Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły

Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z instytucjami, zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.

więcej

Autorzy: Teresa Konarska,
Seria:  Poradniki ABC EDU
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 kwietnia 2016 r.
Kod: ABC-0599:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 19

Wprowadzenie | str. 23

Rozdział I
Nawiązanie stosunku pracy: rodzaj, tryb, warunki | str. 25

1. Zawarcie umowy o pracę - rokowania i oferta | str. 25
2. Szkoła jako pracodawca, dyrektor zarządzający jednostką | str. 26
3. Rozróżnienie pojęć "umowa o pracę" i "umowa cywilna" | str. 27
4. Warunki, w jakich umowa dochodzi do skutku | str. 28
5. Rodzaje umów o pracę i ich charakterystyka | str. 30
5.1. Umowy zawarte na podstawie Karty Nauczyciela | str. 31
5.2. Umowa na czas określony jednego roku szkolnego (tzw. stażowa) | str. 31
5.3. Umowa o pracę z nauczycielem kontraktowym | str. 33
5.4. Umowa na czas nieokreślony z nauczycielem posiadającym stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego | str. 33
5.5. Umowa o pracę na czas określony wynikająca z potrzeb organizacyjnych szkoły lub zastępstwa | str. 34
5.6. Umowa na czas określony z osobami bez kwalifikacji za zgodą kuratora | str. 35
5.7. Umowa o pracę z osobami legitymującymi się kwalifikacjami bez stopnia awansu | str. 35
5.8. Umowa o pracę z automatycznym awansowaniem z osobami posiadającymi znaczący dorobek zawodowy | str. 35
5.9. Umowa o pracę z automatycznym awansowaniem dla nauczycieli akademickich | str. 36
5.10. Umowy zawarte na podstawie ustawy o systemie oświaty i kodeksu pracy z aplikacją przepisów Karty Nauczyciela | str. 37
5.11. Umowa o pracę na podstawie ustawy o systemie oświaty i kodeksu pracy dla prowadzących zajęcia z kształcenia zawodowego | str. 38
5.12. Umowa o pracę i warunki zatrudnienia asystenta nauczyciela | str. 39
5.13. Miejsce świadczenia pracy i zakres kompetencji | str. 39
5.14. Kwalifikacje asystenta | str. 40
5.15. Tryb i warunki zatrudnienia | str. 41
6. Nawiązanie stosunku pracy z zespołem szkół | str. 42
7. Umowa o pracę w kilku szkołach | str. 43
8. Uzupełnienie etatu przez organ prowadzący (art. 22 KN) | str. 44
9. Mianowanie | str. 45
9.1. Nawiązanie stosunku pracy przez mianowanie | str. 45
9.2. Przekształcenie z mocy ustawy umowy o pracę zawartej w pełnym wymiarze na czas nieokreślony | str. 46
9.3. Przerwa w zatrudnieniu | str. 48
9.4. Ślubowanie po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego | str. 48
9.5. Dodatkowe zatrudnienie także na podstawie mianowania | str. 49
9.6. Ustalanie przez dyrektora formy nawiązania stosunku pracy: mianowanie czy umowa o pracę | str. 49
9.7. Warunki do mianowania | str. 50
10. Poświadczenie niekaralności | str. 52
11. Warunki zatrudnienia bibliotekarza szkolnego | str. 55
12. Skierowanie do nauczania religii | str. 59
13. Szczególna ochrona nauczyciela | str. 60

Rozdział II
Zatrudnianie w przedszkolach i szkołach z kształceniem specjalnym i integracyjnym | str. 62

1. Zatrudnienie w przedszkolach i szkołach integracyjnych | str. 63
2. Kwalifikacje nauczycieli i osób wspomagających | str. 63

Rozdział III
Ustalanie kwalifikacji | str. 66

1. Kalendarium zmian | str. 67
2. Charakterystyka i zmiany kwalifikacji w latach 1982-2009 | str. 69
2.1. Od wejścia w życie Karty Nauczyciela z 1982 r. | str. 69
2.2. Kwalifikacje od dnia 28 września 1982 r. do dnia 5 czerwca 1989 r. | str. 70
2.3. Kwalifikacje od dnia 6 czerwca 1989 r. do dnia 30 października 1991 r. | str. 76
2.4. Kwalifikacje od dnia 31 października 1991 r. do dnia 7 października 2002 r. | str. 80
2.5. Kwalifikacje od dnia 8 października 2002 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. | str. 92
2.6. Kwalifikacje od dnia 1 września 2009 r. i obecnie (stan prawny na 1 kwietnia 2016 r.) | str. 98
2.6.1. Przepisy przejściowe | str. 100
2.6.2. Zbliżenie w nowej formule | str. 100
2.6.3. Kwalifikacje według rodzajów szkół | str. 100
2.6.4. Kwalifikacje nauczycieli: pedagogów, logopedów, doradców zawodowych | str. 104
2.6.5. Inne stanowiska | str. 107
2.6.6. Szkolnictwo specjalne | str. 110
2.6.7. Nauczanie języków obcych | str. 112

Rozdział IV
Awans zawodowy nauczyciela | str. 116

1. Terminy związane z poszczególnymi etapami awansu | str. 116
2. Zasady awansowania | str. 118
2.1. Szczególne warunki formalne odbywania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego | str. 119
2.2. Procedura awansowa pozostałych nauczycieli | str. 120
2.3. Konsekwencje przerwania stażu | str. 122
2.4. Niezbędna dokumentacja | str. 125
3. Eksperci w komisji | str. 128
4. Formalna analiza wniosku i dokumentacji | str. 129
5. Postępowanie w komisji kwalifikacyjnej | str. 130
6. Wydanie aktu nadania | str. 131

Rozdział V
Ocena pracy | str. 134

1. Ocena pracy nauczyciela | str. 134
1.1. Przedmiot oceny | str. 136
1.2. Procedura oceniania | str. 138
1.3. Odwołanie od oceny | str. 139
2. Ocena pracy dyrektora | str. 140
2.1. Ocena cząstkowa dokonana przez organ prowadzący | str. 141
2.2. Ocena cząstkowa organu sprawującego nadzór pedagogiczny | str. 142
2.3. Wspólna ocena organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny | str. 142
2.4. Ponowne ustalenie oceny | str. 143

Rozdział VI
Rozwiązanie stosunku pracy | str. 144

1. Zakaz wypowiadania | str. 144
2. Sposób wypowiadania | str. 145
2.1. Okres i termin wypowiedzenia | str. 147
2.2. Uzasadnienie wypowiedzenia | str. 148
3. Kryteria do zwolnienia | str. 149
3.1. Tożsamość przyczyny wskazanej w wypowiedzeniu | str. 150
3.2. Konieczne pouczenie | str. 150
4. Odwołanie od wypowiedzenia i żądanie przywrócenia do pracy | str. 150
5. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 KN | str. 151
6. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN | str. 152
7. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN | str. 153
8. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN | str. 154
9. Przeniesienie w stan nieczynny | str. 155
9.1. Pozew o przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy | str. 157
9.2. Pozew o przywrócenie do pracy | str. 157
10. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony na podstawie art. 27 KN | str. 158
11. Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron | str. 158
12. Warunki i terminy rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami mianowanymi na podstawie art. 23 KN | str. 159
12.1. Na wniosek nauczyciela | str. 159
12.2. Z przyczyn zdrowotnych | str. 160
12.3. Utrata zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy | str. 160
12.4. Niezgłoszenie się na badania | str. 161
12.5. Negatywna ocena | str. 162
12.6. Cofnięcie skierowania do nauczania religii | str. 162
13. Wygaśnięcie stosunku pracy | str. 162
14. Świadectwo pracy | str. 163
14.1. Odwołanie i sprostowanie | str. 165

Rozdział VII
Przekształcenie stosunku pracy | str. 167

1. Ograniczenie etatu | str. 167
1.1. Stan nieczynny po ograniczeniu etatu | str. 169
2. Porozumienie zmieniające | str. 169
3. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy | str. 171
4. Różnice między ograniczeniem zatrudnienia a porozumieniem zmieniającym | str. 174

Rozdział VIII
Przeniesienie | str. 175

1. Na wniosek nauczyciela i z urzędu za zgodą nauczyciela | str. 175
2. Na wniosek i z urzędu za zgodą nauczyciela | str. 175
3. Przeniesienie z urzędu, bez zgody nauczyciela, przez organ prowadzący | str. 176
4. Przeniesienie się ze współmałżonkiem | str. 179

Rozdział IX
Konsultacja ze związkiem zawodowym | str. 181

1. Obowiązek konsultacji. Reprezentacja związkowa | str. 181
1.1. Opinia związku w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia | str. 183
1.2. Reprezentacja przez związek zawodowy | str. 184
1.3. Informacja o pracownikach korzystających z obrony związków zawodowych | str. 184
1.4. Obowiązek dyrektora do zasięgnięcia informacji o ochronie związkowej pracownika | str. 186
2. Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę | str. 186

Rozdział X
Wynagrodzenie | str. 189

1. Ochrona wynagrodzenia | str. 189
1.1. Odsetki i odszkodowanie | str. 191
1.2. Zasady potrącania. Ochrona minimalnej pensji | str. 193
2. Wynagrodzenie całkowite | str. 194
3. Wynagrodzenie zasadnicze | str. 196
4. Dodatki | str. 197
4.1. Dodatek funkcyjny | str. 197
4.2. Dodatek motywacyjny | str. 198
4.3. Dodatek za wysługę lat | str. 198
4.4. Praca w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych warunkach | str. 202
5. Godzina ponadwymiarowa | str. 203
6. Zastępstwo doraźne | str. 204
7. Dodatek za pracę w nocy | str. 204
8. Wynagrodzenie lub rekompensata za pracę w dniu wolnym od pracy i święto | str. 205
9. Przeszeregowanie | str. 205
10. Likwidacja i obowiązek wierzytelności | str. 206
11. Odprawy | str. 209
12. Prawo do "dwóch" odpraw | str. 213

Rozdział XI
Czas pracy | str. 216

1. Pensum i pozostałe składowe czasu pracy | str. 216
1.1. Pensum łączone | str. 219
1.2. Różny wymiar zajęć w pewnych okresach roku | str. 219
1.3. Obniżenie pensum | str. 220
1.4. Praca w porze nocnej | str. 221
1.5. Pięciodniowy tydzień pracy | str. 222
2. Zwolnienia od pracy | str. 223
2.1. Terminy i tryb zawiadomienia | str. 226
2.2. Dowody potwierdzające nieobecność | str. 228
3. Wynagrodzenie lub rekompensata za zwolnienie od pracy | str. 229
3.1. Zwolnienie, za które płaci dyrektor | str. 229
3.2. Ustalanie wynagrodzenia | str. 230
3.3. Rekompensata wypłacana przez organ wzywający do stawienia się | str. 230

Rozdział XII
Świadczenia i uprawnienia wynikające ze stosunku pracy | str. 232

1. Zasiłek na zagospodarowanie | str. 232
1.1. Przesłanki i terminy | str. 232
1.2. Ustalanie i wypłata zasiłku przy zatrudnianiu w kilku szkołach | str. 235
1.3. Realizowanie uprawnienia | str. 235
2. Urlop zdrowotny | str. 237
2.1. Wydanie orzeczenia | str. 237
2.2. Odwołanie od orzeczenia | str. 238
2.3. Decyzja o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia | str. 239
2.4. Zakaz zatrudnienia i prowadzenia działalności | str. 241
2.5. Orzeczenie o urlopie a wypowiedzenie umowy o pracę | str. 242
2.6. Inne zasady udzielania urlopu | str. 243
3. Świadczenie urlopowe | str. 243
4. Dodatek wiejski | str. 244
5. Prawo do lokalu i dodatku mieszkaniowego | str. 245
6. Nagroda jubileuszowa | str. 250
7. Nagrody za osiągnięcia | str. 253
7.1. Nagroda dyrektora | str. 254
7.2. Nagroda wójta, burmistrza, prezydenta | str. 256
8. Pomoc zdrowotna | str. 259
9. Świadczenia dla studiujących | str. 263
9.1. Skierowanie na studia | str. 263
9.2. Zwolnienia i urlopy | str. 265
9.3. Administrowanie pomocą | str. 266
9.4. Urlopy szkoleniowe | str. 267
10. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka) | str. 269

Rozdział XIII
Zasady ustalania i udzielania urlopu wypoczynkowego | str. 273

1. Zatrudnieni w placówkach feryjnych | str. 273
1.1. Siedem dni urlopu do dyspozycji szkoły | str. 274
1.2. Zatrudnienie w dwóch szkołach | str. 275
1.3. Zasady i terminy ustalania i udzielania urlopu uzupełniającego | str. 275
1.4. Ekwiwalent zamiast urlopu zwyczajnego i uzupełniającego | str. 277
1.5. Wysokość ekwiwalentu a okres świadczenia pracy | str. 280
1.6. Zastosowanie zasady proporcjonalności a okres zatrudnienia | str. 281
2. Zatrudnieni w placówkach nieferyjnych | str. 282
2.1. Stosowanie zasady proporcjonalności w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy | str. 282
2.2. Udzielanie i wymiar urlopu dla osób niepełnozatrudnionych | str. 284
2.3. Urlop uzupełniający i zaległy - różnice | str. 285
2.4. Udzielanie i wykorzystanie urlopu | str. 286
2.4.1. Plan urlopu albo umowa z pracodawcą | str. 286
2.4.2. Przesunięcie terminu urlopu | str. 286
2.4.3. Wypowiedzenie a wykorzystanie urlopu | str. 287
2.4.4. Zawiadomienie pracodawcy | str. 288
2.4.5. Odwołanie z urlopu | str. 288
2.4.6. Urlop wypoczynkowy na wniosek nauczyciela po urlopie macierzyńskim i ojcowskim | str. 290
2.4.7. Wykroczenia przeciwko prawom urlopowym | str. 290
3. Urlop na żądanie | str. 291
3.1. Bez konieczności skonsumowania urlopu | str. 291
3.2. Prawo do urlopu w każdej szkole | str. 292
3.3. Rozliczanie urlopu na żądanie w przypadku niepełnozatrudnionych | str. 292
3.4. Zgoda pracodawcy | str. 293

Rozdział XIV
Współpraca dyrektora ze związkami zawodowymi | str. 295

1. Kogo reprezentują i chronią związki zawodowe | str. 295
2. Współpraca z zakładową organizacją związkową | str. 297
3. Reprezentowanie interesów zbiorowych | str. 298
4. Konsultacje w konkretnych sprawach | str. 299
5. Konsultacja w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy | str. 302
6. Realizowanie uprawnień związkowych | str. 304

Rozdział XV
Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 308

1. Postępowanie wyjaśniające | str. 309
1.1. Postanowienie o wszczęciu postępowania | str. 311
1.2. Ustanowienie obrońców | str. 123
1.3. Postanowienie równoczesne | str. 312
1.4. Odstąpienie lub umorzenie | str. 313
2. Wszczęcie postępowania. Orzekanie w komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji przy wojewodzie | str. 314
3. Orzekanie w komisji dyscyplinarnej w drugiej instancji przy właściwym ministrze | str. 318
4. Wykonanie orzeczenia przez dyrektora szkoły | str. 320
5. Odwołanie do sądu apelacyjnego (sądu pracy) | str. 322
6. Zawieszenie nauczyciela (dyrektora) w pełnieniu obowiązków | str. 322

Rozdział XVI
Kara porządkowa | str. 325

1. Katalog kar | str. 326
2. Procedura stosowania kary | str. 327
2.1. Zawiadomienie o zastosowanej karze | str. 328
2.2. Przesłanki wymierzenia kary | str. 330
2.3. Wniesienie sprzeciwu. Uwzględnienie lub odrzucenie przez pracodawcę | str. 331
2.4. Zatarcie kary | str. 333

Rozdział XVII
Ochrona rodzicielstwa | str. 334

1. Szczególna ochrona stosunku pracy | str. 334
2. Urlop macierzyński | str. 340
2.1. Przejęcie urlopu macierzyńskiego przez ojca lub najbliższego członka rodziny | str. 341
2.2. Urlop rodzicielski | str. 344
2.3. Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim | str. 345
2.4. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego | str. 346
2.5. Dopuszczenie do pracy po powrocie z urlopów | str. 347
2.6. Urlop wychowawczy | str. 347
2.7. Praca i obniżenie wymiaru czasu pracy | str. 349
2.8. Urlop ojcowski | str. 350
3. Przerwa na karmienie | str. 352
4. Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego | str. 352
4.1. Podjęcie pracy i nauki | str. 353
4.2. Dni wolne na dziecko - 2 dni lub 16 godzin | str. 354

Rozdział XVIII
Wykroczenia przeciwko prawom pracownika | str. 356

1. Najważniejsze obowiązki pracodawcy | str. 356
2. Najważniejsze obowiązki pracownika | str. 357
3. Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu | str. 358
3.1. Dyskryminacja bezpośrednia | str. 359
3.2. Dyskryminacja pośrednia | str. 359
3.3. Zachęcanie do dyskryminacji i nakazywanie jej | str. 360
3.4. Mobbing | str. 361
3.5. Przeciwdziałanie mobbingowi | str. 362
3.6. Pieniężne zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia | str. 362
3.7. Rozwiązanie umowy i odszkodowanie w związku z mobbingiem | str. 363
4. Przestępstwa przeciwko prawom pracownika | str. 364
4.1. Naruszenie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy | str. 366
4.2. Odmowa ponownego przyjęcia do pracy | str. 366
4.3. Naruszanie prawa o ubezpieczeniach społecznych | str. 368
4.4. Przestępstwa przeciwko bhp | str. 369
4.5. Obowiązek dokumentacji i powiadomienia o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej | str. 369
5. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika | str. 370
5.1. Niewypełnianie obowiązków związanych ze stosunkiem pracy | str. 370
5.2. Inne wykroczenia związane z niewypełnianiem obowiązków wynikających ze stosunku pracy | str. 377
6. Bezpieczeństwo i higiena pracy | str. 383
6.1. Zakaz palenia wyrobów tytoniowych w szkole | str. 384
7. Ubezpieczenia | str. 385

Rozdział XIX
Emerytury | str. 386

1. Emerytury wcześniejsze | str.386
1.1. Emerytura bez względu na wiek | str. 387
1.2. Praca w szczególnym charakterze przesłanką wcześniejszej emerytury | str. 388
1.3. Przejście z art. 184 u.e.r. | str. 389
1.4. Zaliczenie do stażu emerytalnego pracy w gospodarstwie rolnym | str. 390
2. Emerytury pomostowe | str. 390
3. Świadczenie rekompensacyjne | str. 393
4. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne | str. 393
4.1. Prawo do świadczenia według wieku i płci | str. 394
4.2. Rozwiązanie stosunku pracy | str. 395
4.3. Powstanie, ustanie i zawieszenie | str. 396
5. Sposoby przeliczania emerytury | str. 400
5.1. Podwyższenie podstawy wymiaru emerytury | str. 400
5.2. Ponowne obliczenie z nową kwotą bazową | str. 401
5.3. Sukcesywne doliczenie okresów składkowych | str. 402
5.4. Waloryzowanie wskaźnika 250% podstawy wymiaru emerytury | str. 402

Rozdział XX
Status zawodowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne | str. 403

1. Sposób nawiązania stosunku pracy | str. 404
2. Zakres stosowania przepisów Karty Nauczyciela | str. 405
3. Regulamin pracy | str. 407
4. Treść stosunku pracy | str. 407
5. Rozwiązanie stosunku pracy | str. 408

Rozdział XXI
Stosunek pracy nienauczycieli | str. 409

1. Zawieranie i rozwiązywanie umów | str. 409
2. Umowy terminowe | str. 411
2.1. Umowa na okres próbny | str. 411
2.2. Umowa na czas określony | str. 412
2.3. Warunki zawarcia umowy na czas określony bez limitów czasowych i ilościowych | str. 413
2.4. Powiadomienie PIP o przedłużeniu umowy | str. 414
2.5. Automatyczne przekształcenie umowy terminowej na umowę na czas nieokreślony | str. 414
2.6. Domniemanie nowej umowy | str. 415
2.7. Nienazwana umowa na zastępstwo | str. 415
2.8. Przepisy przejściowe | str. 417
3. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron | str. 418
4. Stanowiska pracy i wynagrodzenie | str. 421
4.1. Dodatek za wieloletnią pracę | str. 422
4.2. Nagroda jubileuszowa | str. 423
4.3. Odprawa emerytalna | str. 423
4.4. Stawka godzinowa i proporcjonalność wynagrodzenia | str. 424
4.5. Zatrudnienie małżonka i osób bliskich | str. 424
5. Nabór na stanowiska urzędnicze oraz ocena pracy | str. 425
6. Wymiar urlopu i ekwiwalent dla nienauczycieli | str. 426
7. Czas pracy | str. 428
7.1. Systemy i rozkład czasu pracy | str. 428
7.1.1. Zadaniowy czas pracy | str. 429
7.1.2. Równoważny czas pracy | str. 429
7.1.3. Praca w ruchu ciągłym | str. 429
7.1.4. Indywidualny czas pracy | str. 430
7.1.5. Przerywany czas pracy | str. 430
7.1.6. Praca w weekendy | str. 430
7.2. Godziny nadliczbowe | str. 431
7.2.1. Wysokość dodatków za godziny nadliczbowe | str. 431
7.2.2. Praca w porze nocnej oraz w niedziele i święta | str. 432
7.2.3. Prawo do odpoczynku | str. 432
7.2.4. Prawo do przerwy | str. 433

Ukryj

Opis:

Teresa Konarska – prawnik; szef i właściciel kancelarii prawnej zajmującej się prawem pracy i prawem oświatowym; od wielu lat prowadzi szkolenia w tym zakresie; komentator i publicysta prawny; wykładowca prawa pracy i prawa administracyjnego oraz prawa oświatowego.
Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z instytucjami, zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty – szczególnie dotyczących nawiązywania, przekształcania i rozwiązywania stosunku pracy nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.
Dodatkowo w książce omówiono takie zagadnienia, jak:
– ustalanie kwalifikacji zawodowych nauczyciela,
– awans zawodowy i ocenę pracy nauczyciela,
– czas pracy nauczyciela,
– inne świadczenia i uprawnienia, w tym emerytury oraz zasady ustalania i udzielania wszelkich urlopów.
Autorka analizuje pragmatykę rozwiązywania problemów wynikających z zatrudnienia z zastosowaniem przepisów oświatowego prawa pracy, przeprowadzając czytelnika przez wszystkie etapy kariery zawodowej – od nawiązania stosunku pracy do emerytury.
Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników wydziałów edukacji gmin oraz pracowników kuratoriów oświaty.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8634-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 436
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: ABC-0599:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów