Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie

Książka ukazuje relacje pomiędzy prawem europejskim, rozumianym jako porządek prawny kształtowany zarówno w ramach wspólnotowych, jak i działalności Rady Europy, w tym systemu Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a polskim postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

więcej

Autorzy: Zbigniew Kmieciak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1413:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 73,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 65,70 zł. ( Oszczędzasz: 7,30 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Związanie organów stosujących prawo zasadą autonomii proceduralnej państw członkowskich Unii Europejskiej
str. 19


1. Koncepcja autonomii proceduralnej państw członkowskich Unii Europejskiej
str. 19
1.1. Multicentryczność systemu prawa
str. 19
1.2. Stosowanie i kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego przez organy krajowe
str. 20
1.3. Istota autonomii proceduralnej i jej podstawowe założenia
str. 24
1.4. Szerokie i wąskie ujęcie autonomii proceduralnej
str. 28
2. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego a weryfikacja ostatecznej decyzji administracyjnej niezgodnej z tym prawem
str. 30
2.1. Casus Ciola i konsekwencje rozstrzygnięcia ETS dla polskiej praktyki
str. 30
2.2. Casus Küchne & Heitz NV - modyfikacja stanowiska Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 36
2.3. Dalsza ewolucja stanowiska Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 38
2.4. Tryb weryfikacji ostatecznej decyzji administracyjnej w warunkach polskich
str. 44
2.5. Zagadnienie ponownego rozpatrzenia sprawy w następstwie wyroku ETPC
str. 46
3. Problem respektowania zasady efektywności prawa wspólnotowego przez sądy administracyjne
str. 48
3.1. Formuła kontroli sprawowanej przez polskie sądy administracyjne
str. 48
3.2. Efektywność prawa wspólnotowego a ochrona powagi rzeczy osądzonej
str. 50
3.3. Dylematy ochrony tymczasowej
str. 52
4. Wyzwania stojące przed praktyką i legislatywą
str. 53

Rozdział II
Standardy proceduralne wynikające z "prawa do dobrej administracji" i ich realizacja w polskim ustawodawstwie oraz w praktyce
str. 58


1. Pojęcie prawa do dobrej administracji i jego źródła
str. 58
1.1. Prawo do dobrej administracji w ujęciu Karty Praw Podstawowych
str. 58
1.2. Prawo do dobrej administracji w krajowym porządku prawnym
str. 60
1.3. Status Karty Praw Podstawowych
str. 62
1.4. Prawo do dobrej administracji w ujęciu europejskiego soft-law
str. 64
2. Wymagania (standardy) proceduralne utożsamiane z "prawem do dobrej administracji"
str. 65
2.1. Systematyka rekomendacji - Prawo do dobrej administracji
str. 65
2.2. Zasady ogólne rekomendacji - Prawo do dobrej administracji
str. 67
2.3. Zasady wydawania i wykonania decyzji administracyjnych
str. 72
2.4. Zasady wzruszania decyzji wykonalnych
str. 78
2.5. Kontrola decyzji administracyjnych
str. 80
3. Perspektywy rozwoju prawa o postępowaniu administracyjnym
str. 86
3.1. Standardy minimalne procedury administracyjnej a kodeks postępowania administracyjnego
str. 86
3.2. Postulaty unowocześnienia postępowania administracyjnego
str. 88
3.3. Zasady europejskiego soft-law jako źródło dyrektyw interpretacyjnych
str. 93

Rozdział III
Prawo do sądu w sprawach sporów jednostki z administracją w świetle postanowień konwencyjnych, konstytucyjnych oraz europejskiego soft-law
str. 95

1. Pojęcie, składniki i źródła prawa do sądu
str. 95
1.1. Ogólna definicja prawa do sądu
str. 95
1.2. Prawo do sądu w ujęciu konwencyjnym
str. 96
1.3. Prawo do sądu w ujęciu konstytucyjnym
str. 99
1.4. Prawo do sądu w ujęciu europejskiego soft-law
str. 101
1.5. Podstawowe elementy prawa do sądu
str. 102
1.6. Prawo do sądu a modele jurysdykcji sądowoadministracyjnej
str. 103
1.7. Przeobrażenia modelu jurysdykcji typu weryfikacyjnego
str. 106
1.8. Problem wykonania wyroku sądu administracyjnego
str. 107
1.9. Płaszczyzny analizy realizacji prawa do sądu
str. 111
2. Czynniki warunkujące dostęp do sądu
str. 112
2.1. Legitymacja skargowa
str. 112
2.2. Przedmiot kontroli
str. 114
2.3. Wymagania formalne i fiskalne
str. 115
3. Atrybuty sądu jako organu orzekającego
str. 118
3.1. Standardy oceny
str. 118
3.2. Pojęcie sądu w rozumieniu art. 6 ust. 1 KE
str. 119
3.3. Zgodność z prawem jako kryterium sądowej kontroli działań administracji
str. 120
3.4. Niezawisłość, niezależność i bezstronność sądu
str. 122
3.5. Pojęcie sądu właściwego ze względu na materię sporu
str. 125
4. Zasady rzetelnego procesu
str. 133
4.1. Kryteria analizy
str. 133
4.2. Rozsądny termin wydania orzeczenia
str. 133
4.3. "Równość broni"
str. 135
4.4. Dostęp do przekazanych sądowi akt sprawy
str. 135
4.5. Kontradyktoryjność postępowania
str. 135
4.6. Przedmiot przeprowadzanego przez sąd badania
str. 136
4.7. Publiczny charakter rozprawy
str. 141
4.8. Publiczne ogłoszenie orzeczenia
str. 144
4.9. Uzasadnienie orzeczenia
str. 144
4.10. Instancyjność postępowania
str. 146
4.11. Kasacyjna formuła kontroli instancyjnej
str. 148
5. Efektywność kontroli sądowej
str. 154
5.1. Środki ochrony stosowane przez sąd administracyjny
str. 154
5.2. Gwarancje wykonania wyroku sądowego
str. 159
5.3. Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym
str. 161
6. Rozwiązania utrudniające realizację prawa do sądu
str. 166
6.1. Ukształtowanie jurysdykcji sądowoadministracyjnej a prawo do sądu
str. 166
6.2. Niedostatki regulacji prawnej
str. 167
6.3. Problem metodologii badań formuły jurysdykcji sądowoadministracyjnej
str. 169

Rozdział IV
Alternatywne środki rozwiązywania sporów jednostki z administracją publiczną
str. 170


1. Sposoby rozstrzygania sporów prawnych
str. 170
1.1. Adjudykacyjny tryb rozstrzygania sporów
str. 170
1.2. Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów
str. 171
2. Europejskie standardy Alternative Dispute Resolution
str. 173
2.1. Źródła standardów
str. 173
2.2. Idea Alternative Dispute Resolution w europejskim soft-law
str. 174
2.3. Typologia środków (form) Alternative Dispute Resolution
str. 175
2.4. Kontrola wewnętrzna
str. 177
2.5. Koncyliacja i mediacja
str. 178
2.6. Ugoda
str. 178
2.7. Arbitraż
str. 180
3. Mediacja jako forma rozwiązywania sporów prawnych pomiędzy jednostką a administracją
str. 185
3.1. Przydatność mediacji ze względu na przedmiot sporu
str. 185
3.2. Przykłady udanego zastosowania mediacji w sprawach sądowoadministracyjnych
str. 186
3.3. Organ administracji jako mediator
str. 188
3.4. Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym
str. 189
3.5. Idea mediacji przedsądowej
str. 193
4. Przyszłość mediacji i innych form Alternative Dispute Resolution
str. 194
4.1. Przeszkody w rozwijaniu środków i technik Alternative Dispute Resolution
str. 194
4.2. Aksjologiczny aspekt realizacji programu Alternative Dispute
Resolution
str. 196

Rozdział V
Europejskie prawo administracyjne jako przedmiot badań naukowych
str. 197


1. Zjawisko europeizacji i globalizacji prawa administracyjnego
str. 197
1.1. Geneza pojęcia europejskiego prawa administracyjnego
str. 197
1.2. Rozwój idei europejskiego i globalnego prawa administracyjnego
str. 200
2. Propozycja ograniczonej kodyfikacji europejskiego prawa administracyjnego
str. 201
2.1. Inicjatywa kodyfikacji
str. 201
2.2. Założenia i przedmiot postulowanej kodyfikacji
str. 202
2.3. Zdeterminowanie krajowego ustawodawstwa o postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym prawem europejskim
str. 203

Bibliografia
str. 209

Skorowidz przedmiotowy
str. 221

Ukryj

Opis:

Książka ukazuje relacje pomiędzy prawem europejskim, rozumianym jako porządek prawny kształtowany zarówno w ramach wspólnotowych, jak i działalności Rady Europy, w tym systemu Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a polskim postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Punktem odniesienia dla prowadzonej analizy są zasady tak pojmowanego prawa europejskiego dotyczące kluczowych dla problematyki administracyjnego prawa procesowego kwestii: autonomii proceduralnej państw członkowskich UE, prawa do dobrej administracji, prawa do sądu oraz stosowania alternatywnych - w stosunku do trybów jurysdykcyjnych - środków rozwiązywania sporów prawnych z udziałem administracji publicznej. Przedstawione rozważania zostały uzupełnione uwagami dotyczącymi perspektyw nauki europejskiego prawa administracyjnego.W pracy uwzględniono w szerokim zakresie wątki komparatystyczne. Zamiarem autora było przybliżenie czytelnikowi najbardziej oryginalnych i wyróżniających się w skali europejskiej rozwiązań przyjętych w poszczególnych systemach, nie tylko jako ilustracji dla formułowanych tez, lecz także materiału ukazującego genezę oraz uwarunkowania rozpatrywanych idei, unormowań prawnych i ustaleń orzecznictwa sądowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0091-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , s. 228
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: KAM-1413:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów