Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2010:

Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych

Prezentowana monografia dotyczy problematyki rozwiązywania tzw. trudnych przypadków stosowania prawa za pośrednictwem instytucji pytań prawnych.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.11.2009 r.
Kod: KAM-1451:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wprowadzenie
str. 19

Rozdział I
Pojęcie oraz charakter pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych


1. Pojęcie pytań prawnych
str. 23
1.1. Uwagi wstępne
str. 23
1.2. Doktrynalne ujęcie pojęcia "pytanie prawne"
str. 27
1.3. Definicja pojęcia "pytanie prawne"
str. 30
1.4. Pytanie prawne a zagadnienie wstępne
str. 38
1.5. Pytanie prawne a pytanie prejudycjalne
str. 43

2. Różnorodność form pytań prawnych
str. 45
2.1. Uwagi wstępne
str. 45
2.2. Kryterium podmiotu występującego z pytaniem prawnym
str. 46
2.3. Kryterium rodzaju spraw, w których ma zastosowanie instytucja pytań prawnych
str. 49
2.4. Kryterium podmiotu rozpoznającego pytanie prawne
str. 50
2.5. Kryterium rodzaju kompetencji w zakresie przedstawiania pytań prawnych
str. 51
2.6. Kryterium przedmiotu pytania prawnego
str. 52
2.7. Kryterium wzorca oceny przedmiotu pytania prawnego
str. 55
2.8. Kryterium skutku prawnego rozstrzygnięć w przedmiocie pytań prawnych
str. 56

3. Pojęcie pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 57
3.1. Pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej
str. 57
3.2. Definicja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 65
3.3. Przesłanki wyróżnienia pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 66

4. Kształtowanie się instytucji pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 71

Rozdział II
Zakres podmiotowy pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 78


1. Podmioty rozpoznające pytania prawne w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 78
1.1. Uwagi wstępne
str. 78
1.2. Naczelny Sąd Administracyjny
str. 80
1.3. Trybunał Konstytucyjny
str. 88
1.4. Europejski Trybunał Sprawiedliwości
str. 96

2. Przesłanki podmiotowe procedury pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 104
2.1. Podmioty inicjujące postępowanie uchwałodawcze przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
str. 104
2.1.1. Podmioty uprawnione do przedstawiania abstrakcyjnych pytań prawnych
str. 104
2.1.1.1. Uwagi wstępne
str. 104
2.1.1.2. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 107
2.1.1.3. Prokurator Generalny
str. 109
2.1.1.4. Rzecznik Praw Obywatelskich
str. 110
2.1.2. Podmioty uprawnione do przedstawiania konkretnych pytań prawnych
str. 112
2.1.2.1. Składy orzekające Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 112
2.1.2.2. Składy orzekające wojewódzkich sądów administracyjnych
str. 118
2.2. Podmioty uprawnione do przedstawiania pytań prawnych Trybunałowi Konstytucyjnemu w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 119
2.3. Podmioty inicjujące procedurę pytań prawnych przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w związku z rozpoznawaniem sprawy sądowoadministracyjnej
str. 126
2.3.1. Pojęcie sądu w prawie wspólnotowym
str. 126
2.3.2. Rodzaj kompetencji w zakresie występowania z pytaniem prawnym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 136

3. Podsumowanie
str. 142

Rozdział III
Zakres przedmiotowy pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 146


1. Uwagi wstępne
str. 146

2. Przesłanki przedmiotowe abstrakcyjnych pytań prawnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 148
2.1. Ogólna charakterystyka
str. 148
2.2. Przesłanka materialna abstrakcyjnych pytań prawnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 151
2.3. Przesłanka proceduralna abstrakcyjnych pytań prawnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 154
2.4. Przesłanka funkcjonalna abstrakcyjnych pytań prawnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 161

3. Przesłanki przedmiotowe konkretnych pytań prawnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 163
3.1. Ogólna charakterystyka
str. 163
3.2. Przesłanki przedmiotowe pytań prawnych przedstawianych w trybie art. 187 § 1 p.p.s.a.
str. 167
3.2.1. Przesłanka materialna konkretnych pytań prawnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 167
3.2.2. Przesłanka proceduralna konkretnych pytań prawnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 175
3.2.3. Przesłanka funkcjonalna konkretnych pytań prawnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 177
3.3. Przesłanki przedmiotowe pytań prawnych przedstawianych w trybie art. 269 p.p.s.a.
str. 182
3.3.1. Przesłanka materialna konkretnych pytań prawnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 182
3.3.2. Przesłanka proceduralna konkretnych pytań prawnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 184
3.3.3. Przesłanka funkcjonalna konkretnych pytań prawnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 186

4. Przesłanki przedmiotowe pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 188
4.1. Ogólna charakterystyka
str. 188
4.2. Przesłanka materialna pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego
str. 192
4.3. Przesłanka proceduralna pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego
str. 200
4.4. Przesłanka funkcjonalna pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego
str. 203
4.5. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w kontekście zakresu przedmiotowego pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego
str. 207

5. Przesłanki przedmiotowe pytań prawnych sądów administracyjnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 217
5.1. Ogólna charakterystyka
str. 217
5.2. Przesłanka materialna pytań prawnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 222
5.2.1. Zagadnienie wykładni aktów prawa wspólnotowego
str. 222
5.2.2. Zagadnienie obowiązywania aktów prawa wspólnotowego
str. 229
5.3. Przesłanka proceduralna pytań prawnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 233
5.4. Przesłanka funkcjonalna pytań prawnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 234

Podsumowanie
str. 241

Rozdział IV
Postępowanie w przedmiocie pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 246


1. Uwagi wstępne
str. 246

2. Forma pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 249
2.1. Forma pytań prawnych do powiększonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 249
2.1.1. Forma abstrakcyjnych pytań prawnych do powiększonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 249
2.1.2. Forma konkretnych pytań prawnych do powiększonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 255
2.2. Forma pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego
str. 259
2.3. Forma pytań prawnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 265

3. Tryb inicjowania procedury pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 271
3.1. Tryb inicjowania procedury pytań prawnych do powiększonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 271
3.1.1. Tryb przedstawiania abstrakcyjnych pytań prawnych do powiększonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 271
3.1.2. Tryb przedstawiania konkretnych pytań prawnych do powiększonego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 272
3.2. Tryb inicjowania procedury pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego
str. 278
3.3. Tryb inicjowania procedury pytań prawnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 283

4. Skutki przedstawienia pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 290
4.1. Skutki przedstawienia pytań prawnych powiększonym składom Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 290
4.2. Skutki przedstawienia pytań prawnych Trybunałowi Konstytucyjnemu
str. 296
4.3. Skutki przedstawienia pytań prawnych Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości
str. 298

5. Tryb rozpoznania pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 302
5.1. Tryb rozpoznania pytań prawnych przez powiększony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 302
5.2. Tryb rozpoznania pytań prawnych przez Trybunał Konstytucyjny
str. 306
5.3. Tryb rozpoznania pytań prawnych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości
str. 313

6. Podsumowanie
str. 318

Rozdział V
Rozstrzygnięcia w przedmiocie pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 325


1. Uwagi wstępne
str. 325

2. Rodzaje rozstrzygnięć w przedmiocie pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 331
2.1. Rodzaje rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie abstrakcyjnych pytań prawnych
str. 331
2.1.1. Uchwała wyjaśniająca przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie
str. 331
2.1.2. Postanowienie o odmowie podjęcia uchwały
str. 336
2.1.3. Postanowienie o umorzeniu postępowania
str. 341
2.2. Rodzaje rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie konkretnych pytań prawnych
str. 343
2.2.1. Rodzaje rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie pytań prawnych przedstawianych w trybie art. 187 § 1 p.p.s.a.
str. 343
2.2.1.1. Uchwała rozstrzygająca zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości
str. 343
2.2.1.2. Postanowienie o odmowie podjęcia uchwały
str. 347
2.2.1.3. Postanowienie o przejęciu sprawy do rozpoznania przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 350
2.2.1.4. Postanowienie o umorzeniu postępowania
str. 353
2.2.2. Rodzaje rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie pytań prawnych przedstawianych w trybie art. 269 p.p.s.a.
str. 354
2.2.2.1. Uchwała rozstrzygająca zagadnienie prawne związane z niepodzielaniem stanowiska zajętego w uprzedniej uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 354
2.2.2.2. Uchwała o pozostawieniu przedstawionego do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego bez rozpoznania
str. 356
2.2.2.3. Postanowienie o umorzeniu postępowania
str. 357
2.3. Rodzaje rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 358
2.3.1. Wyrok w sprawie zgodności aktu normatywnego (lub jego części) z Konstytucją, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową
str. 358
2.3.2. Postanowienie o umorzeniu postępowania
str. 368
2.4. Rodzaje rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w przedmiocie pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 373
2.4.1. Wyrok w sprawie wykładni lub ważności prawa wspólnotowego
str. 373
2.4.2. Postanowienie podejmowane na podstawie art. 104 § 3 Regulaminu ETS
str. 378
2.4.3. Postanowienie podejmowane na podstawie art. 92 § 1 Regulaminu ETS
str. 381

3. Skutki prawne rozstrzygnięć w przedmiocie pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 384
3.1. Skutki prawne rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie abstrakcyjnych pytań prawnych
str. 384
3.1.1. Zakres przedmiotowy mocy wiążącej rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie abstrakcyjnych pytań prawnych
str. 384
3.1.2. Zakres podmiotowy mocy wiążącej rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie abstrakcyjnych pytań prawnych
str. 388
3.1.3. Zakres temporalny mocy wiążącej rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie abstrakcyjnych pytań prawnych
str. 390
3.2. Skutki prawne rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie konkretnych pytań prawnych
str. 391
3.2.1. Zakres przedmiotowy mocy wiążącej rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie konkretnych pytań prawnych
str. 391
3.2.2. Zakres podmiotowy mocy wiążącej rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie konkretnych pytań prawnych
str. 393
3.2.3. Zakres temporalny mocy wiążącej rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie konkretnych pytań prawnych
str. 397
3.3. Skutki prawne rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 401
3.3.1. Zakres przedmiotowy mocy wiążącej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie pytań prawnych
str. 401
3.3.2. Zakres podmiotowy mocy wiążącej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie pytań prawnych
str. 407
3.3.3. Zakres temporalny mocy wiążącej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie pytań prawnych
str. 410
3.4. Skutki prawne rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w przedmiocie pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 419
3.4.1. Zakres przedmiotowy mocy wiążącej rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w przedmiocie pytań prawnych
str. 419
3.4.2. Zakres podmiotowy mocy wiążącej rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w przedmiocie pytań prawnych
str. 423
3.4.3. Zakres temporalny mocy wiążącej rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w przedmiocie pytań prawnych
str. 427

4. Podsumowanie
str. 434

Rozdział VI
Wzajemne uwarunkowania pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 439


1. Uwagi wstępne
str. 439

2. Podobieństwa i rozbieżności prawnej regulacji pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 442
2.1. Podobieństwa prawnej regulacji pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 442
2.2. Rozbieżności prawnej regulacji pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 449

3. Cechy charakterystyczne instytucji pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 455

4. Funkcje pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 460

5. Problem kolizji pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 468

Zakończenie
str. 479

Bibliografia
str. 485

Wykaz aktów prawnych i orzeczeń
str. 511

Wykaz stron internetowych
str. 531

Skorowidz rzeczowy
str. 533

Ukryj

Opis:

Prezentowana monografia dotyczy problematyki rozwiązywania tzw. trudnych przypadków stosowania prawa za pośrednictwem instytucji pytań prawnych. Praca zawiera kompleksową analizę porównawczą regulacji w przedmiocie pytań prawnych przedstawianych zarówno powiększonym składom Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i Trybunałowi Konstytucyjnemu oraz Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Autorka wskazuje na wysoki stopień podobieństwa pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych, a w konsekwencji udowadnia, iż stanowią one jednolitą instytucję prawną. W książce, obok dystynkcji terminologicznych związanych z pojęciem pytania prawnego, zagadnienia wstępnego, pytania prejudycjalnego, a także sprawy sądowoadministracyjnej i pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych, scharakteryzowano zakres podmiotowy i przedmiotowy pytań prawnych, reguły postępowania oraz rodzaje podejmowanych rozstrzygnięć w tym przedmiocie i ich skutki prawne. Przedstawiono również wzajemne uwarunkowania pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych i wyznaczono katalog cech istotnych tej instytucji prawnej. Odniesiono się ponadto do funkcji pytań prawnych, a także problemu kolizji pytań do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Adresaci:Książka adresowana jest do sędziów, radców prawnych, pracowników naukowych, studentów i doktorantów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0083-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 536
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie sądowoadministracyjne
Kod: KAM-1451:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa