Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od wielu lat, na co dzień stykających się z problemami finansowania świadczeń ze środków publicznych.

więcej

Autorzy: Iwona Kowalska-Mańkowska, Agnieszka Pietraszewska-Macheta (red. naukowy), Andrzej Sidorko, Krzysztof Urban,
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2018 r.
Kod: ABC-0553:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 259,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 233,10 zł. ( Oszczędzasz: 25,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 19

Wstęp | str. 27

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | str. 31

Dział I
Przepisy ogólne | str. 33

Rozdział 1
Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych | str. 33

Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 33
Art. 2. [Zakres podmiotowy ustawy] | str. 39
Art. 3. [Krąg osób ubezpieczonych] | str. 46
Art. 4. [Ubezpieczenie cudzoziemców] | str. 51
Art. 5. [Wyjaśnienie terminów ustawowych] | str. 51

Rozdział 2
Zadania władz publicznych | str. 123

Art. 6. [Zapewnienie równego dostępu do świadczeń] | str. 123
Art. 7. [Zadania gminy] | str. 125
Art. 8. [Zadania powiatu] | str. 127
Art. 9. [Zadania samorządu województwa] | str. 127
Art. 9a. [Finansowanie świadczeń gwarantowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego] | str. 129
Art. 9b. [Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego] | str. 130
Art. 10. [Zadania wojewody] | str. 133
Art. 11. [Zadania ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw finansów publicznych] | str. 133

Dział II
Świadczenia opieki zdrowotnej | str. 140

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 140

Art. 12. [Uprawnienia do świadczeń na podstawie przepisów odrębnych] | str. 140
Art. 12a. [Uprawnienia do świadczeń osób pozbawionych wolności] | str. 145
Art. 13. [Zasady finansowania świadczeń osobom nieubezpieczonym] | str. 146
Art. 13a. [Finansowanie świadczeń osobom nieubezpieczonym - delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 148
Art. 14. [Podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej] | str. 150
Art. 14a-14b. (uchylone). | str. 150
Art. 15. [Prawo do świadczeń gwarantowanych finansowanych przez Fundusz] | str. 150
Art. 15a. (uchylony). | str. 165
Art. 16. [Wyłączenie świadczeń z finansowania ze środków publicznych] | str. 165
Art. 17. (uchylony). | str. 167
Art. 18. [Świadczenia w zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjnoopiekuńczych i rehabilitacji leczniczej] | str. 168
Art. 18a. [Kontrola starosty nad jakością świadczeń udzielanych w ZOL/ZPO/ZRL] | str. 176
Art. 18b. [Ocena sytuacji dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w ZOL/ZPO/ZRL] | str. 177
Art. 18c. [Zasady opuszczania ZOL/ZPO/ZRL w przypadku usamodzielnienia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej] | str. 177
Art. 19. [Zasady udzielania i finansowania świadczeń wykonanych w stanach nagłych] | str. 178
Art. 20. [Zasady ustalania kolejności dostępu do świadczeń] | str. 187
Art. 21. [Ocena list oczekujących na udzielenie świadczenia] v199
Art. 22. (uchylony). | str. 200
Art. 23. [Zasady przekazywania oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu informacji o listach oczekujących na świadczenia] | str. 200
Art. 23a. [Elektroniczna rejestracja i monitorowanie kolejki on-line] | str. 203
Art. 24. [Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących ustalenia kolejności dostępu do świadczeń] | str. 205
Art. 24a. [Stosowanie przepisów dotyczących ustalenia kolejności dostępu do świadczeń] | str. 205
Art. 24b. [Stosowanie przepisów dotyczących ustalenia kolejności dostępu do świadczeń] | str. 205
Art. 24c. [Uprawnienia weteranów poszkodowanych w związku z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas wykonywania misji poza granicami państwa] | str. 206
Art. 25-26a. (uchylone). | str. 206
Art. 27. [Profilaktyka i promocja zdrowia] | str. 207
Art. 28. (uchylony) | str. 213
Art. 29. [Prawo wyboru świadczeniodawcy realizującego ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne] | str. 213
Art. 30. [Prawo wyboru szpitala] | str. 213
Art. 31. [Prawo wyboru lekarza dentysty] | str. 213

Rozdział 1a
Kwalifikowanie świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych | str. 216

Art. 31a. [Podstawy zakwalifikowania świadczenia jako gwarantowanego] | str. 216
Art. 31b. [Uprawnienia Ministra Zdrowia w zakresie kwalifikowania świadczeń jako gwarantowane] | str. 219
Art. 31c. [Rekomendacje AOTMiT] | str. 220
Art. 31ca. [Rekomendacja dotycząca zasadności stosowania leków w ramach Programu Szczepień Ochronnych] | str. 222
Art. 31d. [Rozporządzenia koszykowe - delegacja ustawowa] | str. 225
Art. 31e. [Usuwanie świadczeń opieki zdrowotnej z koszyka świadczeń gwarantowanych] | str. 227
Art. 31f. [Ocena wniosku o usunięcie świadczenia z koszyka świadczeń gwarantowanych lub jego modyfikację] | str. 229
Art. 31g. [Rekomendacje AOTMiT] | str. 230
Art. 31h. [Opinia Rady Przejrzystości] | str. 232
Art. 31i. (uchylony). | str. 233
Art. 31j. [Wzór raportu AOTMiT - delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 233
Art. 31k. [Wzór wniosku - delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 233
Art. 31l. [Wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym] | str. 234

Rozdział 1aa
Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej | str. 234

Art. 31la. [Plan taryfikacji świadczeń] | str. 234
Art. 31lb. [Obwieszczenie Prezesa AOTMiT] | str. 236
Art. 31lc. [Gromadzenie i przetwarzanie danych] | str. 243

Rozdział 1b
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji | str. 247

Art. 31m. [AOTMiT - forma organizacyjna] | str. 247
Art. 31n. [AOTMiT - zadania] | str. 249
Art. 31o. [AOTMiT - zadania Prezesa Agencji] | str. 253
Art. 31p. [Powołanie i kadencja Prezesa Agencji oraz jego zastępców] v255
Art. 31q. [Ograniczenie w podejmowaniu zatrudnienia przez pracowników Agencji. Nabór na stanowiska w Agencji] | str. 256
Art. 31r. [Nabór na stanowisko Prezesa Agencji] | str. 256
Art. 31s. [AOTMiT - Rada Przejrzystości] | str. 258
Art. 31sa. [Rada do Spraw Taryfikacji] | str. 276
Art. 31sb. [Reprezentatywna organizacja świadczeniodawców] | str. 279
Art. 31t. [AOTMiT - finansowy aspekt działania Agencji] | str. 282
Art. 31u. [AOTMiT - fundusz podstawowy i zapasowy] | str. 284
Art. 31v. [AOTMiT - nadzór] | str. 286
Art. 31w. [Sankcje stosowane przez organ nadzoru wobec Prezesa Agencji lub jego zastępcy oraz członka Rady Konsultacyjnej] | str. 286
Art. 31x. [Kontrola Agencji Oceny Technologii Medycznych - delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 287

Rozdział 2
Zakres świadczeń opieki zdrowotnej | str. 288

Art. 32. [Prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych] | str. 288
Art. 32a. [Prawo do diagnostyki i leczenia onkologicznego] | str. 290
Art. 32b. [Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego. Obowiązek bezpłatnego wydawania dokumentacji medycznej] | str. 299
Art. 32c. [Wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego] | str. 303
Art. 32d. [Obwieszczenie wskaźników efektywności diagnostyki i leczenia onkologicznego] | str. 304
Art. 33. [Prawo do świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego] | str. 305
Art. 33a. [Prawo do świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych] | str. 309
Art. 33b. [Prawo do zakwaterowania poza placówką lecznictwa stacjonarnego] | str. 310
Art. 34-34a. (uchylone). | str. 312
Art. 35. [Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne w zakładach realizujących świadczenia stacjonarne] v312
Art. 36-39c. (uchylone). | str. 322
Art. 40. [Prawo do zaopatrzenia w wyroby medyczne na podstawie zlecenia osoby uprawnionej] | str. 322
Art. 40a. [Prawo do zaopatrzenia w wyroby medyczne na podstawie zlecenia fizjoterapeuty] | str. 327
Art. 41. [Transport sanitarny] | str. 329
Art. 41a. [Zabezpieczenie transportu sanitarnego w związku z orzeczeniem środka zabezpieczającego] | str. 333
Art. 42. [Szczególne uprawnienia do świadczeń udzielonych w związku z pełnieniem służby poza granicami RP] | str. 333

Rozdział 2a
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone poza granicami kraju | str. 335

Art. 42a. [Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone poza granicami kraju] | str. 335
Art. 42b. [Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej] | str. 344
Art. 42c. [Zasady dotyczące wysokości zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej] | str. 351
Art. 42d. [Procedura dotycząca rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów] | str. 355
Art. 42e. [Świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku których zwrot kosztów wymaga uzyskania zgody] | str. 366
Art. 42f. [Świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku których zwrot kosztów wymaga uzyskania zgody] | str. 367
Art. 42g. [Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej] | str. 371
Art. 42h. [Limit wydatków na zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej] | str. 372
Art. 42i. [Zgoda na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej albo ich kontynuację w ramach przepisów o koordynacji] | str. 373
Art. 42j. [Kierowanie na leczenie lub badania diagnostyczne, których nie wykonuje się w kraju] | str. 379
Art. 42k. [Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane zakresy świadczeń] | str. 381

Rozdział 3
Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej | str. 383

Art. 43. [Uprzywilejowanie zasłużonych honorowych dawców krwi i zasłużonych dawców przeszczepu w zakresie dostępu do leków] | str. 383
Art. 43a. [Leki dla seniorów 75+] | str. 388
Art. 44. [Uprzywilejowanie żołnierzy w zakresie dostępu do leków] | str. 393
Art. 45. [Uprzywilejowanie inwalidów wojskowych w zakresie dostępu do leków] | str. 398
Art. 46. [Uprzywilejowanie inwalidów wojennych w zakresie dostępu do leków] | str. 402
Art. 47. [Uprzywilejowanie inwalidów wojennych w zakresie dostępu do wyrobów medycznych] | str. 408
Art. 47a. [Szczególne uprawnienia dawców narządów] | str. 412
Art. 47b. [Dokumenty potwierdzające szczególne uprawnienia] | str. 413
Art. 47c. [Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością] | str. 415

Rozdział 3a
Ratunkowy dostęp do technologii lekowych | str. 418

Art. 47d. [Zgoda na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej] | str. 418
Art. 47e. [Wniosek świadczeniodawcy] | str. 423
Art. 47f. [Opinia Agencji w sprawie zasadności finansowania leku ze środków publicznych] | str. 426
Art. 47g [Treść decyzji w sprawie wydania zgody] | str. 432
Art. 47h [Ewidencja wniosków i wydanych decyzji w sprawie wydania zgód] | str. 432
Art. 47i [Pokrywanie kosztu leku objętego zgodą] | str. 433

Rozdział 4
Programy zdrowotne, programy polityki zdrowotnej i programy pilotażowe | str. 434

Art. 48. [Programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej] | str. 434
Art. 48a. [Opracowywanie i opiniowanie programu polityki zdrowotnej] | str. 437
Art. 48aa. [Raport, opinie i rekomendacje AOTMiT dotyczące programów polityki zdrowotnej] | str. 441
Art. 48ab. [Zawieszenie, wznowienie i zakończenie realizacji programu polityki zdrowotnej] | str. 443
Art. 48b. [Tryb wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej i programu zdrowotnego] | str. 444
Art. 48c. [Finansowanie programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach realizacji zadań własnych] | str. 447
Art. 48d. [Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia] | str. 448
Art. 48e. [Program pilotażowy] | str. 450
Art. 48f. [Upoważnienie do przekazywania informacji jednostce organizacyjnej pomocy społecznej] | str. 451

Rozdział 5
Dokumenty służące do potwierdzenia i weryfikacji prawa do świadczeń opieki zdrowotnej | str. 453

Art. 49. [Karta ubezpieczenia zdrowotnego i inne dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń] | str. 453
Art. 50. [Obowiązek przedstawiania dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń] | str. 456
Art. 50a. [Zasady ponoszenia kosztów świadczeń sfinansowanych przez Fundusz] | str. 471
Art. 51. [Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego] | str. 472
Art. 52. [Zasady wydawania poświadczeń] | str. 475
Art. 53. [Poświadczenie lub inny dokument wydany przez zagraniczną instytucję właściwą] | str. 476
Art. 54. [Zasady wydawania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta decyzji potwierdzających prawo do świadczeń] | str. 478

DZIAŁ III
Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej | str. 482


Art. 55.-56. (uchylone). | str. 482
Art. 57. [Prawo do świadczeń specjalistycznych na podstawie skierowania] | str. 482
Art. 58. [Prawo do świadczeń szpitalnych na podstawie skierowania] | str. 485
Art. 59. [Prawo do świadczeń rehabilitacyjnych na podstawie skierowania] | str. 487
Art. 59a. [Równoważność skierowań wystawionych przez lekarzy wykonujących zawód w innych niż Polska krajach UE] | str. 489
Art. 59b. [Informacja o wystawieniu skierowania w postaci elektronicznej] | str. 489
Art. 60. [Prawo do świadczeń realizowanych w trybie nagłym bez skierowania] | str. 490
Art. 61. [Obowiązek ponoszenia kosztu świadczenia zrealizowanego bez skierowania, gdy jest ono wymagane] | str. 491
Art. 62-63c. (uchylone). | str. 491
Art. 64. [Kontrola udzielania świadczeń przez świadczeniodawców] | str. 491

DZIAŁ IV
Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu | str. 514

Rozdział 1
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego | str. 514

Art. 65. [Zasady ubezpieczenia zdrowotnego] | str. 514
Art. 66. [Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego] | str. 520
Art. 67. [Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego] | str. 556
Art. 68. [Ubezpieczenie dobrowolne] | str. 562
Art. 69. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego] | str. 575
Art. 70. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego związanego ze stosunkiem służbowym] | str. 580
Art. 71. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego związanego ze sprawowaniem mandatu posła lub senatora] | str. 580
Art. 72. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego u osób pobierających emeryturę lub rentę] | str. 581
Art. 73. [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego u innych osób] | str. 581
Art. 74. [Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego] | str. 589
Art. 75. [Zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego] | str. 592
Art. 76. [Zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego] | str. 595
Art. 76a. [Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego] | str. 596
Art. 77. [Treść zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego] | str. 596
Art. 78. [Kontrola realizacji zadań ubezpieczenia zdrowotnego] | str. 602

Rozdział 2
Składki na ubezpieczenie zdrowotne | str. 603

Art. 79. [Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość] | str. 603
Art. 80. [Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika] | str. 605
Art. 81. [Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne] | str. 609
Art. 82. [Opłacanie składek od przychodów z różnych tytułów] | str. 623
Art. 83. [Obniżenie wysokości składki] | str. 628
Art. 84. [Podmioty zobowiązane do opłacania składek] | str. 632
Art. 84a. [Składka opłacana przez rolnika] | str. 633
Art. 85. [Podmioty zobowiązane do opłacania składek] | str. 633
Art. 86. [Podmioty zobowiązane do opłacania składek] | str. 636
Art. 87. [Zasady opłacania składek] | str. 640
Art. 88. [Koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne] | str. 651
Art. 89. [Odsetki od nieprzekazanych w terminie składek] | str. 651
Art. 90. [Kontrola wykonywania obowiązków przez płatników] | str. 651
Art. 91. [Przekazywanie informacji właściwym ministrom o wysokości składek] | str. 653
Art. 92. [Odrębny sposób ubezpieczenia niektórych grup osób] | str. 653
Art. 93. [Dochodzenie roszczeń z tytułu nieopłaconych składek i ich przedawnienie] | str. 654
Art. 94. [Zwrot nienależnie opłaconych składek] | str. 655
Art. 95. [Odliczenia składek od podatku] | str. 656

DZIAŁ IVa
Ocena potrzeb zdrowotnych | str. 663


Art. 95a. [Regionalna mapa potrzeb zdrowotnych] | str. 665
Art. 95b. [Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych] | str. 666
Art. 95c. [Priorytety polityki regionalnej] | str. 668
Art. 95d. [Decyzja administracyjna wojewody o celowości utworzenia nowego podmiotu leczniczego albo nowych jednostek lub komórek organizacyjnych] | str. 669
Art. 95e. [Decyzja ministra właściwego do spraw zdrowia o celowości utworzenia nowego podmiotu leczniczego, jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej] | str. 673
Art. 95f. [Rozpatrywanie wniosków o wydanie opinii] | str. 674
Art. 95g. [Termin wydania opinii; treść opinii] | str. 677
Art. 95h. [Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia] | str. 678
Art. 95i. [Postępowanie odwoławcze; protest w przypadku opinii negatywnej] | str. 679
Art. 95j. [Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego] | str. 681
Art. 95k. [Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego] | str. 681

DZIAŁ IVb
System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej | str. 684


Art. 95l. [Zakres świadczeń w ramach systemu zabezpieczenia; poziomy systemu zabezpieczenia] | str. 686
Art. 95m. [Kwalifikacja świadczeniodawcy do systemu zabezpieczenia] | str. 689
Art. 95n. [Wykaz świadczeniodawców; kwalifikacja do systemu zabezpieczenia mimo niespełnienia wszystkich warunków; protest; zmiany w wykazie] | str. 694

DZIAŁ V
Narodowy Fundusz Zdrowia | str. 698

Rozdział 1
Przepisy ogólne | str. 698

Art. 96. [Utworzenie Narodowego Funduszu Zdrowia] | str. 698
Art. 97. [Zakres działania Funduszu] | str. 700
Art. 97a. [Krajowy Punkt Kontaktowy] | str. 708
Art. 98. [Organy Funduszu] | str. 712
Art. 99. [Rada Funduszu] | str. 712
Art. 100. [Zadania Rady Funduszu] | str. 714
Art. 101. [Zwołanie posiedzenia Rady Funduszu] | str. 717
Art. 102. [Prezes Funduszu i jego kompetencje] | str. 718
Art. 102a. [Nabór na stanowisko Prezesa Funduszu] | str. 722
Art. 103. [Zastępcy Prezesa Funduszu] | str. 724
Art. 103a. [Nabór na stanowiska zastępców Prezesa Funduszu] | str. 725
Art. 104. [Publikacje planów i sprawozdań] | str. 726
Art. 105. [Biuletyn Narodowego Funduszu Zdrowia] | str. 727
Art. 106. [Rada oddziału wojewódzkiego Funduszu i jej kompetencje] | str. 727
Art. 107. [Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu i jego kompetencje] | str. 732
Art. 107a. [Nabór kandydatów do pracy w Funduszu] | str. 738
Art. 107b. [Informacje o kandydatach do pracy w Funduszu] | str. 738
Art. 107c. [Termin składania dokumentów przez kandydatów do pracy w Funduszu] | str. 738
Art. 107d. [Lista kandydatów do pracy w Funduszu] | str. 738
Art. 107e. [Protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do pracy w Funduszu] | str. 739
Art. 107f. [Informacje o wynikach naboru kandydatów do pracy w Funduszu] | str. 739
Art. 107g. [Zasady nawiązywania stosunku pracy z osobami wyłonionymi w drodze naboru] | str. 739
Art. 108. [Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez oddział wojewódzki Funduszu] | str. 742
Art. 109. [Indywidualne sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego] | str. 743
Art. 109a. [Wydawanie interpretacji indywidualnych] | str. 755
Art. 110. [Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego] | str. 760
Art. 111. [Zastosowanie przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników] | str. 763
Art. 112. [Ograniczenia w zatrudnieniu, wykonywania działalności gospodarczej oraz zakaz konkurencji pracowników NFZ] | str. 764

Rozdział 2
Gospodarka finansowa Funduszu | str. 767

Art. 113. [Zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez Fundusz] | str. 767
Art. 114. [Charakter środków finansowych i obsługa bankowa] | str. 768
Art. 115. [Fundusz podstawowy i zapasowy] | str. 770
Art. 116. [Przychody Funduszu] | str. 771
Art. 117. [Koszty Funduszu] | str. 778
Art. 118. [Plan finansowy Funduszu] | str. 779
Art. 119. [Plan finansowy Funduszu - delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 781
Art. 120. [Prognoza przychodów i kosztów] | str. 787
Art. 121. [Zasady opracowywania projektu planu finansowego Funduszu] | str. 788
Art. 122. [Brak zatwierdzenia lub nieustalenie planu finansowego Funduszu] | str. 789
Art. 123. [Ustalenie planu finansowego przez ministra właściwego do spraw zdrowia] | str. 789
Art. 124. [Zmiany planu finansowego Funduszu] | str. 789
Art. 125. [Uprawnienia oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie uzyskiwania przychodów z nadwyżki planu] | str. 793
Art. 126. [Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu] | str. 793
Art. 127. [Kredyty i pożyczki zaciągane przez Fundusz] | str. 794
Art. 128. [Rachunkowość Funduszu] | str. 795
Art. 129. [Pokrycie strat i przeznaczenie zysków Funduszu] | str. 797
Art. 130. [Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu] | str. 799
Art. 131. [Okresowe sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu] | str. 799
Art. 131a. (uchylony). | str. 800
Art. 131b. [Plan zakupu świadczeń] | str. 800

DZIAŁ VA
Finansowanie ochrony zdrowia | str. 803


Art. 131c. [Minimalna wysokość finansowania ochrony zdrowia] | str. 803
Art. 131d. [Zasady przekazywania dotacji budżetowej stanowiącej różnicę pomiędzy danym rokiem a rokiem poprzednim] | str. 804

DZIAŁ VI
Postępowanie w sprawie zawarcia um ów ze św iadczeniodawcamiv 806


Art. 132. [Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] | str. 806
Art. 132a. [Konsorcjum świadczeniodawców] | str. 830
Art. 132b. [Zawieranie umów w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej] | str. 832
Art. 133. [Podwykonawstwo] | str. 834
Art. 134. [Równe traktowanie świadczeniodawców] | str. 838
Art. 135. [Jawność umów i ofert] | str. 840
Art. 136. [Elementy umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] | str. 844
Art. 136a. (uchylony). | str. 856
Art. 136b. [Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy] | str. 856
Art. 136c. [Ryczałt PSZ] | str. 857
Art. 137. [Ogólne warunki umów] | str. 859
Art. 138. [Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych] | str. 868
Art. 139. [Tryby zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] | str. 869
Art. 140. [Opis przedmiotu zamówienia] | str. 873
Art. 141. [Opis przedmiotu zamówienia] | str. 875
Art. 142. [Konkurs ofert] | str. 876
Art. 143. [Zasady prowadzenia rokowań] | str. 886
Art. 144. [Przesłanki ogłoszenia postępowania w trybie rokowań] | str. 887
Art. 145. [Krąg podmiotów uczestniczących w rokowaniach] | str. 889
Art. 146. [Tryb określania przedmiotu postępowania i szczegółowych warunków umów] | str. 890
Art. 147. [Jawność kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców] | str. 895
Art. 148. [Ustawowe kryteria oceny ofert] | str. 895
Art. 149. [Przyczyny odrzucenia oferty] | str. 899
Art. 150. [Unieważnienie postępowania] | str. 912
Art. 151. [Rozstrzygnięcie postępowania] | str. 914
Art. 152. [Środki odwoławcze] | str. 915
Art. 153. [Protest] | str. 915
Art. 154. [Odwołanie i skarga do sądu administracyjnego] | str. 915
Art. 155. [Zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego i przyczyny nieważności umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej] | str. 925
Art. 156. [Okres trwania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] | str. 932
Art. 157. [Wyłączenie stosowania przepisów o zawarciu umowy do zmian dokonywanych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] | str. 936
Art. 158. [Nieważność zmiany w zawartej umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej] | str. 937
Art. 159. [Tryb zawierania umów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i zaopatrzenia w wyroby medyczne] | str. 940
Art. 159a. [Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu zabezpieczenia] | str. 946
Art. 160. [Zażalenie na czynność dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu] | str. 950
Art. 161. [Tryb wnoszenia i rozpatrywania zażalenia] | str. 950
Art. 161a. [Odpowiednie stosowanie przepisów do zawierania umów na wykonanie medycznych czynności ratunkowych] | str. 953
Art. 161b. [Ponowne postępowanie] | str. 954

DZIAŁ VIA
Transport sanitarny | str. 956


Art. 161ba. [Sposoby wykonywania transportu sanitarnego] | str. 956
Art. 161c. [Zasady zawierania umów z zakresu transportu sanitarnego] | str. 957
Art. 161d. [Działalność lotniczych zespołów transportu sanitarnego] | str. 959
Art. 161e. [Kontrola podmiotów wykonujących transport sanitarny] | str. 961

DZIAŁ VII
Nadzór 962


Art. 162. [Organ sprawujący nadzór nad Funduszem] | str. 962
Art. 163. [Kryteria sprawowania nadzoru nad działalnością Funduszu i innych podmiotów] | str. 964
Art. 164. [Kompetencje ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru] | str. 968
Art. 165. [Kompetencje ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru] | str. 969
Art. 166 (uchylony). | str. 972
Art. 167. [Sankcje stosowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru] | str. 972
Art. 168. [Żądanie niezwłocznego rozpatrzenia sprawy] | str. 973
Art. 169. [Kompetencje ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową Funduszu] | str. 974
Art. 170. [Sankcje stosowane w trybie nadzoru wobec apteki, świadczeniodawcy i innego podmiotu] | str. 975
Art. 171. [Sankcje stosowane w trybie nadzoru wobec apteki, świadczeniodawcy i innego podmiotu] | str. 975
Art. 172. [Sankcje stosowane w trybie nadzoru wobec świadczeniodawcy] | str. 976
Art. 173. [Zasady prowadzenia kontroli działalności Funduszu, świadczeniodawców, aptek i innych podmiotów] | str. 977
Art. 174. [Protokół kontroli] | str. 981
Art. 175. [Umotywowane zastrzeżenia do protokołu kontroli] | str. 982
Art. 176. [Umotywowane zastrzeżenia do stanowiska kontrolera] | str. 983
Art. 177. [Odmowa podpisania protokołu kontroli] | str. 983
Art. 178. [Wystąpienie pokontrolne] | str. 984
Art. 179. [Odwołanie od wystąpienia pokontrolnego] | str. 985
Art. 179a. [Stosowanie przepisów do kontroli prowadzonych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych] | str. 985
Art. 180. [Szczegółowy sposób i tryb prowadzenia kontroli - delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 986
Art. 181. [Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego] | str. 986
Art. 182. [Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego] | str. 986
Art. 183. [Tryb egzekucji kar pieniężnych nakładanych w trybie nadzoru] | str. 987
Art. 184. [Skarga do sądu administracyjnego na decyzje wydane w trybie nadzoru] | str. 987
Art. 185. [Zawiadomienie podmiotu tworzącego o nieprawidłowościach stwierdzonych u świadczeniodawcy] | str. 988
Art. 186. [Zakaz zatrudnienia i pełnienia funkcji przez osoby sprawujące czynności nadzorcze] | str. 988
Art. 187. [Przedstawianie sprawozdań z działalności Funduszu] | str. 989

DZIAŁ VIII
Przetwarzanie i ochrona danych | str. 991


Art. 188. [Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych świadczeniobiorców przez Fundusz] | str. 991
Art. 188a. [Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych osób udzielających świadczeń przez Fundusz] | str. 1002
Art. 188b. [Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych osób udzielających świadczeń w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej] | str. 1003
Art. 188ba. [Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o nadanie dostępu lub korzystających z aplikacji udostępnianych przez NFZ] | str. 1004
Art. 188c. [Elektroniczny system monitorowania programów lekowych] | str. 1004
Art. 188d. [Uprawnienie do przetwarzania danych przez jednostki samorządu terytorialnego] | str. 1006
Art. 188e. [Elektroniczny system monitorowania programów zdrowotnych] | str. 1007
Art. 189. [Zakres gromadzonych danych świadczeniodawców] | str. 1008
Art. 189a. [Zakres danych przekazywanych wojewodzie oraz marszałkowi województwa przez NFZ] | str. 1009
Art. 190. [Zakres danych gromadzonych przez Fundusz, apteki i świadczeniodawców - delegacja do wydania rozporządzenia] | str. 1009
Art. 191. [Gromadzenie i przetwarzanie danych przez ministra właściwego do spraw zdrowia] | str. 1011
Art. 191a. [System Rejestru Usług Medycznych] | str. 1012
Art. 192. [Informowanie ubezpieczonego o udzielonych mu świadczeniach] | str. 1014
Art. 192a. [Pozyskiwanie informacji od ubezpieczonego o udzielonych mu świadczeniach] | str. 1020

DZIAŁ IX
Przepisy karne | str. 1022


Art. 192b-192c. (uchylone). | str. 1022
Art. 193. [Wykroczenia związane z naruszeniem przepisów ustawy] | str. 1022
Art. 194. [Odpowiedzialność osób działających w imieniu osób prawnych] | str. 1024
Art. 195. [Tryb orzekania w sprawach o wykroczenia] | str. 1025
Art. 196-228. (pominięte). | str. 1025
Art. 229. | str. 1025
Art. 230. | str. 1026
Art. 231. | str. 1026
Art. 232. | str. 1026
Art. 233. | str. 1027
Art. 234. | str. 1027
Art. 235. | str. 1027
Art. 236. | str. 1027
Art. 237. | str. 1027
Art. 238. | str. 1028
Art. 239. | str. 1028
Art. 240. | str. 1029
Art. 241. | str. 1029
Art. 242. | str. 1029
Art. 243. | str. 1029
Art. 244. (uchylony). | str. 1030
Art. 245. | str. 1030
Art. 246. | str. 1030
Art. 247. | str. 1030
Art. 248. | str. 1030
Art. 249. | str. 1031
Art. 250. | str. 1031
Art. 251. | str. 1031
Art. 252. | str. 1031

Orzecznictwo | str. 1033

Wykaz rozporządzeń koszykowych | str. 1039

Wykaz zarządzeń Prezesa Funduszu w sprawie warunków zawierania i realizacji umów | str. 1041

Literatura | str. 1043

O autorach | str. 1047

Ukryj

Opis:

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od wielu lat, na co dzień stykających się z problemami finansowania świadczeń ze środków publicznych.

W trzecim wydaniu omówiono ostatnie zmiany w systemie ochrony zdrowia, w tym m.in.:

  • nowe zasady dotyczące prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (tj. możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia);
  • tzw. sieć szpitali, czyli system podstawowego zabezpieczenia szpitalnego;
  • zasady finansowania programów pilotażowych;
  • nowe regulacje dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej;
  • nowe zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej określające minimalną wysokość nakładów na ochronę zdrowia na 6% dochodu krajowego brutto.
W komentarzu zaprezentowano bogaty wybór literatury, a także orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych w zakresie komentowanej ustawy.

Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników oraz właścicieli podmiotów leczniczych publicznych i niepublicznych. Może stanowić ponadto cenną lekturę dla pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Zainteresuje również sędziów, radców prawnych i adwokatów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-120-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1048
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0553:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów