Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Restrukturyzacja szpitali

Autor przedstawił analizę rozwiązań systemowych dotyczących restrukturyzacji wybranych szpitali, zakładów opieki zdrowotnej oraz programów restrukturyzacyjnych realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym.

więcej


Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2012 r.
Kod: ABC-0478:W02P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13

Rozdział I. Szpital jako przedmiot działań restrukturyzacyjnych i jego otoczenie
str. 25


1. Szpital i świadczenia szpitalne
str. 25

1.1. Uwagi wstępne
str. 25

1.2. Podstawowe cechy i zadania szpitala
str. 29

1.2.1. Zadania szpitala
str. 31

1.2.2. Statut i regulamin szpitala
str. 33

1.2.3. Obowiązki rejestracyjne zakładów opieki zdrowotnej
str. 33

1.2.4. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wymagania fachowe i sanitarne szpitala
str. 36

2. Formy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych przez szpitale
str. 38

2.1. Szpitale publiczne
str. 39

2.1.1. Szpitale kliniczne
str. 40

2.1.2. Szpitale resortowe
str. 41

2.2. Szpitale niepubliczne
str. 42

2.3. Podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami
str. 42

2.4. Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami
str. 43

2.5. Szpitale kliniczne
str. 44

2.6. Podmioty lecznicze o szczególnej regulacji
str. 45

3. Zarządzanie szpitalem
str. 46

3.1. Kierownik szpitala
str. 46

3.1.1. Kierownik publicznego szpitala w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej
str. 46

3.1.2. Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
str. 48

3.1.3. Kierownik niepublicznego szpitala w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej
str. 50

3.1.4. Kierownik podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą
str. 50

3.2. Rada społeczna i rada nadzorcza
str. 51

3.2.1. Rada społeczna w publicznym szpitalu oraz w szpitalach klinicznych
str. 51

3.2.2. Rada społeczna w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
str. 52

3.2.3. Rada nadzorcza w niepublicznym szpitalu
str. 53

3.2.4. Rada nadzorcza w spółkach kapitałowych
str. 54

4. Pracownicy szpitala
str. 54

4.1. Lekarze oraz pielęgniarki i położne
str. 56

4.2. Inne zawody medyczne
str. 57

4.3. Samorządy zawodowe
str. 58

4.4. Formy zatrudniania lekarzy i pielęgniarek
str. 59

5. Podmioty mające wpływ na funkcjonowanie szpitala
str. 62

5.1. Minister Zdrowia
str. 62

5.2. Struktury administracji publicznej
str. 64

5.2.1. Wojewoda
str. 64

5.2.2. Jednostki samorządu terytorialnego
str. 66

6. Płatnik
str. 70

6.1. Kasy chorych i ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
str. 70

6.2. Narodowy Fundusz Zdrowia i ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
str. 73

6.3. Narodowy Fundusz Zdrowia i ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
str. 76

7. Pacjent
str. 78

8. Nadzór i kontrola podmiotów leczniczych
str. 80

Rozdział II. Restrukturyzacja jako narzędzie mające na celu poprawę funkcjonowania szpitala
str. 82


1. Aspekty restrukturyzacji
str. 82

1.1. Restrukturyzacja jako zmiana
str. 82

Definicje, istota i cele restrukturyzacji
str. 89

1.2. Samodzielność zakładów opieki zdrowotnej i propozycje zmian
str. 93

1.3. Programy restrukturyzacyjne Ministerstwa Zdrowia
str. 100

1.4. Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
str. 101

2. Obszary restrukturyzacji
str. 101

2.1. Restrukturyzacja finansowa
str. 101

2.1.1. Budżetowanie jako narzędzie restrukturyzacji finansowej
str. 104

2.1.2. Sekurytyzacja
str. 108

2.2. Restrukturyzacja zatrudnienia
str. 110

2.3. Restrukturyzacja organizacyjna
str. 113

2.3.1. Zastosowanie koncepcji lean management
str. 113

2.3.2. Połączenia (konsolidacje) jako jeden z możliwych etapów restrukturyzacji szpitali
str. 115

2.4. Prywatyzacja jako forma restrukturyzacji
str. 118

2.4.1. "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"
str. 123

2.4.2. "Przekształcenie" samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w niepubliczny zakład opieki zdrowotnej według ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
str. 125

2.4.3. Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową według ustawy o działalności leczniczej
str. 132

3. Narzędzia wspomagające proces restrukturyzacji szpitali
str. 137

3.1. Outsourcing
str. 137

3.2. Zarządzanie jakością
str. 144

3.2.1. Total Quality Management (TQM)
str. 148

3.2.2. Akredytacja
str. 149

3.2.3. ISO (International Organization for Standardization)
str. 152

3.3. Jakość a rentowność relacji z pacjentami
str. 157

Pomiar jakości usług
str. 158

3.4. Działania marketingowe jednostek ochrony zdrowia
str. 162

Marketing relacji w usługach medycznych
str. 170

3.5. Cele strategiczne jako element warunkujący restrukturyzację
str. 172

3.6. Benchmarking
str. 175

3.7. Przekazywanie środków publicznych podmiotom prowadzącym działalność leczniczą
str. 177

3.8. Sposoby pozyskania funduszy na restrukturyzację
str. 180

3.8.1. Unijna pomoc finansowa - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy (NMF)
str. 180

3.8.2. Szwajcarsko-polski program współpracy
str. 182

3.8.3. Wsparcie ze środków finansowych dostępnych z budżetu UE
str. 184

Rozdział III. Restrukturyzacja szpitali na poziomie kraju i województwa
str. 187


1. Sytuacja demograficzna oraz zasoby opieki stacjonarnej w Polsce i województwie dolnośląskim
str. 187

1.1. Sytuacja demograficzna
str. 187

1.2. Zasoby ochrony zdrowia - stacjonarna opieka zdrowotna
str. 193

1.3. Zasoby ochrony zdrowia - personel medyczny
str. 197

2. Restrukturyzacja na poziomie kraju
str. 199

2.1. Racje zastosowania programów restrukturyzacyjnych Ministerstwa Zdrowia
str. 199

2.1.1. Program restrukturyzacji z 1999 r.
str. 202

2.1.2. Program restrukturyzacji z 2000 r.
str. 206

2.1.3. Program restrukturyzacji z 2001 r.
str. 211

2.1.4. Program restrukturyzacji z 2002 r.
str. 212

2.1.5. Program restrukturyzacji z 2003 r.
str. 214

2.2. Realizacja założeń programów restrukturyzacyjnych Ministerstwa Zdrowia
str. 215

2.2.1. Środki budżetowe przeznaczone na realizację programu
str. 215

2.2.2. Restrukturyzacja zatrudnienia
str. 217

2.2.3. Restrukturyzacja szpitali
str. 218

2.2.4. Przekształcenia prywatyzacyjne w zakładach opieki zdrowotnej
str. 220

2.2.5. Uwagi kontrolerów NIK do realizacji programów restrukturyzacji
str. 222

3. Restrukturyzacja na poziomie województwa
str. 226

3.1. Działania restrukturyzacyjne jednostek ochrony zdrowia w województwie dolnośląskim
str. 226

3.1.1. Restrukturyzacja organizacyjna i finansowa jednostek regionu wałbrzyskiego
str. 236

3.1.2. Program zmian sieci samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Samorządu Województwa Dolnośląskiego
str. 240

3.1.3. Kierunki przekształceń SPZOZ-ów na Dolnym Śląsku
str. 248

4. Działania zmierzające do zmniejszenia zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
str. 255

Efekty wejścia w życie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
str. 261

Rozdział IV. Działania restrukturyzacyjne na poziomie szpitali Dolnego Śląska. Szpital X i szpital Y
str. 266

1. Szpital X i szpital Y na tle województwa dolnośląskiego
str. 266

1.1. Kształtowanie się wskaźników działalności statutowej szpitala X
str. 267

1.2. Kształtowanie się wskaźników działalności statutowej szpitala Y
str. 269

1.3. Analiza stanu zatrudnienia w szpitalu X
str. 271

1.4. Analiza stanu zatrudnienia w szpitalu Y
str. 272

1.5. Działania restrukturyzacyjne szpitala X podjęte w latach 1999-2004
str. 275

1.6. Działania restrukturyzacyjne szpitala Y podjęte w latach 1999-2004
str. 280

2. Analiza finansowa szpitala X i szpitala Y
str. 283

2.1. Analiza wskaźnikowa
str. 290

2.2. Analiza przyczyn wystąpienia trudnej sytuacji finansowej szpitala X
str. 291

2.3. Analiza przyczyn wystąpienia trudnej sytuacji finansowej szpitala Y
str. 292

3. Działania restrukturyzacyjne szpitala X
str. 293

3.1. Źródła uzyskania środków finansowych na restrukturyzację finansową przez szpital X oraz szpital A
str. 295

3.2. Działania projakościowe i marketingowe w szpitalu X
str. 297

4. Działania restrukturyzacyjne szpitala Y
str. 298

4.1. Źródła uzyskania środków finansowych na restrukturyzację finansową przez szpital Y
str. 300

4.2. Działania marketingowe szpitala Y
str. 302

5. Efekty działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w szpitalu X i szpitalu Y
str. 303

Podsumowanie
str. 311

Bibliografia
str. 325

Wykaz źródeł
str. 353

Załącznik. Analiza wskaźnikowa szpitala X i szpitala Y za lata 1999-2010
str. 365

Wskaźniki rentowności
str. 365

Wskaźniki płynności
str. 367

Wskaźniki sprawności finansowej
str. 370

Wskaźniki zadłużenia
str. 374

Wskaźniki produktywności
str. 376

Ukryj

Opis:

Przedmiotem publikacji jest charakterystyka procesu dostosowania funkcjonowania szpitali, będących kluczowym elementem reformy systemu ochrony zdrowia, do nowych realiów gospodarczych poprzez:

  • podejmowanie działań restrukturyzacyjnych,
  • usystematyzowanie wiedzy z zakresu etapów restrukturyzacji charakterystycznych dla sektora opieki zdrowotnej w Polsce oraz
  • zaprezentowanie zmian zachodzących w funkcjonowaniu polskich szpitali.
Autor przedstawił analizę rozwiązań systemowych dotyczących restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej oraz programów restrukturyzacyjnych realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym, jak również studia przypadków działań restrukturyzacyjnych podejmowanych w wybranych szpitalach.

Adresaci:
Książka może stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów na kierunkach: zdrowie publiczne oraz zarządzanie i marketing; jest adresowana również do uczestników podyplomowych studiów z zakresu zarządzania opieką zdrowotna.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3768-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 378
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0478:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa