Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji

Na podstawie przeprowadzonych badań autor wskazuje na rozwiązania znane w Czechach bądź Słowacji, które mogłyby zostać zastosowane z korzyścią dla przyrody także w polskim prawie ochrony przyrody.

więcej

Autorzy: Wojciech Radecki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1456:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str.9

Od autora
str.15

Rozdział 1. Kształtowanie się koncepcji legislacyjnej ochrony przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji
str.27
1.1. Początki
str.27
1.2. Okres międzywojenny
str.30
1.3. Rzeczpospolita Polska i Republika Czechosłowacka
str.35
1.4. Czechosłowacka Republika Socjalistyczna i Polska Rzeczpospolita Ludowa
str.44
1.5. Okres po 1989 r
str.49

Rozdział 2. Miejsce prawnej ochrony przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska
str.65
2.1. Wczesne konstrukcje teoretyczne prawa ochrony przyrody
str.65
2.2. Koncepcja prawnej ochrony środowiska
str.69
2.3. Ochrona przyrody w systemach prawnych ochrony środowiska
str.83
2.4. Zasady prawa ochrony przyrody
str.92

Rozdział 3. Źródła prawa ochrony przyrody
str.102
3.1. .Podstawy konstytucyjne
str.102
3.2. Międzynarodowe prawo ochrony przyrody
str.116
3.3. Ustawy podstawowe
str.120
3.4. Akty wykonawcze
str.129
3.5. .Przepisy związkowe
str.130
3.6. Wpływ prawa wspólnotowego na polskie, czeskie i słowackie prawo ochrony przyrody
str.132

Rozdział 4. Formy i instrumenty ochrony przyrody
str.135
4.1. Formy i instrumenty ochrony przyrody w ogólności
str.135
4.2. Powszechna ochrona przyrody
str.139
4.2.1. Koncepcja powszechnej ochrony przyrody
str.139
4.2.2. Ochrona krajobrazu
str.150
4.2.3. Ochrona drzew i krzewów poza lasami
str.154
4.2.4. Ochrona przyrody przed gatunkami obcymi
str.174
4.3. Szczególna ochrona przyrody
str.177
4.3.1. Ochrona obszarowa
str.178
4.3.2. Ochrona gatunkowa
str.207
4.4. Handel gatunkami chronionymi
str.222
4.5. Prawo własności a ochrona przyrody
str.227

Rozdział 5. Obszary Natura 2000
str.235
5.1. Obszary Natura 2000 w prawie wspólnotowym
str.235
5.1.1. Geneza
str.235
5.1.2. Uwagi dodatkowe o wyznaczaniu obszarów Natura 2000
str.237
5.1.2.1. Ochrona ptaków
str.237
5.1.2.2. Ochrona siedlisk
str.239
5.1.3. Ochrona obszarów Natura 2000
str.241
5.2. .Wprowadzenie Natury 2000 do systemów prawnych Polski, Czech i Słowacji
str.244
5.3. Obszary Natura 2000 w obowiązującym prawie polskim, czeskim i słowackim
str.246
5.3.1. Wyznaczanie obszarów Natura 2000
str.247
5.3.2. Reżim prawny obszarów Natura 2000
str.260
5.3.3. Oceny oddziaływania na obszary Natura 2000
str.267

Rozdział 6. Organizacja ochrony przyrody
str.286
6.1. Wprowadzenie
str.286
6.2. Organy centralne
str.287
6.3. Inspekcje ochrony środowiska
str.292
6.4. Organy terenowe
str.295
6.5. Zarządy obszarów chronionych
str.304
6.6. Straże przyrodnicze
str.308
6.7. Organizacje społeczne
str.313

Rozdział 7. Odpowiedzialność prawna w ochronie przyrody
str.324
7.1. Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska
str.324
7.2. Odpowiedzialność za wykroczenia i inne delikty administracyjne
str.329
7.2.1. Ewolucja przepisów o wykroczeniach i innych deliktach administracyjnych
str.329
7.2.2. Obowiązujący stan prawny
str.339
7.2.3. Podsumowanie
str.350
7.3. Wstrzymanie działalności zagrażającej przyrodzie
str.355
7.4. Odpowiedzialność za przestępstwa
str.360
7.4.1. Uwagi wprowadzające
str.360
7.4.2. Z dziejów regulacji prawnych
str.361
7.4.3. Analiza porównawcza obowiązujących przepisów
str.371
7.4.3.1. Podstawowe przestępstwo przeciwko środowisku
str.371
7.4.3.2. Przestępstwa przeciwko ochronie gatunkowej roślin i zwierząt
str.377
7.4.4. Wpływ europejskiego prawa karnego środowiska na odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko przyrodzie
str.383
7.4.5. Odpowiedzialność karna osób prawnych i innych podmiotów kolektywnych za przestępstwa przeciwko przyrodzie
str.387
7.5. Odpowiedzialność za szkodę
str.391
7.5.1. Uwagi wprowadzające
str.391
7.5.2. Odpowiedzialność cywilna
str.392
7.5.3. .Odpowiedzialność za szkodę ekologiczną
str.395
7.5.4. Kompleksowa odpowiedzialność prewencyjna i restytucyjna
str.399
7.5.5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzane przez zwierzęta chronione
str.416

Rozdział 8. Uwagi końcowe
str.422
8.1. Podsumowanie badań
str.422
8.2. Możliwości wykorzystania rozwiązań czeskich i słowackich w polskich regulacjach ochrony przyrody
str.433

Wybrana literatura
str.439

Ukryj

Opis:

Przedmiotem niniejszej monografii są badania komparatystyczne trzech systemów prawnych ochrony przyrody, których najważniejszymi źródłami są:polska ustawa z 2004 r. o ochronie przyrody,czeska ustawa z 1992 r. o ochronie przyrody i krajobra zu,słowacka ustawa z 2002 r. o ochronie przyrody i krajobrazu.Na obraz prawa ochrony przyrody Polski, Czech i Słowacji składają się także setki przepisów wykonawczych i związkowych, dorobek orzecznictwa sądowego i literatury prawniczej.Autor, uwzględniając tło historyczne, próbuje uchwycić główne idee leżące u podstaw prawnej ochrony przyrody i odpowiedzieć na pytania o miejsce prawa ochrony przyrody w systemach prawnych tych trzech państw oraz podobieństwa i różnice w dziedzinie prawnej regulacji ochrony przyrody.Na podstawie przeprowadzonych badań autor wskazuje na rozwiązania znane w Czechach bądź Słowacji, które mogłyby zostać zastosowane z korzyścią dla przyrody także w polskim prawie ochrony przyrody.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0184-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 444
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona środowiska / Ochrona przyrody
Kod: KAM-1456:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów