Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Profesjonalne zarządzanie kadrami w podmiotach leczniczych

Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów ochrony zdrowia, pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy oraz osób zajmujących się problematyką zarządzania personelem, rozwoju i oceny kadr.

więcej

Autorzy: Maria Danuta Głowacka (red. nauk.), Ewa Mojs (red. nauk.),
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0544:W02P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział 1
Organizacja doskonaląca się | str. 15


1.1. Wprowadzenie | str. 15

1.2. Istota organizacji | str. 16

1.3. Przywództwo w organizacji | str. 22

1.4. Rozwój organizacji | str. 23

1.5. Podsumowanie | str. 25

Piśmiennictwo | str. 27

Rozdział 2
Konteksty zarządzania zasobami ludzkimi w procesie pracy | str. 28


2.1. Wprowadzenie | str. 28

2.2. Opis stanowiska pracy | str. 31

2.3. Intencyjny charakter komunikacji w procesie zarządzania zasobami ludzkimi | str. 39

2.4. Zakończenie | str. 42

Piśmiennictwo | str. 42

Rozdział 3
Kompetencje zawodowe a kompetencje osobiste | str. 43


3.1. Wprowadzenie | str. 43

3.2. Kompetencje pracownika | str. 43

3.3. Miękkie kompetencje | str. 45

3.4. Zarządzanie sobą | str. 47

3.5. Wykorzystanie kompetencji miękkich | str. 49

3.6. Szkolenia | str. 50

Piśmiennictwo | str. 51

Rozdział 4
Współczesne tendencje w motywowaniu do pracy | str. 52


Piśmiennictwo | str. 65

Rozdział 5
Jakość w systemie opieki zdrowotnej - rola kadry medycznej w procesie kształtowania jakości i zarządzania podmiotem leczniczym | str. 66


Piśmiennictwo | str. 77

Rozdział 6
Odpowiedzialność za jakość działań w podmiocie leczniczym | str. 78


6.1. Wprowadzenie | str. 78

6.2. Kryteria oceny jakości usług medycznych | str. 78

6.3. Odpowiedzialność cywilna za brak należytej jakości świadczeń zdrowotnych | str. 81

6.4. Odpowiedzialność pracownicza personelu medycznego w podmiocie leczniczym | str. 86

6.5. Zakończenie | str. 88

Piśmiennictwo | str. 88

Rozdział 7
Budowanie projektów podnoszących jakość działań | str. 90


7.1. Wprowadzenie | str. 90

7.2. Próba zdefiniowania jakości | str. 91

7.3. Systemy zewnętrznej oceny jakości w ochronie zdrowiav | str. 95

7.4. Dualizm jakości w ochronie zdrowia | str. 96

7.5. Wytyczne w zakresie budowania projektów podnoszących jakość działań | str. 98

7.6. Zakończenie | str. 102

Piśmiennictwo | str. 103

Rozdział 8
Podmiot leczniczy podstawowym ogniwem systemu. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne | str. 104


8.1. Wprowadzenie | str. 104

8.2. System opieki zdrowotnej, cele i zasięg działania | str. 105

8.3. Podmiot leczniczy. System społeczno-techniczny i ukierunkowanie | str. 110

8.4. Wymóg ekonomicznej i społecznej racjonalizacji działań podmiotów leczniczych | str. 114

8.5. Zakończenie | str. 118

Piśmiennictwo | str. 119

Rozdział 9
Identyfikowanie misji i celów działań w podmiocie leczniczym | str. 121


9.1. Wprowadzenie | str. 121

9.2. Czynniki poszczególnych segmentów otoczenia podmiotów leczniczych | str. 124

9.3. Zakończenie | str. 131

Piśmiennictwo | str. 131

Rozdział 10
Czynniki obciążające w pracy w ochronie zdrowia - wybrane aspekty | str. 133


10.1. Wprowadzenie | str. 133

10.2. Stres zawodowy pracowników medycznych | str. 133

10.3. Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem w środowisku pracy | str. 139

10.4. Zakończenie | str. 142

Piśmiennictwo | str. 142

Rozdział 11
Wymierne versus niewymierne źródła satysfakcji z pracy | str. 144


11.1. Wprowadzenie | str. 144

11.2. Motywy podejmowania aktywności zawodowej | str. 144

11.3. Satysfakcja zawodowa | str. 145

11.4. Zakończenie | str. 152

Piśmiennictwo | str. 153

Rozdział 12
Szpital jako miejsce pracy | str. 155


Piśmiennictwo | str. 162

Rozdział 13
Źródła i mierniki satysfakcji pacjenta | str. 164


Piśmiennictwo | str. 174

Rozdział 14
Teoretyczne aspekty analizy zatrudnienia | str. 177


Piśmiennictwo | str. 206

Rozdział 15
Formy zatrudnienia w podmiotach leczniczych | str. 208


15.1. Wprowadzenie | str. 208

15.2. Przesłanki wykonywania zawodów medycznych | str. 209

15.3. Zatrudnienie pracownicze | str. 211

15.4. Umowa cywilnoprawna | str. 214

15.5. Zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych | str. 215

15.6. Umowa o zarządzanie podmiotem leczniczym | str. 218

15.7. Zakończenie | str. 219

Piśmiennictwo | str. 219

Rozdział 16
Rekrutacja i selekcja pracowników | str. 221


16.1. Wprowadzenie | str. 221

16.2. Ustalenie źródeł pozyskania pracowników | str. 225

16.3. Przeprowadzenie naboru do pracy i selekcja pracowników | str. 226

16.4. Adaptacja do pracy | str. 229

16.5. Zakończenie | str. 231

Piśmiennictwo | str. 231

Rozdział 17
Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego | str. 233


17.1. Wprowadzenie | str. 233

17.2. Drogi rozwoju zawodowego | str. 233

17.3. Hierarchia wartości a kariera zawodowa | str. 236

17.4. Kotwice kariery zawodowej | str. 238

17.5. Diagnoza kompetencji pracowniczych | str. 241

Piśmiennictwo | str. 243

Rozdział 18
Analiza błędów procesu zarządzania kadrami | str. 245


18.1. Wprowadzenie | str. 245

18.2. Charakterystyka procesu zarządzania kadrami | str. 246

18.3. Najczęściej popełniane błędy w procesie zarządzania kadrami | str. 255

18.4. Zakończenie | str. 258

Piśmiennictwo | str. 259

Rozdział 19
Oceny pracownicze | str. 260


19.1. Wprowadzenie | str. 260

19.2. Pojęcie, funkcje i cele systemu ocen pracowniczych | str. 260

19.3. Metody ocen | str. 263

19.4. Sposoby prowadzenia rozmów oceniających | str. 267

19.5. Wdrażanie systemu ocen | str. 268

19.6. Prezentacja wybranych elementów systemu oceniania pracowników podmiotu leczniczego | str. 270

19.7. Zakończenie | str. 279

Piśmiennictwo | str. 279

Rozdział 20
Wypalenie zawodowe jako czynnik zmieniający efektywność pracownika | str. 280


20.1. Wprowadzenie | str. 280

20.2. Materiał | str. 283

20.3. Metoda | str. 284

20.4. Wyniki i ich omówienie | str. 286

20.5. Wnioski | str. 292

20.6. Zakończenie | str. 292

Piśmiennictwo | str. 293

Rozdział 21
Kompetencje farmaceutów w kontaktach z pacjentami | str. 295


21.1. Wprowadzenie | str. 295

21.2. Wiedza o zachowaniach pacjentów | str. 296

21.3. Kompetencje zawodowe farmaceutów | str. 297

21.4. Kompetencje w sferze komunikacyjnej | str. 300

21.5. Kompetencje związane z komunikacją werbalną | str. 301

21.6. Kompetencje w zakresie komunikacji niewerbalnej | str. 304

21.7. Komunikacja w sytuacjach szczególnych | str. 306

21.8. Sposoby wywierania wpływu | str. 308

21.9. Kompetencje lidera w pracy z zespołem | str. 310

Piśmiennictwo | str. 311

Słowa kluczowe | str. 313

Autorzy | str. 315


Ukryj

Opis:

W publikacji przedstawiono specyfikę profesjonalnego zarządzania kadrami w podmiotach leczniczych oraz ich rolę i funkcje w organizacji. Opisano w niej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej między innymi takie kwestie jak:

  • rekrutacja i selekcja pracowników podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem ich kompetencji zawodowych i osobistych,
  • formy zatrudniania w podmiotach leczniczych,
  • planowanie ścieżki rozwoju zawodowego oraz motywowanie do pracy,
  • system ocen pracowniczych,
  • wypalenie zawodowe jako czynnik zmieniający efektywność pracownika.
Dodatkowo omówiono zagadnienia dotyczące roli kadr w procesie zarządzania podmiotem leczniczym, w tym m.in.:
  • identyfikowanie misji i celów podmiotów leczniczych,
  • wprowadzanie procesu budowania jakości podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem roli kadry medycznej w procesie jej kształtowania,
  • źródła i mierniki satysfakcji pacjenta oraz motywacji personelu medycznego zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i psychologicznym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3498-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 320
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0544:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów