1.2. Relacje rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej | str. 34

1.2.1. Rachunkowość finansowa | str. 34

1.2.2. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza | str. 35

1.3. Zarys ewolucji rachunkowości zarządczej | str. 42

1.4. N owe tendencje w rozwoju rachunkowości zarządczej | str. 44

1.5. Rachunkowość zarządcza w Polsce | str. 60

1.6. Podsumowanie | str. 62

Pytania | str. 63

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 64

Rozdział 2. Koncepcje kosztów i efektów | str. 66
Alicja A. Jaruga


2.1. Zarys pojęciowy: koszty, efekty, obiekty kosztów | str. 67

2.2. Tradycyjne klasyfikacje kosztów | str. 75

2.3. Klasyfikacja kosztów według ich reagowania na zmiany rozmiarów działalności | str. 80

2.3.1. Tradycyjne koncepcje zmienności kosztów | str. 80

2.3.2. Nowatorskie koncepcje klasyfikacji kosztów | str. 86

2.4. Koncepcje kosztów i efektów w kontekście podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli | str. 97

2.5. Dalsze kierunki rozwoju koncepcji kosztów i efektów | str. 101

2.6. Podsumowanie | str. 106

Pytania | str. 107

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 108

Rozdział 3. Klasyczne systemy rachunku kosztów i wyników | str. 111
Alicja A. Jaruga


3.1. Typologia tradycyjnych systemów rachunku kosztów | str. 112

3.2. System rachunku kosztów pełnych i system rachunku kosztów zmiennych - ogólna charakterystyka | str. 116

3.3. Od systemów rachunku kosztów opartych na kosztach historycznych do systemów rachunku kosztów opartych na kosztach standardowych | str. 120

3.4. Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych | str. 126

3.4.1. Struktura i przepływ kosztów w systemie rachunku kosztów pełnych oraz w systemie rachunku kosztów zmiennych | str. 126

3.4.2. Wpływ systemu rachunku kosztów pełnych i systemu rachunku kosztów zmiennych na wycenę zapasów i krótkookresowy wynik operacyjny | str. 129

3.4.3. Przydatność decyzyjna systemu rachunku kosztów pełnych i systemu rachunku kosztów zmiennych | str. 140

3.5. Wielostopniowe i wieloobiektowe systemy rachunku kosztów i wyników oparte na kosztach zmiennych | str. 145

3.6. Rozwinięte systemy rachunku kosztów zmiennych - ujęcia przykładowe | str. 149

3.7. Podsumowanie | str. 157

Pytania | str. 157

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 158

Rozdział 4. Rozliczanie i ewidencja kosztów działalności operacyjnej a potrzeby sprawozdawczości finansowej | str. 163
Anna Szychta


4.1. Zasady budowy systematycznego rachunku kosztów | str. 164

4.2. Układy ewidencyjne kosztów działalności operacyjnej | str. 169

4.3. Istota pełnej i uproszczonej ewidencji kosztów | str. 184

4.4. Organizacyjne rozwiązania rozliczania i ewidencji kosztów | str. 186

4.4.1. Ewidencja kosztów według rodzajów | str. 186

4.4.2. Etapy i metody rozliczania kosztów działalności operacyjnej | str. 188

4.4.3. Cele i struktura arkusza rozliczeniowego kosztów | str. 189

4.4.4. Zasady ewidencji kosztów na kontach funkcji i typów działalności | str. 194

4.5. Sposoby ewidencji kosztów działalności operacyjnej a ustalanie wyniku finansowego | str. 202

4.5.1. Ustalanie wyniku finansowego w wypadku pełnej ewidencji kosztów | str. 202

4.5.2. Ustalanie wyniku finansowego w uproszczonych sposobach ewidencji kosztów | str. 209

4.5.3. Obroty wewnętrzne i ich koszt | str. 213

4.6. Podsumowanie | str. 216

Pytania | str. 217

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 218

Rozdział 5. Rozliczanie kosztów świadczeń podmiotów pomocniczych | str. 222
Anna Szychta


5.1. Zasady wyceny świadczeń podmiotów pomocniczych | str. 223

5.2. Metody rozliczania kosztów świadczeń wzajemnych podmiotów pomocniczych | str. 226

5.3. Ewidencja kosztów świadczeń pomocniczych | str. 235

5.4. Podsumowanie | str. 237

Pytania | str. 237

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 237

Rozdział 6. Kalkulacja kosztów produktów w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych | str. 240
Anna Szychta


6.1. Cele, przedmiot i odmiany kalkulacji kosztów | str. 241

6.2. Odmiany kalkulacji podziałowej | str. 247

6.2.1. Kalkulacja podziałowa prosta | str. 247

6.2.2. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami | str. 252

6.3. Kalkulacja przy produkcji fazowej | str. 256

6.4. Kalkulacja przy produkcji łącznej | str. 260

6.5. Kalkulacja doliczeniowa | str. 266

6.6. Kalkulacja kosztów w rachunku kosztów zmiennych | str. 277

6.7. Cele kalkulacji kosztów a przydatność tradycyjnych metod kalkulacji | str. 281

6.8. Podsumowanie | str. 286

Pytania | str. 287

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 288

Rozdział 7. Rachunek kosztów standardowych | str. 291
Anna Szychta


7.1. Istota i odmiany rachunku kosztów postulowanych | str. 292

7.2. Cele rachunku kosztów standardowych | str. 294

7.3. Ogólne zasady i warianty rachunku kosztów standardowych | str. 295

7.4. Ustalanie standardów kosztów bezpośrednich | str. 300

7.5. Zasady ustalania standardów kosztów pośrednich wytworzenia | str. 302

7.6. Budżetowanie kosztów ośrodków odpowiedzialności | str. 304

7.7. Sprawozdanie z wykonania budżetów i analiza odchyleń w rachunku kosztów standardowych | str. 313

7.7.1. Istota sprawozdań z poniesionych kosztów i rodzaje odchyleń | str. 313

7.7.2. Analiza odchyleń kosztów bezpośrednich | str. 316

7.7.3. Przyczynowa analiza odchyleń kosztów pośrednich | str. 325

7.8. Korzyści i ograniczenia stosowania rachunku kosztów standardowych | str. 331

7.9. Podsumowanie | str. 333

Pytania | str. 334

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 335

Rozdział 8. Analiza relacji "koszty-wielkość sprzedaży-wynik" | str. 339
Przemysław Kabalski

8.1. Istota, cele i założenia analizy relacji "koszty-wielkość sprzedaży-wynik" | str. 340

8.2. Próg rentowności przy produkcji jednoasortymentowej | str. 342

8.3. Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej | str. 351

8.4. Ograniczenia analizy relacji "koszty-wielkość sprzedaży-wynik" | str. 357

8.5. Zastosowanie analizy relacji "koszty-wielkość sprzedaży-wynik" w planowaniu krótkookresowym, analizie wrażliwości wyniku finansowego i ocenie ryzyka operacyjnego | str. 359

8.6. Analiza relacji "koszty-wielkość sprzedaży-wynik" a rachunek kosztów działań | str. 367

8.7. Podsumowanie | str. 370

Pytania | str. 371

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 372

Rozdział 9. Decyzyjne rachunki kosztów i wyników w zarządzaniu operacyjnym | str. 374
Przemysław Kabalski


9.1. Istota problemów decyzyjnych w zarządzaniu operacyjnym | str. 375

9.2. Problem 1 - optymalny plan produkcji i sprzedaży w warunkach niewykorzystanych mocy produkcyjnych | str. 376

9.3. Problem 2 - optymalny plan produkcji i sprzedaży w warunkach ograniczonych mocy produkcyjnych | str. 377

9.4. Problem 3 - kupić czy wytworzyć? | str. 381

9.5. Problem 4 - przyjąć czy odrzucić dodatkowe zamówienie przy wolnych mocach produkcyjnych? | str. 386

9.6. Dolne granice cen jako punkt odniesienia dla decyzji krótkookresowych. | str. 388

9.7. Rachunek kosztów w decyzjach krótkookresowych na podstawie przykładu całościowego | str. 392

9.8. Proces decyzyjny - ujęcie całościowe | str. 399

9.9. Podsumowanie | str. 402

Pytania | str. 403

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 403

Rozdział 10. Rachunek odpowiedzialności i ceny transferowe | str. 406
Przemysław Kabalski


10.1. Decentralizacja i dywizjonalizacja | str. 407

10.2. Pomiar dokonań finansowych ośrodków odpowiedzialności | str. 411

10.3. Zarządzanie nastawione na wartość | str. 424

10.4. Ceny transferowe | str. 425

10.4.1. Istota cen transferowych w przedsiębiorstwie zdywizjonalizowanym | str. 425

10.4.2. Ceny transferowe rynkowe | str. 432

10.4.3. Ceny transferowe kosztowe | str. 435

10.4.4. Ceny transferowe negocjowane | str. 439

10.4.5. Podatkowe regulacje cen transferowych | str. 442

10.5. Podsumowanie | str. 448

Pytania | str. 449

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 450

Rozdział 11. Budżetowanie operacyjne jako instrument planowania i kontroli | str. 452
Anna Szychta


11.1. Istota budżetu i budżetowania | str. 453

11.2. Funkcje i etapy budżetowania | str. 454

11.3. Podstawowe rodzaje budżetów | str. 459

11.4. Metody sporządzania budżetów. | str. 461

11.4.1. Budżetowanie odgórne i partycypacyjne | str. 461

11.4.2. Budżetowanie przyrostowe i budżetowanie "od zera" | str. 463

11.5. Sterowanie budżetowe | str. 466

11.6. Organizacyjne aspekty i uwarunkowania efektywnego budżetowania | str. 472

11.7. Budżet główny w sterowaniu jednostką gospodarczą | str. 474

11.7.1. Struktura rocznego budżetu operacyjno-finansowego przedsiębiorstwa | str. 474

11.7.2. Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego | str. 481

11.8. Analiza odchyleń wyniku operacyjnego przedsiębiorstwa | str. 498

11.9. Nowe tendencje w zakresie budżetowania operacyjnego | str. 508

11.10. Podsumowanie | str. 511

Pytania | str. 513

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 514

Rozdział 12. Pomiar i kalkulacja kosztów w rachunku kosztów działań | str. 519
Anna Szychta


12.1. Istota rachunku kosztów działań | str. 520

12.2. Zasady projektowania rachunku kosztów działań | str. 524

12.3. Kalkulacja kosztów produktów w rachunku kosztów działań | str. 530

12.4. Tradycyjne metody kalkulacji a kalkulacja ABC | str. 537

12.5. Uwarunkowania i korzyści zastosowania rachunku kosztów działań | str. 539

12.6. Kalkulacja kosztów działań według zasad Time-Driven ABC | str. 542

12.7. Podsumowanie | str. 553

Pytania | str. 554

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 555

Rozdział 13. Metody rachunkowości zarządczej w warunkach stosowania rachunku kosztów działań | str. 561
Anna Szychta


13.1. Zakres zastosowania koncepcji Activity-Based Costing | str. 562

13.2. Analiza działań | str. 566

13.3. Budżetowanie w warunkach rachunku kosztów działań (ABB) | str. 571

13.3.1. Zasady budżetowania typu ABB | str. 571

13.3.2. Różnice między ABB a tradycyjnym budżetowaniem | str. 581

13.4. Analiza rentowności sprzedaży produktów i klientów | str. 582

13.5. Przeprojektowywanie procesu gospodarczego | str. 596

13.6. Podsumowanie | str. 598

Pytania | str. 599

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 600

Rozdział 14. Systemy rachunku kosztów w strategicznym zarządzaniu kosztami i wynikami w cyklu życia produktu oraz w szczupłym zarządzaniu przedsiębiorstwem | str. 603
Anna Szychta


14.1. Strategiczne i operacyjne zarządzanie kosztami a rachunkowość zarządcza | str. 604

14.2. Systemy rachunku kosztów dla strategicznego zarządzania kosztami w japońskich korporacjach | str. 607

14.3. Rachunek kosztów cyklu życia produktu | str. 609

14.3.1. Różne podejścia do cyklu życia produktu | str. 609

14.3.2. Rachunek i budżetowanie kosztów cyklu życia produktu | str. 612

14.4. Rola target costing w strategicznym zarządzaniu kosztami | str. 618

14.4.1. Istota i etapy target costing | str. 618

14.4.2. Porównanie podstawowych podejść do kosztu docelowego | str. 626

14.4.3. Przykład ustalania kosztów docelowych | str. 628

14.4.4. Aspekty target costing i analiza wartości | str. 632

14.5. Koncepcja kaizen i rachunek redukcji kosztów | str. 640

14.6. Target costing i kaizen costing a rachunkowość zarządcza | str. 644

14.7. Rachunkowość zarządcza w zarządzaniu zgodnie z koncepcją lean | str. 646

14.7.1. Istota produkcji i zarządzania typu lean | str. 646

14.7.2. Zasady i metody szczupłej rachunkowości zarządczej | str. 650

14.8. Podsumowanie | str. 655

Pytania | str. 657

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 657

Rozdział 15. Koszty jakości i koszty środowiskowe jako parametry zarządzania kosztami i wynikami | str. 660
Przemysław Kabalski


15.1. Pomiar i monitorowanie kosztów jakości | str. 661

15.1.1. Istota, kategorie i pomiar kosztów jakości | str. 661

15.1.2. Sprawozdania wewnętrzne o kosztach jakości | str. 672

15.1.3. Analiza przyczyn złej jakości | str. 678

15.2. Pomiar i monitorowanie kosztów środowiskowych | str. 684

15.2.1. Istota i kategorie kosztów środowiskowych | str. 684

15.2.2. Sprawozdania wewnętrzne o kosztach środowiskowych | str. 687

15.3. Podsumowanie | str. 693

Pytania | str. 694

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 695

Rozdział 16. Budżetowanie kapitałowe: planowanie i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych | str. 697
Anna Szychta


16.1. Istota budżetowania kapitałowego a znaczenie i rodzaje inwestycji | str. 698

16.2. Cele i etapy budżetowania kapitałowego | str. 700

16.3. Kryteria rachunku efektywności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych | str. 701

16.4. Zasady ustalania wartości bieżącej netto (NPV) | str. 708

16.5. Istota i obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu | str. 713

16.6. Wartość bieżąca netto a wewnętrzna stopa zwrotu | str. 717

16.7. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu | str. 720

16.8. Tradycyjne metody oceny efektywności inwestycji | str. 724

16.9. Rachunek inwestycyjny przy inflacji | str. 732

16.9.1. Realna a nominalna stopa dyskontowa | str. 732

16.9.2. Uwzględnianie inflacji w metodzie NPV | str. 734

16.9.3. Inflacja a inne metody oceny efektywności inwestycji | str. 739

16.10. Metody uwzględniania ryzyka w rachunkach inwestycyjnych | str. 740

16.11. Podsumowanie | str. 745

Pytania | str. 750

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 751

Rozdział 17. Metody i systemy pomiaru wyników działalności jednostek gospodarczych. Zbilansowana karta wyników | str. 755
Anna Szychta


17.1. Zróżnicowanie wyników działalności przedsiębiorstw i ich pomiar | str. 756

17.2. Metody i systemy pomiaru wyników | str. 761

17.2.1. Koncepcje pomiaru wyników przedsiębiorstw | str. 761

17.2.2. Istota systemu pomiaru wyników przedsiębiorstwa | str. 766

17.3. Pomiar wyników z zastosowaniem Tableau de Bord | str. 769

17.4. Balanced Scorecard (BSC) | str. 773

17.4.1. Struktura i funkcje zbilansowanej karty wyników | str. 773

17.4.2. Rola mapy strategii organizacji w zaprojektowaniu i stosowaniu BSC | str. 781

17.4.3. Strategiczna karta wyników jako zintegrowany system pomiaru i zarządzania wynikami | str. 784

17.5. Podsumowanie | str. 788

Pytania | str. 789

Zadanie do samodzielnego rozwiązania | str. 789

Rozdział 18. Wybrane organizacyjne i etyczne aspekty praktyki rachunkowości zarządczej | str. 791
Anna Szychta


18.1. Zmienność zadań i roli specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej | str. 792

18.1.1. Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej i controller | str. 792

18.1.2. Specjaliści do spraw rachunkowości zarządczej w praktyce za granicą i w Polsce | str. 795

18.2. Organizacje działające na rzecz rozwoju rachunkowości zarządczej | str. 801

18.3. Zasady i normy etyczne w praktyce rachunkowości zarządczej | str. 803

18.4. Podsumowanie | str. 811

Pytania | str. 812

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 813

Rozdział 19. Rola rachunkowości zarządczej w procesie sprawozdawczości finansowej | str. 814
Przemysław Kabalski


19.1. Cel i cechy współczesnej sprawozdawczości finansowej | str. 815

19.2. Wykorzystanie rachunkowości zarządczej jako źródła informacji do sprawozdań finansowych - wybrane przykłady | str. 816

19.3. Rola rachunkowości zarządczej przy wyborze polityki rachunkowości | str. 832

19.4. Wnioski podsumowujące analizę roli rachunkowości zarządczej w procesie sprawozdawczości finansowej | str. 835

19.5. Podsumowanie | str. 837

Pytania | str. 837

Zadania do samodzielnego rozwiązania | str. 838

Słownik podstawowych terminów | str. 841

Bibliografia | str. 863

Indeks | str. 877


Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi kompleksowe źródło wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych koncepcji oraz metod rachunkowości zorientowanej na potrzeby zarządzania.

Celem tej książki jest prezentacja i objaśnienie istoty, zasad i uwarunkowań zastosowania narzędzi składających się na rachunkowość zarządczą jako dziedzinę wiedzy i aktywności niezbędną w procesie efektywnego zarządzania strategicznego i operacyjnego współczesnymi podmiotami gospodarczymi. Przedmiotem analizy są:

  • fundamentalne pojęcia i tendencje w rozwoju rachunkowości zarządczej,
  • systemy rachunku kosztów,
  • zasady rozliczania i rozwiązania ewidencyjne dotyczące kosztów działalności operacyjnej, stosowane zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce, zasady rozliczania i kalkulacji kosztów produktów w warunkach stosowania rachunku kosztów pełnych i rachunku kasztów zmiennych,
  • cele zastosowania i zasady funkcjonowania rachunku kosztów standardowych, zagadnienia i metody rachunkowości zarządczej istotne w podejmowaniu decyzji operacyjnych,
  • problematyka rachunku odpowiedzialności, cen transferowych oraz zasad budżetowania operacyjnego,
  • przesłanki zastosowania, struktura i zasady kalkulacji w rachunku kosztów działań, zarówno typu klasycznego, jak i Time-Driven ABC,
  • metody rachunkowości zarządczej ukierunkowanej strategicznie (m.in. rachunek kosztów docelowych, budżetowanie kapitałowe, zbilansowana karta wyników), zagadnienia strategicznego zarządzania kosztami i wynikami oraz zarządzania opartego na wartości, wybrane organizacyjne i etyczne aspekty rachunkowości zarządczej.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla menedżerów i praktyków rachunkowości zarządczej. Przydatna będzie również dla studentów, jak i osób samodzielnie zdobywających bądź rozszerzających wiedzę z tej dziedziny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3283-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 888
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: OFE-0581:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów