Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Krzysztof Dyl, Anna Dyl, Katarzyna Miętkowska, Andrzej Tokarz,
Seria:  Akademicka / Repetytorium
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2012 r.
Kod: KAM-1364:W02P01  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Od autorów
str. 15

I. REPETYTORIUM
str. 17

Rozdział 1
Zasady procesowe
str. 19


1.1. Uwagi ogólne
str. 19

1.2. Podział naczelnych zasad procesu karnego
str. 20

1.2.1. Zasady abstrakcyjne i konkretne
str. 20

1.2.2. Zasady-dyrektywy i zasady-reguły
str. 20

1.2.3. Zasady prawnie zdefiniowane i zasady prawnie niezdefiniowane
str. 20

1.2.4. Zasady konstytucyjne i zasady pozakonstytucyjne
str. 21

1.2.5. Naczelne zasady pierwszego i drugiego stopnia
str. 21

1.3. Systematyka naczelnych zasad procesu karnego
str. 21

1.4. Omówienie zasad procesowych
str. 23

1.4.1. Zasada prawdy materialnej
str. 23

1.4.2. Zasada obiektywizmu
str. 24

1.4.3. Zasada udziału czynnika społecznego w procesie karnym
str. 25

1.4.4. Zasada domniemania niewinności
str. 26

1.4.5. Zasada swobodnej oceny dowodów
str. 27

1.4.6. Zasada bezpośredniości
str. 28

1.4.7. Zasada ustności
str. 30

1.4.8. Zasada skargowości
str. 30

1.4.9. Zasada ścigania z urzędu
str. 31

1.4.10. Zasada kontradyktoryjności i inkwizycyjności
str. 32

1.4.11. Zasada legalizmu
str. 33

1.4.12. Zasada prawa do obrony
str. 34

1.4.13. Zasada publiczności (jawności)
str. 35

1.4.14. Zasada kontroli procesu
str. 36

1.4.15. Zasada uczciwego procesu
str. 36

1.4.16. Zasada prawa do sądu
str. 37

1.4.17. Zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziów
str. 37

1.4.18. Zasada koncentracji procesu
str. 38

1.4.19. Zasada wychowawczego oddziaływania postępowania karnego
str. 38

1.4.20. Zasada ne bis in idem
str. 39

Rozdział 2
Postępowanie przygotowawcze
str. 40


2.1. Uwagi ogólne
str. 40

2.2. Cele postępowania przygotowawczego
str. 40

2.3. Etapy postępowania przygotowawczego
str. 41

2.4. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym
str. 42

2.5. Wszczęcie postępowania
str. 45

2.5.1. Uwagi wprowadzające
str. 45

2.5.2. Czynności sprawdzające, dochodzenie w niezbędnym zakresie
str. 46

2.6. Śledztwo
str. 49

2.7. Dochodzenie
str. 52

2.7.1. Uwagi wprowadzające
str. 52

2.7.2. Organy prowadzące dochodzenie
str. 54

2.7.3. Przebieg dochodzenia
str. 55

2.7.4. Nadzór prokuratora w postępowaniu przygotowawczym
str. 58

2.8. Zakończenie postępowania przygotowawczego
str. 61

Akt oskarżenia
str. 65

2.9. Środki przymusu
str. 71

2.9.1. Uwagi wprowadzające
str. 71

2.9.2. Zatrzymanie
str. 73

2.9.3. Środki zapobiegawcze
str. 75

2.9.3.1. Uwagi wprowadzające
str. 75

2.9.3.2. Poręczenie
str. 76

2.9.3.3. Dozór policji
str. 78

2.9.3.4. Nakazy i zakazy określonego postępowania
str. 78

2.9.3.5. Zakaz opuszczania kraju
str. 79

2.9.3.6. Tymczasowe aresztowanie
str. 80

2.9.4. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
str. 87

2.9.5. List żelazny
str. 89

2.9.6. Zabezpieczenie majątkowe
str. 90

2.9.7. Kary porządkowe
str. 92

2.9.8. Policja sesyjna
str. 94

Rozdział 3
Postępowanie przed sądem I instancji
str. 96


3.1. Czynności procesowe
str. 96

3.1.1. Orzeczenia
str. 96

3.1.1.1. Formalne wymogi postanowienia
str. 97

3.1.1.2. Formalne wymogi zarządzenia i polecenia
str. 98

3.1.2. Terminy
str. 99

Przywrócenie terminu zawitego, art. 126 k.p.k.
str. 100

3.1.3. Zasady doręczeń
str. 101

Doręczenia w drodze pomocy prawnej
str. 103

3.1.4. Odtworzenie akt
str. 103

3.1.5. Międzynarodowa pomoc prawna
str. 104

3.2. Właściwość sądu
str. 105

3.2.1. Uwagi ogólne
str. 105

3.2.2. Właściwość miejscowa
str. 106

3.2.2.1. Uwagi wprowadzające
str. 106

3.2.2.2. Delegacja właściwości miejscowej ze względu na ekonomię procesową, art. 36 k.p.k.
str. 107

3.2.2.3. Delegacja właściwości miejscowej ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości, art. 37 k.p.k.
str. 107

3.2.2.4. Spór kompetencyjny o właściwość miejscową, art. 38 § 1 k.p.k.
str. 108

3.2.3. Właściwość rzeczowa
str. 109

Delegacja właściwości rzeczowej ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy, art. 25 § 2 k.p.k.
str. 111

3.2.4. Łączność spraw z uwagi na osobę sprawcy lub czyn
str. 112

3.2.5. Właściwość funkcjonalna
str. 112

3.3. Skład sądu
str. 113

3.4. Strony, uczestnicy i inne podmioty procesu karnego
str. 115

3.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 115

3.4.2. Oskarżyciel publiczny
str. 118

3.4.3. Pokrzywdzony
str. 120

3.4.4. Oskarżyciel posiłkowy
str. 124

3.4.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 124

3.4.4.2. Oskarżyciel posiłkowy uboczny
str. 124

3.4.4.3. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny
str. 125

3.4.4.4. Oskarżyciel prywatny
str. 127

3.4.5. Powód cywilny
str. 128

3.4.6. Oskarżony
str. 131

3.4.7. Podmiot z art. 416 k.p.k.
str. 135

3.4.8. Obrońcy i pełnomocnicy
str. 135

3.4.9. Rzecznicy interesu społecznego
str. 139

3.5. Kontrola formalna aktu oskarżenia
str. 140

3.5.1. Uwagi ogólne
str. 140

3.5.2. Kryteria kontroli formalnej aktu oskarżenia
str. 141

3.5.3. Zwrot sprawy oskarżycielowi w celu usunięcia braków formalnych, art. 337 k.p.k.
str. 142

3.6. Rozstrzygnięcia zapadające przed rozprawą główną lub bez jej przeprowadzania
str. 143

3.6.1. Uwagi ogólne
str. 143

3.6.2. Zasady orzekania na posiedzeniu
str. 144

3.6.3. Zwrot sprawy do postępowania przygotowawczego, art. 345 k.p.k.
str. 145

3.6.4. Warunkowe umorzenie postępowania przed rozprawą, art. 341-342 k.p.k.
str. 145

3.6.5. Rozpoznanie wniosku o zastosowanie środków zabezpieczających, art. 324 k.p.k.
str. 146

3.7. Rozprawa główna
str. 146

3.7.1. Uwagi ogólne
str. 146

3.7.2. Zasady przebiegu rozprawy
str. 147

3.7.3. Wyznaczenie składu sądu
str. 147

3.7.4. Kolejność zabierania głosu
str. 148

3.7.5. Protokół
str. 149

3.8. Jawność procesu karnego
str. 149

3.8.1. Uwagi ogólne
str. 149

3.8.2. Jawność rozprawy głównej
str. 150

3.8.3. Wyłączenie jawności zewnętrznej rozprawy głównej
str. 150

3.8.4. Ograniczenia jawności wewnętrznej rozprawy głównej
str. 151

Dostęp do akt sprawy, art. 156 k.p.k.
str. 152

3.9. Przewód sądowy
str. 153

3.10. Postępowanie dowodowe
str. 154

3.10.1. Uwagi ogólne
str. 154

3.10.2. Sędzia delegowany, sąd wezwany
str. 155

3.10.3. Ujawnienie dowodów bez ich przeprowadzenia
str. 155

3.10.4. Przesłuchanie świadka
str. 157

3.10.5. Opinia biegłego
str. 161

3.10.5.1. Uwagi wprowadzające
str. 161

3.10.5.2. Opinia w przedmiocie zdrowia psychicznego oskarżonego
str. 163

3.10.5.3. Tłumacz, specjalista
str. 164

3.10.6. Uzyskanie danych osobopoznawczych
str. 165

3.10.7. Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy
str. 166

3.10.8. Kontrola i utrwalanie rozmów
str. 167

3.10.9. Inne rodzaje dowodów
str. 167

3.11. Wyrokowanie
str. 168

3.11.1. Uwagi ogólne
str. 168

3.11.2. Głosy stron
str. 168

3.11.3. Narada i głosowanie
str. 169

3.11.4. Wyrok
str. 170

3.11.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 170

3.11.4.2. Wymogi formalne wyroku
str. 171

3.11.4.3. Orzekanie w przedmiocie środków kompensacyjnych
str. 173

3.11.4.4. Rozpoznanie wniosku o wymierzenie kary bez przeprowadzania rozprawy, art. 335 k.p.k.
str. 174

3.11.4.5. Ogłoszenie wyroku
str. 175

3.11.5. Uzasadnienie wyroku
str. 175

Rozdział 4
Postępowanie odwoławcze
str. 182


4.1. Pojęcia węzłowe dla postępowania odwoławczego
str. 182

4.2. Postępowanie odwoławcze - regulacje wspólne dla apelacji i zażalenia
str. 185

4.3. Względne przyczyny odwoławcze
str. 192

4.3.1. Uwagi ogólne
str. 192

4.3.2. Obraza prawa materialnego
str. 192

4.3.3. Obraza przepisów postępowania
str. 193

4.3.4. Błąd w ustaleniach faktycznych
str. 193

4.3.5. Rażąca niewspółmierność kary
str. 194

4.4. Bezwzględne przyczyny odwoławcze
str. 195

4.4.1. Uwagi ogólne
str. 195

4.4.2. Orzeczenie wydane przez osobę nieuprawnioną, art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k.
str. 195

4.4.3. Sąd nienależycie obsadzony, art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k.
str. 196

4.4.4. Niewłaściwość sądu, art. 439 § 1 pkt 3 i
str. 4 k.p.k.
str. 197

4.4.5. Kara nieznana ustawie, art. 439 § 1 pkt 5 k.p.k.
str. 197

4.4.6. Niedochowanie zasad głosowania nad wyrokiem, art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k.
str. 198

4.4.7. Sprzeczność w treści orzeczenia, art. 439 § 1 pkt 7 k.p.k.
str. 198

4.4.8. Naruszenie zasady lis pendens lub res iudicata, art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k.
str. 198

4.4.9. Istnienie przeszkód procesowych, art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k.
str. 198

4.4.10. Naruszenie prawa do obrony, art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k.
str. 198

4.4.11. Naruszenie prawa oskarżonegodo obecności na rozprawie, art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k.
str. 199

4.5. Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia, art. 440 k.p.k.
str. 200

4.6. Zagadnienie prawne
str. 200

4.7. Apelacja
str. 201

4.8. Zażalenie
str. 205

Rozdział 5
Nadzwyczajne środki zaskarżenia
str. 207


5.1. Kasacja
str. 207

5.1.1. Uwagi ogólne
str. 207

5.1.2. Kasacja zwyczajna
str. 208

5.1.3. Kasacja nadzwyczajna
str. 218

5.2. Wznowienie postępowania
str. 219

Rozdział 6
Postępowania szczególne
str. 224


6.1. Uwagi ogólne
str. 224

6.2. Postępowanie uproszczone
str. 224

6.3. Postępowanie z oskarżenia prywatnego
str. 225

6.4. Postępowanie nakazowe
str. 227

6.5. Postępowanie przyspieszone
str. 229

Rozdział 7
Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
str. 230


7.1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego
str. 230

7.2. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
str. 231

7.3. Ułaskawienie
str. 233

7.4. Wyrok łączny
str. 235

Rozdział 8
Koszty procesu
str. 237


8.1. Uwagi ogólne
str. 237

8.2. Rodzaje kosztów procesu karnego
str. 237

8.2.1. Uwagi wprowadzające
str. 237

8.2.2. Koszty procesu z udziałem pokrzywdzonego jako uprawnionego oskarżyciela
str. 239

8.2.3. Koszty procesu związane z powództwem cywilnym
str. 240

8.3. Zasady rozstrzygania o kosztach procesu
str. 240

8.3.1. Uwagi wprowadzające
str. 240

8.3.2. Koszty procesu publicznoskargowego
str. 241

8.3.3. Koszty procesu prywatnoskargowego
str. 242

8.3.4. Koszty procesu związane z powództwem cywilnym
str. 244

8.3.5. Koszty postępowania odwoławczego
str. 244

8.4. Zwolnienie od kosztów sądowych
str. 246

Rozdział 9
Postępowanie ze stosunków międzynarodowych
str. 248


9.1. Uwagi ogólne
str. 248

9.2. Obywatelstwo a właściwość jurysdykcyjna sądu
str. 249

9.2.1. Uwagi wprowadzające
str. 249

9.2.2. Czyn zabroniony popełniony przez obywatela polskiego
str. 249

9.2.3. Czyn zabroniony popełniony przez cudzoziemca lub apatrydę
str. 249

9.3. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego
str. 250

9.4. Postępowanie wewnątrzunijne - europejski nakaz aresztowania
str. 252

9.4.1. Uwagi wprowadzające
str. 252

9.4.2. Europejski nakaz aresztowania w ujęciu czynnym
str. 253

9.4.3. Europejski nakaz aresztowania w ujęciu biernym
str. 254

9.5. Ekstradycja
str. 257

9.5.1. Uwagi wprowadzające
str. 257

9.5.2. Ekstradycja czynna
str. 259

9.5.3. Ekstradycja bierna
str. 260

9.5.4. Ekstradycja uproszczona
str. 261

9.6. Przyjęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
str. 262

9.6.1. Uwagi wprowadzające
str. 262

9.6.2. Przejęcie orzeczenia do wykonania
str. 263

9.6.3. Przekazanie orzeczenia do wykonania
str. 264

9.6.4. Wykonywanie orzeczeń o karach o charakterze pieniężnym w granicach Unii Europejskiej
str. 265

9.6.5. Wykonywanie nakazów konfiskaty w granicach Unii Europejskiej
str. 267

9.6.5.1. Uwagi wprowadzające
str. 267

9.6.5.2. Wystąpienie sądu polskiego
str. 268

9.6.5.3. Wystąpienie organu sądowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
str. 270

9.6.5.4. Podział wyegzekwowanych kwot
str. 273

9.6.5.5. Odpowiedzialność regresowa za szkody wyrządzone przy wykonywaniu orzeczenia
str. 274

II. KAZUSY
str. 275

Odpowiedzi do kazusów
str. 287

III. PYTANIA TESTOWE
str. 289

Odpowiedzi do testu
str. 308

Bibliografia
str. 309

Ukryj

Opis:

Repetytorium z procedury karnej obejmuje elementy wiedzy teoretycznej, wskazówki praktyczne oraz wybór najczęściej cytowanych wypowiedzi judykatury. Prezentowana forma opracowania, liczne grafi ki, tabele i wyliczenia punktowe niewątpliwie ułatwią zrozumienie poszczególnych instytucji występujących w kodeksie postępowania karnego. Zamieszczony na końcu test oraz kazusy pozwolą Czytelnikowi dodatkowo zweryfi kować poziom zdobytej wiedzy. .. Książka może stanowić pomoc naukową dla studentów prawa, absolwentów zdających egzamin wstępny na aplikację oraz dla samych aplikantów przygotowujących się do kolokwium lub praktykujących w wydziałach karnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3920-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 312
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: / Prawo i postępowanie karne
Kod: KAM-1364:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa