Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Część I
SYSTEM FINANSÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
str. 15

Rozdział 1
Kwestie ogólne systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego
str. 17


1. Zasady systemu finansów podsektora samorządowego
str. 17

2. Podstawy prawne systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego
str. 24

3. Formy organizacyjne podmiotów samorządowego podsektora finansów publicznych
str. 26

Rozdział 2
Budżet jednostki samorządu terytorialnego
str. 30


1. Pojęcie i struktura budżetu jednostki samorządu terytorialnego jako budżetu publicznego
str. 30

2. Budżet w ujęciu zadaniowym
str. 38

3. Funkcje budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 39

4. Zasady budżetowe
str. 41

Rozdział 3
Procedura budżetowa
str. 46


1. Planowanie i uchwalanie budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego
str. 46

2. Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego
str. 48

3. Wykonywanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego
str. 49

4. Sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego
str. 52

5. Nadzór, kontrola i audyt w jednostkach samorządu terytorialnego
str. 53

Rozdział 4
Dochody i wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
str. 58


1. Dochody budżetowe
str. 58

1.1. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
str. 59

1.2. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego
str. 62

1.3. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego
str. 66

1.4. Władztwo podatkowe gmin
str. 69

2. Wydatki budżetowe
str. 72

Rozdział 5
Deficyt budżetowy i dług jednostek samorządu terytorialnego
str. 75


1. Deficyt budżetowy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz źródła jego finansowania
str. 75

2. Dług jednostek samorządu terytorialnego jako element długu publicznego
str. 77

3. Ograniczenia dotyczące zaciągania zobowiązań dłużnych w jednostkach samorządu terytorialnego
str. 78

Część II
MECHANIZMY REALIZACJI POLITYK UNIJNYCH
str. 81

Rozdział 6
Ogólne pojęcia, zasady i podstawy prawne polityk unijnych
str. 83


1. Polityka regionalna, strukturalna, spójności - systematyka pojęć
str. 83

2. Cele polityki spójności
str. 84

3. Wybrane zasady związane z funduszami Unii Europejskiej
str. 86

3.1. Zasady ogólne związane z funduszami Unii Europejskiej
str. 86

3.2. Zasady finansowe związane z funduszami Unii Europejskiej
str. 90

4. Unijne i krajowe podstawy prawne regulujące funkcjonowanie funduszy Unii Europejskiej
str. 92

Rozdział 7
Fundusze i inicjatywy unijne
str. 101


1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
str. 101

2. Europejski Fundusz Społeczny
str. 103

3. Fundusz Spójności
str. 105

4. Europejskie fundusze rolne i rybackie
str. 106

5. Inicjatywy wspólnotowe
str. 108

5.1. Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises)
str. 109

5.2. Inicjatywa JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions)
str. 109

5.3. Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investmen in City Areas)
str. 110

5.4. Inicjatywa JASMINE (Joint Action to Support Micro-finance institutions in Europe)
str. 111

Rozdział 8
Dokumenty programowe
str. 112


1. Dokumenty Unii Europejskiej kształtujące dokumenty krajowe
str. 112

2. Krajowe dokumenty strategiczne
str. 116

2.1. Strategie przewidziane w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
str. 121

2.2. Programy operacyjne
str. 128

2.3. Krajowe Programy Operacyjne
str. 1333

2.4. Regionalne programy operacyjne
str. 141

Rozdział 9
System instytucjonalny - założenia ogólne
str. 143


1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
str. 144

2. Instytucje zarządzające programami operacyjnymi
str. 145

3. Instytucje certyfikujące wydatki
str. 149

4. Instytucje audytowe
str. 152

5. Instytucje monitorujące i koordynujące
str. 153

Część III
ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ W POLSKIM SYSTEMIE FINANSÓW PUBLICZNYCH
str. 157

Rozdział 10
Status prawny środków europejskich
str. 159

Rozdział 11
Tryb dokonywania płatności i rozliczeń środków przeznaczonych na realizację narodowej strategii spójności w latach 2007-2013
str. 165

Rozdział 12
Gospodarowanie środkami europejskimi a dyscyplina finansów publicznych
str. 170

Część IV
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH PRZEZ POLSKIE SAMORZĄDY
str. 179

Rozdział 13
Procedura związana z ubieganiem się o dofinansowanie
str. 181


1. Zagadnienia wprowadzające
str. 181

2. Przygotowanie projektu i aplikacji
str. 188

3. Kwalifikowalność wydatków
str. 196

4. Projekty generujące dochody
str. 204

5. Kryteria oceny i system wyboru projektów
str. 210

6. Procedura odwoławcza
str. 215

7. Umowa o dofinansowanie projektu
str. 220

8. Zarządzanie projektem
str. 229

Rozdział 14
Projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego a środki europejskie
str. 235


1. Definicja i rola projektu partnerskiego
str. 235

2. Partnerstwa z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
str. 239

3. Struktura umowy partnerskiej i obowiązki partnerów
str. 246

Rozdział 15
Partnerstwo publiczno-prywatne z wykorzystaniem środków europejskich (projekty "hybrydowe")
str. 250

Rozdział 16
Dotychczasowe doświadczenia w wykorzystywaniu funduszy unijnych oraz ogólne założenia polityki spójności na lata 2014-2020
str. 260


Ukryj

Opis:

.. Ksiazka jest pierwsza na rynku publikacja omawiajaca kompleksowo problematyke funduszy Unii Europejskiej w samorzadzie terytorialnym. .. Opracowanie w przystepny sposób opisuje zagadnienia dotyczace pozyskiwania srodków UE przez polskie samorzady. Ksiazka przedstawia elementy praktyczne, zwiazane z faktycznym pozyskiwaniem srodków europejskich oraz ukazuje prawne, fi nansowe i organizacyjne kwestie dotyczace pozyskiwania tych srodków przez jednostki samorzadu terytorialnego. .. Praca zostala napisana przez praktyków majacych wieloletnie doswiadczenie w zakresie fi nansów samorzadu terytorialnego i funduszy pomocowych Unii Europejskiej. .. Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli jednostek samorzadu terytorialnego, doradców ds. funduszy UE i prawników, a takze studentów prawa, administracji, ekonomii i zarzadzania oraz pracowników naukowych zajmujacych sie przedmiotowa problematyka.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0790-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 268
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-1526;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów